رتبه قبولی رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی کنکور 99

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2 1 منطقه 1
7 3 منطقه 1
9 5 منطقه 1
21 6 منطقه 1
22 7 منطقه 1
23 8 منطقه 1
24 9 منطقه 1
31 10 منطقه 1
40 11 منطقه 1
48 13 منطقه 1
54 15 منطقه 1
60 17 منطقه 1
63 18 منطقه 1
65 20 منطقه 1
85 25 منطقه 1
89 27 منطقه 1
100 30 منطقه 1
110 33 منطقه 1
119 37 منطقه 1
128 42 منطقه 1
138 45 منطقه 1
164 50 منطقه 1
169 52 منطقه 1
178 54 منطقه 1
184 56 منطقه 1
186 58 منطقه 1
186 58 منطقه 1
190 61 منطقه 1
193 62 منطقه 1
221 71 منطقه 1
1 1 منطقه 2
3 2 منطقه 2
5 3 منطقه 2
6 4 منطقه 2
10 5 منطقه 2
13 7 منطقه 2
14 8 منطقه 2
15 9 منطقه 2
17 10 منطقه 2
18 11 منطقه 2
20 12 منطقه 2
25 13 منطقه 2
27 15 منطقه 2
28 16 منطقه 2
33 18 منطقه 2
35 20 منطقه 2
36 21 منطقه 2
39 22 منطقه 2
42 24 منطقه 2
44 25 منطقه 2
45 26 منطقه 2
47 28 منطقه 2
51 29 منطقه 2
52 30 منطقه 2
55 32 منطقه 2
58 34 منطقه 2
59 35 منطقه 2
67 36 منطقه 2
70 38 منطقه 2
71 39 منطقه 2
73 40 منطقه 2
77 43 منطقه 2
78 44 منطقه 2
82 45 منطقه 2
89 46 منطقه 2
89 46 منطقه 2
93 49 منطقه 2
96 52 منطقه 2
97 53 منطقه 2
99 54 منطقه 2
100 55 منطقه 2
105 56 منطقه 2
105 56 منطقه 2
108 59 منطقه 2
109 60 منطقه 2
113 61 منطقه 2
120 63 منطقه 2
122 64 منطقه 2
133 67 منطقه 2
134 68 منطقه 2
134 68 منطقه 2
137 70 منطقه 2
139 71 منطقه 2
140 72 منطقه 2
142 73 منطقه 2
144 74 منطقه 2
145 75 منطقه 2
148 77 منطقه 2
149 78 منطقه 2
151 80 منطقه 2
151 80 منطقه 2
154 83 منطقه 2
165 84 منطقه 2
166 85 منطقه 2
176 88 منطقه 2
184 93 منطقه 2
188 94 منطقه 2
191 95 منطقه 2
219 109 منطقه 2
249 122 منطقه 2
289 141 منطقه 2
325 155 منطقه 2
338 161 منطقه 2
340 163 منطقه 2
342 165 منطقه 2
358 172 منطقه 2
376 182 منطقه 2
389 192 منطقه 2
422 209 منطقه 2
513 244 منطقه 2
514 245 منطقه 2
11 1 منطقه 3
16 2 منطقه 3
32 5 منطقه 3
38 7 منطقه 3
49 8 منطقه 3
61 9 منطقه 3
61 9 منطقه 3
72 12 منطقه 3
74 13 منطقه 3
79 14 منطقه 3
82 15 منطقه 3
86 16 منطقه 3
112 18 منطقه 3
129 22 منطقه 3
156 27 منطقه 3
157 28 منطقه 3
162 30 منطقه 3
170 33 منطقه 3
171 34 منطقه 3
176 35 منطقه 3
369 62 منطقه 3
373 63 منطقه 3
414 71 منطقه 3
451 82 منطقه 3
624 116 منطقه 3
740 133 منطقه 3
834 152 منطقه 3
891 168 منطقه 3
912 174 منطقه 3
1044 194 منطقه 3
1050 196 منطقه 3
1055 197 منطقه 3
1058 199 منطقه 3
1106 211 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8 4 منطقه 1
84 24 منطقه 1
121 38 منطقه 1
159 48 منطقه 1
181 55 منطقه 1
198 64 منطقه 1
274 94 منطقه 1
312 107 منطقه 1
437 146 منطقه 1
448 151 منطقه 1
486 168 منطقه 1
504 174 منطقه 1
619 209 منطقه 1
643 220 منطقه 1
649 223 منطقه 1
652 225 منطقه 1
669 232 منطقه 1
678 236 منطقه 1
735 252 منطقه 1
774 259 منطقه 1
843 286 منطقه 1
853 290 منطقه 1
869 293 منطقه 1
889 300 منطقه 1
922 310 منطقه 1
954 325 منطقه 1
1011 349 منطقه 1
1028 356 منطقه 1
1053 365 منطقه 1
1084 371 منطقه 1
1230 420 منطقه 1
1252 426 منطقه 1
1268 431 منطقه 1
1456 489 منطقه 1
1492 503 منطقه 1
1727 566 منطقه 1
1836 598 منطقه 1
2004 646 منطقه 1
2141 686 منطقه 1
2303 742 منطقه 1
2580 821 منطقه 1
2692 853 منطقه 1
2766 873 منطقه 1
2886 910 منطقه 1
3145 976 منطقه 1
3265 1018 منطقه 1
3494 1088 منطقه 1
3670 1146 منطقه 1
3726 1168 منطقه 1
3960 1235 منطقه 1
68 37 منطقه 2
401 198 منطقه 2
468 225 منطقه 2
578 274 منطقه 2
582 276 منطقه 2
609 290 منطقه 2
611 292 منطقه 2
670 316 منطقه 2
685 323 منطقه 2
696 327 منطقه 2
698 328 منطقه 2
706 333 منطقه 2
715 340 منطقه 2
717 342 منطقه 2
723 345 منطقه 2
723 345 منطقه 2
729 348 منطقه 2
734 352 منطقه 2
735 353 منطقه 2
737 354 منطقه 2
742 356 منطقه 2
748 361 منطقه 2
751 364 منطقه 2
774 373 منطقه 2
802 384 منطقه 2
807 386 منطقه 2
824 395 منطقه 2
840 402 منطقه 2
857 410 منطقه 2
862 413 منطقه 2
862 413 منطقه 2
894 425 منطقه 2
918 435 منطقه 2
933 441 منطقه 2
962 452 منطقه 2
976 458 منطقه 2
1000 469 منطقه 2
1029 483 منطقه 2
1044 489 منطقه 2
1080 505 منطقه 2
1084 507 منطقه 2
1087 509 منطقه 2
1096 514 منطقه 2
1124 528 منطقه 2
1194 560 منطقه 2
1201 563 منطقه 2
1243 579 منطقه 2
1260 588 منطقه 2
1273 594 منطقه 2
2346 1093 منطقه 2
2715 1241 منطقه 2
4494 2047 منطقه 2
4812 2205 منطقه 2
19 3 منطقه 3
30 4 منطقه 3
103 17 منطقه 3
116 19 منطقه 3
124 21 منطقه 3
155 26 منطقه 3
168 32 منطقه 3
261 47 منطقه 3
279 49 منطقه 3
297 52 منطقه 3
305 53 منطقه 3
423 72 منطقه 3
453 83 منطقه 3
512 93 منطقه 3
548 101 منطقه 3
582 107 منطقه 3
598 112 منطقه 3
618 115 منطقه 3
635 119 منطقه 3
663 121 منطقه 3
687 125 منطقه 3
694 128 منطقه 3
738 132 منطقه 3
771 143 منطقه 3
785 145 منطقه 3
847 157 منطقه 3
867 160 منطقه 3
879 164 منطقه 3
914 175 منطقه 3
931 176 منطقه 3
982 183 منطقه 3
985 184 منطقه 3
992 185 منطقه 3
1041 193 منطقه 3
1047 195 منطقه 3
1071 203 منطقه 3
1071 203 منطقه 3
1073 205 منطقه 3
1096 208 منطقه 3
1101 210 منطقه 3
1223 237 منطقه 3
1238 239 منطقه 3
1266 246 منطقه 3
1273 247 منطقه 3
1276 248 منطقه 3
2082 441 منطقه 3
2229 480 منطقه 3
2298 492 منطقه 3
2370 514 منطقه 3
3134 723 منطقه 3
3654 836 منطقه 3
3760 862 منطقه 3
4276 1004 منطقه 3
4709 1107 منطقه 3
4933 1164 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1226 417 منطقه 1
1307 446 منطقه 1
1425 479 منطقه 1
1453 487 منطقه 1
1606 530 منطقه 1
1626 538 منطقه 1
1666 549 منطقه 1
1716 563 منطقه 1
1716 563 منطقه 1
1731 567 منطقه 1
1759 572 منطقه 1
1773 575 منطقه 1
1832 596 منطقه 1
1871 607 منطقه 1
1876 611 منطقه 1
1917 625 منطقه 1
1968 639 منطقه 1
2054 661 منطقه 1
2078 666 منطقه 1
2238 716 منطقه 1
2255 725 منطقه 1
6471 1934 منطقه 1
6852 2041 منطقه 1
7270 2164 منطقه 1
7691 2281 منطقه 1
7840 2320 منطقه 1
41 23 منطقه 2
334 158 منطقه 2
675 317 منطقه 2
1258 586 منطقه 2
1293 603 منطقه 2
1311 610 منطقه 2
1419 660 منطقه 2
1434 666 منطقه 2
1553 722 منطقه 2
1585 740 منطقه 2
1595 747 منطقه 2
1655 775 منطقه 2
1716 800 منطقه 2
1805 840 منطقه 2
1828 850 منطقه 2
1842 854 منطقه 2
1852 860 منطقه 2
1909 886 منطقه 2
1939 904 منطقه 2
1992 929 منطقه 2
2014 941 منطقه 2
2064 965 منطقه 2
2072 969 منطقه 2
2108 986 منطقه 2
2112 989 منطقه 2
2137 996 منطقه 2
2183 1013 منطقه 2
2190 1016 منطقه 2
2200 1021 منطقه 2
2206 1025 منطقه 2
2217 1032 منطقه 2
2217 1032 منطقه 2
2229 1038 منطقه 2
2393 1107 منطقه 2
2401 1112 منطقه 2
2409 1116 منطقه 2
2422 1121 منطقه 2
2455 1135 منطقه 2
3386 1559 منطقه 2
5354 2449 منطقه 2
5797 2625 منطقه 2
6872 3093 منطقه 2
7020 3166 منطقه 2
7032 3173 منطقه 2
7082 3192 منطقه 2
7135 3218 منطقه 2
7157 3230 منطقه 2
7347 3316 منطقه 2
7473 3373 منطقه 2
7673 3468 منطقه 2
7840 3553 منطقه 2
7985 3623 منطقه 2
8109 3671 منطقه 2
8158 3684 منطقه 2
1423 284 منطقه 3
1731 357 منطقه 3
1895 398 منطقه 3
1956 408 منطقه 3
1996 421 منطقه 3
2129 454 منطقه 3
2133 456 منطقه 3
2168 464 منطقه 3
2277 488 منطقه 3
2316 497 منطقه 3
2433 531 منطقه 3
2443 533 منطقه 3
2517 554 منطقه 3
2526 557 منطقه 3
2614 587 منطقه 3
2725 619 منطقه 3
3004 690 منطقه 3
3106 716 منطقه 3
3219 743 منطقه 3
4072 947 منطقه 3
5868 1428 منطقه 3
6147 1505 منطقه 3
8716 2194 منطقه 3
8970 2261 منطقه 3
9497 2402 منطقه 3
9807 2485 منطقه 3
9975 2525 منطقه 3
10313 2627 منطقه 3
10563 2685 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
50 14 منطقه 1
124 39 منطقه 1
217 68 منطقه 1
222 72 منطقه 1
224 73 منطقه 1
263 90 منطقه 1
310 106 منطقه 1
349 123 منطقه 1
421 142 منطقه 1
478 163 منطقه 1
541 186 منطقه 1
649 223 منطقه 1
649 223 منطقه 1
805 273 منطقه 1
833 282 منطقه 1
885 298 منطقه 1
894 301 منطقه 1
909 304 منطقه 1
990 342 منطقه 1
1032 357 منطقه 1
1101 375 منطقه 1
1153 390 منطقه 1
1177 400 منطقه 1
1189 403 منطقه 1
1208 410 منطقه 1
1226 417 منطقه 1
1234 422 منطقه 1
1256 428 منطقه 1
1385 463 منطقه 1
1389 465 منطقه 1
1460 490 منطقه 1
1474 495 منطقه 1
1489 501 منطقه 1
1489 501 منطقه 1
1495 504 منطقه 1
1597 528 منطقه 1
1815 588 منطقه 1
1848 603 منطقه 1
2100 673 منطقه 1
2321 744 منطقه 1
2482 790 منطقه 1
2489 792 منطقه 1
2641 841 منطقه 1
2688 851 منطقه 1
2786 880 منطقه 1
3399 1055 منطقه 1
3601 1132 منطقه 1
3781 1187 منطقه 1
3852 1204 منطقه 1
4400 1355 منطقه 1
4443 1368 منطقه 1
7157 2128 منطقه 1
7977 2356 منطقه 1
8109 2395 منطقه 1
9255 2748 منطقه 1
215 107 منطقه 2
244 120 منطقه 2
290 142 منطقه 2
392 194 منطقه 2
403 199 منطقه 2
544 259 منطقه 2
578 274 منطقه 2
593 282 منطقه 2
599 285 منطقه 2
653 308 منطقه 2
706 333 منطقه 2
731 349 منطقه 2
763 368 منطقه 2
763 368 منطقه 2
783 377 منطقه 2
789 378 منطقه 2
789 378 منطقه 2
857 410 منطقه 2
861 412 منطقه 2
872 417 منطقه 2
879 419 منطقه 2
915 434 منطقه 2
920 436 منطقه 2
950 449 منطقه 2
1003 471 منطقه 2
1050 491 منطقه 2
1124 528 منطقه 2
1132 532 منطقه 2
1172 550 منطقه 2
1184 555 منطقه 2
1201 563 منطقه 2
1211 568 منطقه 2
1238 577 منطقه 2
1290 600 منطقه 2
1307 609 منطقه 2
1329 620 منطقه 2
1345 629 منطقه 2
1364 639 منطقه 2
1371 641 منطقه 2
1379 645 منطقه 2
1381 646 منطقه 2
1389 649 منطقه 2
1447 673 منطقه 2
1505 696 منطقه 2
2014 941 منطقه 2
2945 1354 منطقه 2
3555 1632 منطقه 2
4276 1953 منطقه 2
4584 2093 منطقه 2
5310 2427 منطقه 2
5334 2441 منطقه 2
5681 2576 منطقه 2
5715 2589 منطقه 2
5820 2638 منطقه 2
5862 2658 منطقه 2
5949 2707 منطقه 2
6058 2754 منطقه 2
8368 3780 منطقه 2
146 25 منطقه 3
163 31 منطقه 3
559 103 منطقه 3
582 107 منطقه 3
672 123 منطقه 3
720 129 منطقه 3
729 131 منطقه 3
819 149 منطقه 3
836 153 منطقه 3
857 158 منطقه 3
882 166 منطقه 3
885 167 منطقه 3
896 169 منطقه 3
1090 207 منطقه 3
1110 212 منطقه 3
1160 222 منطقه 3
1194 231 منطقه 3
1238 239 منطقه 3
1410 280 منطقه 3
1474 297 منطقه 3
1499 301 منطقه 3
1515 303 منطقه 3
4904 1155 منطقه 3
5084 1210 منطقه 3
5436 1309 منطقه 3
5974 1451 منطقه 3
6172 1514 منطقه 3
6246 1536 منطقه 3
6843 1723 منطقه 3
7013 1762 منطقه 3
7335 1842 منطقه 3
7527 1887 منطقه 3
7977 2002 منطقه 3
8147 2055 منطقه 3
9076 2293 منطقه 3
9426 2384 منطقه 3
9956 2523 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
57 16 منطقه 1
69 21 منطقه 1
80 22 منطقه 1
136 44 منطقه 1
167 51 منطقه 1
189 60 منطقه 1
209 67 منطقه 1
248 82 منطقه 1
269 91 منطقه 1
306 105 منطقه 1
318 111 منطقه 1
361 126 منطقه 1
406 137 منطقه 1
436 145 منطقه 1
440 147 منطقه 1
471 159 منطقه 1
495 169 منطقه 1
518 178 منطقه 1
696 242 منطقه 1
698 243 منطقه 1
717 248 منطقه 1
774 259 منطقه 1
777 261 منطقه 1
787 265 منطقه 1
795 269 منطقه 1
798 271 منطقه 1
812 275 منطقه 1
814 277 منطقه 1
937 318 منطقه 1
958 327 منطقه 1
1047 363 منطقه 1
1087 372 منطقه 1
1177 400 منطقه 1
1282 435 منطقه 1
1303 443 منطقه 1
1305 444 منطقه 1
1307 446 منطقه 1
1311 448 منطقه 1
1339 455 منطقه 1
1393 468 منطقه 1
1405 472 منطقه 1
1415 474 منطقه 1
1805 585 منطقه 1
2647 844 منطقه 1
3161 981 منطقه 1
3971 1239 منطقه 1
4414 1359 منطقه 1
4436 1367 منطقه 1
7953 2349 منطقه 1
538 255 منطقه 2
575 272 منطقه 2
594 283 منطقه 2
809 388 منطقه 2
830 398 منطقه 2
834 401 منطقه 2
851 405 منطقه 2
854 407 منطقه 2
903 429 منطقه 2
922 437 منطقه 2
955 451 منطقه 2
1015 478 منطقه 2
1032 485 منطقه 2
1077 503 منطقه 2
1144 538 منطقه 2
1223 572 منطقه 2
1261 589 منطقه 2
1298 606 منطقه 2
1314 612 منطقه 2
1316 614 منطقه 2
1327 619 منطقه 2
1337 624 منطقه 2
1337 624 منطقه 2
1419 660 منطقه 2
1489 689 منطقه 2
1492 690 منطقه 2
1645 768 منطقه 2
1651 772 منطقه 2
1720 802 منطقه 2
1895 877 منطقه 2
1895 877 منطقه 2
3540 1624 منطقه 2
3838 1753 منطقه 2
4031 1848 منطقه 2
4107 1884 منطقه 2
4475 2038 منطقه 2
4871 2235 منطقه 2
4913 2249 منطقه 2
4953 2268 منطقه 2
5032 2296 منطقه 2
5279 2407 منطقه 2
8133 3676 منطقه 2
8217 3707 منطقه 2
9023 4074 منطقه 2
9035 4079 منطقه 2
683 124 منطقه 3
689 126 منطقه 3
763 139 منطقه 3
780 144 منطقه 3
819 149 منطقه 3
840 154 منطقه 3
865 159 منطقه 3
879 164 منطقه 3
898 170 منطقه 3
935 177 منطقه 3
966 181 منطقه 3
1003 186 منطقه 3
1096 208 منطقه 3
1282 251 منطقه 3
1295 252 منطقه 3
1303 253 منطقه 3
1318 255 منطقه 3
1333 258 منطقه 3
1333 258 منطقه 3
1348 262 منطقه 3
1405 278 منطقه 3
1410 280 منطقه 3
1413 282 منطقه 3
1533 308 منطقه 3
1723 355 منطقه 3
1810 382 منطقه 3
2526 557 منطقه 3
2542 562 منطقه 3
3386 777 منطقه 3
6566 1640 منطقه 3
6566 1640 منطقه 3
6635 1665 منطقه 3
7105 1786 منطقه 3
7192 1807 منطقه 3
7442 1865 منطقه 3
7560 1900 منطقه 3
7805 1959 منطقه 3
7862 1975 منطقه 3
8031 2018 منطقه 3
8031 2018 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
159 48 منطقه 1
208 66 منطقه 1
225 74 منطقه 1
233 76 منطقه 1
234 77 منطقه 1
235 78 منطقه 1
242 80 منطقه 1
245 81 منطقه 1
253 85 منطقه 1
281 96 منطقه 1
288 97 منطقه 1
293 99 منطقه 1
300 101 منطقه 1
301 102 منطقه 1
315 108 منطقه 1
316 109 منطقه 1
317 110 منطقه 1
318 111 منطقه 1
320 113 منطقه 1
322 114 منطقه 1
323 115 منطقه 1
325 116 منطقه 1
330 117 منطقه 1
343 119 منطقه 1
348 122 منطقه 1
356 125 منطقه 1
367 130 منطقه 1
431 144 منطقه 1
442 148 منطقه 1
563 193 منطقه 1
688 240 منطقه 1
740 253 منطقه 1
874 295 منطقه 1
879 296 منطقه 1
929 314 منطقه 1
932 316 منطقه 1
960 329 منطقه 1
966 333 منطقه 1
1050 364 منطقه 1
1221 415 منطقه 1
181 92 منطقه 2
196 97 منطقه 2
211 104 منطقه 2
212 105 منطقه 2
223 110 منطقه 2
226 111 منطقه 2
228 112 منطقه 2
238 116 منطقه 2
242 119 منطقه 2
254 123 منطقه 2
259 124 منطقه 2
259 124 منطقه 2
261 126 منطقه 2
263 127 منطقه 2
265 128 منطقه 2
267 130 منطقه 2
268 131 منطقه 2
271 132 منطقه 2
271 132 منطقه 2
279 135 منطقه 2
282 137 منطقه 2
285 139 منطقه 2
291 143 منطقه 2
295 145 منطقه 2
306 149 منطقه 2
308 150 منطقه 2
310 151 منطقه 2
312 152 منطقه 2
321 153 منطقه 2
324 154 منطقه 2
328 156 منطقه 2
336 159 منطقه 2
339 162 منطقه 2
345 166 منطقه 2
351 169 منطقه 2
352 170 منطقه 2
353 171 منطقه 2
360 174 منطقه 2
367 176 منطقه 2
370 177 منطقه 2
390 193 منطقه 2
556 265 منطقه 2
589 280 منطقه 2
596 284 منطقه 2
609 290 منطقه 2
620 296 منطقه 2
638 302 منطقه 2
643 304 منطقه 2
654 309 منطقه 2
659 311 منطقه 2
691 324 منطقه 2
708 335 منطقه 2
709 336 منطقه 2
731 349 منطقه 2
745 358 منطقه 2
779 375 منطقه 2
795 380 منطقه 2
1165 547 منطقه 2
1226 573 منطقه 2
1507 698 منطقه 2
1680 787 منطقه 2
2056 960 منطقه 2
2060 962 منطقه 2
2100 982 منطقه 2
2245 1045 منطقه 2
2494 1158 منطقه 2
2537 1176 منطقه 2
2733 1250 منطقه 2
3238 1484 منطقه 2
117 20 منطقه 3
198 37 منطقه 3
203 38 منطقه 3
207 39 منطقه 3
210 40 منطقه 3
227 42 منطقه 3
247 45 منطقه 3
250 46 منطقه 3
286 51 منطقه 3
314 55 منطقه 3
333 59 منطقه 3
357 61 منطقه 3
1144 220 منطقه 3
1174 226 منطقه 3
1252 242 منطقه 3
1536 309 منطقه 3
1547 313 منطقه 3
1700 349 منطقه 3
1746 364 منطقه 3
2067 437 منطقه 3
2968 680 منطقه 3
3418 785 منطقه 3
3540 809 منطقه 3
3661 839 منطقه 3
3802 875 منطقه 3
3802 875 منطقه 3
3948 909 منطقه 3
4181 973 منطقه 3
4701 1106 منطقه 3
5092 1214 منطقه 3
5375 1288 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
127 41 منطقه 1
220 70 منطقه 1
271 92 منطقه 1
353 124 منطقه 1
448 151 منطقه 1
520 179 منطقه 1
599 203 منطقه 1
624 212 منطقه 1
637 217 منطقه 1
657 227 منطقه 1
694 241 منطقه 1
798 271 منطقه 1
865 292 منطقه 1
872 294 منطقه 1
904 303 منطقه 1
910 305 منطقه 1
912 306 منطقه 1
917 308 منطقه 1
946 321 منطقه 1
958 327 منطقه 1
964 332 منطقه 1
978 338 منطقه 1
1013 351 منطقه 1
1043 362 منطقه 1
1055 366 منطقه 1
1127 381 منطقه 1
1184 402 منطقه 1
1204 407 منطقه 1
1320 451 منطقه 1
1337 454 منطقه 1
1377 459 منطقه 1
1509 509 منطقه 1
1517 511 منطقه 1
1565 520 منطقه 1
1612 531 منطقه 1
1618 534 منطقه 1
1629 540 منطقه 1
1645 545 منطقه 1
1651 546 منطقه 1
1751 570 منطقه 1
1805 585 منطقه 1
1900 622 منطقه 1
2036 657 منطقه 1
2050 660 منطقه 1
2459 787 منطقه 1
2521 799 منطقه 1
3139 972 منطقه 1
3270 1021 منطقه 1
3473 1083 منطقه 1
3566 1114 منطقه 1
3686 1153 منطقه 1
3873 1212 منطقه 1
4102 1269 منطقه 1
4125 1275 منطقه 1
4227 1306 منطقه 1
4428 1365 منطقه 1
4576 1410 منطقه 1
4584 1412 منطقه 1
5542 1688 منطقه 1
7013 2089 منطقه 1
7997 2364 منطقه 1
8727 2590 منطقه 1
9269 2754 منطقه 1
30179 8360 منطقه 1
586 278 منطقه 2
643 304 منطقه 2
711 338 منطقه 2
795 380 منطقه 2
807 386 منطقه 2
857 410 منطقه 2
882 420 منطقه 2
944 446 منطقه 2
970 455 منطقه 2
970 455 منطقه 2
988 463 منطقه 2
1036 486 منطقه 2
1077 503 منطقه 2
1092 513 منطقه 2
1099 516 منطقه 2
1180 552 منطقه 2
1247 582 منطقه 2
1252 585 منطقه 2
1266 591 منطقه 2
1396 652 منطقه 2
1478 684 منطقه 2
1499 693 منطقه 2
1503 694 منطقه 2
1519 705 منطقه 2
1569 732 منطقه 2
1569 732 منطقه 2
1601 750 منطقه 2
1674 784 منطقه 2
1680 787 منطقه 2
1731 808 منطقه 2
1765 823 منطقه 2
1777 827 منطقه 2
1781 829 منطقه 2
1824 848 منطقه 2
1824 848 منطقه 2
1839 853 منطقه 2
4463 2032 منطقه 2
4562 2082 منطقه 2
4838 2217 منطقه 2
4985 2284 منطقه 2
5128 2335 منطقه 2
5460 2488 منطقه 2
5473 2494 منطقه 2
5930 2695 منطقه 2
7805 3537 منطقه 2
399 68 منطقه 3
404 69 منطقه 3
465 84 منطقه 3
502 91 منطقه 3
624 116 منطقه 3
643 120 منطقه 3
720 129 منطقه 3
754 136 منطقه 3
770 142 منطقه 3
793 146 منطقه 3
830 151 منطقه 3
876 163 منطقه 3
901 172 منطقه 3
955 180 منطقه 3
976 182 منطقه 3
1066 200 منطقه 3
1071 203 منطقه 3
1115 215 منطقه 3
1129 217 منطقه 3
1134 218 منطقه 3
1174 226 منطقه 3
1216 233 منطقه 3
1219 236 منطقه 3
1243 241 منطقه 3
1252 242 منطقه 3
1279 250 منطقه 3
1311 254 منطقه 3
1322 256 منطقه 3
1359 267 منطقه 3
1368 271 منطقه 3
1371 273 منطقه 3
1425 285 منطقه 3
1437 288 منطقه 3
1442 289 منطقه 3
1456 294 منطقه 3
1519 304 منطقه 3
1538 311 منطقه 3
1553 315 منطقه 3
1597 322 منطقه 3
1660 336 منطقه 3
1663 337 منطقه 3
1696 348 منطقه 3
1737 360 منطقه 3
1740 362 منطقه 3
1751 366 منطقه 3
1751 366 منطقه 3
1762 369 منطقه 3
1769 372 منطقه 3
1832 385 منطقه 3
1842 388 منطقه 3
3531 807 منطقه 3
5145 1232 منطقه 3
5382 1291 منطقه 3
5804 1413 منطقه 3
5989 1457 منطقه 3
6156 1507 منطقه 3
6406 1596 منطقه 3
6881 1732 منطقه 3
8260 2086 منطقه 3
8447 2126 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
256 87 منطقه 1
378 132 منطقه 1
395 134 منطقه 1
416 139 منطقه 1
457 154 منطقه 1
457 154 منطقه 1
463 157 منطقه 1
483 166 منطقه 1
500 172 منطقه 1
505 175 منطقه 1
509 176 منطقه 1
515 177 منطقه 1
529 182 منطقه 1
533 184 منطقه 1
538 185 منطقه 1
557 190 منطقه 1
560 192 منطقه 1
601 204 منطقه 1
1612 531 منطقه 1
1689 554 منطقه 1
1700 557 منطقه 1
1802 584 منطقه 1
372 179 منطقه 2
373 180 منطقه 2
375 181 منطقه 2
376 182 منطقه 2
378 184 منطقه 2
382 186 منطقه 2
382 186 منطقه 2
385 189 منطقه 2
387 191 منطقه 2
395 195 منطقه 2
399 197 منطقه 2
404 200 منطقه 2
408 202 منطقه 2
410 203 منطقه 2
412 205 منطقه 2
415 206 منطقه 2
417 207 منطقه 2
427 210 منطقه 2
431 211 منطقه 2
453 218 منطقه 2
457 220 منطقه 2
460 222 منطقه 2
462 223 منطقه 2
463 224 منطقه 2
469 226 منطقه 2
470 227 منطقه 2
476 228 منطقه 2
480 230 منطقه 2
485 231 منطقه 2
488 233 منطقه 2
491 236 منطقه 2
492 237 منطقه 2
496 238 منطقه 2
497 239 منطقه 2
506 240 منطقه 2
511 243 منطقه 2
515 246 منطقه 2
517 247 منطقه 2
518 248 منطقه 2
526 250 منطقه 2
531 251 منطقه 2
535 253 منطقه 2
535 253 منطقه 2
541 257 منطقه 2
546 260 منطقه 2
547 261 منطقه 2
552 262 منطقه 2
553 263 منطقه 2
554 264 منطقه 2
561 266 منطقه 2
565 267 منطقه 2
614 293 منطقه 2
676 318 منطقه 2
703 331 منطقه 2
744 357 منطقه 2
800 382 منطقه 2
872 417 منطقه 2
906 431 منطقه 2
943 445 منطقه 2
948 448 منطقه 2
988 463 منطقه 2
1006 473 منطقه 2
1008 475 منطقه 2
1025 481 منطقه 2
1057 493 منطقه 2
1061 496 منطقه 2
1066 499 منطقه 2
1066 499 منطقه 2
1084 507 منطقه 2
3317 1521 منطقه 2
3370 1551 منطقه 2
3399 1564 منطقه 2
380 64 منطقه 3
390 66 منطقه 3
409 70 منطقه 3
435 78 منطقه 3
438 79 منطقه 3
441 80 منطقه 3
475 86 منطقه 3
481 87 منطقه 3
494 89 منطقه 3
507 92 منطقه 3
522 94 منطقه 3
522 94 منطقه 3
524 96 منطقه 3
526 97 منطقه 3
531 98 منطقه 3
551 102 منطقه 3
561 104 منطقه 3
1663 337 منطقه 3
1742 363 منطقه 3
1965 413 منطقه 3
2537 560 منطقه 3
2585 576 منطقه 3
2659 599 منطقه 3
3775 867 منطقه 3
4803 1126 منطقه 3
4812 1129 منطقه 3
4896 1151 منطقه 3
5791 1409 منطقه 3
6109 1492 منطقه 3
6317 1568 منطقه 3
6340 1576 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1368 458 منطقه 1
1684 552 منطقه 1
1696 556 منطقه 1
1707 560 منطقه 1
1773 575 منطقه 1
1858 606 منطقه 1
1990 643 منطقه 1
2160 694 منطقه 1
2293 739 منطقه 1
2422 772 منطقه 1
2459 787 منطقه 1
2563 812 منطقه 1
2575 818 منطقه 1
3458 1078 منطقه 1
276 134 منطقه 2
591 281 منطقه 2
970 455 منطقه 2
1077 503 منطقه 2
1118 525 منطقه 2
1221 570 منطقه 2
1346 630 منطقه 2
1519 705 منطقه 2
1569 732 منطقه 2
1606 753 منطقه 2
1651 772 منطقه 2
1663 778 منطقه 2
1672 783 منطقه 2
1696 793 منطقه 2
1769 825 منطقه 2
1777 827 منطقه 2
1791 833 منطقه 2
1791 833 منطقه 2
1855 862 منطقه 2
1861 865 منطقه 2
1948 909 منطقه 2
1975 920 منطقه 2
2078 972 منطقه 2
2087 975 منطقه 2
2145 998 منطقه 2
2150 1000 منطقه 2
2190 1016 منطقه 2
2196 1019 منطقه 2
2265 1052 منطقه 2
2282 1058 منطقه 2
2384 1103 منطقه 2
2489 1155 منطقه 2
2494 1158 منطقه 2
2509 1163 منطقه 2
2556 1182 منطقه 2
2665 1215 منطقه 2
2678 1223 منطقه 2
2688 1228 منطقه 2
5317 2432 منطقه 2
6011 2733 منطقه 2
1186 228 منطقه 3
1569 317 منطقه 3
1855 389 منطقه 3
1960 410 منطقه 3
1972 414 منطقه 3
2050 434 منطقه 3
2517 554 منطقه 3
2629 589 منطقه 3
2678 606 منطقه 3
2682 608 منطقه 3
3082 710 منطقه 3
3508 802 منطقه 3
3610 824 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2078 666 منطقه 1
2168 698 منطقه 1
297 146 منطقه 2
419 208 منطقه 2
678 320 منطقه 2
703 331 منطقه 2
748 361 منطقه 2
983 460 منطقه 2
986 461 منطقه 2
995 466 منطقه 2
1090 511 منطقه 2
1106 520 منطقه 2
1151 542 منطقه 2
1189 557 منطقه 2
1350 632 منطقه 2
1352 633 منطقه 2
1410 657 منطقه 2
1437 668 منطقه 2
1515 703 منطقه 2
1536 714 منطقه 2
1547 719 منطقه 2
1553 722 منطقه 2
1565 730 منطقه 2
1668 780 منطقه 2
1670 781 منطقه 2
1712 798 منطقه 2
1727 806 منطقه 2
1742 813 منطقه 2
1756 818 منطقه 2
1786 831 منطقه 2
1906 883 منطقه 2
1909 886 منطقه 2
1935 901 منطقه 2
2060 962 منطقه 2
2087 975 منطقه 2
2100 982 منطقه 2
2171 1008 منطقه 2
2277 1056 منطقه 2
2285 1060 منطقه 2
2287 1061 منطقه 2
2326 1082 منطقه 2
2336 1087 منطقه 2
2359 1098 منطقه 2
2374 1102 منطقه 2
2443 1130 منطقه 2
2455 1135 منطقه 2
2585 1187 منطقه 2
2629 1203 منطقه 2
2651 1210 منطقه 2
2665 1215 منطقه 2
2721 1245 منطقه 2
2750 1256 منطقه 2
2783 1272 منطقه 2
2810 1282 منطقه 2
2810 1282 منطقه 2
2834 1297 منطقه 2
2840 1301 منطقه 2
2891 1325 منطقه 2
4043 1852 منطقه 2
4175 1915 منطقه 2
4436 2022 منطقه 2
4850 2224 منطقه 2
5154 2343 منطقه 2
5605 2542 منطقه 2
5637 2557 منطقه 2
5862 2658 منطقه 2
6109 2780 منطقه 2
6220 2822 منطقه 2
6246 2834 منطقه 2
6388 2884 منطقه 2
6540 2953 منطقه 2
6575 2969 منطقه 2
6622 2987 منطقه 2
6750 3042 منطقه 2
6806 3067 منطقه 2
6852 3085 منطقه 2
1172 225 منطقه 3
1405 278 منطقه 3
1447 290 منطقه 3
1449 291 منطقه 3
1612 325 منطقه 3
1920 402 منطقه 3
2466 537 منطقه 3
2507 550 منطقه 3
2741 624 منطقه 3
2941 671 منطقه 3
3106 716 منطقه 3
7541 1892 منطقه 3
7767 1947 منطقه 3
9525 2412 منطقه 3
9777 2476 منطقه 3
10203 2594 منطقه 3
10404 2647 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4968 1519 منطقه 1
5078 1553 منطقه 1
9535 2829 منطقه 1
9765 2896 منطقه 1
433 212 منطقه 2
1290 600 منطقه 2
1563 728 منطقه 2
1920 893 منطقه 2
1939 904 منطقه 2
2501 1160 منطقه 2
3573 1637 منطقه 2
3622 1659 منطقه 2
3670 1682 منطقه 2
3846 1757 منطقه 2
3883 1777 منطقه 2
4000 1833 منطقه 2
4338 1977 منطقه 2
4615 2107 منطقه 2
4623 2111 منطقه 2
4679 2134 منطقه 2
4889 2241 منطقه 2
4959 2271 منطقه 2
4977 2280 منطقه 2
4977 2280 منطقه 2
5074 2314 منطقه 2
5111 2330 منطقه 2
5154 2343 منطقه 2
5219 2377 منطقه 2
5269 2402 منطقه 2
5285 2411 منطقه 2
5298 2418 منطقه 2
5797 2625 منطقه 2
5832 2643 منطقه 2
5940 2700 منطقه 2
6236 2831 منطقه 2
6668 3009 منطقه 2
7082 3192 منطقه 2
7816 3543 منطقه 2
7816 3543 منطقه 2
7909 3585 منطقه 2
8538 3858 منطقه 2
8553 3864 منطقه 2
8624 3896 منطقه 2
9124 4115 منطقه 2
9483 4272 منطقه 2
9711 4370 منطقه 2
2069 438 منطقه 3
2641 593 منطقه 3
2659 599 منطقه 3
2678 606 منطقه 3
2886 653 منطقه 3
2914 662 منطقه 3
3120 719 منطقه 3
3182 736 منطقه 3
3548 811 منطقه 3
4031 933 منطقه 3
4219 987 منطقه 3
4428 1045 منطقه 3
4568 1077 منطقه 3
4656 1096 منطقه 3
4679 1101 منطقه 3
4812 1129 منطقه 3
4948 1169 منطقه 3
4977 1175 منطقه 3
4996 1182 منطقه 3
5041 1199 منطقه 3
5065 1206 منطقه 3
5119 1222 منطقه 3
5137 1228 منطقه 3
5154 1234 منطقه 3
5269 1258 منطقه 3
5269 1258 منطقه 3
5285 1263 منطقه 3
5542 1335 منطقه 3
5699 1382 منطقه 3
5875 1430 منطقه 3
5966 1448 منطقه 3
6135 1501 منطقه 3
6595 1650 منطقه 3
6685 1675 منطقه 3
7179 1804 منطقه 3
7301 1835 منطقه 3
7319 1839 منطقه 3
8147 2055 منطقه 3
8336 2104 منطقه 3
8467 2133 منطقه 3
9061 2291 منطقه 3
9181 2313 منطقه 3
9525 2412 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1115 377 منطقه 1
2366 754 منطقه 1
2733 861 منطقه 1
2760 871 منطقه 1
2860 898 منطقه 1
3120 963 منطقه 1
3196 996 منطقه 1
7097 2115 منطقه 1
7347 2189 منطقه 1
7347 2189 منطقه 1
7360 2194 منطقه 1
1385 648 منطقه 2
1540 715 منطقه 2
1622 758 منطقه 2
1704 796 منطقه 2
1707 797 منطقه 2
1824 848 منطقه 2
1832 852 منطقه 2
1852 860 منطقه 2
1948 909 منطقه 2
1999 933 منطقه 2
2087 975 منطقه 2
2137 996 منطقه 2
2259 1049 منطقه 2
2321 1079 منطقه 2
2384 1103 منطقه 2
2654 1212 منطقه 2
2665 1215 منطقه 2
2697 1232 منطقه 2
2721 1245 منطقه 2
2733 1250 منطقه 2
2810 1282 منطقه 2
2846 1304 منطقه 2
2902 1332 منطقه 2
3030 1394 منطقه 2
3175 1456 منطقه 2
3192 1462 منطقه 2
3225 1477 منطقه 2
3225 1477 منطقه 2
3243 1486 منطقه 2
3270 1498 منطقه 2
3283 1504 منطقه 2
3301 1515 منطقه 2
3332 1528 منطقه 2
3630 1664 منطقه 2
3715 1701 منطقه 2
4013 1839 منطقه 2
4514 2059 منطقه 2
4792 2196 منطقه 2
5181 2359 منطقه 2
5261 2398 منطقه 2
5460 2488 منطقه 2
5820 2638 منطقه 2
6011 2733 منطقه 2
6456 2916 منطقه 2
7082 3192 منطقه 2
7301 3292 منطقه 2
2948 673 منطقه 3
2968 680 منطقه 3
3265 752 منطقه 3
3308 758 منطقه 3
8515 2148 منطقه 3
8655 2177 منطقه 3
9944 2520 منطقه 3
10366 2640 منطقه 3
10460 2661 منطقه 3
10480 2666 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2032 654 منطقه 1
2705 855 منطقه 1
2786 880 منطقه 1
3126 966 منطقه 1
3317 1035 منطقه 1
3540 1107 منطقه 1
3580 1121 منطقه 1
3794 1190 منطقه 1
5343 1624 منطقه 1
6693 1995 منطقه 1
7743 2297 منطقه 1
8655 2568 منطقه 1
570 269 منطقه 2
617 295 منطقه 2
665 314 منطقه 2
733 351 منطقه 2
1025 481 منطقه 2
1234 575 منطقه 2
1374 643 منطقه 2
1381 646 منطقه 2
1531 711 منطقه 2
1585 740 منطقه 2
1773 826 منطقه 2
1815 844 منطقه 2
1842 854 منطقه 2
1852 860 منطقه 2
1913 888 منطقه 2
1943 906 منطقه 2
1953 911 منطقه 2
1981 923 منطقه 2
2044 953 منطقه 2
2047 955 منطقه 2
2223 1035 منطقه 2
2242 1044 منطقه 2
2293 1064 منطقه 2
2303 1069 منطقه 2
2482 1151 منطقه 2
2532 1173 منطقه 2
2697 1232 منطقه 2
2798 1276 منطقه 2
2819 1287 منطقه 2
2819 1287 منطقه 2
2865 1316 منطقه 2
2924 1343 منطقه 2
2968 1364 منطقه 2
2984 1373 منطقه 2
3004 1382 منطقه 2
3278 1501 منطقه 2
3540 1624 منطقه 2
3610 1652 منطقه 2
3692 1691 منطقه 2
3760 1720 منطقه 2
3802 1736 منطقه 2
3830 1749 منطقه 2
3846 1757 منطقه 2
3852 1760 منطقه 2
3883 1777 منطقه 2
4167 1912 منطقه 2
4258 1944 منطقه 2
4508 2054 منطقه 2
5592 2538 منطقه 2
5996 2728 منطقه 2
6088 2770 منطقه 2
6388 2884 منطقه 2
6423 2902 منطقه 2
6540 2953 منطقه 2
6647 2998 منطقه 2
6743 3038 منطقه 2
6865 3091 منطقه 2
7135 3218 منطقه 2
7157 3230 منطقه 2
7514 3390 منطقه 2
7560 3412 منطقه 2
7920 3592 منطقه 2
8050 3650 منطقه 2
8268 3733 منطقه 2
8268 3733 منطقه 2
8716 3935 منطقه 2
8760 3959 منطقه 2
8855 4003 منطقه 2
8880 4017 منطقه 2
9023 4074 منطقه 2
9112 4109 منطقه 2
9112 4109 منطقه 2
9138 4120 منطقه 2
9206 4150 منطقه 2
9312 4200 منطقه 2
9339 4214 منطقه 2
867 160 منطقه 3
1036 192 منطقه 3
1489 300 منطقه 3
1686 345 منطقه 3
1712 353 منطقه 3
1781 375 منطقه 3
1810 382 منطقه 3
1839 387 منطقه 3
2009 425 منطقه 3
2331 501 منطقه 3
2401 522 منطقه 3
2705 614 منطقه 3
2737 623 منطقه 3
2794 637 منطقه 3
3219 743 منطقه 3
3370 772 منطقه 3
3523 805 منطقه 3
3566 817 منطقه 3
3794 871 منطقه 3
3830 882 منطقه 3
3852 888 منطقه 3
3902 895 منطقه 3
3989 918 منطقه 3
4196 979 منطقه 3
4196 979 منطقه 3
4775 1121 منطقه 3
7360 1845 منطقه 3
8020 2014 منطقه 3
8188 2072 منطقه 3
9289 2347 منطقه 3
9999 2532 منطقه 3
10162 2581 منطقه 3
10162 2581 منطقه 3
10366 2640 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
627 213 منطقه 1
629 215 منطقه 1
757 255 منطقه 1
860 291 منطقه 1
927 313 منطقه 1
933 317 منطقه 1
957 326 منطقه 1
970 334 منطقه 1
979 339 منطقه 1
1011 349 منطقه 1
1121 379 منطقه 1
1396 470 منطقه 1
1481 497 منطقه 1
1489 501 منطقه 1
1553 517 منطقه 1
1658 547 منطقه 1
1658 547 منطقه 1
1791 580 منطقه 1
1883 616 منطقه 1
1939 630 منطقه 1
1948 633 منطقه 1
2145 688 منطقه 1
2160 694 منطقه 1
2248 720 منطقه 1
2255 725 منطقه 1
2336 746 منطقه 1
3265 1018 منطقه 1
4576 1410 منطقه 1
1115 523 منطقه 2
1138 534 منطقه 2
1290 600 منطقه 2
1322 616 منطقه 2
1354 635 منطقه 2
1355 636 منطقه 2
1460 676 منطقه 2
1527 709 منطقه 2
1529 710 منطقه 2
1540 715 منطقه 2
1700 795 منطقه 2
1802 838 منطقه 2
1909 886 منطقه 2
2044 953 منطقه 2
2150 1000 منطقه 2
2211 1028 منطقه 2
2321 1079 منطقه 2
2450 1132 منطقه 2
2472 1144 منطقه 2
4375 1997 منطقه 2
5041 2301 منطقه 2
5303 2422 منطقه 2
1027 190 منطقه 3
1512 302 منطقه 3
1574 318 منطقه 3
1680 342 منطقه 3
1712 353 منطقه 3
1933 405 منطقه 3
2952 675 منطقه 3
3094 712 منطقه 3
3977 913 منطقه 3
3995 921 منطقه 3
4157 966 منطقه 3
6821 1716 منطقه 3
6903 1737 منطقه 3
8303 2095 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4043 1254 منطقه 1
6586 1966 منطقه 1
640 303 منطقه 2
1362 638 منطقه 2
1883 872 منطقه 2
4000 1833 منطقه 2
4748 2170 منطقه 2
5210 2372 منطقه 2
6070 2760 منطقه 2
6162 2798 منطقه 2
6781 3055 منطقه 2
2914 662 منطقه 3
3945 908 منطقه 3
4227 988 منطقه 3
4784 1123 منطقه 3
5473 1316 منطقه 3
6484 1621 منطقه 3
6558 1638 منطقه 3
7082 1779 منطقه 3
7221 1819 منطقه 3
7408 1859 منطقه 3
7560 1900 منطقه 3
7626 1916 منطقه 3
8175 2067 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3918 1225 منطقه 1
663 313 منطقه 2
681 321 منطقه 2
701 329 منطقه 2
896 427 منطقه 2
937 443 منطقه 2
1066 499 منطقه 2
1442 671 منطقه 2
1481 686 منطقه 2
1635 763 منطقه 2
1676 785 منطقه 2
1689 790 منطقه 2
1696 793 منطقه 2
1712 798 منطقه 2
1762 821 منطقه 2
1791 833 منطقه 2
1810 842 منطقه 2
2108 986 منطقه 2
2308 1073 منطقه 2
2422 1121 منطقه 2
2853 1309 منطقه 2
3283 1504 منطقه 2
3326 1525 منطقه 2
3610 1652 منطقه 2
3749 1716 منطقه 2
3768 1722 منطقه 2
4072 1866 منطقه 2
4082 1872 منطقه 2
4125 1894 منطقه 2
4522 2063 منطقه 2
4562 2082 منطقه 2
4601 2099 منطقه 2
4656 2123 منطقه 2
4687 2139 منطقه 2
4709 2150 منطقه 2
4735 2161 منطقه 2
4735 2161 منطقه 2
4862 2231 منطقه 2
5650 2563 منطقه 2
6118 2783 منطقه 2
6296 2846 منطقه 2
6806 3067 منطقه 2
7636 3448 منطقه 2
7862 3561 منطقه 2
7909 3585 منطقه 2
8217 3707 منطقه 2
8624 3896 منطقه 2
9124 4115 منطقه 2
1112 214 منطقه 3
1359 267 منطقه 3
1795 379 منطقه 3
1900 399 منطقه 3
2060 436 منطقه 3
2171 465 منطقه 3
2312 495 منطقه 3
2351 508 منطقه 3
2378 517 منطقه 3
2665 602 منطقه 3
2715 617 منطقه 3
3021 695 منطقه 3
3641 833 منطقه 3
3830 882 منطقه 3
3977 913 منطقه 3
4306 1012 منطقه 3
4309 1014 منطقه 3
4850 1139 منطقه 3
4923 1160 منطقه 3
4996 1182 منطقه 3
5128 1224 منطقه 3
5912 1436 منطقه 3
6713 1683 منطقه 3
6750 1698 منطقه 3
7502 1881 منطقه 3
7967 1999 منطقه 3
8244 2082 منطقه 3
8515 2148 منطقه 3
8634 2172 منطقه 3
10266 2615 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت
1848 603 منطقه 1 پسر
2741 865 منطقه 1 پسر
2741 865 منطقه 1 دختر
2909 914 منطقه 1 پسر
701 329 منطقه 2 پسر
748 361 منطقه 2 پسر
771 372 منطقه 2 پسر
830 398 منطقه 2 پسر
891 424 منطقه 2 پسر
1115 523 منطقه 2 دختر
1184 555 منطقه 2 دختر
1284 598 منطقه 2 دختر
1298 606 منطقه 2 پسر
1325 617 منطقه 2 پسر
1374 643 منطقه 2 پسر
1434 666 منطقه 2 پسر
1442 671 منطقه 2 دختر
1460 676 منطقه 2 دختر
1495 691 منطقه 2 دختر
1606 753 منطقه 2 دختر
1635 763 منطقه 2 پسر
1765 823 منطقه 2 پسر
1802 838 منطقه 2 پسر
1820 846 منطقه 2 دختر
1864 867 منطقه 2 دختر
1867 868 منطقه 2 پسر
1930 899 منطقه 2 دختر
1933 900 منطقه 2 پسر
1968 916 منطقه 2 پسر
1981 923 منطقه 2 پسر
1994 930 منطقه 2 دختر
2050 957 منطقه 2 پسر
2125 992 منطقه 2 پسر
2217 1032 منطقه 2 پسر
2238 1042 منطقه 2 پسر
2293 1064 منطقه 2 دختر
2409 1116 منطقه 2 پسر
2455 1135 منطقه 2 پسر
2542 1177 منطقه 2 دختر
2552 1181 منطقه 2 پسر
2634 1206 منطقه 2 پسر
2651 1210 منطقه 2 پسر
2705 1236 منطقه 2 پسر
2715 1241 منطقه 2 پسر
2725 1247 منطقه 2 پسر
2755 1259 منطقه 2 پسر
2819 1287 منطقه 2 پسر
2840 1301 منطقه 2 پسر
2974 1367 منطقه 2 پسر
2979 1370 منطقه 2 پسر
2984 1373 منطقه 2 دختر
2991 1375 منطقه 2 پسر
3010 1385 منطقه 2 دختر
3043 1401 منطقه 2 پسر
3089 1425 منطقه 2 دختر
3120 1438 منطقه 2 پسر
3188 1460 منطقه 2 پسر
3206 1469 منطقه 2 پسر
1216 233 منطقه 3 پسر
1547 313 منطقه 3 پسر
1591 321 منطقه 3 پسر
1689 346 منطقه 3 دختر
1820 384 منطقه 3 پسر
1939 406 منطقه 3 پسر
2259 484 منطقه 3 پسر
2303 493 منطقه 3 پسر
2331 501 منطقه 3 دختر
2336 504 منطقه 3 پسر
2705 614 منطقه 3 دختر
2780 632 منطقه 3 پسر
2830 645 منطقه 3 دختر
2886 653 منطقه 3 دختر
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
715 247 منطقه 1
5119 1566 منطقه 1
1612 756 منطقه 2
763 139 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1211 411 منطقه 1
2326 745 منطقه 1
2433 776 منطقه 1
2623 835 منطقه 1
2994 931 منطقه 1
3243 1010 منطقه 1
3566 1114 منطقه 1
3630 1138 منطقه 1
3960 1235 منطقه 1
4125 1275 منطقه 1
4133 1278 منطقه 1
4501 1388 منطقه 1
4673 1442 منطقه 1
4756 1466 منطقه 1
4881 1497 منطقه 1
4923 1509 منطقه 1
4968 1519 منطقه 1
5154 1578 منطقه 1
5166 1581 منطقه 1
5235 1599 منطقه 1
5473 1663 منطقه 1
5564 1694 منطقه 1
5715 1741 منطقه 1
8175 2420 منطقه 1
9457 2805 منطقه 1
9651 2867 منطقه 1
9695 2880 منطقه 1
9859 2919 منطقه 1
10083 2980 منطقه 1
10203 3020 منطقه 1
10296 3044 منطقه 1
10417 3072 منطقه 1
1509 700 منطقه 2
1547 719 منطقه 2
1629 760 منطقه 2
1720 802 منطقه 2
1848 857 منطقه 2
1924 895 منطقه 2
2047 955 منطقه 2
2236 1041 منطقه 2
2287 1061 منطقه 2
2755 1259 منطقه 2
2776 1269 منطقه 2
2959 1360 منطقه 2
3036 1397 منطقه 2
3152 1448 منطقه 2
3212 1472 منطقه 2
3283 1504 منطقه 2
3601 1647 منطقه 2
3883 1777 منطقه 2
3935 1800 منطقه 2
5084 2320 منطقه 2
5172 2353 منطقه 2
5181 2359 منطقه 2
5473 2494 منطقه 2
5522 2511 منطقه 2
5672 2573 منطقه 2
5741 2599 منطقه 2
5884 2670 منطقه 2
8095 3668 منطقه 2
8624 3896 منطقه 2
8716 3935 منطقه 2
9613 4324 منطقه 2
10283 4625 منطقه 2
10313 4638 منطقه 2
10332 4648 منطقه 2
10344 4655 منطقه 2
10428 4700 منطقه 2
10450 4712 منطقه 2
11690 5256 منطقه 2
805 148 منطقه 3
1765 370 منطقه 3
2654 597 منطقه 3
2931 668 منطقه 3
3004 690 منطقه 3
3989 918 منطقه 3
4233 991 منطقه 3
4258 999 منطقه 3
4313 1015 منطقه 3
5005 1186 منطقه 3
5137 1228 منطقه 3
5334 1272 منطقه 3
5625 1360 منطقه 3
5736 1394 منطقه 3
5884 1432 منطقه 3
8095 2036 منطقه 3
8260 2086 منطقه 3
9035 2281 منطقه 3
9061 2291 منطقه 3
9579 2424 منطقه 3
9670 2446 منطقه 3
10059 2553 منطقه 3
10099 2563 منطقه 3
11240 2867 منطقه 3
11404 2921 منطقه 3
11453 2939 منطقه 3
11537 2958 منطقه 3
11548 2962 منطقه 3
11851 3066 منطقه 3
12568 3288 منطقه 3
13002 3417 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2137 684 منطقه 1
2229 712 منطقه 1
2359 751 منطقه 1
2874 905 منطقه 1
3580 1121 منطقه 1
3601 1132 منطقه 1
3775 1185 منطقه 1
3883 1214 منطقه 1
3909 1223 منطقه 1
817 391 منطقه 2
817 391 منطقه 2
1553 722 منطقه 2
1582 738 منطقه 2
1725 804 منطقه 2
1895 877 منطقه 2
1975 920 منطقه 2
1986 926 منطقه 2
2183 1013 منطقه 2
2688 1228 منطقه 2
2819 1287 منطقه 2
2826 1292 منطقه 2
2924 1343 منطقه 2
3054 1406 منطقه 2
3291 1509 منطقه 2
3338 1533 منطقه 2
3350 1542 منطقه 2
3610 1652 منطقه 2
3610 1652 منطقه 2
3858 1763 منطقه 2
3926 1796 منطقه 2
3971 1820 منطقه 2
4031 1848 منطقه 2
4118 1891 منطقه 2
7270 3275 منطقه 2
2997 688 منطقه 3
3106 716 منطقه 3
3952 910 منطقه 3
4756 1115 منطقه 3
5460 1314 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1425 479 منطقه 1
1754 571 منطقه 1
1791 580 منطقه 1
1832 596 منطقه 1
3265 1018 منطقه 1
3350 1043 منطقه 1
4072 1260 منطقه 1
4233 1309 منطقه 1
4475 1379 منطقه 1
4554 1403 منطقه 1
4766 1468 منطقه 1
5005 1531 منطقه 1
5128 1570 منطقه 1
5328 1621 منطقه 1
6903 2056 منطقه 1
7327 2184 منطقه 1
865 415 منطقه 2
1405 655 منطقه 2
2093 979 منطقه 2
2729 1248 منطقه 2
2860 1313 منطقه 2
3036 1397 منطقه 2
3473 1597 منطقه 2
3622 1659 منطقه 2
3873 1771 منطقه 2
4309 1967 منطقه 2
5074 2314 منطقه 2
5210 2372 منطقه 2
5382 2458 منطقه 2
5451 2484 منطقه 2
5553 2525 منطقه 2
6832 3078 منطقه 2
6967 3137 منطقه 2
7592 3427 منطقه 2
7713 3489 منطقه 2
9443 4257 منطقه 2
9670 4353 منطقه 2
2570 570 منطقه 3
3043 700 منطقه 3
3810 879 منطقه 3
4020 930 منطقه 3
4463 1056 منطقه 3
4832 1135 منطقه 3
5137 1228 منطقه 3
6046 1476 منطقه 3
8368 2110 منطقه 3
9661 2444 منطقه 3
9999 2532 منطقه 3
10460 2661 منطقه 3
10582 2692 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
910 433 منطقه 2
2074 971 منطقه 2
2133 995 منطقه 2
2802 1278 منطقه 2
3256 1493 منطقه 2
3465 1592 منطقه 2
3752 1718 منطقه 2
3909 1788 منطقه 2
3935 1800 منطقه 2
3941 1804 منطقه 2
3945 1807 منطقه 2
4006 1836 منطقه 2
4060 1860 منطقه 2
4475 2038 منطقه 2
4871 2235 منطقه 2
5015 2290 منطقه 2
5172 2353 منطقه 2
5210 2372 منطقه 2
5303 2422 منطقه 2
5343 2444 منطقه 2
5343 2444 منطقه 2
5354 2449 منطقه 2
5401 2463 منطقه 2
5426 2469 منطقه 2
5436 2475 منطقه 2
5445 2481 منطقه 2
5473 2494 منطقه 2
5485 2499 منطقه 2
5485 2499 منطقه 2
5485 2499 منطقه 2
6200 2813 منطقه 2
6351 2869 منطقه 2
6734 3034 منطقه 2
7097 3200 منطقه 2
7117 3209 منطقه 2
7380 3331 منطقه 2
7573 3418 منطقه 2
7713 3489 منطقه 2
7754 3510 منطقه 2
8368 3780 منطقه 2
8526 3853 منطقه 2
8801 3979 منطقه 2
9023 4074 منطقه 2
9112 4109 منطقه 2
9443 4257 منطقه 2
9535 4291 منطقه 2
9792 4408 منطقه 2
9807 4415 منطقه 2
9834 4427 منطقه 2
9859 4442 منطقه 2
9999 4509 منطقه 2
10533 4755 منطقه 2
10582 4773 منطقه 2
10616 4788 منطقه 2
2609 585 منطقه 3
3317 761 منطقه 3
3846 886 منطقه 3
3935 906 منطقه 3
4118 954 منطقه 3
4601 1085 منطقه 3
4904 1155 منطقه 3
5027 1195 منطقه 3
5074 1208 منطقه 3
5092 1214 منطقه 3
5190 1239 منطقه 3
5200 1242 منطقه 3
5328 1270 منطقه 3
5343 1275 منطقه 3
5365 1282 منطقه 3
5436 1309 منطقه 3
5522 1329 منطقه 3
6036 1473 منطقه 3
6188 1520 منطقه 3
7473 1875 منطقه 3
7473 1875 منطقه 3
9975 2525 منطقه 3
10344 2636 منطقه 3
10748 2735 منطقه 3
10911 2783 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2223 710 منطقه 1
2609 831 منطقه 1
3157 979 منطقه 1
3167 983 منطقه 1
3355 1044 منطقه 1
3573 1117 منطقه 1
3610 1135 منطقه 1
3918 1225 منطقه 1
5996 1810 منطقه 1
7967 2353 منطقه 1
9242 2742 منطقه 1
9395 2780 منطقه 1
9546 2832 منطقه 1
986 461 منطقه 2
1269 592 منطقه 2
1431 664 منطقه 2
2054 958 منطقه 2
2238 1042 منطقه 2
2321 1079 منطقه 2
2952 1358 منطقه 2
2968 1364 منطقه 2
2984 1373 منطقه 2
2991 1375 منطقه 2
3010 1385 منطقه 2
3049 1403 منطقه 2
3064 1410 منطقه 2
3064 1410 منطقه 2
3106 1432 منطقه 2
3126 1441 منطقه 2
3212 1472 منطقه 2
3219 1475 منطقه 2
3291 1509 منطقه 2
3308 1517 منطقه 2
3407 1566 منطقه 2
3425 1576 منطقه 2
3508 1614 منطقه 2
3523 1620 منطقه 2
3680 1685 منطقه 2
3730 1706 منطقه 2
3735 1710 منطقه 2
3810 1740 منطقه 2
3902 1786 منطقه 2
4060 1860 منطقه 2
4089 1875 منطقه 2
4904 2246 منطقه 2
5166 2350 منطقه 2
5930 2695 منطقه 2
7032 3173 منطقه 2
7270 3275 منطقه 2
7282 3282 منطقه 2
7408 3345 منطقه 2
7408 3345 منطقه 2
7636 3448 منطقه 2
7691 3478 منطقه 2
8122 3674 منطقه 2
8345 3769 منطقه 2
8569 3871 منطقه 2
8602 3884 منطقه 2
8960 4045 منطقه 2
9015 4071 منطقه 2
9076 4091 منطقه 2
9112 4109 منطقه 2
9160 4131 منطقه 2
9193 4143 منطقه 2
9300 4192 منطقه 2
9469 4267 منطقه 2
9497 4277 منطقه 2
1153 221 منطقه 3
2359 511 منطقه 3
3134 723 منطقه 3
3326 764 منطقه 3
3548 811 منطقه 3
3749 859 منطقه 3
3752 860 منطقه 3
3768 864 منطقه 3
3971 912 منطقه 3
3995 921 منطقه 3
4013 928 منطقه 3
4043 938 منطقه 3
4089 950 منطقه 3
4933 1164 منطقه 3
5375 1288 منطقه 3
6435 1607 منطقه 3
6723 1689 منطقه 3
7043 1768 منطقه 3
7128 1792 منطقه 3
7636 1919 منطقه 3
7840 1968 منطقه 3
8070 2028 منطقه 3
8095 2036 منطقه 3
8569 2159 منطقه 3
9820 2490 منطقه 3
9986 2528 منطقه 3
10440 2655 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3332 1040 منطقه 1
3399 1055 منطقه 1
3635 1139 منطقه 1
4290 1323 منطقه 1
7003 2086 منطقه 1
7453 2222 منطقه 1
995 466 منطقه 2
1189 557 منطقه 2
1431 664 منطقه 2
1478 684 منطقه 2
1503 694 منطقه 2
1635 763 منطقه 2
1731 808 منطقه 2
1810 842 منطقه 2
2154 1002 منطقه 2
2233 1039 منطقه 2
2433 1126 منطقه 2
2776 1269 منطقه 2
2830 1295 منطقه 2
2919 1340 منطقه 2
3069 1413 منطقه 2
3089 1425 منطقه 2
3380 1556 منطقه 2
3399 1564 منطقه 2
3432 1580 منطقه 2
3680 1685 منطقه 2
3786 1730 منطقه 2
3989 1828 منطقه 2
4043 1852 منطقه 2
4157 1908 منطقه 2
5084 2320 منطقه 2
6330 2858 منطقه 2
6540 2953 منطقه 2
7003 3157 منطقه 2
7060 3180 منطقه 2
7097 3200 منطقه 2
7145 3224 منطقه 2
4189 976 منطقه 3
4359 1026 منطقه 3
4400 1039 منطقه 3
4923 1160 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6507 1942 منطقه 1
10283 3039 منطقه 1
10647 3133 منطقه 1
10660 3137 منطقه 1
1011 476 منطقه 2
1437 668 منطقه 2
2069 968 منطقه 2
2308 1073 منطقه 2
2710 1238 منطقه 2
2819 1287 منطقه 2
3995 1831 منطقه 2
4196 1924 منطقه 2
5269 2402 منطقه 2
6046 2749 منطقه 2
6099 2775 منطقه 2
6156 2795 منطقه 2
6256 2836 منطقه 2
6266 2839 منطقه 2
6306 2849 منطقه 2
6363 2875 منطقه 2
6406 2893 منطقه 2
6435 2907 منطقه 2
6507 2939 منطقه 2
6832 3078 منطقه 2
6916 3116 منطقه 2
6929 3121 منطقه 2
7192 3245 منطقه 2
9300 4192 منطقه 2
9834 4427 منطقه 2
10404 4689 منطقه 2
10492 4731 منطقه 2
10492 4731 منطقه 2
10548 4761 منطقه 2
10647 4807 منطقه 2
10660 4813 منطقه 2
12112 5437 منطقه 2
3350 766 منطقه 3
3375 773 منطقه 3
3675 844 منطقه 3
3768 864 منطقه 3
3802 875 منطقه 3
4629 1089 منطقه 3
5084 1210 منطقه 3
5615 1357 منطقه 3
5672 1373 منطقه 3
5728 1391 منطقه 3
6306 1562 منطقه 3
6351 1580 منطقه 3
6423 1602 منطقه 3
6595 1650 منطقه 3
6622 1660 منطقه 3
7852 1971 منطقه 3
7909 1989 منطقه 3
7997 2007 منطقه 3
10283 2620 منطقه 3
10512 2671 منطقه 3
10969 2793 منطقه 3
11371 2911 منطقه 3
11371 2911 منطقه 3
11615 2983 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2509 796 منطقه 1
2563 812 منطقه 1
2794 883 منطقه 1
3120 963 منطقه 1
3966 1238 منطقه 1
9312 2762 منطقه 1
1279 596 منطقه 2
1298 606 منطقه 2
1456 674 منطقه 2
1509 700 منطقه 2
1560 726 منطقه 2
1986 926 منطقه 2
2060 962 منطقه 2
2154 1002 منطقه 2
2206 1025 منطقه 2
2213 1029 منطقه 2
2259 1049 منطقه 2
2271 1054 منطقه 2
2463 1139 منطقه 2
2585 1187 منطقه 2
2623 1200 منطقه 2
2909 1335 منطقه 2
2924 1343 منطقه 2
3043 1401 منطقه 2
3106 1432 منطقه 2
3345 1538 منطقه 2
3490 1605 منطقه 2
3622 1659 منطقه 2
3635 1667 منطقه 2
3641 1669 منطقه 2
3721 1703 منطقه 2
3775 1724 منطقه 2
3781 1727 منطقه 2
3781 1727 منطقه 2
3824 1747 منطقه 2
3977 1823 منطقه 2
4006 1836 منطقه 2
4096 1877 منطقه 2
4299 1963 منطقه 2
4313 1969 منطقه 2
4375 1997 منطقه 2
4420 2015 منطقه 2
4463 2032 منطقه 2
4508 2054 منطقه 2
4554 2078 منطقه 2
4576 2088 منطقه 2
4701 2146 منطقه 2
4748 2170 منطقه 2
4775 2185 منطقه 2
4822 2211 منطقه 2
4832 2214 منطقه 2
4933 2258 منطقه 2
6070 2760 منطقه 2
6188 2810 منطقه 2
6609 2981 منطقه 2
6821 3074 منطقه 2
6903 3110 منطقه 2
6981 3145 منطقه 2
7397 3340 منطقه 2
7484 3379 منطقه 2
7534 3401 منطقه 2
7549 3407 منطقه 2
7648 3455 منطقه 2
7805 3537 منطقه 2
7875 3569 منطقه 2
8031 3640 منطقه 2
8175 3689 منطقه 2
8252 3726 منطقه 2
8475 3835 منطقه 2
8716 3935 منطقه 2
8904 4024 منطقه 2
9138 4120 منطقه 2
9218 4158 منطقه 2
9312 4200 منطقه 2
9483 4272 منطقه 2
10173 4580 منطقه 2
10863 4905 منطقه 2
11947 5353 منطقه 2
1350 264 منطقه 3
1540 312 منطقه 3
1629 330 منطقه 3
1751 366 منطقه 3
2100 445 منطقه 3
2157 461 منطقه 3
2293 490 منطقه 3
2312 495 منطقه 3
2389 520 منطقه 3
2415 526 منطقه 3
2501 547 منطقه 3
2514 552 منطقه 3
2526 557 منطقه 3
2596 580 منطقه 3
2671 604 منطقه 3
2697 612 منطقه 3
2810 643 منطقه 3
2952 675 منطقه 3
3004 690 منطقه 3
3120 719 منطقه 3
3152 727 منطقه 3
3380 775 منطقه 3
3407 782 منطقه 3
3432 787 منطقه 3
3473 794 منطقه 3
3498 800 منطقه 3
3610 824 منطقه 3
3654 836 منطقه 3
3721 853 منطقه 3
3768 864 منطقه 3
3883 892 منطقه 3
4167 969 منطقه 3
4269 1001 منطقه 3
4400 1039 منطقه 3
4451 1053 منطقه 3
4822 1132 منطقه 3
6713 1683 منطقه 3
7616 1913 منطقه 3
8020 2014 منطقه 3
8095 2036 منطقه 3
8421 2121 منطقه 3
8817 2221 منطقه 3
8893 2239 منطقه 3
9326 2354 منطقه 3
9497 2402 منطقه 3
9792 2480 منطقه 3
10252 2610 منطقه 3
10616 2701 منطقه 3
11339 2902 منطقه 3
11659 2998 منطقه 3
11947 3096 منطقه 3
12048 3120 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1389 465 منطقه 1
1442 483 منطقه 1
1845 602 منطقه 1
1895 620 منطقه 1
1953 635 منطقه 1
2067 664 منطقه 1
2121 679 منطقه 1
2178 702 منطقه 1
2370 755 منطقه 1
2374 757 منطقه 1
2542 803 منطقه 1
2570 816 منطقه 1
2570 816 منطقه 1
2641 841 منطقه 1
2659 847 منطقه 1
2750 867 منطقه 1
2760 871 منطقه 1
2853 895 منطقه 1
3010 934 منطقه 1
3120 963 منطقه 1
3139 972 منطقه 1
3175 986 منطقه 1
4862 1491 منطقه 1
4948 1514 منطقه 1
5092 1556 منطقه 1
5200 1590 منطقه 1
5210 1594 منطقه 1
5243 1601 منطقه 1
5912 1790 منطقه 1
6200 1865 منطقه 1
6558 1960 منطقه 1
6701 1998 منطقه 1
7347 2189 منطقه 1
7463 2224 منطقه 1
7527 2243 منطقه 1
7604 2261 منطقه 1
7713 2289 منطقه 1
7985 2359 منطقه 1
1036 486 منطقه 2
1168 548 منطقه 2
1557 724 منطقه 2
1563 728 منطقه 2
1871 869 منطقه 2
1943 906 منطقه 2
1953 911 منطقه 2
1965 915 منطقه 2
2064 965 منطقه 2
2308 1073 منطقه 2
2331 1085 منطقه 2
2396 1109 منطقه 2
2401 1112 منطقه 2
2409 1116 منطقه 2
2547 1179 منطقه 2
3076 1417 منطقه 2
3157 1451 منطقه 2
3167 1454 منطقه 2
3248 1489 منطقه 2
3386 1559 منطقه 2
3418 1572 منطقه 2
3481 1601 منطقه 2
3548 1628 منطقه 2
3594 1645 منطقه 2
3818 1745 منطقه 2
4715 2153 منطقه 2
4784 2191 منطقه 2
4812 2205 منطقه 2
6109 2780 منطقه 2
6172 2802 منطقه 2
6609 2981 منطقه 2
6635 2993 منطقه 2
6685 3018 منطقه 2
6843 3082 منطقه 2
6852 3085 منطقه 2
7025 3169 منطقه 2
7117 3209 منطقه 2
7157 3230 منطقه 2
7347 3316 منطقه 2
7648 3455 منطقه 2
7875 3569 منطقه 2
7909 3585 منطقه 2
8840 3996 منطقه 2
1684 344 منطقه 3
1864 392 منطقه 3
2028 428 منطقه 3
2100 445 منطقه 3
2115 449 منطقه 3
2187 469 منطقه 3
2223 478 منطقه 3
2271 486 منطقه 3
2351 508 منطقه 3
2384 519 منطقه 3
2417 528 منطقه 3
2417 528 منطقه 3
2443 533 منطقه 3
2459 535 منطقه 3
2472 539 منطقه 3
2482 541 منطقه 3
2494 544 منطقه 3
2501 547 منطقه 3
2763 629 منطقه 3
2924 665 منطقه 3
2937 670 منطقه 3
3021 695 منطقه 3
3069 709 منطقه 3
3167 730 منطقه 3
3363 770 منطقه 3
3365 771 منطقه 3
3560 814 منطقه 3
4428 1045 منطقه 3
5637 1363 منطقه 3
5812 1416 منطقه 3
6246 1536 منطقه 3
6423 1602 منطقه 3
6821 1716 منطقه 3
6852 1726 منطقه 3
6852 1726 منطقه 3
7221 1819 منطقه 3
7259 1828 منطقه 3
7514 1885 منطقه 3
7549 1897 منطقه 3
7592 1907 منطقه 3
7725 1937 منطقه 3
7840 1968 منطقه 3
7862 1975 منطقه 3
7875 1978 منطقه 3
8081 2030 منطقه 3
8095 2036 منطقه 3
8165 2062 منطقه 3
8303 2095 منطقه 3
8538 2154 منطقه 3
8670 2183 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1569 521 منطقه 1
3021 936 منطقه 1
3601 1132 منطقه 1
3622 1137 منطقه 1
3983 1242 منطقه 1
4020 1248 منطقه 1
4196 1294 منطقه 1
7840 2320 منطقه 1
8288 2452 منطقه 1
9076 2692 منطقه 1
10252 3032 منطقه 1
1279 596 منطقه 2
1344 628 منطقه 2
1469 681 منطقه 2
1906 883 منطقه 2
1986 926 منطقه 2
2389 1105 منطقه 2
2443 1130 منطقه 2
2697 1232 منطقه 2
2733 1250 منطقه 2
2802 1278 منطقه 2
2826 1292 منطقه 2
2846 1304 منطقه 2
2941 1352 منطقه 2
3016 1388 منطقه 2
3076 1417 منطقه 2
3076 1417 منطقه 2
3161 1453 منطقه 2
3338 1533 منطقه 2
3370 1551 منطقه 2
3370 1551 منطقه 2
3432 1580 منطقه 2
3458 1589 منطقه 2
3485 1603 منطقه 2
3560 1634 منطقه 2
3760 1720 منطقه 2
3830 1749 منطقه 2
3830 1749 منطقه 2
3909 1788 منطقه 2
3926 1796 منطقه 2
3926 1796 منطقه 2
3935 1800 منطقه 2
3983 1826 منطقه 2
4020 1842 منطقه 2
4072 1866 منطقه 2
4082 1872 منطقه 2
4219 1930 منطقه 2
5210 2372 منطقه 2
5895 2676 منطقه 2
5982 2721 منطقه 2
6078 2765 منطقه 2
6147 2791 منطقه 2
6762 3047 منطقه 2
6881 3098 منطقه 2
6941 3125 منطقه 2
7003 3157 منطقه 2
7429 3355 منطقه 2
7484 3379 منطقه 2
7754 3510 منطقه 2
7886 3575 منطقه 2
8407 3803 منطقه 2
8421 3812 منطقه 2
8434 3819 منطقه 2
8467 3831 منطقه 2
8602 3884 منطقه 2
8634 3900 منطقه 2
8760 3959 منطقه 2
8929 4033 منطقه 2
8960 4045 منطقه 2
8970 4050 منطقه 2
8993 4059 منطقه 2
9859 4442 منطقه 2
9944 4482 منطقه 2
10810 4885 منطقه 2
12048 5406 منطقه 2
12378 5548 منطقه 2
1786 377 منطقه 3
2902 658 منطقه 3
3622 827 منطقه 3
3818 880 منطقه 3
3926 903 منطقه 3
4031 933 منطقه 3
4031 933 منطقه 3
4037 936 منطقه 3
4175 971 منطقه 3
4189 976 منطقه 3
4227 988 منطقه 3
4331 1020 منطقه 3
7743 1942 منطقه 3
8368 2110 منطقه 3
8407 2118 منطقه 3
8569 2159 منطقه 3
8970 2261 منطقه 3
9579 2424 منطقه 3
9682 2449 منطقه 3
9807 2485 منطقه 3
9999 2532 منطقه 3
10266 2615 منطقه 3
10332 2633 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2647 844 منطقه 1
3182 989 منطقه 1
3864 1208 منطقه 1
4157 1284 منطقه 1
4167 1286 منطقه 1
4227 1306 منطقه 1
4276 1320 منطقه 1
4285 1322 منطقه 1
4331 1338 منطقه 1
4345 1342 منطقه 1
4420 1362 منطقه 1
4554 1403 منطقه 1
5249 1604 منطقه 1
7053 2104 منطقه 1
7840 2320 منطقه 1
8336 2469 منطقه 1
8553 2533 منطقه 1
9138 2716 منطقه 1
9150 2720 منطقه 1
9255 2748 منطقه 1
9279 2757 منطقه 1
9426 2792 منطقه 1
9469 2810 منطقه 1
1333 622 منطقه 2
1576 735 منطقه 2
1765 823 منطقه 2
1975 920 منطقه 2
2316 1076 منطقه 2
2463 1139 منطقه 2
2482 1151 منطقه 2
2532 1173 منطقه 2
2609 1194 منطقه 2
2678 1223 منطقه 2
2682 1226 منطقه 2
2776 1269 منطقه 2
2853 1309 منطقه 2
2935 1349 منطقه 2
3076 1417 منطقه 2
3082 1421 منطقه 2
3291 1509 منطقه 2
3308 1517 منطقه 2
3355 1544 منطقه 2
3413 1569 منطقه 2
3661 1679 منطقه 2
3692 1691 منطقه 2
3715 1701 منطقه 2
3743 1714 منطقه 2
3838 1753 منطقه 2
3846 1757 منطقه 2
3864 1766 منطقه 2
3895 1783 منطقه 2
4013 1839 منطقه 2
4082 1872 منطقه 2
4175 1915 منطقه 2
4185 1919 منطقه 2
4338 1977 منطقه 2
4359 1989 منطقه 2
4487 2044 منطقه 2
4850 2224 منطقه 2
4862 2231 منطقه 2
4871 2235 منطقه 2
5958 2713 منطقه 2
6595 2977 منطقه 2
6881 3098 منطقه 2
6961 3135 منطقه 2
7347 3316 منطقه 2
7484 3379 منطقه 2
7626 3443 منطقه 2
7691 3478 منطقه 2
7754 3510 منطقه 2
7794 3531 منطقه 2
7932 3599 منطقه 2
8031 3640 منطقه 2
8447 3824 منطقه 2
8515 3849 منطقه 2
8700 3928 منطقه 2
8760 3959 منطقه 2
9035 4079 منطقه 2
9112 4109 منطقه 2
9218 4158 منطقه 2
9230 4163 منطقه 2
9411 4245 منطقه 2
9426 4251 منطقه 2
9469 4267 منطقه 2
9559 4302 منطقه 2
10238 4603 منطقه 2
10283 4625 منطقه 2
10378 4673 منطقه 2
10512 4744 منطقه 2
10841 4899 منطقه 2
11354 5103 منطقه 2
11715 5262 منطقه 2
2321 499 منطقه 3
2331 501 منطقه 3
2988 685 منطقه 3
3094 712 منطقه 3
3458 792 منطقه 3
3675 844 منطقه 3
3700 848 منطقه 3
3743 857 منطقه 3
3802 875 منطقه 3
3983 916 منطقه 3
3983 916 منطقه 3
4140 962 منطقه 3
4196 979 منطقه 3
4205 982 منطقه 3
4233 991 منطقه 3
4258 999 منطقه 3
4269 1001 منطقه 3
4319 1017 منطقه 3
4367 1029 منطقه 3
4408 1041 منطقه 3
4562 1074 منطقه 3
6723 1689 منطقه 3
6806 1712 منطقه 3
6832 1719 منطقه 3
7157 1799 منطقه 3
8655 2177 منطقه 3
8655 2177 منطقه 3
8817 2221 منطقه 3
8855 2232 منطقه 3
8868 2234 منطقه 3
9138 2302 منطقه 3
9859 2499 منطقه 3
9893 2511 منطقه 3
10059 2553 منطقه 3
10099 2563 منطقه 3
10154 2579 منطقه 3
10471 2664 منطقه 3
10841 2763 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4701 1450 منطقه 1
4741 1464 منطقه 1
5210 1594 منطقه 1
5785 1760 منطقه 1
6026 1817 منطقه 1
9636 2863 منطقه 1
9682 2876 منطقه 1
9682 2876 منطقه 1
5099 2324 منطقه 2
5261 2398 منطقه 2
5581 2535 منطقه 2
5650 2563 منطقه 2
5875 2664 منطقه 2
5949 2707 منطقه 2
5989 2724 منطقه 2
6088 2770 منطقه 2
1464 296 منطقه 3
2346 506 منطقه 3
2512 551 منطقه 3
2790 635 منطقه 3
2909 660 منطقه 3
3113 718 منطقه 3
3238 746 منطقه 3
3317 761 منطقه 3
3781 868 منطقه 3
4463 1056 منطقه 3
5015 1191 منطقه 3
5323 1267 منطقه 3
5445 1311 منطقه 3
5766 1401 منطقه 3
5766 1401 منطقه 3
5930 1439 منطقه 3
5982 1454 منطقه 3
6011 1464 منطقه 3
7157 1799 منطقه 3
7429 1863 منطقه 3
7484 1878 منطقه 3
7484 1878 منطقه 3
7502 1881 منطقه 3
7582 1904 منطقه 3
7862 1975 منطقه 3
8109 2043 منطقه 3
8188 2072 منطقه 3
8288 2092 منطقه 3
8458 2130 منطقه 3
9242 2333 منطقه 3
9426 2384 منطقه 3
9457 2390 منطقه 3
9469 2393 منطقه 3
9651 2442 منطقه 3
9682 2449 منطقه 3
10188 2589 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4082 1262 منطقه 1
4420 1362 منطقه 1
4871 1494 منطقه 1
4889 1500 منطقه 1
7725 2293 منطقه 1
8553 2533 منطقه 1
1469 681 منطقه 2
1795 835 منطقه 2
2826 1292 منطقه 2
3380 1556 منطقه 2
3977 1823 منطقه 2
4052 1856 منطقه 2
4269 1949 منطقه 2
4285 1958 منطقه 2
4338 1977 منطقه 2
4345 1981 منطقه 2
4359 1989 منطقه 2
4382 2001 منطقه 2
4408 2010 منطقه 2
4436 2022 منطقه 2
4601 2099 منطقه 2
4679 2134 منطقه 2
4693 2143 منطقه 2
4725 2157 منطقه 2
4796 2199 منطقه 2
4871 2235 منطقه 2
4881 2239 منطقه 2
4923 2254 منطقه 2
4948 2265 منطقه 2
4959 2271 منطقه 2
4990 2286 منطقه 2
5005 2288 منطقه 2
5354 2449 منطقه 2
5460 2488 منطقه 2
5820 2638 منطقه 2
7932 3599 منطقه 2
7977 3620 منطقه 2
8321 3759 منطقه 2
8503 3845 منطقه 2
8526 3853 منطقه 2
8553 3864 منطقه 2
8613 3890 منطقه 2
8643 3904 منطقه 2
8643 3904 منطقه 2
8655 3911 منطقه 2
8772 3966 منطقه 2
8951 4041 منطقه 2
10015 4517 منطقه 2
12719 5682 منطقه 2
3909 898 منطقه 3
4391 1036 منطقه 3
4428 1045 منطقه 3
4615 1087 منطقه 3
4645 1092 منطقه 3
4725 1110 منطقه 3
4896 1151 منطقه 3
4940 1167 منطقه 3
4996 1182 منطقه 3
5005 1186 منطقه 3
5015 1191 منطقه 3
5235 1252 منطقه 3
5747 1397 منطقه 3
5949 1443 منطقه 3
6011 1464 منطقه 3
7442 1865 منطقه 3
10512 2671 منطقه 3
10563 2685 منطقه 3
10810 2752 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1948 633 منطقه 1
2547 806 منطقه 1
2558 809 منطقه 1
2776 876 منطقه 1
3129 967 منطقه 1
3726 1168 منطقه 1
4247 1312 منطقه 1
4276 1320 منطقه 1
5460 1659 منطقه 1
8904 2638 منطقه 1
9230 2738 منطقه 1
1531 711 منطقه 2
1731 808 منطقه 2
1917 891 منطقه 2
1935 901 منطقه 2
2009 938 منطقه 2
2072 969 منطقه 2
2129 993 منطقه 2
2343 1092 منطقه 2
2396 1109 منطقه 2
2826 1292 منطقه 2
2919 1340 منطقه 2
3030 1394 منطقه 2
3036 1397 منطقه 2
3094 1428 منطقه 2
3120 1438 منطقه 2
3175 1456 منطقه 2
3234 1482 منطقه 2
3283 1504 منطقه 2
3407 1566 منطقه 2
3515 1617 منطقه 2
3760 1720 منطقه 2
3786 1730 منطقه 2
3869 1768 منطقه 2
4025 1845 منطقه 2
4043 1852 منطقه 2
4143 1899 منطقه 2
4233 1934 منطقه 2
4239 1936 منطقه 2
4400 2007 منطقه 2
6558 2961 منطقه 2
6929 3121 منطقه 2
7117 3209 منطقه 2
7270 3275 منطقه 2
7725 3495 منطقه 2
8217 3707 منطقه 2
8738 3948 منطقه 2
8817 3986 منطقه 2
9015 4071 منطقه 2
9035 4079 منطقه 2
9138 4120 منطقه 2
9206 4150 منطقه 2
9218 4158 منطقه 2
9559 4302 منطقه 2
1725 356 منطقه 3
1756 368 منطقه 3
1769 372 منطقه 3
1994 420 منطقه 3
2009 425 منطقه 3
2044 432 منطقه 3
2133 456 منطقه 3
2494 544 منطقه 3
2575 572 منطقه 3
2710 616 منطقه 3
2729 621 منطقه 3
2750 627 منطقه 3
2770 631 منطقه 3
2902 658 منطقه 3
2988 685 منطقه 3
3016 693 منطقه 3
3030 697 منطقه 3
3064 708 منطقه 3
3196 737 منطقه 3
3206 739 منطقه 3
3359 768 منطقه 3
3432 787 منطقه 3
3641 833 منطقه 3
3858 889 منطقه 3
4013 928 منطقه 3
4043 938 منطقه 3
4089 950 منطقه 3
4118 954 منطقه 3
4140 962 منطقه 3
4326 1018 منطقه 3
4367 1029 منطقه 3
4638 1090 منطقه 3
4645 1092 منطقه 3
9651 2442 منطقه 3
9944 2520 منطقه 3
9999 2532 منطقه 3
10238 2605 منطقه 3
10450 2658 منطقه 3
11098 2824 منطقه 3
11220 2859 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1547 515 منطقه 1
4522 1395 منطقه 1
4735 1462 منطقه 1
4923 1509 منطقه 1
5499 1673 منطقه 1
5691 1732 منطقه 1
6118 1840 منطقه 1
6126 1844 منطقه 1
6275 1887 منطقه 1
6435 1922 منطقه 1
6540 1955 منطقه 1
6789 2023 منطقه 1
6891 2053 منطقه 1
7053 2104 منطقه 1
7250 2157 منطقه 1
7573 2252 منطقه 1
7703 2285 منطقه 1
7754 2300 منطقه 1
7953 2349 منطقه 1
7977 2356 منطقه 1
8031 2373 منطقه 1
8059 2379 منطقه 1
8122 2401 منطقه 1
8133 2407 منطقه 1
8165 2416 منطقه 1
8268 2447 منطقه 1
8288 2452 منطقه 1
8700 2582 منطقه 1
8738 2592 منطقه 1
8951 2655 منطقه 1
5161 2348 منطقه 2
6821 3074 منطقه 2
8031 3640 منطقه 2
8070 3659 منطقه 2
8345 3769 منطقه 2
8394 3796 منطقه 2
8407 3803 منطقه 2
8643 3904 منطقه 2
8749 3954 منطقه 2
8970 4050 منطقه 2
9005 4066 منطقه 2
2834 646 منطقه 3
7371 1848 منطقه 3
8188 2072 منطقه 3
8855 2232 منطقه 3
8942 2252 منطقه 3
8993 2270 منطقه 3
9035 2281 منطقه 3
9986 2528 منطقه 3
10533 2675 منطقه 3
10685 2717 منطقه 3
10984 2797 منطقه 3
11034 2812 منطقه 3
11537 2958 منطقه 3
11537 2958 منطقه 3
11906 3080 منطقه 3
رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت
524 منطقه 1 پسر
550 منطقه 1 دختر
551 منطقه 1 پسر
588 منطقه 1 پسر
691 منطقه 1 دختر
821 منطقه 1 پسر
925 منطقه 1 پسر
928 منطقه 1 پسر
972 منطقه 1 دختر
989 منطقه 1 پسر
1048 منطقه 1 دختر
1093 منطقه 1 پسر
1256 منطقه 1 دختر
1258 منطقه 1 دختر
1294 منطقه 1 دختر
1349 منطقه 1 پسر
1359 منطقه 1 دختر
1365 منطقه 1 پسر
1375 منطقه 1 دختر
1379 منطقه 1 دختر
1388 منطقه 1 دختر
1422 منطقه 1 دختر
1446 منطقه 1 پسر
1466 منطقه 1 پسر
1471 منطقه 1 پسر
1522 منطقه 1 پسر
1581 منطقه 1 دختر
1590 منطقه 1 دختر
2038 منطقه 1 پسر
2201 منطقه 1 پسر
2205 منطقه 1 دختر
2209 منطقه 1 پسر
2217 منطقه 1 دختر
2258 منطقه 1 پسر
2289 منطقه 1 دختر
2344 منطقه 1 دختر
2344 منطقه 1 دختر
2498 منطقه 1 پسر
2798 منطقه 1 دختر
2335 منطقه 2 دختر
4232 منطقه 2 دختر
803 منطقه 3 پسر
898 منطقه 3 پسر
1060 منطقه 3 پسر
1082 منطقه 3 پسر
1167 منطقه 3 پسر
1195 منطقه 3 پسر
1199 منطقه 3 دختر
1288 منطقه 3 پسر
1689 منطقه 3 پسر
1698 منطقه 3 پسر
1758 منطقه 3 پسر
1885 منطقه 3 پسر
2043 منطقه 3 دختر
2118 منطقه 3 پسر
2144 منطقه 3 پسر
2148 منطقه 3 پسر
2329 منطقه 3 دختر
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1591 526 منطقه 1
2378 759 منطقه 1
2819 888 منطقه 1
2883 909 منطقه 1
3089 954 منطقه 1
3229 1005 منطقه 1
3234 1007 منطقه 1
3394 1053 منطقه 1
3743 1173 منطقه 1
3935 1229 منطقه 1
4096 1267 منطقه 1
4185 1292 منطقه 1
4889 1500 منطقه 1
4940 1512 منطقه 1
4959 1517 منطقه 1
5145 1575 منطقه 1
5181 1585 منطقه 1
5473 1663 منطقه 1
5605 1709 منطقه 1
5862 1779 منطقه 1
5912 1790 منطقه 1
5958 1801 منطقه 1
6088 1834 منطقه 1
6317 1897 منطقه 1
6370 1908 منطقه 1
6497 1939 منطقه 1
8684 2575 منطقه 1
4709 2150 منطقه 2
5227 2381 منطقه 2
5235 2385 منطقه 2
5323 2436 منطقه 2
5691 2580 منطقه 2
5777 2616 منطقه 2
6180 2806 منطقه 2
6200 2813 منطقه 2
6220 2822 منطقه 2
6549 2957 منطقه 2
6781 3055 منطقه 2
6789 3060 منطقه 2
6806 3067 منطقه 2
6832 3078 منطقه 2
6843 3082 منطقه 2
6903 3110 منطقه 2
6916 3116 منطقه 2
7082 3192 منطقه 2
7282 3282 منطقه 2
7327 3303 منطقه 2
7388 3335 منطقه 2
7408 3345 منطقه 2
7494 3384 منطقه 2
7527 3397 منطقه 2
7573 3418 منطقه 2
7592 3427 منطقه 2
7713 3489 منطقه 2
7743 3505 منطقه 2
8070 3659 منطقه 2
8421 3812 منطقه 2
8655 3911 منطقه 2
8684 3922 منطقه 2
7013 1762 منطقه 3
7238 1824 منطقه 3
7380 1851 منطقه 3
7636 1919 منطقه 3
8070 2028 منطقه 3
8321 2100 منطقه 3
8321 2100 منطقه 3
8458 2130 منطقه 3
8684 2188 منطقه 3
8760 2206 منطقه 3
8880 2236 منطقه 3
8929 2248 منطقه 3
9150 2305 منطقه 3
9160 2306 منطقه 3
9255 2338 منطقه 3
9379 2373 منطقه 3
9512 2407 منطقه 3
9525 2412 منطقه 3
9623 2436 منطقه 3
9777 2476 منطقه 3
9820 2490 منطقه 3
9834 2495 منطقه 3
9893 2511 منطقه 3
9917 2516 منطقه 3
10028 2542 منطقه 3
10238 2605 منطقه 3
10332 2633 منطقه 3
10404 2647 منطقه 3
10732 2730 منطقه 3
11208 2854 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5756 1753 منطقه 1
5982 1808 منطقه 1
6058 1826 منطقه 1
6246 1877 منطقه 1
6330 1899 منطقه 1
6397 1914 منطقه 1
9956 2947 منطقه 1
10131 2996 منطقه 1
10188 3015 منطقه 1
10313 3048 منطقه 1
3238 1484 منطقه 2
3852 1760 منطقه 2
3952 1810 منطقه 2
3960 1814 منطقه 2
3995 1831 منطقه 2
4239 1936 منطقه 2
4784 2191 منطقه 2
5354 2449 منطقه 2
5365 2453 منطقه 2
5436 2475 منطقه 2
5460 2488 منطقه 2
5460 2488 منطقه 2
5637 2557 منطقه 2
5691 2580 منطقه 2
5715 2589 منطقه 2
5756 2606 منطقه 2
5849 2650 منطقه 2
5868 2661 منطقه 2
5905 2682 منطقه 2
6003 2730 منطقه 2
6058 2754 منطقه 2
6070 2760 منطقه 2
6147 2791 منطقه 2
6351 2869 منطقه 2
6388 2884 منطقه 2
8158 3684 منطقه 2
8205 3699 منطقه 2
8382 3788 منطقه 2
9379 4232 منطقه 2
9497 4277 منطقه 2
9711 4370 منطقه 2
9944 4482 منطقه 2
10203 4590 منطقه 2
10252 4611 منطقه 2
10283 4625 منطقه 2
1810 382 منطقه 3
1871 395 منطقه 3
2919 664 منطقه 3
3317 761 منطقه 3
3794 871 منطقه 3
4375 1031 منطقه 3
4545 1071 منطقه 3
4741 1113 منطقه 3
5365 1282 منطقه 3
5650 1367 منطقه 3
5707 1385 منطقه 3
5722 1387 منطقه 3
5741 1396 منطقه 3
5895 1435 منطقه 3
5982 1454 منطقه 3
6046 1476 منطقه 3
6099 1489 منطقه 3
6266 1543 منطقه 3
6378 1589 منطقه 3
6456 1611 منطقه 3
7211 1814 منطقه 3
7502 1881 منطقه 3
8165 2062 منطقه 3
8276 2090 منطقه 3
9035 2281 منطقه 3
10043 2548 منطقه 3
10748 2735 منطقه 3
10841 2763 منطقه 3
10863 2770 منطقه 3
11479 2946 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5119 1566 منطقه 1
5386 1635 منطقه 1
5777 1757 منطقه 1
5905 1788 منطقه 1
9559 2836 منطقه 1
9963 2950 منطقه 1
10083 2980 منطقه 1
2206 1025 منطقه 2
3069 1413 منطقه 2
3706 1697 منطقه 2
3735 1710 منطقه 2
3926 1796 منطقه 2
3952 1810 منطقه 2
4656 2123 منطقه 2
4766 2180 منطقه 2
4959 2271 منطقه 2
4968 2276 منطقه 2
5128 2335 منطقه 2
5154 2343 منطقه 2
5235 2385 منطقه 2
5249 2391 منطقه 2
5426 2469 منطقه 2
5436 2475 منطقه 2
5485 2499 منطقه 2
5625 2550 منطقه 2
5637 2557 منطقه 2
5707 2586 منطقه 2
5777 2616 منطقه 2
5812 2633 منطقه 2
5855 2653 منطقه 2
5875 2664 منطقه 2
5905 2682 منطقه 2
7238 3261 منطقه 2
7560 3412 منطقه 2
7582 3423 منطقه 2
7754 3510 منطقه 2
8059 3654 منطقه 2
8336 3764 منطقه 2
8670 3917 منطقه 2
8772 3966 منطقه 2
9559 4302 منطقه 2
9777 4402 منطقه 2
10099 4549 منطقه 2
10266 4617 منطقه 2
2004 423 منطقه 3
3054 703 منطقه 3
5200 1242 منطقه 3
5343 1275 منطقه 3
5365 1282 منطقه 3
5426 1307 منطقه 3
5499 1323 منطقه 3
5592 1351 منطقه 3
5661 1370 منطقه 3
10460 2661 منطقه 3
10823 2756 منطقه 3
11301 2888 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3824 1197 منطقه 1
4623 1425 منطقه 1
5181 1585 منطقه 1
5365 1631 منطقه 1
5499 1673 منطقه 1
5514 1679 منطقه 1
5637 1718 منطقه 1
5747 1749 منطقه 1
7626 2268 منطقه 1
8467 2503 منطقه 1
8716 2587 منطقه 1
2614 1196 منطقه 2
3715 1701 منطقه 2
4102 1881 منطقه 2
4252 1942 منطقه 2
4850 2224 منطقه 2
4923 2254 منطقه 2
5015 2290 منطقه 2
5049 2304 منطقه 2
5382 2458 منطقه 2
5542 2519 منطقه 2
6423 2902 منطقه 2
7301 3292 منطقه 2
8020 3635 منطقه 2
10390 4680 منطقه 2
10428 4700 منطقه 2
2196 472 منطقه 3
2952 675 منطقه 3
2959 677 منطقه 3
3030 697 منطقه 3
3523 805 منطقه 3
3883 892 منطقه 3
4679 1101 منطقه 3
4735 1112 منطقه 3
4904 1155 منطقه 3
5015 1191 منطقه 3
5310 1265 منطقه 3
5375 1288 منطقه 3
5451 1312 منطقه 3
5581 1347 منطقه 3
5736 1394 منطقه 3
5989 1457 منطقه 3
6058 1479 منطقه 3
6941 1748 منطقه 3
7211 1814 منطقه 3
7371 1848 منطقه 3
7429 1863 منطقه 3
8840 2228 منطقه 3
8893 2239 منطقه 3
9426 2384 منطقه 3
9750 2468 منطقه 3
11115 2829 منطقه 3
11802 3050 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2629 837 منطقه 1
4031 1251 منطقه 1
4319 1332 منطقه 1
4679 1444 منطقه 1
8569 2539 منطقه 1
8904 2638 منطقه 1
9015 2668 منطقه 1
1903 880 منطقه 2
2422 1121 منطقه 2
2697 1232 منطقه 2
2879 1322 منطقه 2
3332 1528 منطقه 2
3444 1584 منطقه 2
3594 1645 منطقه 2
3648 1673 منطقه 2
3895 1783 منطقه 2
3914 1791 منطقه 2
3941 1804 منطقه 2
4118 1891 منطقه 2
4125 1894 منطقه 2
4149 1903 منطقه 2
4167 1912 منطقه 2
4189 1920 منطقه 2
4227 1933 منطقه 2
4258 1944 منطقه 2
4276 1953 منطقه 2
4276 1953 منطقه 2
4382 2001 منطقه 2
4386 2003 منطقه 2
4428 2018 منطقه 2
4494 2047 منطقه 2
4501 2050 منطقه 2
4508 2054 منطقه 2
4514 2059 منطقه 2
4536 2070 منطقه 2
4576 2088 منطقه 2
4584 2093 منطقه 2
4601 2099 منطقه 2
4623 2111 منطقه 2
4638 2117 منطقه 2
4715 2153 منطقه 2
4715 2153 منطقه 2
4822 2211 منطقه 2
7003 3157 منطقه 2
7053 3178 منطقه 2
7227 3256 منطقه 2
7442 3360 منطقه 2
8095 3668 منطقه 2
9242 4167 منطقه 2
9326 4207 منطقه 2
9426 4251 منطقه 2
10633 4798 منطقه 2
4072 947 منطقه 3
4212 985 منطقه 3
4239 994 منطقه 3
4290 1008 منطقه 3
4536 1068 منطقه 3
4803 1126 منطقه 3
4850 1139 منطقه 3
5279 1261 منطقه 3
6019 1467 منطقه 3
11098 2824 منطقه 3
11196 2849 منطقه 3
11371 2911 منطقه 3
11404 2921 منطقه 3
11404 2921 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2183 704 منطقه 1
3399 1055 منطقه 1
3895 1218 منطقه 1
4638 1431 منطقه 1
4940 1512 منطقه 1
5099 1558 منطقه 1
5210 1594 منطقه 1
5354 1627 منطقه 1
5460 1659 منطقه 1
6078 1832 منطقه 1
6200 1865 منطقه 1
6236 1873 منطقه 1
7347 2189 منطقه 1
7514 2240 منطقه 1
7527 2243 منطقه 1
7827 2315 منطقه 1
8321 2463 منطقه 1
8321 2463 منطقه 1
8591 2548 منطقه 1
8602 2552 منطقه 1
8801 2606 منطقه 1
8893 2633 منطقه 1
9579 2846 منطقه 1
9589 2850 منطقه 1
10188 3015 منطقه 1
10492 3094 منطقه 1
10600 3123 منطقه 1
2902 1332 منطقه 2
5996 2728 منطقه 2
6046 2749 منطقه 2
8515 3849 منطقه 2
9089 4097 منطقه 2
9670 4353 منطقه 2
2242 481 منطقه 3
2463 536 منطقه 3
2641 593 منطقه 3
2721 618 منطقه 3
3407 782 منطقه 3
3995 921 منطقه 3
4276 1004 منطقه 3
4382 1033 منطقه 3
5269 1258 منطقه 3
5625 1360 منطقه 3
5766 1401 منطقه 3
5843 1421 منطقه 3
5862 1426 منطقه 3
5919 1437 منطقه 3
5982 1454 منطقه 3
5996 1459 منطقه 3
6135 1501 منطقه 3
6228 1528 منطقه 3
6256 1539 منطقه 3
6256 1539 منطقه 3
6275 1549 منطقه 3
6296 1557 منطقه 3
6967 1754 منطقه 3
7997 2007 منطقه 3
8569 2159 منطقه 3
8781 2212 منطقه 3
8951 2256 منطقه 3
10114 2567 منطقه 3
10788 2747 منطقه 3
10841 2763 منطقه 3
11011 2805 منطقه 3
11115 2829 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3498 1090 منطقه 1
3555 1111 منطقه 1
4175 1289 منطقه 1
5227 1598 منطقه 1
9682 2876 منطقه 1
9736 2888 منطقه 1
9886 2927 منطقه 1
9903 2929 منطقه 1
2853 1309 منطقه 2
4149 1903 منطقه 2
4428 2018 منطقه 2
4451 2028 منطقه 2
4623 2111 منطقه 2
4656 2123 منطقه 2
4701 2146 منطقه 2
4748 2170 منطقه 2
4766 2180 منطقه 2
4803 2201 منطقه 2
4896 2243 منطقه 2
4968 2276 منطقه 2
5041 2301 منطقه 2
5055 2306 منطقه 2
5055 2306 منطقه 2
5181 2359 منطقه 2
5190 2364 منطقه 2
5219 2377 منطقه 2
5219 2377 منطقه 2
5235 2385 منطقه 2
5235 2385 منطقه 2
5261 2398 منطقه 2
5279 2407 منطقه 2
5279 2407 منطقه 2
5279 2407 منطقه 2
5317 2432 منطقه 2
7145 3224 منطقه 2
9535 4291 منطقه 2
9597 4317 منطقه 2
9725 4379 منطقه 2
9807 4415 منطقه 2
9903 4461 منطقه 2
9975 4497 منطقه 2
2211 475 منطقه 3
3610 824 منطقه 3
4140 962 منطقه 3
4923 1160 منطقه 3
5343 1275 منطقه 3
6036 1473 منطقه 3
6266 1543 منطقه 3
6471 1617 منطقه 3
6622 1660 منطقه 3
10969 2793 منطقه 3
10984 2797 منطقه 3
10984 2797 منطقه 3
11148 2837 منطقه 3
11339 2902 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5715 1741 منطقه 1
5895 1785 منطقه 1
4482 2041 منطقه 2
5533 2515 منطقه 2
5615 2545 منطقه 2
5672 2573 منطقه 2
5681 2576 منطقه 2
5687 2578 منطقه 2
5736 2596 منطقه 2
5832 2643 منطقه 2
5843 2648 منطقه 2
5884 2670 منطقه 2
5940 2700 منطقه 2
5958 2713 منطقه 2
6118 2783 منطقه 2
6156 2795 منطقه 2
8569 3871 منطقه 2
9636 4334 منطقه 2
9777 4402 منطقه 2
9986 4502 منطقه 2
10070 4540 منطقه 2
10266 4617 منطقه 2
2409 524 منطقه 3
2697 612 منطقه 3
2902 658 منطقه 3
3594 821 منطقه 3
4072 947 منطقه 3
4463 1056 منطقه 3
5291 1264 منطقه 3
5533 1332 منطقه 3
5553 1338 منطقه 3
5564 1340 منطقه 3
5722 1387 منطقه 3
5728 1391 منطقه 3
5884 1432 منطقه 3
5930 1439 منطقه 3
5958 1445 منطقه 3
6088 1485 منطقه 3
6507 1626 منطقه 3
6865 1728 منطقه 3
6881 1732 منطقه 3
7082 1779 منطقه 3
7463 1870 منطقه 3
8020 2014 منطقه 3
8095 2036 منطقه 3
8503 2144 منطقه 3
9005 2274 منطقه 3
9193 2317 منطقه 3
9395 2376 منطقه 3
9483 2398 منطقه 3
9597 2428 منطقه 3
9820 2490 منطقه 3
10099 2563 منطقه 3
10266 2615 منطقه 3
10647 2708 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5460 1659 منطقه 1
5533 1686 منطقه 1
9917 2933 منطقه 1
2860 1313 منطقه 2
3025 1392 منطقه 2
3359 1547 منطقه 2
4375 1997 منطقه 2
4536 2070 منطقه 2
4568 2084 منطقه 2
4610 2103 منطقه 2
4667 2128 منطقه 2
4735 2161 منطقه 2
4756 2175 منطقه 2
4796 2199 منطقه 2
4850 2224 منطقه 2
4940 2261 منطقه 2
4968 2276 منطقه 2
5041 2301 منطقه 2
5065 2310 منطقه 2
5154 2343 منطقه 2
5269 2402 منطقه 2
5615 2545 منطقه 2
5699 2583 منطقه 2
5756 2606 منطقه 2
5777 2616 منطقه 2
5884 2670 منطقه 2
5895 2676 منطقه 2
5912 2687 منطقه 2
5949 2707 منطقه 2
6011 2733 منطقه 2
6019 2737 منطقه 2
6575 2969 منطقه 2
6622 2987 منطقه 2
9005 4066 منطقه 2
9792 4408 منطقه 2
9917 4469 منطقه 2
10015 4517 منطقه 2
4803 1126 منطقه 3
4904 1155 منطقه 3
4913 1158 منطقه 3
4996 1182 منطقه 3
5365 1282 منطقه 3
5499 1323 منطقه 3
5522 1329 منطقه 3
5533 1332 منطقه 3
6003 1461 منطقه 3
6011 1464 منطقه 3
6435 1607 منطقه 3
7534 1889 منطقه 3
7862 1975 منطقه 3
10600 2697 منطقه 3
11354 2906 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2865 900 منطقه 1
4701 1450 منطقه 1
5354 1627 منطقه 1
5401 1639 منطقه 1
5411 1643 منطقه 1
5426 1650 منطقه 1
8738 2592 منطقه 1
9255 2748 منطقه 1
9682 2876 منطقه 1
3200 1467 منطقه 2
3494 1607 منطقه 2
3735 1710 منطقه 2
4111 1887 منطقه 2
4189 1920 منطقه 2
4269 1949 منطقه 2
4319 1971 منطقه 2
4748 2170 منطقه 2
4850 2224 منطقه 2
5190 2364 منطقه 2
5722 2591 منطقه 2
6881 3098 منطقه 2
7128 3214 منطقه 2
7145 3224 منطقه 2
7560 3412 منطقه 2
8070 3659 منطقه 2
9269 4174 منطقه 2
9411 4245 منطقه 2
9497 4277 منطقه 2
9579 4310 منطقه 2
13096 5847 منطقه 2
4205 982 منطقه 3
4239 994 منطقه 3
4299 1010 منطقه 3
4420 1043 منطقه 3
4725 1110 منطقه 3
4948 1169 منطقه 3
5227 1249 منطقه 3
5269 1258 منطقه 3
5390 1294 منطقه 3
5401 1299 منطقه 3
5728 1391 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3229 1005 منطقه 1
4400 1355 منطقه 1
4881 1497 منطقه 1
5605 1709 منطقه 1
5832 1770 منطقه 1
5989 1809 منطقه 1
6685 1992 منطقه 1
6762 2015 منطقه 1
6813 2029 منطقه 1
7105 2116 منطقه 1
7408 2205 منطقه 1
7616 2265 منطقه 1
7886 2330 منطقه 1
8011 2369 منطقه 1
8081 2388 منطقه 1
8122 2401 منطقه 1
8232 2436 منطقه 1
8252 2443 منطقه 1
8288 2452 منطقه 1
8613 2556 منطقه 1
8175 3689 منطقه 2
8303 3751 منطقه 2
8553 3864 منطقه 2
8684 3922 منطقه 2
8817 3986 منطقه 2
8840 3996 منطقه 2
8929 4033 منطقه 2
9171 4135 منطقه 2
8817 2221 منطقه 3
8915 2244 منطقه 3
9218 2325 منطقه 3
9300 2349 منطقه 3
10028 2542 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3458 1589 منطقه 2
3869 1768 منطقه 2
5128 2335 منطقه 2
5699 2583 منطقه 2
6099 2775 منطقه 2
6676 3014 منطقه 2
6798 3064 منطقه 2
7827 3548 منطقه 2
8336 3764 منطقه 2
8960 4045 منطقه 2
6317 1568 منطقه 3
7145 1796 منطقه 3
8760 2206 منطقه 3
9089 2295 منطقه 3
9411 2379 منطقه 3
9483 2398 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3818 1194 منطقه 1
4554 1403 منطقه 1
6058 1826 منطقه 1
6126 1844 منطقه 1
6212 1870 منطقه 1
6378 1910 منطقه 1
8581 2543 منطقه 1
9181 2730 منطقه 1
10428 3076 منطقه 1
10460 3085 منطقه 1
10512 3098 منطقه 1
4529 2066 منطقه 2
4741 2165 منطقه 2
4940 2261 منطقه 2
4990 2286 منطقه 2
5317 2432 منطقه 2
5460 2488 منطقه 2
5766 2610 منطقه 2
5791 2621 منطقه 2
6036 2744 منطقه 2
6156 2795 منطقه 2
6200 2813 منطقه 2
6228 2828 منطقه 2
6285 2842 منطقه 2
6317 2853 منطقه 2
6330 2858 منطقه 2
6566 2965 منطقه 2
7282 3282 منطقه 2
7335 3308 منطقه 2
8526 3853 منطقه 2
9695 4361 منطقه 2
10252 4611 منطقه 2
10283 4625 منطقه 2
10313 4638 منطقه 2
10390 4680 منطقه 2
10471 4720 منطقه 2
10492 4731 منطقه 2
6078 1482 منطقه 3
6188 1520 منطقه 3
6285 1553 منطقه 3
6388 1593 منطقه 3
6723 1689 منطقه 3
6762 1700 منطقه 3
6832 1719 منطقه 3
8942 2252 منطقه 3
11597 2975 منطقه 3
11715 3017 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6941 2068 منطقه 1
10705 3147 منطقه 1
10788 3169 منطقه 1
4494 2047 منطقه 2
6813 3070 منطقه 2
6981 3145 منطقه 2
7013 3163 منطقه 2
7043 3176 منطقه 2
7067 3184 منطقه 2
8147 3679 منطقه 2
8303 3751 منطقه 2
8407 3803 منطقه 2
8447 3824 منطقه 2
10512 4744 منطقه 2
10705 4836 منطقه 2
10748 4854 منطقه 2
10774 4867 منطقه 2
10810 4885 منطقه 2
3926 903 منطقه 3
5128 1224 منطقه 3
5843 1421 منطقه 3
6118 1495 منطقه 3
6212 1526 منطقه 3
6575 1643 منطقه 3
6635 1665 منطقه 3
6635 1665 منطقه 3
6903 1737 منطقه 3
6941 1748 منطقه 3
6961 1752 منطقه 3
9535 2415 منطقه 3
10131 2572 منطقه 3
10902 2780 منطقه 3
11851 3066 منطقه 3
15513 4154 منطقه 3
16265 4360 منطقه 3
17235 4658 منطقه 3
17803 4828 منطقه 3
17987 4880 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6471 1934 منطقه 1
6798 2025 منطقه 1
4252 1942 منطقه 2
6306 2849 منطقه 2
6330 2858 منطقه 2
6658 3003 منطقه 2
6750 3042 منطقه 2
6772 3051 منطقه 2
6798 3064 منطقه 2
7408 3345 منطقه 2
7886 3575 منطقه 2
8011 3632 منطقه 2
8043 3647 منطقه 2
8434 3819 منطقه 2
10404 4689 منطقه 2
10533 4755 منطقه 2
10600 4780 منطقه 2
10600 4780 منطقه 2
10616 4788 منطقه 2
10616 4788 منطقه 2
10633 4798 منطقه 2
4060 943 منطقه 3
6340 1576 منطقه 3
6668 1672 منطقه 3
6713 1683 منطقه 3
6832 1719 منطقه 3
6843 1723 منطقه 3
8591 2164 منطقه 3
9100 2296 منطقه 3
9171 2310 منطقه 3
9230 2329 منطقه 3
9289 2347 منطقه 3
11371 2911 منطقه 3
11816 3057 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4219 1302 منطقه 1
7875 2328 منطقه 1
8840 2616 منطقه 1
10283 3039 منطقه 1
5522 2511 منطقه 2
6070 2760 منطقه 2
6078 2765 منطقه 2
6200 2813 منطقه 2
6228 2828 منطقه 2
6388 2884 منطقه 2
6456 2916 منطقه 2
6519 2943 منطقه 2
6531 2947 منطقه 2
6531 2947 منطقه 2
6540 2953 منطقه 2
6540 2953 منطقه 2
6558 2961 منطقه 2
9589 4313 منطقه 2
9670 4353 منطقه 2
9792 4408 منطقه 2
9846 4434 منطقه 2
9930 4475 منطقه 2
10355 4660 منطقه 2
10366 4665 منطقه 2
11098 5005 منطقه 2
11319 5088 منطقه 2
11947 5353 منطقه 2
12085 5425 منطقه 2
4443 1050 منطقه 3
5111 1220 منطقه 3
5581 1347 منطقه 3
5884 1432 منطقه 3
6088 1485 منطقه 3
6484 1621 منطقه 3
6540 1633 منطقه 3
6586 1646 منطقه 3
6609 1656 منطقه 3
6713 1683 منطقه 3
6762 1700 منطقه 3
6806 1712 منطقه 3
9395 2376 منطقه 3
10355 2637 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4687 2139 منطقه 2
5032 2296 منطقه 2
5137 2338 منطقه 2
5255 2394 منطقه 2
5317 2432 منطقه 2
5553 2525 منطقه 2
5637 2557 منطقه 2
5637 2557 منطقه 2
5707 2586 منطقه 2
5747 2602 منطقه 2
5868 2661 منطقه 2
5905 2682 منطقه 2
5949 2707 منطقه 2
6147 2791 منطقه 2
6266 2839 منطقه 2
6330 2858 منطقه 2
6363 2875 منطقه 2
6370 2878 منطقه 2
6435 2907 منطقه 2
6497 2934 منطقه 2
6497 2934 منطقه 2
6507 2939 منطقه 2
8929 4033 منطقه 2
9379 4232 منطقه 2
9559 4302 منطقه 2
9570 4306 منطقه 2
9636 4334 منطقه 2
10015 4517 منطقه 2
10059 4535 منطقه 2
10083 4545 منطقه 2
10238 4603 منطقه 2
10252 4611 منطقه 2
5777 1405 منطقه 3
6118 1495 منطقه 3
6172 1514 منطقه 3
6200 1523 منطقه 3
6306 1562 منطقه 3
6317 1568 منطقه 3
6330 1573 منطقه 3
6363 1583 منطقه 3
6471 1617 منطقه 3
6531 1630 منطقه 3
6575 1643 منطقه 3
6595 1650 منطقه 3
8043 2022 منطقه 3
8893 2239 منطقه 3
9326 2354 منطقه 3
10378 2644 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6865 2047 منطقه 1
4896 2243 منطقه 2
6180 2806 منطقه 2
6916 3116 منطقه 2
8613 3890 منطقه 2
6952 1750 منطقه 3
13150 3468 منطقه 3
15700 4201 منطقه 3
18308 4973 منطقه 3
18769 5119 منطقه 3
19359 5297 منطقه 3
19548 5359 منطقه 3
23868 6702 منطقه 3
25707 7312 منطقه 3
26497 7569 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7227 2150 منطقه 1
7786 2307 منطقه 1
9138 2716 منطقه 1
9181 2730 منطقه 1
9834 2913 منطقه 1
10313 3048 منطقه 1
7310 3298 منطقه 2
9289 4184 منطقه 2
9300 4192 منطقه 2
9312 4200 منطقه 2
9443 4257 منطقه 2
9469 4267 منطقه 2
10083 4545 منطقه 2
4977 1175 منطقه 3
10313 2627 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5119 1566 منطقه 1
5510 1676 منطقه 1
6832 2035 منطقه 1
7043 2099 منطقه 1
7327 2184 منطقه 1
7442 2217 منطقه 1
7997 2364 منطقه 1
8059 2379 منطقه 1
8232 2436 منطقه 1
8801 2606 منطقه 1
5996 2728 منطقه 2
7292 3287 منطقه 2
8043 3647 منطقه 2
8458 3827 منطقه 2
8868 4010 منطقه 2
8553 2157 منطقه 3
9846 2497 منطقه 3
10732 2730 منطقه 3
11230 2863 منطقه 3
11319 2896 منطقه 3
11436 2933 منطقه 3
11597 2975 منطقه 3
11629 2990 منطقه 3
11690 3006 منطقه 3
11715 3017 منطقه 3
11816 3057 منطقه 3
11906 3080 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9255 2748 منطقه 1
6961 3135 منطقه 2
7292 3287 منطقه 2
7534 3401 منطقه 2
7657 3460 منطقه 2
7691 3478 منطقه 2
8276 3737 منطقه 2
8569 3871 منطقه 2
8624 3896 منطقه 2
9005 4066 منطقه 2
9269 4174 منطقه 2
9289 4184 منطقه 2
9312 4200 منطقه 2
9366 4225 منطقه 2
9695 4361 منطقه 2
9695 4361 منطقه 2
9765 4396 منطقه 2
10059 4535 منطقه 2
10296 4630 منطقه 2
91977 38771 منطقه 2
5390 1294 منطقه 3
8321 2100 منطقه 3
8904 2242 منطقه 3
9124 2299 منطقه 3
9750 2468 منطقه 3
10417 2650 منطقه 3
10902 2780 منطقه 3
11319 2896 منطقه 3
11561 2964 منطقه 3
گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
نظام جدید 7713 2289 منطقه 1
نظام جدید 5820 2638 منطقه 2
نظام جدید 6046 2749 منطقه 2
نظام قدیم 6078 2765 منطقه 2
نظام جدید 6220 2822 منطقه 2
نظام جدید 6566 2965 منطقه 2
نظام قدیم 6881 3098 منطقه 2
نظام جدید 6941 3125 منطقه 2
نظام جدید 6992 3150 منطقه 2
نظام جدید 7128 3214 منطقه 2
نظام جدید 7192 3245 منطقه 2
نظام جدید 7211 3252 منطقه 2
نظام جدید 7282 3282 منطقه 2
نظام جدید 7310 3298 منطقه 2
نظام جدید 7371 3327 منطقه 2
نظام قدیم 7560 3412 منطقه 2
نظام جدید 7604 3433 منطقه 2
نظام جدید 7713 3489 منطقه 2
نظام جدید 7953 3608 منطقه 2
نظام جدید 10404 4689 منطقه 2
نظام جدید 7463 1870 منطقه 3
نظام جدید 7541 1892 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6200 1865 منطقه 1
6750 2011 منطقه 1
10296 3044 منطقه 1
6058 2754 منطقه 2
6558 2961 منطقه 2
6647 2998 منطقه 2
6647 2998 منطقه 2
6668 3009 منطقه 2
6701 3025 منطقه 2
6762 3047 منطقه 2
6859 3088 منطقه 2
8830 3992 منطقه 2
10492 4731 منطقه 2
10533 4755 منطقه 2
10548 4761 منطقه 2
10548 4761 منطقه 2
11509 5175 منطقه 2
6531 1630 منطقه 3
6549 1635 منطقه 3
8840 2228 منطقه 3
8915 2244 منطقه 3
9312 2350 منطقه 3
10252 2610 منطقه 3
10252 2610 منطقه 3
10332 2633 منطقه 3
11644 2994 منطقه 3
11690 3006 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9076 2692 منطقه 1
9160 2724 منطقه 1
9379 2775 منطقه 1
9613 2858 منطقه 1
10028 2963 منطقه 1
10059 2971 منطقه 1
7157 3230 منطقه 2
7541 3404 منطقه 2
7682 3473 منطقه 2
7713 3489 منطقه 2
8553 3864 منطقه 2
8893 4022 منطقه 2
8929 4033 منطقه 2
9366 4225 منطقه 2
9570 4306 منطقه 2
9651 4342 منطقه 2
9944 4482 منطقه 2
9999 4509 منطقه 2
10059 4535 منطقه 2
10070 4540 منطقه 2
10954 2789 منطقه 3
10969 2793 منطقه 3
11148 2837 منطقه 3
11161 2840 منطقه 3
11453 2939 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6246 1877 منطقه 1
7301 2174 منطقه 1
8109 2395 منطقه 1
8321 2463 منطقه 1
9015 2668 منطقه 1
9076 2692 منطقه 1
9150 2720 منطقه 1
7967 3615 منطقه 2
9255 4169 منطقه 2
9300 4192 منطقه 2
10810 2752 منطقه 3
10841 2763 منطقه 3
11098 2824 منطقه 3
11115 2829 منطقه 3
11196 2849 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7616 2265 منطقه 1
8830 2614 منطقه 1
6558 2961 منطقه 2
6941 3125 منطقه 2
7221 3254 منطقه 2
7335 3308 منطقه 2
7347 3316 منطقه 2
7420 3350 منطقه 2
7616 3438 منطقه 2
8011 3632 منطقه 2
8081 3664 منطقه 2
8345 3769 منطقه 2
8553 3864 منطقه 2
8581 3876 منطقه 2
7875 1978 منطقه 3
9651 2442 منطقه 3
10774 2743 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7168 2131 منطقه 1
7920 2337 منطقه 1
8081 2388 منطقه 1
8321 2463 منطقه 1
8727 2590 منطقه 1
6622 2987 منطقه 2
7549 3407 منطقه 2
8031 3640 منطقه 2
11262 2875 منطقه 3
11561 2964 منطقه 3
11579 2968 منطقه 3
11615 2983 منطقه 3
11725 3022 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9160 2724 منطقه 1
10114 2992 منطقه 1
10217 3024 منطقه 1
7238 3261 منطقه 2
8942 4037 منطقه 2
9597 4317 منطقه 2
9605 4320 منطقه 2
9736 4385 منطقه 2
9750 4391 منطقه 2
9765 4396 منطقه 2
9834 4427 منطقه 2
9846 4434 منطقه 2
10173 4580 منطقه 2
10217 4594 منطقه 2
10238 4603 منطقه 2
10238 4603 منطقه 2
11742 3029 منطقه 3
11851 3066 منطقه 3
11851 3066 منطقه 3
11868 3070 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7270 3275 منطقه 2
11548 5194 منطقه 2
12822 5732 منطقه 2
12868 5753 منطقه 2
13070 5838 منطقه 2
13250 5910 منطقه 2
17365 7681 منطقه 2
17902 7907 منطقه 2
10582 2692 منطقه 3
12155 3154 منطقه 3
12407 3235 منطقه 3
12690 3328 منطقه 3
14116 3739 منطقه 3
14568 3874 منطقه 3
17073 4610 منطقه 3
19971 5484 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9138 2716 منطقه 1
7442 3360 منطقه 2
7636 3448 منطقه 2
8382 3788 منطقه 2
8492 3841 منطقه 2
8801 3979 منطقه 2
8840 3996 منطقه 2
8942 4037 منطقه 2
9230 4163 منطقه 2
9944 2520 منطقه 3
11509 2950 منطقه 3
11715 3017 منطقه 3
11765 3038 منطقه 3
11784 3044 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9525 2826 منطقه 1
7967 3615 منطقه 2
8276 3737 منطقه 2
8738 3948 منطقه 2
9035 4079 منطقه 2
9218 4158 منطقه 2
9352 4220 منطقه 2
10144 4569 منطقه 2
10203 4590 منطقه 2
10226 4597 منطقه 2
10188 2589 منطقه 3
10252 2610 منطقه 3
10296 2623 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9366 2771 منطقه 1
10015 2962 منطقه 1
10083 2980 منطقه 1
10404 3069 منطقه 1
7997 3627 منطقه 2
9300 4192 منطقه 2
9963 4491 منطقه 2
9999 4509 منطقه 2
10188 4585 منطقه 2
10344 4655 منطقه 2
10378 4673 منطقه 2
10390 4680 منطقه 2
11404 2921 منطقه 3
11597 2975 منطقه 3
11890 3076 منطقه 3
11906 3080 منطقه 3
11933 3092 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10480 3090 منطقه 1
10660 3137 منطقه 1
10266 4617 منطقه 2
10313 4638 منطقه 2
10471 4720 منطقه 2
10563 4766 منطقه 2
10685 4823 منطقه 2
10685 4823 منطقه 2
10696 4830 منطقه 2
10696 4830 منطقه 2
10717 4843 منطقه 2
10732 4848 منطقه 2
10548 2679 منطقه 3
11802 3050 منطقه 3
11816 3057 منطقه 3
12033 3115 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
98 29 منطقه 1
126 40 منطقه 1
218 69 منطقه 1
252 84 منطقه 1
302 103 منطقه 1
566 195 منطقه 1
783 263 منطقه 1
1149 388 منطقه 1
1495 504 منطقه 1
1523 512 منطقه 1
29 17 منطقه 2
94 50 منطقه 2
176 88 منطقه 2
179 90 منطقه 2
200 99 منطقه 2
229 113 منطقه 2
231 114 منطقه 2
240 118 منطقه 2
294 144 منطقه 2
329 157 منطقه 2
341 164 منطقه 2
350 168 منطقه 2
359 173 منطقه 2
365 175 منطقه 2
444 215 منطقه 2
654 309 منطقه 2
710 337 منطقه 2
748 361 منطقه 2
812 389 منطقه 2
1314 612 منطقه 2
1978 922 منطقه 2
2401 1112 منطقه 2
277 48 منطقه 3
327 56 منطقه 3
331 57 منطقه 3
466 85 منطقه 3
1368 271 منطقه 3
4233 991 منطقه 3
4359 1026 منطقه 3
4656 1096 منطقه 3
4766 1119 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
43 12 منطقه 1
174 53 منطقه 1
392 133 منطقه 1
427 143 منطقه 1
607 206 منطقه 1
667 231 منطقه 1
887 299 منطقه 1
918 309 منطقه 1
961 330 منطقه 1
974 336 منطقه 1
1177 400 منطقه 1
1211 411 منطقه 1
1876 611 منطقه 1
2104 675 منطقه 1
2259 727 منطقه 1
2623 835 منطقه 1
2755 869 منطقه 1
3089 954 منطقه 1
3157 979 منطقه 1
3265 1018 منطقه 1
4693 1446 منطقه 1
5785 1760 منطقه 1
6865 2047 منطقه 1
8526 2523 منطقه 1
8684 2575 منطقه 1
214 106 منطقه 2
265 128 منطقه 2
371 178 منطقه 2
630 298 منطقه 2
939 444 منطقه 2
1001 470 منطقه 2
1006 473 منطقه 2
1058 494 منطقه 2
1096 514 منطقه 2
1157 544 منطقه 2
2370 1101 منطقه 2
3345 1538 منطقه 2
3883 1777 منطقه 2
4020 1842 منطقه 2
4428 2018 منطقه 2
4545 2074 منطقه 2
5572 2533 منطقه 2
5832 2643 منطقه 2
6019 2737 منطقه 2
6413 2896 منطقه 2
7347 3316 منطقه 2
7442 3360 منطقه 2
7636 3448 منطقه 2
7875 3569 منطقه 2
7953 3608 منطقه 2
424 73 منطقه 3
614 114 منطقه 3
759 137 منطقه 3
1121 216 منطقه 3
5940 1441 منطقه 3
6306 1562 منطقه 3
6378 1589 منطقه 3
6713 1683 منطقه 3
8655 2177 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
92 28 منطقه 1
258 89 منطقه 1
528 181 منطقه 1
550 188 منطقه 1
118 62 منطقه 2
147 76 منطقه 2
204 102 منطقه 2
245 121 منطقه 2
287 140 منطقه 2
336 159 منطقه 2
433 212 منطقه 2
457 220 منطقه 2
490 235 منطقه 2
510 242 منطقه 2
524 249 منطقه 2
541 257 منطقه 2
624 297 منطقه 2
633 300 منطقه 2
677 319 منطقه 2
745 358 منطقه 2
814 390 منطقه 2
282 50 منطقه 3
355 60 منطقه 3
395 67 منطقه 3
429 76 منطقه 3
446 81 منطقه 3
492 88 منطقه 3
537 99 منطقه 3
1635 331 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
398 196 منطقه 2
448 217 منطقه 2
1781 829 منطقه 2
1883 872 منطقه 2
1927 897 منطقه 2
1927 897 منطقه 2
2040 951 منطقه 2
2251 1047 منطقه 2
4443 2025 منطقه 2
4451 2028 منطقه 2
4576 2088 منطقه 2
4940 2261 منطقه 2
5436 2475 منطقه 2
1385 275 منطقه 3
1612 325 منطقه 3
1712 353 منطقه 3
2129 454 منطقه 3
4638 1090 منطقه 3
6456 1611 منطقه 3
7703 1935 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
628 214 منطقه 1
638 218 منطقه 1
643 220 منطقه 1
798 271 منطقه 1
879 296 منطقه 1
998 345 منطقه 1
1041 361 منطقه 1
1252 426 منطقه 1
1273 432 منطقه 1
1318 449 منطقه 1
1329 452 منطقه 1
1333 453 منطقه 1
1582 525 منطقه 1
1799 583 منطقه 1
2082 668 منطقه 1
2547 806 منطقه 1
5728 1745 منطقه 1
7082 2111 منطقه 1
7442 2217 منطقه 1
8147 2413 منطقه 1
889 422 منطقه 2
1204 565 منطقه 2
1314 612 منطقه 2
1320 615 منطقه 2
3573 1637 منطقه 2
8503 3845 منطقه 2
1186 228 منطقه 3
1342 260 منطقه 3
3248 748 منطقه 3
3721 853 منطقه 3
5255 1255 منطقه 3
5510 1327 منطقه 3
6296 1557 منطقه 3
9255 2338 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
713 246 منطقه 1
789 266 منطقه 1
843 286 منطقه 1
1206 409 منطقه 1
1307 446 منطقه 1
3768 1182 منطقه 1
964 453 منطقه 2
1025 481 منطقه 2
1194 560 منطقه 2
1262 590 منطقه 2
1374 643 منطقه 2
1509 700 منطقه 2
3458 1589 منطقه 2
4338 1977 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1483 498 منطقه 1
1876 611 منطقه 1
2036 657 منطقه 1
2145 688 منطقه 1
2201 707 منطقه 1
715 340 منطقه 2
1606 753 منطقه 2
1666 779 منطقه 2
1670 781 منطقه 2
1996 931 منطقه 2
2117 991 منطقه 2
2168 1006 منطقه 2
2316 1076 منطقه 2
2326 1082 منطقه 2
4205 1927 منطقه 2
4299 1963 منطقه 2
4443 2025 منطقه 2
4735 2161 منطقه 2
5172 2353 منطقه 2
2044 432 منطقه 3
2082 441 منطقه 3
2223 478 منطقه 3
7082 1779 منطقه 3
7420 1861 منطقه 3
7816 1962 منطقه 3
8591 2164 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2019 649 منطقه 1
2160 694 منطقه 1
2251 722 منطقه 1
2401 767 منطقه 1
2651 846 منطقه 1
824 395 منطقه 2
1199 562 منطقه 2
1845 856 منطقه 2
1876 870 منطقه 2
1960 914 منطقه 2
2093 979 منطقه 2
2196 1019 منطقه 2
2206 1025 منطقه 2
2282 1058 منطقه 2
2521 1168 منطقه 2
2682 1226 منطقه 2
2891 1325 منطقه 2
906 173 منطقه 3
1769 372 منطقه 3
2552 565 منطقه 3
3494 799 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2233 714 منطقه 1
2277 733 منطقه 1
847 404 منطقه 2
1746 814 منطقه 2
2014 941 منطقه 2
2093 979 منطقه 2
2145 998 منطقه 2
2265 1052 منطقه 2
6456 2916 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1832 رتبه در سهمیه منطقه 1
2032 رتبه در سهمیه منطقه 1
2384 رتبه در سهمیه منطقه 1
869 رتبه در سهمیه منطقه 2
1352 رتبه در سهمیه منطقه 2
1425 رتبه در سهمیه منطقه 2
1858 رتبه در سهمیه منطقه 2
1968 رتبه در سهمیه منطقه 2
2178 رتبه در سهمیه منطقه 2
2532 رتبه در سهمیه منطقه 2
2591 رتبه در سهمیه منطقه 2
4812 رتبه در سهمیه منطقه 2
3566 رتبه در سهمیه منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
885 421 منطقه 2
1157 544 منطقه 2
1389 649 منطقه 2
1645 768 منطقه 2
2472 1144 منطقه 2
2623 1200 منطقه 2
2671 1219 منطقه 2
2697 1232 منطقه 2
2794 1275 منطقه 2
2853 1309 منطقه 2
2895 1328 منطقه 2
4157 1908 منطقه 2
5303 2422 منطقه 2
5974 2718 منطقه 2
6180 2806 منطقه 2
6317 2853 منطقه 2
8421 3812 منطقه 2
9005 4066 منطقه 2
1560 316 منطقه 3
1645 332 منطقه 3
1655 334 منطقه 3
2401 522 منطقه 3
2609 585 منطقه 3
2959 677 منطقه 3
3238 746 منطقه 3
3485 797 منطقه 3
6036 1473 منطقه 3
6246 1536 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1540 514 منطقه 1
1876 611 منطقه 1
2019 649 منطقه 1
4822 1480 منطقه 1
1238 577 منطقه 2
1325 617 منطقه 2
1359 637 منطقه 2
1651 772 منطقه 2
1970 918 منطقه 2
2259 1049 منطقه 2
2366 1100 منطقه 2
2393 1107 منطقه 2
2514 1166 منطقه 2
2715 1241 منطقه 2
3444 1584 منطقه 2
4748 2170 منطقه 2
1536 309 منطقه 3
2766 630 منطقه 3
2810 643 منطقه 3
6981 1756 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3145 976 منطقه 1
3641 1140 منطقه 1
3661 1143 منطقه 1
3712 1162 منطقه 1
6246 1877 منطقه 1
6351 1902 منطقه 1
6423 1920 منطقه 1
6445 1926 منطقه 1
1258 586 منطقه 2
1917 891 منطقه 2
2217 1032 منطقه 2
2623 1200 منطقه 2
3200 1467 منطقه 2
3473 1597 منطقه 2
3508 1614 منطقه 2
3730 1706 منطقه 2
3735 1710 منطقه 2
5200 2368 منطقه 2
6397 2889 منطقه 2
6456 2916 منطقه 2
6484 2926 منطقه 2
7117 3209 منطقه 2
7168 3236 منطقه 2
1986 418 منطقه 3
3099 714 منطقه 3
3838 884 منطقه 3
6647 1669 منطقه 3
7560 1900 منطقه 3
7691 1933 منطقه 3
7909 1989 منطقه 3
8175 2067 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1381 461 منطقه 1
1442 483 منطقه 1
1965 638 منطقه 1
2340 747 منطقه 1
2443 781 منطقه 1
3775 1185 منطقه 1
3869 1211 منطقه 1
4219 1302 منطقه 1
4494 1385 منطقه 1
1348 631 منطقه 2
1655 775 منطقه 2
1692 791 منطقه 2
1889 874 منطقه 2
2393 1107 منطقه 2
2837 1299 منطقه 2
4133 1897 منطقه 2
5599 2541 منطقه 2
1601 323 منطقه 3
1736 359 منطقه 3
2196 472 منطقه 3
2196 472 منطقه 3
2277 488 منطقه 3
2924 665 منطقه 3
3580 820 منطقه 3
3902 895 منطقه 3
6147 1505 منطقه 3
6734 1693 منطقه 3
7032 1766 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2100 673 منطقه 1
2786 880 منطقه 1
1686 789 منطقه 2
1956 913 منطقه 2
2108 986 منطقه 2
2201 1022 منطقه 2
2298 1066 منطقه 2
2443 1130 منطقه 2
2705 1236 منطقه 2
2834 1297 منطقه 2
2865 1316 منطقه 2
1364 269 منطقه 3
1478 298 منطقه 3
2505 549 منطقه 3
2552 565 منطقه 3
2810 643 منطقه 3
6609 1656 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2874 905 منطقه 1
1405 655 منطقه 2
2271 1054 منطقه 2
2351 1096 منطقه 2
2846 1304 منطقه 2
2879 1322 منطقه 2
3106 1432 منطقه 2
3438 1582 منطقه 2
3494 1607 منطقه 2
3610 1652 منطقه 2
4125 1894 منطقه 2
5974 2718 منطقه 2
6285 2842 منطقه 2
6378 2880 منطقه 2
2078 440 منطقه 3
4408 1041 منطقه 3
4562 1074 منطقه 3
4601 1085 منطقه 3
4904 1155 منطقه 3
7794 1956 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3338 1042 منطقه 1
3444 1071 منطقه 1
3473 1083 منطقه 1
3508 1093 منطقه 1
5715 1741 منطقه 1
5974 1806 منطقه 1
6363 1905 منطقه 1
6413 1919 منطقه 1
1481 686 منطقه 2
1740 811 منطقه 2
1924 895 منطقه 2
1999 933 منطقه 2
2641 1208 منطقه 2
2846 1304 منطقه 2
4784 2191 منطقه 2
5895 2676 منطقه 2
7145 3224 منطقه 2
7202 3249 منطقه 2
7282 3282 منطقه 2
9875 4449 منطقه 2
1428 286 منطقه 3
1680 342 منطقه 3
2157 461 منطقه 3
2798 638 منطقه 3
3206 739 منطقه 3
3635 830 منطقه 3
8109 2043 منطقه 3
8407 2118 منطقه 3
9206 2322 منطقه 3
9605 2430 منطقه 3
10685 2717 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2909 914 منطقه 1
3175 986 منطقه 1
3192 995 منطقه 1
3274 1023 منطقه 1
3365 1046 منطقه 1
1579 737 منطقه 2
2178 1010 منطقه 2
2472 1144 منطقه 2
2810 1282 منطقه 2
3004 1382 منطقه 2
3082 1421 منطقه 2
3134 1442 منطقه 2
3192 1462 منطقه 2
3248 1489 منطقه 2
3355 1544 منطقه 2
3390 1561 منطقه 2
4239 1936 منطقه 2
4299 1963 منطقه 2
4896 2243 منطقه 2
4985 2284 منطقه 2
5243 2389 منطقه 2
5285 2411 منطقه 2
7003 3157 منطقه 2
1460 295 منطقه 3
2659 599 منطقه 3
5553 1338 منطقه 3
6519 1628 منطقه 3
10660 2711 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2979 927 منطقه 1
5065 1550 منطقه 1
1485 688 منطقه 2
1533 713 منطقه 2
2040 951 منطقه 2
2401 1112 منطقه 2
2760 1261 منطقه 2
2790 1274 منطقه 2
3089 1425 منطقه 2
3120 1438 منطقه 2
3120 1438 منطقه 2
4338 1977 منطقه 2
4693 2143 منطقه 2
2725 619 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2879 907 منطقه 1
2952 920 منطقه 1
2968 924 منطقه 1
4554 1403 منطقه 1
5249 1604 منطقه 1
1519 705 منطقه 2
2705 1236 منطقه 2
2783 1272 منطقه 2
2879 1322 منطقه 2
2293 490 منطقه 3
2634 590 منطقه 3
2879 651 منطقه 3
4667 1099 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2810 886 منطقه 1
1523 707 منطقه 2
1523 707 منطقه 2
2721 1245 منطقه 2
2924 1343 منطقه 2
3025 1392 منطقه 2
3370 1551 منطقه 2
4367 1993 منطقه 2
8276 3737 منطقه 2
8915 4028 منطقه 2
10902 4918 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1972 640 منطقه 1
1981 641 منطقه 1
2074 665 منطقه 1
2389 764 منطقه 1
2401 767 منطقه 1
1578 736 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2024 652 منطقه 1
2409 769 منطقه 1
3049 944 منطقه 1
4996 1527 منطقه 1
1622 758 منطقه 2
2067 967 منطقه 2
2755 1259 منطقه 2
2974 1367 منطقه 2
3076 1417 منطقه 2
3152 1448 منطقه 2
3182 1458 منطقه 2
3192 1462 منطقه 2
3515 1617 منطقه 2
4264 1947 منطقه 2
4591 2096 منطقه 2
5105 2327 منطقه 2
5172 2353 منطقه 2
5895 2676 منطقه 2
6798 1709 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1842 601 منطقه 1
2952 920 منطقه 1
3113 960 منطقه 1
2340 1089 منطقه 2
2770 1265 منطقه 2
2802 1278 منطقه 2
2937 1351 منطقه 2
3106 1432 منطقه 2
4545 2074 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3760 1179 منطقه 1
2115 990 منطقه 2
2979 1370 منطقه 2
3297 1513 منطقه 2
3706 1697 منطقه 2
3858 1763 منطقه 2
3909 1788 منطقه 2
4052 1856 منطقه 2
4102 1881 منطقه 2
4290 1959 منطقه 2
1891 397 منطقه 3
2974 682 منطقه 3
3175 733 منطقه 3
3380 775 منطقه 3
3386 777 منطقه 3
4487 1062 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3473 1597 منطقه 2
3630 1664 منطقه 2
3661 1679 منطقه 2
3810 1740 منطقه 2
3818 1745 منطقه 2
3895 1783 منطقه 2
4196 1924 منطقه 2
9395 4239 منطقه 2
1930 403 منطقه 3
4756 1115 منطقه 3
8670 2183 منطقه 3
8684 2188 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2121 679 منطقه 1
2287 737 منطقه 1
2601 827 منطقه 1
2641 841 منطقه 1
2688 851 منطقه 1
3099 957 منطقه 1
3265 1018 منطقه 1
3283 1027 منطقه 1
3531 1103 منطقه 1
3680 1150 منطقه 1
3945 1231 منطقه 1
4775 1469 منطقه 1
2472 1144 منطقه 2
3548 1628 منطقه 2
3810 1740 منطقه 2
3960 1814 منطقه 2
4133 1897 منطقه 2
4812 2205 منطقه 2
4913 2249 منطقه 2
4985 2284 منطقه 2
5105 2327 منطقه 2
5553 2525 منطقه 2
5605 1355 منطقه 3
6011 1464 منطقه 3
6172 1514 منطقه 3
6236 1532 منطقه 3
6340 1576 منطقه 3
6575 1643 منطقه 3
6595 1650 منطقه 3
6668 1672 منطقه 3
6772 1703 منطقه 3
7238 1824 منطقه 3
7484 1878 منطقه 3
7502 1881 منطقه 3
7582 1904 منطقه 3
8081 2030 منطقه 3
8538 2154 منطقه 3
9255 2338 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3473 1597 منطقه 2
4143 1899 منطقه 2
7673 3468 منطقه 2
2141 458 منطقه 3
2501 547 منطقه 3
3134 723 منطقه 3
3818 880 منطقه 3
6330 1573 منطقه 3
7292 1834 منطقه 3
7682 1931 منطقه 3
9035 2281 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3043 942 منطقه 1
4052 1256 منطقه 1
4881 1497 منطقه 1
5418 1646 منطقه 1
5820 1765 منطقه 1
7211 2146 منطقه 1
2860 1313 منطقه 2
5707 2586 منطقه 2
6340 2864 منطقه 2
6507 2939 منطقه 2
6734 3034 منطقه 2
7145 3224 منطقه 2
7211 1814 منطقه 3
8355 2106 منطقه 3
8738 2199 منطقه 3
8982 2266 منطقه 3
8982 2266 منطقه 3
9242 2333 منطقه 3
9255 2338 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3016 935 منطقه 1
3680 1150 منطقه 1
2428 1124 منطقه 2
2671 1219 منطقه 2
3000 1379 منطقه 2
3145 1444 منطقه 2
3359 1547 منطقه 2
3418 1572 منطقه 2
3622 1659 منطقه 2
7626 3443 منطقه 2
9242 4167 منطقه 2
2601 582 منطقه 3
2786 634 منطقه 3
3036 699 منطقه 3
3256 750 منطقه 3
5032 1197 منطقه 3
8070 2028 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6397 1914 منطقه 1
6647 1980 منطقه 1
7319 2180 منطقه 1
2509 1163 منطقه 2
4149 1903 منطقه 2
4175 1915 منطقه 2
4554 2078 منطقه 2
4638 2117 منطقه 2
4775 2185 منطقه 2
4784 2191 منطقه 2
5027 2293 منطقه 2
6212 2817 منطقه 2
7301 3292 منطقه 2
7301 3292 منطقه 2
7573 3418 منطقه 2
2359 511 منطقه 3
2466 537 منطقه 3
3743 857 منطقه 3
4667 1099 منطقه 3
5137 1228 منطقه 3
5328 1270 منطقه 3
7053 1772 منطقه 3
7250 1827 منطقه 3
7664 1927 منطقه 3
8268 2088 منطقه 3
12216 3176 منطقه 3
14599 3883 منطقه 3
14980 4003 منطقه 3
18750 5111 منطقه 3
21148 5849 منطقه 3
23095 6460 منطقه 3
26550 7587 منطقه 3
26786 7662 منطقه 3
27127 7776 منطقه 3
28490 8193 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2422 772 منطقه 1
4020 1248 منطقه 1
2570 570 منطقه 3
4352 1023 منطقه 3
4400 1039 منطقه 3
بو رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2741 865 منطقه 1
3332 1040 منطقه 1
3960 1814 منطقه 2
4060 1860 منطقه 2
8503 3845 منطقه 2
2886 653 منطقه 3
3060 706 منطقه 3
3380 775 منطقه 3
3594 821 منطقه 3
3786 869 منطقه 3
5401 1299 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4052 1256 منطقه 1
4299 1963 منطقه 2
2750 627 منطقه 3
3256 750 منطقه 3
3960 911 منطقه 3
4175 971 منطقه 3
4239 994 منطقه 3
5227 1249 منطقه 3
7592 1907 منطقه 3
8538 2154 منطقه 3
9395 2376 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3106 959 منطقه 1
3206 998 منطقه 1
3458 1078 منطقه 1
5681 1729 منطقه 1
5722 1744 منطقه 1
5966 1803 منطقه 1
6363 1905 منطقه 1
6981 2081 منطقه 1
6351 2869 منطقه 2
6406 2893 منطقه 2
6972 3140 منطقه 2
5785 1407 منطقه 3
6685 1675 منطقه 3
7604 1911 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3794 1733 منطقه 2
3960 1814 منطقه 2
4850 2224 منطقه 2
5111 2330 منطقه 2
5473 1316 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3721 1165 منطقه 1
4031 1251 منطقه 1
4096 1267 منطقه 1
4494 1385 منطقه 1
4501 1388 منطقه 1
4529 1398 منطقه 1
4536 1399 منطقه 1
4667 1440 منطقه 1
6916 2060 منطقه 1
7003 2086 منطقه 1
7013 2089 منطقه 1
4247 1939 منطقه 2
4508 2054 منطقه 2
4615 2107 منطقه 2
6734 3034 منطقه 2
4475 1059 منطقه 3
4536 1068 منطقه 3
4601 1085 منطقه 3
4940 1167 منطقه 3
4977 1175 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7442 2217 منطقه 1
3858 1763 منطقه 2
4149 1903 منطقه 2
6099 2775 منطقه 2
6220 2822 منطقه 2
6781 3055 منطقه 2
7202 3249 منطقه 2
6296 1557 منطقه 3
7920 1991 منطقه 3
8434 2123 منطقه 3
8483 2140 منطقه 3
8483 2140 منطقه 3
9242 2333 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4319 1332 منطقه 1
4996 1527 منطقه 1
5707 1737 منطقه 1
6118 1840 منطقه 1
6266 1885 منطقه 1
6296 1894 منطقه 1
6972 2078 منطقه 1
5298 2418 منطقه 2
6126 2785 منطقه 2
6595 2977 منطقه 2
5401 1299 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6507 1942 منطقه 1
7494 2231 منطقه 1
4633 2115 منطقه 2
5334 2441 منطقه 2
5989 2724 منطقه 2
6036 2744 منطقه 2
6351 2869 منطقه 2
6676 3014 منطقه 2
6701 3025 منطقه 2
7453 3365 منطقه 2
9469 2393 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
929 314 منطقه 1
1162 394 منطقه 1
1170 397 منطقه 1
1199 405 منطقه 1
1238 423 منطقه 1
1252 426 منطقه 1
1286 437 منطقه 1
2359 751 منطقه 1
2433 776 منطقه 1
2438 778 منطقه 1
2688 851 منطقه 1
2988 929 منطقه 1
3712 1162 منطقه 1
3743 1173 منطقه 1
95 51 منطقه 2
238 116 منطقه 2
584 277 منطقه 2
935 442 منطقه 2
1129 531 منطقه 2
1138 534 منطقه 2
1273 594 منطقه 2
1396 652 منطقه 2
1587 742 منطقه 2
1640 766 منطقه 2
1799 837 منطقه 2
1939 904 منطقه 2
2190 1016 منطقه 2
2489 1155 منطقه 2
2570 1184 منطقه 2
2617 1197 منطقه 2
2914 1338 منطقه 2
3089 1425 منطقه 2
3152 1448 منطقه 2
3229 1480 منطقه 2
3418 1572 منطقه 2
3498 1609 منطقه 2
667 122 منطقه 3
2346 506 منطقه 3
4189 976 منطقه 3
5055 1203 منطقه 3
5974 1451 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
254 86 منطقه 1
4000 1245 منطقه 1
4367 1346 منطقه 1
5145 1575 منطقه 1
5172 1583 منطقه 1
5581 1699 منطقه 1
5650 1721 منطقه 1
6109 1837 منطقه 1
6397 1914 منطقه 1
6929 2064 منطقه 1
7898 2333 منطقه 1
7953 2349 منطقه 1
8503 2514 منطقه 1
9352 2768 منطقه 1
2979 1370 منطقه 2
3219 1475 منطقه 2
4359 1989 منطقه 2
5111 2330 منطقه 2
5564 2530 منطقه 2
5661 2568 منطقه 2
6484 2926 منطقه 2
6484 2926 منطقه 2
6789 3060 منطقه 2
6981 3145 منطقه 2
7179 3241 منطقه 2
10070 4540 منطقه 2
10841 4899 منطقه 2
3670 842 منطقه 3
3700 848 منطقه 3
4000 923 منطقه 3
4118 954 منطقه 3
5499 1323 منطقه 3
6317 1568 منطقه 3
6789 1707 منطقه 3
6916 1741 منطقه 3
7616 1913 منطقه 3
7997 2007 منطقه 3
8165 2062 منطقه 3
8716 2194 منطقه 3
12139 3149 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2869 902 منطقه 1
4338 1340 منطقه 1
5181 1585 منطقه 1
5553 1691 منطقه 1
1141 537 منطقه 2
1591 744 منطقه 2
2157 1004 منطقه 2
2326 1082 منطقه 2
2521 1168 منطقه 2
2671 1219 منطقه 2
2710 1238 منطقه 2
2869 1318 منطقه 2
2941 1352 منطقه 2
3196 1464 منطقه 2
3418 1572 منطقه 2
3473 1597 منطقه 2
3566 1636 منطقه 2
3635 1667 منطقه 2
3648 1673 منطقه 2
4163 1911 منطقه 2
4196 1924 منطقه 2
6135 2787 منطقه 2
1867 394 منطقه 3
5049 1201 منطقه 3
5650 1367 منطقه 3
6126 1498 منطقه 3
7211 1814 منطقه 3
8095 2036 منطقه 3
8840 2228 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1229 419 منطقه 1
1385 463 منطقه 1
1716 563 منطقه 1
1720 565 منطقه 1
1810 587 منطقه 1
2233 714 منطقه 1
2378 759 منطقه 1
2802 885 منطقه 1
3182 989 منطقه 1
3786 1188 منطقه 1
3873 1212 منطقه 1
3895 1218 منطقه 1
4487 1382 منطقه 1
5111 1562 منطقه 1
5334 1622 منطقه 1
5599 1705 منطقه 1
5895 1785 منطقه 1
6762 2015 منطقه 1
8613 2556 منطقه 1
9242 2742 منطقه 1
3054 1406 منطقه 2
3425 1576 منطقه 2
3465 1592 منطقه 2
3555 1632 منطقه 2
4645 2119 منطقه 2
5154 2343 منطقه 2
5200 2368 منطقه 2
5426 2469 منطقه 2
5832 2643 منطقه 2
5895 2676 منطقه 2
6363 2875 منطقه 2
7238 3261 منطقه 2
8492 3841 منطقه 2
9777 4402 منطقه 2
9930 4475 منطقه 2
10923 4926 منطقه 2
11371 5110 منطقه 2
4990 1179 منطقه 3
5766 1401 منطقه 3
6180 1517 منطقه 3
6351 1580 منطقه 3
6781 1705 منطقه 3
8475 2136 منطقه 3
8789 2214 منطقه 3
9061 2291 منطقه 3
9279 2344 منطقه 3
9623 2436 منطقه 3
10226 2602 منطقه 3
11301 2888 منطقه 3
12378 3224 منطقه 3
12493 3265 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1889 619 منطقه 1
2846 893 منطقه 1
4386 1350 منطقه 1
4514 1393 منطقه 1
4545 1400 منطقه 1
4996 1527 منطقه 1
5785 1760 منطقه 1
7380 2198 منطقه 1
9023 2672 منطقه 1
2060 962 منطقه 2
5804 2629 منطقه 2
5843 2648 منطقه 2
8205 3699 منطقه 2
8303 3751 منطقه 2
9089 4097 منطقه 2
1374 274 منطقه 3
3303 757 منطقه 3
4959 1171 منطقه 3
10761 2739 منطقه 3
10799 2749 منطقه 3
12085 3131 منطقه 3
12475 3257 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2196 706 منطقه 1
2450 784 منطقه 1
2790 882 منطقه 1
2865 900 منطقه 1
3952 1232 منطقه 1
4331 1338 منطقه 1
4645 1434 منطقه 1
4701 1450 منطقه 1
4725 1458 منطقه 1
4803 1476 منطقه 1
4862 1491 منطقه 1
5041 1542 منطقه 1
5219 1596 منطقه 1
5473 1663 منطقه 1
5966 1803 منطقه 1
6058 1826 منطقه 1
6147 1852 منطقه 1
6423 1920 منطقه 1
6609 1973 منطقه 1
6658 1985 منطقه 1
6668 1988 منطقه 1
6685 1992 منطقه 1
6693 1995 منطقه 1
6750 2011 منطقه 1
6941 2068 منطقه 1
7043 2099 منطقه 1
7117 2119 منطقه 1
7179 2135 منطقه 1
7560 2249 منطقه 1
7767 2304 منطقه 1
8031 2373 منطقه 1
8244 2441 منطقه 1
8569 2539 منطقه 1
8760 2595 منطقه 1
1464 678 منطقه 2
2948 1356 منطقه 2
3692 1691 منطقه 2
4096 1877 منطقه 2
4319 1971 منطقه 2
4679 2134 منطقه 2
4748 2170 منطقه 2
5065 2310 منطقه 2
5354 2449 منطقه 2
5625 2550 منطقه 2
5855 2653 منطقه 2
7082 3192 منطقه 2
7292 3287 منطقه 2
7827 3548 منطقه 2
8670 3917 منطقه 2
9636 4334 منطقه 2
2312 495 منطقه 3
2869 650 منطقه 3
4060 943 منطقه 3
5065 1206 منطقه 3
5499 1323 منطقه 3
5650 1367 منطقه 3
6789 1707 منطقه 3
7360 1845 منطقه 3
7794 1956 منطقه 3
7886 1982 منطقه 3
8252 2084 منطقه 3
9339 2358 منطقه 3
9497 2402 منطقه 3
10954 2789 منطقه 3
11011 2805 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3303 1032 منطقه 1
5625 1716 منطقه 1
7282 2168 منطقه 1
7494 2231 منطقه 1
2482 1151 منطقه 2
3229 1480 منطقه 2
5065 2310 منطقه 2
6099 2775 منطقه 2
6531 2947 منطقه 2
7117 3209 منطقه 2
9535 4291 منطقه 2
9893 4454 منطقه 2
10582 4773 منطقه 2
4871 1143 منطقه 3
6734 1693 منطقه 3
7541 1892 منطقه 3
10203 2594 منطقه 3
12581 3293 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3303 1032 منطقه 1
5625 1716 منطقه 1
7282 2168 منطقه 1
7494 2231 منطقه 1
2482 1151 منطقه 2
3229 1480 منطقه 2
5065 2310 منطقه 2
6099 2775 منطقه 2
6531 2947 منطقه 2
7117 3209 منطقه 2
9535 4291 منطقه 2
9893 4454 منطقه 2
10582 4773 منطقه 2
4871 1143 منطقه 3
6734 1693 منطقه 3
7541 1892 منطقه 3
10203 2594 منطقه 3
12581 3293 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11615 3406 منطقه 1
11690 3428 منطقه 1
6109 2780 منطقه 2
8244 3722 منطقه 2
8288 3744 منطقه 2
9138 4120 منطقه 2
9160 4131 منطقه 2
10984 4952 منطقه 2
11148 5025 منطقه 2
11436 5144 منطقه 2
2591 578 منطقه 3
4443 1050 منطقه 3
11436 2933 منطقه 3
12048 3120 منطقه 3
12751 3348 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2819 888 منطقه 1
8133 2407 منطقه 1
9623 2859 منطقه 1
11252 3317 منطقه 1
6798 3064 منطقه 2
8942 4037 منطقه 2
9100 4103 منطقه 2
10600 4780 منطقه 2
10761 4861 منطقه 2
10937 4933 منطقه 2
11098 5005 منطقه 2
7777 1950 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3960 1235 منطقه 1
5137 1572 منطقه 1
7909 2336 منطقه 1
7997 2364 منطقه 1
8011 2369 منطقه 1
8288 2452 منطقه 1
8492 2509 منطقه 1
10533 3103 منطقه 1
3206 1469 منطقه 2
5235 2385 منطقه 2
5328 2438 منطقه 2
6952 3131 منطقه 2
6972 3140 منطقه 2
7157 3230 منطقه 2
7420 3350 منطقه 2
7573 3418 منطقه 2
7626 3443 منطقه 2
7898 3579 منطقه 2
7942 3602 منطقه 2
7985 3623 منطقه 2
8070 3659 منطقه 2
8321 3759 منطقه 2
8368 3780 منطقه 2
9160 4131 منطقه 2
9193 4143 منطقه 2
9326 4207 منطقه 2
9366 4225 منطقه 2
9661 4348 منطقه 2
11148 5025 منطقه 2
11339 5096 منطقه 2
7117 1789 منطقه 3
9807 2485 منطقه 3
9820 2490 منطقه 3
10028 2542 منطقه 3
10696 2720 منطقه 3
10999 2801 منطقه 3
11420 2927 منطقه 3
11987 3103 منطقه 3
12098 3137 منطقه 3
12290 3200 منطقه 3
12407 3235 منطقه 3
12907 3392 منطقه 3
13134 3462 منطقه 3
13588 3600 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5958 1801 منطقه 1
6832 2035 منطقه 1
6891 2053 منطقه 1
7192 2141 منطقه 1
8830 2614 منطقه 1
9846 2916 منطقه 1
10563 3113 منطقه 1
10984 3235 منطقه 1
3317 1521 منطقه 2
6212 2817 منطقه 2
7238 3261 منطقه 2
8421 3812 منطقه 2
8880 4017 منطقه 2
9061 4087 منطقه 2
9597 4317 منطقه 2
11130 5016 منطقه 2
5777 1405 منطقه 3
6188 1520 منطقه 3
6200 1523 منطقه 3
7145 1796 منطقه 3
7397 1856 منطقه 3
7573 1903 منطقه 3
11404 2921 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4258 1315 منطقه 1
7725 2293 منطقه 1
4741 2165 منطقه 2
5065 2310 منطقه 2
5436 2475 منطقه 2
5499 2504 منطقه 2
5777 2616 منطقه 2
6296 2846 منطقه 2
7179 3241 منطقه 2
7541 3404 منطقه 2
7997 3627 منطقه 2
8011 3632 منطقه 2
8394 3796 منطقه 2
8591 3880 منطقه 2
8716 3935 منطقه 2
8727 3941 منطقه 2
8840 3996 منطقه 2
9150 4126 منطقه 2
9339 4214 منطقه 2
10440 4707 منطقه 2
10823 4892 منطقه 2
3317 761 منطقه 3
6147 1505 منطقه 3
6575 1643 منطقه 3
8475 2136 منطقه 3
10863 2770 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5354 1627 منطقه 1
5736 1746 منطقه 1
8781 2600 منطقه 1
11561 3396 منطقه 1
11802 3455 منطقه 1
3515 1617 منطقه 2
4812 2205 منطقه 2
5190 2364 منطقه 2
5401 2463 منطقه 2
6575 2969 منطقه 2
6622 2987 منطقه 2
7397 3340 منطقه 2
7408 3345 منطقه 2
7657 3460 منطقه 2
8043 3647 منطقه 2
8738 3948 منطقه 2
11130 5016 منطقه 2
12424 5569 منطقه 2
3786 869 منطقه 3
6872 1730 منطقه 3
7347 1843 منطقه 3
7977 2002 منطقه 3
7997 2007 منطقه 3
8165 2062 منطقه 3
9379 2373 منطقه 3
10203 2594 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3918 1225 منطقه 1
6832 2035 منطقه 1
7211 2146 منطقه 1
9035 2676 منطقه 1
4584 2093 منطقه 2
5791 2621 منطقه 2
6026 2740 منطقه 2
6099 2775 منطقه 2
6668 3009 منطقه 2
6806 3067 منطقه 2
7238 3261 منطقه 2
7388 3335 منطقه 2
7514 3390 منطقه 2
8447 3824 منطقه 2
10563 4766 منطقه 2
7725 1937 منطقه 3
8321 2100 منطقه 3
13413 3543 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5285 1612 منطقه 1
5451 1656 منطقه 1
6200 1865 منطقه 1
6821 2032 منطقه 1
7032 2094 منطقه 1
4487 2044 منطقه 2
4638 2117 منطقه 2
4959 2271 منطقه 2
5255 2394 منطقه 2
5832 2643 منطقه 2
6180 2806 منطقه 2
6306 2849 منطقه 2
6330 2858 منطقه 2
6531 2947 منطقه 2
6647 2998 منطقه 2
6941 3125 منطقه 2
7282 3282 منطقه 2
7657 3460 منطقه 2
6340 1576 منطقه 3
6798 1709 منطقه 3
7202 1810 منطقه 3
8276 2090 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت
6058 1826 منطقه 1 پسر
7648 2271 منطقه 1 دختر
10266 3034 منطقه 1 دختر
10863 3188 منطقه 1 دختر
4822 2211 منطقه 2 دختر
6693 3021 منطقه 2 پسر
6762 3047 منطقه 2 پسر
7827 3548 منطقه 2 دختر
8059 3654 منطقه 2 دختر
8355 3774 منطقه 2 پسر
8855 4003 منطقه 2 دختر
9457 4263 منطقه 2 دختر
9623 4328 منطقه 2 دختر
9651 4342 منطقه 2 دختر
10600 4780 منطقه 2 دختر
10799 4878 منطقه 2 دختر
11868 5324 منطقه 2 پسر
5949 1443 منطقه 3 پسر
6026 1469 منطقه 3 پسر
9792 2480 منطقه 3 پسر
13150 3468 منطقه 3 دختر
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8217 2431 منطقه 1
9711 2883 منطقه 1
9944 2943 منطقه 1
10114 2992 منطقه 1
5681 2576 منطقه 2
6471 2921 منطقه 2
8382 3788 منطقه 2
8868 4010 منطقه 2
10378 4673 منطقه 2
11987 5375 منطقه 2
4247 996 منطقه 3
7604 1911 منطقه 3
8321 2100 منطقه 3
12948 3402 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6952 2072 منطقه 1
7053 2104 منطقه 1
8109 2395 منطقه 1
8188 2424 منطقه 1
9181 2730 منطقه 1
11579 3400 منطقه 1
4514 2059 منطقه 2
5989 2724 منطقه 2
6781 3055 منطقه 2
7060 3180 منطقه 2
7664 3463 منطقه 2
8970 4050 منطقه 2
9963 4491 منطقه 2
10144 4569 منطقه 2
11615 5226 منطقه 2
7827 1964 منطقه 3
8122 2048 منطقه 3
8232 2081 منطقه 3
8670 2183 منطقه 3
10015 2537 منطقه 3
10879 2774 منطقه 3
11064 2816 منطقه 3
12290 3200 منطقه 3
12545 3281 منطقه 3
13218 3488 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4832 1483 منطقه 1
8232 2436 منطقه 1
4687 2139 منطقه 2
5074 2314 منطقه 2
6088 2770 منطقه 2
7626 3443 منطقه 2
7648 3455 منطقه 2
7691 3478 منطقه 2
7713 3489 منطقه 2
7725 3495 منطقه 2
7862 3561 منطقه 2
7967 3615 منطقه 2
8031 3640 منطقه 2
9193 4143 منطقه 2
9312 4200 منطقه 2
9623 4328 منطقه 2
10217 4594 منطقه 2
10378 4673 منطقه 2
7648 1922 منطقه 3
7743 1942 منطقه 3
7777 1950 منطقه 3
9047 2286 منطقه 3
9312 2350 منطقه 3
9725 2461 منطقه 3
10911 2783 منطقه 3
12203 3173 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8336 2469 منطقه 1
12593 3661 منطقه 1
5099 2324 منطقه 2
7636 3448 منطقه 2
9765 4396 منطقه 2
11548 5194 منطقه 2
12171 5468 منطقه 2
6772 1703 منطقه 3
8789 2214 منطقه 3
8951 2256 منطقه 3
12407 3235 منطقه 3
13050 3429 منطقه 3
21439 5939 منطقه 3
25389 7196 منطقه 3
27030 7744 منطقه 3
30147 8685 منطقه 3
32598 9454 منطقه 3
32977 9569 منطقه 3
33733 9803 منطقه 3
35881 10461 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6118 1840 منطقه 1
7067 2107 منطقه 1
8095 2392 منطقه 1
8538 2527 منطقه 1
8893 2633 منطقه 1
9570 2841 منطقه 1
10296 3044 منطقه 1
11262 3321 منطقه 1
5390 2460 منطقه 2
5812 2633 منطقه 2
5862 2658 منطقه 2
7082 3192 منطقه 2
7202 3249 منطقه 2
8345 3769 منطقه 2
8569 3871 منطقه 2
9999 4509 منطقه 2
10633 4798 منطقه 2
10633 4798 منطقه 2
13300 5935 منطقه 2
5343 1275 منطقه 3
9366 2370 منطقه 3
11742 3029 منطقه 3
12887 3385 منطقه 3
14184 3762 منطقه 3
15379 4120 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5382 1633 منطقه 1
6285 1890 منطقه 1
6676 1989 منطقه 1
7360 2194 منطقه 1
6388 2884 منطقه 2
6952 3131 منطقه 2
7371 3327 منطقه 2
7429 3355 منطقه 2
7767 3517 منطقه 2
7886 3575 منطقه 2
7920 3592 منطقه 2
9326 4207 منطقه 2
9589 4313 منطقه 2
9944 4482 منطقه 2
10660 4813 منطقه 2
10685 4823 منطقه 2
10892 4914 منطقه 2
8147 2055 منطقه 3
8147 2055 منطقه 3
9512 2407 منطقه 3
11280 2880 منطقه 3
12391 3229 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7514 3390 منطقه 2
8059 3654 منطقه 2
8643 3904 منطقه 2
8655 3911 منطقه 2
8781 3969 منطقه 2
10378 4673 منطقه 2
5699 1382 منطقه 3
11436 2933 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10774 3164 منطقه 1
10984 3235 منطقه 1
11044 3254 منطقه 1
5958 2713 منطقه 2
6859 3088 منطقه 2
8031 3640 منطقه 2
8613 3890 منطقه 2
9411 4245 منطقه 2
9846 4434 منطقه 2
11078 4994 منطقه 2
7097 1782 منطقه 3
10015 2537 منطقه 3
12378 3224 منطقه 3
12475 3257 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10732 3155 منطقه 1
11802 3455 منطقه 1
7805 3537 منطقه 2
7875 3569 منطقه 2
7898 3579 منطقه 2
9512 4283 منطقه 2
11021 4970 منطقه 2
11523 5183 منطقه 2
7128 1792 منطقه 3
13604 3604 منطقه 3

رتبه رشته فیزیوتراپی و شنوایی شناسی در کنکور 1399

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6549 1957 منطقه 1
5078 2317 منطقه 2
6413 2896 منطقه 2
8467 3831 منطقه 2
8830 3992 منطقه 2
9820 4421 منطقه 2
6507 1626 منطقه 3
12139 3149 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7250 2157 منطقه 1
10548 3109 منطقه 1
5777 2616 منطقه 2
7347 3316 منطقه 2
7767 3517 منطقه 2
10404 4689 منطقه 2
10404 4689 منطقه 2
10440 4707 منطقه 2
6723 1689 منطقه 3
7319 1839 منطقه 3
7592 1907 منطقه 3
10548 2679 منطقه 3
12227 3179 منطقه 3
12273 3193 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9512 2823 منطقه 1
9975 2953 منطقه 1
10450 3081 منطقه 1
7997 3627 منطقه 2
8232 3716 منطقه 2
9570 4306 منطقه 2
9636 4334 منطقه 2
9903 4461 منطقه 2
10440 4707 منطقه 2
10512 4744 منطقه 2
10761 4861 منطقه 2
11021 4970 منطقه 2
11064 4986 منطقه 2
11078 4994 منطقه 2
11130 5016 منطقه 2
6413 1598 منطقه 3
10266 2615 منطقه 3
11466 2943 منطقه 3
9917 2933 منطقه 1
6456 2916 منطقه 2
10685 4823 منطقه 2
10892 4914 منطقه 2
11784 3044 منطقه 3
12048 3120 منطقه 3
12187 3167 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6575 2969 منطقه 2
7013 3163 منطقه 2
7875 3569 منطقه 2
9089 4097 منطقه 2
11509 5175 منطقه 2
9326 2354 منطقه 3
10841 2763 منطقه 3
12098 3137 منطقه 3
12273 3193 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6781 3055 منطقه 2
7502 3386 منطقه 2
7604 3433 منطقه 2
7898 3579 منطقه 2
7967 3615 منطقه 2
8147 3679 منطقه 2
7898 1986 منطقه 3
8634 2172 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8188 2424 منطقه 1
8232 2436 منطقه 1
8613 2556 منطقه 1
9352 2768 منطقه 1
9443 2798 منطقه 1
9512 2823 منطقه 1
10173 3009 منطقه 1
10238 3030 منطقه 1
11054 3259 منطقه 1
6821 3074 منطقه 2
9483 4272 منطقه 2
9963 4491 منطقه 2
11021 4970 منطقه 2
11130 5016 منطقه 2
11172 5038 منطقه 2
11184 5045 منطقه 2
9206 2322 منطقه 3
10984 2797 منطقه 3
11690 3006 منطقه 3
11703 3011 منطقه 3
12407 3235 منطقه 3
12441 3245 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7282 2168 منطقه 1
8070 2384 منطقه 1
8122 2401 منطقه 1
8655 2568 منطقه 1
9975 2953 منطقه 1
10923 3212 منطقه 1
10902 4918 منطقه 2
11044 4978 منطقه 2
7270 1831 منطقه 3
7541 1892 منطقه 3
10070 2556 منطقه 3
10366 2640 منطقه 3
10616 2701 منطقه 3
10732 2730 منطقه 3
10841 2763 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8050 2376 منطقه 1
8059 2379 منطقه 1
8345 2472 منطقه 1
8684 2575 منطقه 1
8789 2603 منطقه 1
10717 3150 منطقه 1
10863 3188 منطقه 1
10879 3196 منطقه 1
8749 3954 منطقه 2
9483 4272 منطقه 2
10173 4580 منطقه 2
10923 4926 منطقه 2
7827 1964 منطقه 3
11404 2921 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7932 2339 منطقه 1
8684 2575 منطقه 1
10892 3201 منطقه 1
8394 3796 منطقه 2
8855 4003 منطقه 2
9089 4097 منطقه 2
10823 4892 منطقه 2
10313 2627 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10984 3235 منطقه 1
8158 3684 منطقه 2
8368 3780 منطقه 2
9300 4192 منطقه 2
9426 4251 منطقه 2
9834 4427 منطقه 2
9893 4454 منطقه 2
10799 4878 منطقه 2
10879 4910 منطقه 2
10902 4918 منطقه 2
12112 5437 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10226 3027 منطقه 1
11098 3270 منطقه 1
9339 4214 منطقه 2
9651 4342 منطقه 2
9670 4353 منطقه 2
9807 4415 منطقه 2
9820 4421 منطقه 2
10083 4545 منطقه 2
11078 4994 منطقه 2
11115 5011 منطقه 2
11148 5025 منطقه 2
11172 5038 منطقه 2
11172 5038 منطقه 2
9035 2281 منطقه 3
11830 3061 منطقه 3
11919 3086 منطقه 3
12378 3224 منطقه 3
12391 3229 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9269 2754 منطقه 1
10841 3180 منطقه 1
11196 3298 منطقه 1
10313 4638 منطقه 2
10428 4700 منطقه 2
10616 4788 منطقه 2
10748 4854 منطقه 2
10774 4867 منطقه 2
11196 5050 منطقه 2
11220 5056 منطقه 2
11280 5075 منطقه 2
12290 3200 منطقه 3
12493 3265 منطقه 3
12493 3265 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10417 3072 منطقه 1
10672 3142 منطقه 1
9366 4225 منطقه 2
9535 4291 منطقه 2
10059 4535 منطقه 2
10114 4555 منطقه 2
10633 4798 منطقه 2
10732 4848 منطقه 2
10732 4848 منطقه 2
11765 3038 منطقه 3
11919 3086 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11034 3248 منطقه 1
11078 3265 منطقه 1
10923 4926 منطقه 2
10984 4952 منطقه 2
10984 4952 منطقه 2
11078 4994 منطقه 2
11371 5110 منطقه 2
11466 5156 منطقه 2
12290 3200 منطقه 3
15033 4022 منطقه 3
15959 4275 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15230 4385 منطقه 1
13283 5927 منطقه 2
13562 6038 منطقه 2
14215 6347 منطقه 2
14283 6372 منطقه 2
12702 3333 منطقه 3
14136 3746 منطقه 3
14833 3949 منطقه 3
15016 4016 منطقه 3
15230 4079 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10238 3030 منطقه 1
12532 5613 منطقه 2
12887 5761 منطقه 2
13134 5862 منطقه 2
13203 3483 منطقه 3
13428 3547 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10672 3142 منطقه 1
10984 3235 منطقه 1
11453 3363 منطقه 1
11851 3470 منطقه 1
10428 4700 منطقه 2
13050 3429 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12273 3574 منطقه 1
11339 5096 منطقه 2
12227 5490 منطقه 2
12378 5548 منطقه 2
12853 5746 منطقه 2
13343 5955 منطقه 2
14168 3757 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11537 3390 منطقه 1
12018 5389 منطقه 2
12907 5771 منطقه 2
13482 6003 منطقه 2
13550 6032 منطقه 2
13714 3631 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12608 3667 منطقه 1
13399 3886 منطقه 1
12887 5761 منطقه 2
13428 5985 منطقه 2
13357 3529 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13511 3921 منطقه 1
12627 5647 منطقه 2
13150 5870 منطقه 2
13662 3619 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13896 4019 منطقه 1
13283 5927 منطقه 2
13956 6232 منطقه 2
14045 6273 منطقه 2
14095 6299 منطقه 2
14520 6482 منطقه 2
14369 3826 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14436 4154 منطقه 1
13511 6013 منطقه 2
13525 6019 منطقه 2
14045 6273 منطقه 2
14283 6372 منطقه 2
14283 6372 منطقه 2
14641 3891 منطقه 3
15549 4164 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13680 6090 منطقه 2
13973 3693 منطقه 3

واتساپ: 09208085905

همراه : 09208085905

دفتر: 021-28428258

دفتر: 021-44174467

رتبه رشته علوم آزمایشگاهی، بینایی سنجی، پرتو شناسی، پروتز دندان، اعضای مصنوعی

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11629 3410 منطقه 1
13250 3840 منطقه 1
14168 4082 منطقه 1
16007 4614 منطقه 1
7875 3569 منطقه 2
12608 5639 منطقه 2
12853 5746 منطقه 2
14999 6669 منطقه 2
16218 7197 منطقه 2
16650 7375 منطقه 2
17565 4757 منطقه 3
24770 6999 منطقه 3
32198 9325 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11319 5088 منطقه 2
13116 5855 منطقه 2
25248 11022 منطقه 2
25438 11092 منطقه 2
25707 11193 منطقه 2
26973 11720 منطقه 2
29742 12923 منطقه 2
32135 13945 منطقه 2
32490 14095 منطقه 2
18467 5025 منطقه 3
18750 5111 منطقه 3
20298 5590 منطقه 3
25155 7119 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12242 3563 منطقه 1
15766 4549 منطقه 1
17111 4912 منطقه 1
10266 4617 منطقه 2
11878 5328 منطقه 2
12657 5661 منطقه 2
16934 7504 منطقه 2
17541 7756 منطقه 2
17879 7898 منطقه 2
24441 6896 منطقه 3
24740 6986 منطقه 3
26447 7553 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10879 3196 منطقه 1
10892 3201 منطقه 1
11971 3506 منطقه 1
14455 4161 منطقه 1
15052 4333 منطقه 1
15072 4341 منطقه 1
21543 6124 منطقه 1
21834 6204 منطقه 1
22708 6439 منطقه 1
23262 6582 منطقه 1
23361 6614 منطقه 1
25317 7098 منطقه 1
27291 7614 منطقه 1
12033 5398 منطقه 2
16233 7207 منطقه 2
16952 7512 منطقه 2
18154 8012 منطقه 2
19394 8547 منطقه 2
21314 9350 منطقه 2
24237 10581 منطقه 2
11537 2958 منطقه 3
17782 4824 منطقه 3
35722 10417 منطقه 3
37969 11181 منطقه 3
38153 11235 منطقه 3
39037 11497 منطقه 3
40076 11846 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10984 3235 منطقه 1
11659 3419 منطقه 1
13914 4024 منطقه 1
14168 4082 منطقه 1
15168 4363 منطقه 1
15311 4409 منطقه 1
15495 4460 منطقه 1
16906 4863 منطقه 1
17518 5030 منطقه 1
17902 5140 منطقه 1
12323 5526 منطقه 2
14398 6423 منطقه 2
15146 6735 منطقه 2
16726 7412 منطقه 2
17073 7564 منطقه 2
20188 8876 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11130 3281 منطقه 1
12807 3720 منطقه 1
13639 3955 منطقه 1
13050 5831 منطقه 2
13809 6156 منطقه 2