رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1 1 منطقه 1 تبريز روزانه
9 3 منطقه 1 اصفهان روزانه
16 9 منطقه 1 تبريز روزانه
38 17 منطقه 1 تبريز روزانه
39 18 منطقه 1 شهرضا روزانه
41 19 منطقه 1 تهران روزانه
43 21 منطقه 1 تهران روزانه
45 22 منطقه 1 تهران روزانه
63 27 منطقه 1 اصفهان روزانه
68 30 منطقه 1 تهران روزانه
69 31 منطقه 1 تبريز روزانه
73 33 منطقه 1 مشهد روزانه
80 38 منطقه 1 تهران روزانه
85 40 منطقه 1 تبريز روزانه
102 43 منطقه 1 تهران روزانه
103 44 منطقه 1 تهران روزانه
111 49 منطقه 1 اصفهان روزانه
115 50 منطقه 1 تهران روزانه
128 54 منطقه 1 تهران روزانه
132 57 منطقه 1 تبريز روزانه
144 59 منطقه 1 مشهد روزانه
145 60 منطقه 1 تهران روزانه
154 63 منطقه 1 تهران روزانه
167 64 منطقه 1 تبريز روزانه
169 65 منطقه 1 تهران روزانه
173 67 منطقه 1 تهران روزانه
174 68 منطقه 1 مشهد روزانه
179 70 منطقه 1 اصفهان روزانه
179 70 منطقه 1 تهران روزانه
181 72 منطقه 1 تبريز روزانه
183 73 منطقه 1 اصفهان روزانه
196 78 منطقه 1 تبريز روزانه
207 81 منطقه 1 تبريز روزانه
218 84 منطقه 1 تهران روزانه
221 85 منطقه 1 تهران روزانه
233 92 منطقه 1 تهران روزانه
238 93 منطقه 1 تهران روزانه
289 108 منطقه 1 تهران روزانه
293 109 منطقه 1 تهران روزانه
2 1 منطقه 2 اردبيل روزانه
3 2 منطقه 2 بندرتركمن روزانه
5 3 منطقه 2 اهواز روزانه
8 4 منطقه 2 اهواز روزانه
21 6 منطقه 2 آباده روزانه
23 7 منطقه 2 اردكان روزانه
28 8 منطقه 2 بيرجند روزانه
30 9 منطقه 2 زنجان روزانه
31 10 منطقه 2 سمنان روزانه
32 11 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
34 12 منطقه 2 اهواز روزانه
36 13 منطقه 2 شهرضا روزانه
40 14 منطقه 2 مرند روزانه
50 18 منطقه 2 بابل روزانه
52 20 منطقه 2 كاشمر روزانه
55 22 منطقه 2 اهواز روزانه
58 23 منطقه 2 كرج روزانه
59 24 منطقه 2 آبيك روزانه
61 25 منطقه 2 خرم آباد روزانه
66 27 منطقه 2 كرج روزانه
71 28 منطقه 2 اراك روزانه
77 30 منطقه 2 آباده روزانه
79 31 منطقه 2 بهبهان روزانه
82 32 منطقه 2 بابل روزانه
87 34 منطقه 2 خميني شهر روزانه
90 35 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
93 36 منطقه 2 سنندج روزانه
99 38 منطقه 2 ساوه روزانه
100 39 منطقه 2 گناباد روزانه
106 42 منطقه 2 نمين روزانه
110 43 منطقه 2 اروميه روزانه
113 45 منطقه 2 گناباد روزانه
113 45 منطقه 2 قائم شهر روزانه
120 49 منطقه 2 دوره روزانه
124 52 منطقه 2 اراك روزانه
126 53 منطقه 2 نور روزانه
130 54 منطقه 2 يزد روزانه
135 56 منطقه 2 زاهدان روزانه
136 57 منطقه 2 بندرعباس روزانه
142 61 منطقه 2 زنجان روزانه
145 62 منطقه 2 بيرجند روزانه
150 65 منطقه 2 اهواز روزانه
157 67 منطقه 2 اراك روزانه
159 68 منطقه 2 خرم آباد روزانه
159 68 منطقه 2 همدان روزانه
162 71 منطقه 2 سبزوار روزانه
164 73 منطقه 2 بابل روزانه
171 75 منطقه 2 اهواز روزانه
181 78 منطقه 2 بابل روزانه
184 79 منطقه 2 آباده روزانه
187 80 منطقه 2 رشت روزانه
189 81 منطقه 2 نطنز روزانه
196 83 منطقه 2 همدان روزانه
201 85 منطقه 2 اهواز روزانه
205 87 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
208 88 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
209 89 منطقه 2 نيشابور روزانه
211 90 منطقه 2 شهركرد روزانه
233 99 منطقه 2 كرج روزانه
240 105 منطقه 2 اراك روزانه
265 119 منطقه 2 تهران روزانه
300 132 منطقه 2 كرج روزانه
315 138 منطقه 2 زنجان روزانه
345 149 منطقه 2 زنجان روزانه
349 150 منطقه 2 كرج روزانه
353 151 منطقه 2 زنجان روزانه
356 153 منطقه 2 اراك روزانه
447 202 منطقه 2 كرج روزانه
466 213 منطقه 2 ساوه روزانه
520 240 منطقه 2 كاشان روزانه
539 247 منطقه 2 كرج روزانه
590 264 منطقه 2 قزوين روزانه
675 296 منطقه 2 زنجان روزانه
701 307 منطقه 2 ملارد روزانه
717 312 منطقه 2 قزوين روزانه
4 1 منطقه 3 جلفا روزانه
7 2 منطقه 3 سقز روزانه
26 6 منطقه 3 كوهدشت روزانه
27 7 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
33 8 منطقه 3 خورموج روزانه
44 9 منطقه 3 بافت روزانه
49 10 منطقه 3 تربت جام روزانه
60 11 منطقه 3 خواف روزانه
83 12 منطقه 3 گنبد روزانه
84 13 منطقه 3 قائن روزانه
91 14 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
95 17 منطقه 3 خواف روزانه
96 18 منطقه 3 بم روزانه
97 19 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
122 20 منطقه 3 بانه روزانه
140 23 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
151 26 منطقه 3 جوانرود روزانه
154 27 منطقه 3 ياسوج روزانه
158 28 منطقه 3 رامهرمز روزانه
165 29 منطقه 3 گچساران روزانه
166 30 منطقه 3 دهدشت روزانه
171 31 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
189 35 منطقه 3 تنكابن روزانه
199 37 منطقه 3 مهاباد روزانه
210 40 منطقه 3 هشتگرد روزانه
293 55 منطقه 3 تاكستان روزانه
579 120 منطقه 3 پاكدشت روزانه
884 194 منطقه 3 شهرجديد هشتگرد روزانه
886 195 منطقه 3 شهريار روزانه
1168 281 منطقه 3 گرمسار روزانه
1268 301 منطقه 3 اراك روزانه
1458 354 منطقه 3 تهران روزانه
1602 394 منطقه 3 پاكدشت روزانه
1855 476 منطقه 3 شهر قدس روزانه
2105 553 منطقه 3 خرمدره روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12 6 منطقه 1 مشهد روزانه
24 13 منطقه 1 مشهد روزانه
29 14 منطقه 1 مشهد روزانه
37 16 منطقه 1 مشهد روزانه
67 29 منطقه 1 مشهد روزانه
89 42 منطقه 1 مشهد روزانه
191 74 منطقه 1 مشهد روزانه
281 104 منطقه 1 مشهد روزانه
327 121 منطقه 1 مشهد روزانه
466 163 منطقه 1 مشهد روزانه
619 216 منطقه 1 مشهد روزانه
625 218 منطقه 1 تهران روزانه
668 233 منطقه 1 مشهد روزانه
761 261 منطقه 1 مشهد روزانه
771 265 منطقه 1 مشهد روزانه
773 266 منطقه 1 مشهد روزانه
1012 327 منطقه 1 مشهد روزانه
1118 358 منطقه 1 مشهد روزانه
1164 370 منطقه 1 مشهد روزانه
1176 373 منطقه 1 مشهد روزانه
1198 381 منطقه 1 مشهد روزانه
1230 392 منطقه 1 مشهد روزانه
1245 399 منطقه 1 مشهد روزانه
1285 410 منطقه 1 مشهد روزانه
1293 414 منطقه 1 مشهد روزانه
1337 426 منطقه 1 مشهد روزانه
1385 441 منطقه 1 مشهد روزانه
1408 451 منطقه 1 مشهد روزانه
1493 472 منطقه 1 مشهد روزانه
1520 478 منطقه 1 مشهد روزانه
1542 488 منطقه 1 مشهد روزانه
1645 521 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1666 525 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1710 534 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1763 548 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1807 560 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1817 563 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1852 571 منطقه 1 مشهد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1879 579 منطقه 1 مشهد روزانه
1979 601 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1994 604 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2029 614 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2128 638 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2148 646 منطقه 1 مشهد روزانه
2434 733 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2487 749 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2702 821 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2936 896 منطقه 1 مشهد روزانه
3324 1020 منطقه 1 مشهد روزانه
4965 1460 منطقه 1 مشهد محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت سرخس
9401 2676 منطقه 1 مشهد محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت سرخس
9569 2724 منطقه 1 مشهد  محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت خواف
9569 2724 منطقه 1 مشهد محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت رشتخوار
10584 3017 منطقه 1 مشهد محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت تايباد
147 63 منطقه 2 نيشابور روزانه
278 124 منطقه 2 قوچان روزانه
400 174 منطقه 2 نيشابور روزانه
427 186 منطقه 2 گناباد روزانه
520 240 منطقه 2 سبزوار روزانه
529 243 منطقه 2 نيشابور روزانه
543 249 منطقه 2 زاهدان روزانه
567 255 منطقه 2 بيرجند روزانه
758 333 منطقه 2 آمل روزانه
769 338 منطقه 2 بجنورد روزانه
775 342 منطقه 2 گناباد روزانه
799 355 منطقه 2 سبزوار روزانه
803 356 منطقه 2 كاشمر روزانه
890 393 منطقه 2 نيشابور روزانه
907 403 منطقه 2 نيشابور روزانه
907 403 منطقه 2 نيشابور روزانه
986 440 منطقه 2 نيشابور روزانه
1028 459 منطقه 2 بيرجند روزانه
1033 462 منطقه 2 بيرجند روزانه
1075 478 منطقه 2 سبزوار روزانه
1107 493 منطقه 2 نيشابور روزانه
1148 510 منطقه 2 گناباد روزانه
1163 516 منطقه 2 بابل روزانه
1228 545 منطقه 2 ساري روزانه
1278 565 منطقه 2 كاشمر روزانه
1319 586 منطقه 2 بيرجند روزانه
1351 599 منطقه 2 ساري روزانه
1379 610 منطقه 2 نيشابور روزانه
1412 622 منطقه 2 بجنورد روزانه
1429 630 منطقه 2 آمل روزانه
1520 668 منطقه 2 ساري روزانه
1563 683 منطقه 2 قوچان روزانه
1593 693 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
1602 697 منطقه 2 زاهدان روزانه
1615 704 منطقه 2 زاهدان روزانه
1858 808 منطقه 2 كاشمر شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1941 845 منطقه 2 تربت حيدريه شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
1941 845 منطقه 2 اردبيل روزانه
2427 1040 منطقه 2 قوچان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2603 1116 منطقه 2 نور روزانه
2693 1143 منطقه 2 بجنورد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3643 1512 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3698 1534 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3932 1630 منطقه 2 قوچان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
4722 1994 منطقه 2 بندرعباس شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
4834 2040 منطقه 2 تربت حيدريه شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
5676 2407 منطقه 2 نيشابور شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
5910 2513 منطقه 2 بجنورد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6340 2697 منطقه 2 زاهدان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6615 2822 منطقه 2 زاهدان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6615 2822 منطقه 2 سبزوار شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7015 2985 منطقه 2 كاشمر محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
7676 3273 منطقه 2 سبزوار محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
8326 3559 منطقه 2 دولت آبادتربت حيدريه محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
9193 3917 منطقه 2 سبزوار محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
9238 3937 منطقه 2 كاشمر محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
9998 4250 منطقه 2 سلطان آبادسبزوار محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
963 220 منطقه 3 علي آبادكتول روزانه
1011 232 منطقه 3 علي آبادكتول روزانه
1048 242 منطقه 3 آزادشهر روزانه
1083 254 منطقه 3 شيروان روزانه
1095 259 منطقه 3 بجستان روزانه
1230 293 منطقه 3 فردوس روزانه
1293 308 منطقه 3 خواف روزانه
1458 354 منطقه 3 تربت جام روزانه
1478 362 منطقه 3 تربت جام روزانه
1593 392 منطقه 3 اسفراين روزانه
1832 466 منطقه 3 تربت جام روزانه
1916 496 منطقه 3 تربت جام روزانه
2009 521 منطقه 3 بجستان روزانه
2024 525 منطقه 3 طبس روزانه
2061 540 منطقه 3 مرودشت روزانه
3072 846 منطقه 3 لامرد روزانه
4462 1259 منطقه 3 جاجرم شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6015 1703 منطقه 3 شيروان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7493 2142 منطقه 3 چناران شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7535 2152 منطقه 3 خرم‌بيد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7850 2235 منطقه 3 خواف شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7963 2264 منطقه 3 خواف شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8041 2288 منطقه 3 طبس شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8099 2311 منطقه 3 خواف شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8277 2380 منطقه 3 سلطان آبادسبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
8368 2409 منطقه 3 كاشمر شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8432 2429 منطقه 3 اسفراين شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8485 2446 منطقه 3 الشتر شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8536 2460 منطقه 3 راميان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8706 2518 منطقه 3 اسفراين شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8791 2545 منطقه 3 ارسنجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8806 2548 منطقه 3 طبس شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9451 2746 منطقه 3 چناران  محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت درگز
11634 3390 منطقه 3 خواف محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت خواف
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22 12 منطقه 1 اصفهان روزانه
76 36 منطقه 1 اصفهان روزانه
322 118 منطقه 1 بهارستان روزانه
469 164 منطقه 1 اصفهان روزانه
523 182 منطقه 1 اصفهان روزانه
546 187 منطقه 1 اصفهان روزانه
581 200 منطقه 1 اصفهان روزانه
588 205 منطقه 1 اصفهان روزانه
693 242 منطقه 1 اصفهان روزانه
732 254 منطقه 1 اصفهان روزانه
740 255 منطقه 1 اصفهان روزانه
754 260 منطقه 1 اصفهان روزانه
767 264 منطقه 1 اصفهان روزانه
897 303 منطقه 1 اصفهان روزانه
915 307 منطقه 1 اصفهان روزانه
946 315 منطقه 1 اصفهان روزانه
997 322 منطقه 1 اصفهان روزانه
1002 324 منطقه 1 تهران روزانه
1038 337 منطقه 1 تهران روزانه
1091 351 منطقه 1 تهران روزانه
1216 387 منطقه 1 زرين شهر روزانه
1216 387 منطقه 1 تهران روزانه
1235 394 منطقه 1 اصفهان روزانه
1309 418 منطقه 1 اصفهان روزانه
1366 435 منطقه 1 اصفهان روزانه
1370 436 منطقه 1 اصفهان روزانه
1388 443 منطقه 1 شيراز روزانه
1403 449 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1408 451 منطقه 1 دولت آباد روزانه-نيمسال دوم
1434 459 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1546 492 منطقه 1 شيراز روزانه-نيمسال دوم
1578 504 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1620 514 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1635 519 منطقه 1 بهارستان روزانه-نيمسال دوم
1661 524 منطقه 1 مباركه روزانه-نيمسال دوم
1690 530 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1742 542 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
1750 544 منطقه 1 تهران روزانه-نيمسال دوم
1828 567 منطقه 1 اصفهان روزانه-نيمسال دوم
2105 631 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2171 654 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2176 657 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2182 661 منطقه 1 بهارستان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2259 683 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2555 772 منطقه 1 شهرضا  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2753 836 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
3241 991 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8378 2383 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
9820 2810 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
10608 3030 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
12730 3569 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
12879 3613 منطقه 1 اصفهان محروم-بومي استان اصفهان
474 218 منطقه 2 بندرعباس روزانه
603 272 منطقه 2 خميني شهر روزانه
687 300 منطقه 2 نجف آباد روزانه
771 340 منطقه 2 نور روزانه
775 342 منطقه 2 بروجرد روزانه
791 351 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
822 366 منطقه 2 سامان روزانه
846 376 منطقه 2 اردبيل روزانه
901 399 منطقه 2 همدان روزانه
918 408 منطقه 2 آمل روزانه
973 431 منطقه 2 بروجرد روزانه
997 446 منطقه 2 نور روزانه
1012 454 منطقه 2 بوشهر روزانه
1028 459 منطقه 2 شهركرد روزانه
1337 593 منطقه 2 تهران روزانه
1408 621 منطقه 2 بهبهان روزانه
1481 651 منطقه 2 خرم آباد روزانه
1484 652 منطقه 2 جويبار روزانه
1495 657 منطقه 2 شهركرد روزانه
1549 677 منطقه 2 يزد روزانه
1572 687 منطقه 2 خميني شهر روزانه
1588 691 منطقه 2 ملاير روزانه
1624 708 منطقه 2 بروجرد روزانه
1696 740 منطقه 2 خنج روزانه
1706 746 منطقه 2 بهبهان روزانه
1757 768 منطقه 2 خرم آباد روزانه
1763 771 منطقه 2 كاشان روزانه
1790 783 منطقه 2 كاشان روزانه
1876 816 منطقه 2 خميني شهر روزانه
2037 892 منطقه 2 يزد روزانه
2117 926 منطقه 2 كاشان روزانه
2153 936 منطقه 2 كاشان روزانه
2365 1014 منطقه 2 اردكان روزانه
2408 1031 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
4775 2016 منطقه 2 شاهين شهر  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
4842 2044 منطقه 2 اراك  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6119 2604 منطقه 2 ورامين  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6323 2687 منطقه 2 كرمانشاه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6473 2753 منطقه 2 خرمشهر  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6541 2784 منطقه 2 تيران  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6576 2801 منطقه 2 بوشهر  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6790 2901 منطقه 2 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6836 2917 منطقه 2 اراك  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6975 2966 منطقه 2 تهران  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7076 3022 منطقه 2 نيشابور  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
1278 306 منطقه 3 ايلام روزانه
1439 345 منطقه 3 تهران روزانه
1447 349 منطقه 3 جوانرود روزانه
1563 383 منطقه 3 رامهرمز روزانه
1676 419 منطقه 3 انديمشك روزانه
1730 436 منطقه 3 ني ريز روزانه
1750 443 منطقه 3 دورود روزانه
1817 461 منطقه 3 لردگان روزانه
1824 463 منطقه 3 سقز روزانه
2265 606 منطقه 3 ميبد روزانه
2702 735 منطقه 3 تيران روزانه
2732 743 منطقه 3 لردگان روزانه
3006 829 منطقه 3 فارسان روزانه
3884 1095 منطقه 3 فارسان روزانه
3925 1113 منطقه 3 ابركوه روزانه
5269 1502 منطقه 3 گچساران شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7022 1999 منطقه 3 فلاورجان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7471 2134 منطقه 3 پلدختر شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7963 2264 منطقه 3 فسا شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8007 2277 منطقه 3 سقز شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8149 2335 منطقه 3 كوهدشت شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8317 2393 منطقه 3 فيروزآباد شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8451 2436 منطقه 3 كازرون شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8668 2503 منطقه 3 خورموج شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8691 2512 منطقه 3 كازرون شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8691 2512 منطقه 3 قشم شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
260 97 منطقه 1 خميني شهر روزانه
261 98 منطقه 1 تبريز روزانه
327 121 منطقه 1 تهران روزانه
329 123 منطقه 1 تهران روزانه
337 125 منطقه 1 تبريز روزانه
348 129 منطقه 1 تهران روزانه
353 131 منطقه 1 تهران روزانه
363 134 منطقه 1 تهران روزانه
396 143 منطقه 1 اصفهان روزانه
398 144 منطقه 1 اصفهان روزانه
442 155 منطقه 1 تهران روزانه
451 157 منطقه 1 تهران روزانه
461 161 منطقه 1 تهران روزانه
476 168 منطقه 1 تهران روزانه
502 173 منطقه 1 تهران روزانه
509 178 منطقه 1 تهران روزانه
511 180 منطقه 1 تهران روزانه
526 183 منطقه 1 تهران روزانه
532 185 منطقه 1 تهران روزانه
613 213 منطقه 1 تهران روزانه
1142 365 منطقه 1 تهران روزانه
1319 421 منطقه 1 تهران روزانه
1370 436 منطقه 1 تهران روزانه
1542 488 منطقه 1 تهران روزانه
1628 517 منطقه 1 تهران روزانه
1714 536 منطقه 1 تهران روزانه
46 15 منطقه 2 لاهيجان روزانه
134 55 منطقه 2 نهاوند روزانه
216 93 منطقه 2 اردبيل روزانه
227 96 منطقه 2 بابل روزانه
230 98 منطقه 2 گرگان روزانه
233 99 منطقه 2 خرم آباد روزانه
235 101 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
237 103 منطقه 2 سنندج روزانه
239 104 منطقه 2 بابل روزانه
242 107 منطقه 2 رشت روزانه
243 108 منطقه 2 بهبهان روزانه
244 109 منطقه 2 كرمان روزانه
247 112 منطقه 2 بهبهان روزانه
253 115 منطقه 2 اروميه روزانه
256 116 منطقه 2 ساري روزانه
257 117 منطقه 2 نيشابور روزانه
258 118 منطقه 2 اهواز روزانه
267 120 منطقه 2 بجنورد روزانه
267 120 منطقه 2 خرم آباد روزانه
276 122 منطقه 2 آمل روزانه
277 123 منطقه 2 بادرودكاشان روزانه
286 127 منطقه 2 رشت روزانه
291 129 منطقه 2 يزد روزانه
304 133 منطقه 2 گناباد روزانه
318 139 منطقه 2 آمل روزانه
324 141 منطقه 2 قائم شهر روزانه
331 143 منطقه 2 اردبيل روزانه
344 148 منطقه 2 اردبيل روزانه
364 157 منطقه 2 كاشمر روزانه
367 158 منطقه 2 كرمان روزانه
370 159 منطقه 2 كرمان روزانه
371 160 منطقه 2 مراغه روزانه
373 161 منطقه 2 بجنورد روزانه
379 164 منطقه 2 اردبيل روزانه
406 176 منطقه 2 كاشان روزانه
411 179 منطقه 2 خرم آباد روزانه
416 182 منطقه 2 كاشمر روزانه
418 183 منطقه 2 بهبهان روزانه
424 185 منطقه 2 ساري روزانه
427 186 منطقه 2 ملاير روزانه
430 189 منطقه 2 محمودآباد روزانه
432 190 منطقه 2 اردبيل روزانه
438 195 منطقه 2 بيرجند روزانه
439 196 منطقه 2 بروجرد روزانه
487 226 منطقه 2 كاشمر روزانه
599 270 منطقه 2 قم روزانه
780 345 منطقه 2 اراك روزانه
789 349 منطقه 2 اراك روزانه
826 367 منطقه 2 زنجان روزانه
834 371 منطقه 2 كرج روزانه
891 394 منطقه 2 ابهر روزانه
899 397 منطقه 2 زنجان روزانه
915 406 منطقه 2 زنجان روزانه
1023 458 منطقه 2 قم روزانه
1048 467 منطقه 2 زنجان روزانه
1123 501 منطقه 2 سمنان روزانه
1134 503 منطقه 2 كرج روزانه
1134 503 منطقه 2 قم روزانه
1172 520 منطقه 2 قم روزانه
1186 526 منطقه 2 كرج روزانه
1201 533 منطقه 2 تهران روزانه
1222 542 منطقه 2 ابهر روزانه
1242 550 منطقه 2 ورامين روزانه
2518 1081 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
2525 1085 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
2568 1102 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
2653 1131 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
2848 1206 منطقه 2 مراغه شهریه پرداز
2930 1229 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
3010 1259 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
3067 1277 منطقه 2 زاهدان شهریه پرداز
3114 1305 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
3151 1317 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
3195 1330 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
179 32 منطقه 3 جهرم روزانه
213 41 منطقه 3 شيروان روزانه
220 42 منطقه 3 ياسوج روزانه
251 43 منطقه 3 ياسوج روزانه
252 44 منطقه 3 مهاباد روزانه
255 45 منطقه 3 تنكابن روزانه
270 48 منطقه 3 مهاباد روزانه
274 51 منطقه 3 بم روزانه
275 52 منطقه 3 جوانرود روزانه
290 54 منطقه 3 ياسوج روزانه
299 58 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
311 61 منطقه 3 مهاباد روزانه
317 63 منطقه 3 داراب روزانه
329 65 منطقه 3 سقز روزانه
331 66 منطقه 3 بجستان روزانه
335 67 منطقه 3 بوكان روزانه
343 69 منطقه 3 ازنا روزانه
361 73 منطقه 3 گنبد روزانه
374 76 منطقه 3 رامسر روزانه
385 78 منطقه 3 گچساران روزانه
388 80 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
421 86 منطقه 3 قائن روزانه
2137 563 منطقه 3 رباط كريم روزانه
2150 568 منطقه 3 پاكدشت روزانه
2349 631 منطقه 3 پاكدشت روزانه
2354 634 منطقه 3 هشتگرد روزانه
2397 649 منطقه 3 اسلام‌شهر روزانه
2478 666 منطقه 3 نظرآباد روزانه
2627 709 منطقه 3 آبيك روزانه
2677 725 منطقه 3 شهريار روزانه
2765 750 منطقه 3 ملارد روزانه
2949 810 منطقه 3 خورموج شهریه پرداز
3245 905 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
3505 977 منطقه 3 ارسنجان شهریه پرداز
3741 1044 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
4639 1310 منطقه 3 ايلام شهریه پرداز
4972 1403 منطقه 3 شهربابك شهریه پرداز
5154 1458 منطقه 3 رامسر شهریه پرداز
5260 1500 منطقه 3 دورود شهریه پرداز
5584 1594 منطقه 3 قره‌ضياءالدين شهریه پرداز
5684 1618 منطقه 3 تربت جام شهریه پرداز
6119 1733 منطقه 3 مينودشت شهریه پرداز
6142 1741 منطقه 3 شهربابك شهریه پرداز
6227 1769 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2502 756 منطقه 1 تهران روزانه
2619 792 منطقه 1 تهران روزانه
3311 1017 منطقه 1 مشهد روزانه
3441 1059 منطقه 1 تهران روزانه
6822 1975 منطقه 1 مشهد محل تحصيل پرديس خودگردان
698 305 منطقه 2 بابلسر روزانه
968 429 منطقه 2 آمل روزانه
968 429 منطقه 2 چمستان روزانه
1040 465 منطقه 2 نوشهر روزانه
1111 496 منطقه 2 قائم شهر روزانه
1111 496 منطقه 2 بابل روزانه
1225 543 منطقه 2 بابل روزانه
1240 549 منطقه 2 اميركلا روزانه
1257 560 منطقه 2 بابل روزانه
1299 576 منطقه 2 بابل روزانه
1325 589 منطقه 2 بابل روزانه
1343 596 منطقه 2 بندپي روزانه
1439 634 منطقه 2 اميركلا روزانه
1478 649 منطقه 2 بابلسر روزانه
1558 682 منطقه 2 بابل روزانه
1656 719 منطقه 2 آمل روزانه
1682 733 منطقه 2 بابل روزانه
1909 830 منطقه 2 آمل روزانه
1935 842 منطقه 2 بابل روزانه
1950 849 منطقه 2 بابل روزانه
1966 857 منطقه 2 گرگان روزانه
1994 874 منطقه 2 گرگان روزانه
2009 881 منطقه 2 كاشمر روزانه
2029 889 منطقه 2 آمل روزانه
2048 897 منطقه 2 تهران روزانه
2048 897 منطقه 2 آمل روزانه
2061 902 منطقه 2 قائم شهر روزانه
2296 988 منطقه 2 بابل روزانه
2450 1053 منطقه 2 قائم شهر روزانه
2492 1073 منطقه 2 بجنورد روزانه
2747 1166 منطقه 2 بجنورد روزانه
2788 1183 منطقه 2 بندپي روزانه
2857 1209 منطقه 2 بابل روزانه
3061 1274 منطقه 2 بابل روزانه
3208 1334 منطقه 2 بابل روزانه
3257 1352 منطقه 2 قائم شهر روزانه
3283 1361 منطقه 2 آمل روزانه
3302 1370 منطقه 2 بابل روزانه
3366 1396 منطقه 2 بجنورد روزانه
3406 1410 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
3457 1429 منطقه 2 آمل روزانه
3457 1429 منطقه 2 نور روزانه
3472 1434 منطقه 2 بابل روزانه
3481 1440 منطقه 2 اميركلا روزانه
3521 1459 منطقه 2 بابل روزانه
3555 1477 منطقه 2 بابل روزانه
3586 1489 منطقه 2 كاشمر روزانه
3592 1493 منطقه 2 بابل روزانه
4891 2067 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5077 2148 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5174 2195 منطقه 2 قائم شهر شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5424 2280 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5480 2308 منطقه 2 ساري شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5684 2410 منطقه 2 قائم شهر شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5769 2457 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5929 2522 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
5954 2534 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6046 2574 منطقه 2 ساري شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6217 2641 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6249 2655 منطقه 2 آمل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6418 2729 منطقه 2 قم شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6587 2807 منطقه 2 ساري شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6678 2855 منطقه 2 ساري شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
6689 2861 منطقه 2 جويبار شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8368 3579 منطقه 2 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
2115 556 منطقه 3 كردكوي روزانه
2210 584 منطقه 3 تنكابن روزانه
2857 782 منطقه 3 راميان روزانه
2989 823 منطقه 3 آزادشهر روزانه
3596 999 منطقه 3 گنبد روزانه
3741 1044 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
4045 1142 منطقه 3 آمل روزانه
4592 1295 منطقه 3 گنبد روزانه
4834 1367 منطقه 3 بندرگز روزانه
6952 1974 منطقه 3 بابل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7626 2174 منطقه 3 ماه شهر شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8399 2417 منطقه 3 تنكابن شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8560 2467 منطقه 3 آمل شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
10763 3122 منطقه 3 بوكان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
11130 3240 منطقه 3 خوي شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
11224 3266 منطقه 3 سقز شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
378 139 منطقه 1 اصفهان روزانه
567 196 منطقه 1 تهران روزانه
573 198 منطقه 1 تهران روزانه
592 206 منطقه 1 تهران روزانه
608 210 منطقه 1 تهران روزانه
640 222 منطقه 1 تهران روزانه
652 228 منطقه 1 تهران روزانه
662 231 منطقه 1 تهران روزانه
677 235 منطقه 1 تهران روزانه
681 236 منطقه 1 تهران روزانه
764 262 منطقه 1 تهران روزانه
775 267 منطقه 1 تهران روزانه
826 280 منطقه 1 تهران روزانه
851 288 منطقه 1 تهران روزانه
864 294 منطقه 1 تهران روزانه
1795 555 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
1801 558 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
1824 565 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
1869 575 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
1909 587 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2083 627 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2099 630 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2122 637 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2137 642 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
169 74 منطقه 2 قوچان روزانه
409 178 منطقه 2 اردبيل روزانه
439 196 منطقه 2 كاشان روزانه
442 198 منطقه 2 يزد روزانه
444 200 منطقه 2 ساري روزانه
449 204 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
453 206 منطقه 2 يزد روزانه
453 206 منطقه 2 قوچان روزانه
456 208 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
458 209 منطقه 2 يزد روزانه
462 211 منطقه 2 سنندج روزانه
469 215 منطقه 2 همدان روزانه
469 215 منطقه 2 فرخ شهر روزانه
478 220 منطقه 2 زاهدان روزانه
480 222 منطقه 2 كرمان روزانه
482 223 منطقه 2 نور روزانه
484 224 منطقه 2 كرمان روزانه
496 230 منطقه 2 اردبيل روزانه
514 237 منطقه 2 آمل روزانه
533 245 منطقه 2 بهبهان روزانه
535 246 منطقه 2 ساري روزانه
539 247 منطقه 2 همدان روزانه
545 251 منطقه 2 بابل روزانه
547 252 منطقه 2 اروميه روزانه
577 260 منطقه 2 گرگان روزانه
598 269 منطقه 2 بوشهر روزانه
601 271 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
621 279 منطقه 2 نور روزانه
631 283 منطقه 2 نور روزانه
637 286 منطقه 2 كرمان روزانه
652 289 منطقه 2 بيرجند روزانه
657 291 منطقه 2 كرمان روزانه
674 295 منطقه 2 بابل روزانه
682 299 منطقه 2 سنندج روزانه
689 301 منطقه 2 سربيشه روزانه
693 302 منطقه 2 قائم شهر روزانه
696 303 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
708 308 منطقه 2 آمل روزانه
710 309 منطقه 2 خوانسار روزانه
712 310 منطقه 2 بابل روزانه
720 314 منطقه 2 بيرجند روزانه
731 319 منطقه 2 جويبار روزانه
742 323 منطقه 2 يزد روزانه
1030 461 منطقه 2 كرج روزانه
1182 524 منطقه 2 مشهد روزانه
1290 571 منطقه 2 اراك روزانه
1332 591 منطقه 2 قم روزانه
1360 602 منطقه 2 قم روزانه
1366 606 منطقه 2 قزوين روزانه
1412 622 منطقه 2 قم روزانه
1421 627 منطقه 2 كرج روزانه
1447 638 منطقه 2 اراك روزانه
1484 652 منطقه 2 شاهرود روزانه
1507 663 منطقه 2 زنجان روزانه
1552 679 منطقه 2 قزوين روزانه
1588 691 منطقه 2 كرج روزانه
1671 729 منطقه 2 كرج روزانه
1696 740 منطقه 2 كرج روزانه
1736 758 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
1811 791 منطقه 2 تهران روزانه
1842 805 منطقه 2 قم روزانه
1872 814 منطقه 2 كرج روزانه
1913 832 منطقه 2 خمين روزانه
3505 1451 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
3703 1537 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
3762 1561 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
3778 1569 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
3846 1599 منطقه 2 آمل شهریه پرداز
4270 1790 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
4484 1891 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
4484 1891 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز
4504 1899 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
320 64 منطقه 3 شيروان روزانه
345 70 منطقه 3 مهاباد روزانه
490 94 منطقه 3 خلخال روزانه
495 95 منطقه 3 اميديه روزانه
535 105 منطقه 3 اشکذر روزانه
543 108 منطقه 3 جيرفت روزانه
627 127 منطقه 3 اسفراين روزانه
628 128 منطقه 3 سراب روزانه
631 129 منطقه 3 تنكابن روزانه
640 132 منطقه 3 تكاب روزانه
648 134 منطقه 3 شاهين دژ روزانه
652 135 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
658 137 منطقه 3 خوي روزانه
679 146 منطقه 3 اركوازملكشاهي روزانه
696 151 منطقه 3 گنبد روزانه
727 158 منطقه 3 كوهدشت روزانه
732 160 منطقه 3 بوكان روزانه
2606 704 منطقه 3 تاكستان روزانه
2878 790 منطقه 3 خدابنده روزانه
2917 800 منطقه 3 شهريار روزانه
2973 818 منطقه 3 ملارد روزانه
3122 858 منطقه 3 كرج روزانه
3159 873 منطقه 3 ابهر روزانه
3390 942 منطقه 3 شهر قدس روزانه
3532 983 منطقه 3 اشتهارد روزانه
4722 1333 منطقه 3 نظرآباد شهریه پرداز
6142 1741 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
6487 1843 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
6513 1851 منطقه 3 گلستان شهریه پرداز
6743 1907 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
6802 1928 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
6836 1938 منطقه 3 اردبيل شهریه پرداز
7180 2045 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
7276 2079 منطقه 3 مشكين شهر شهریه پرداز
7407 2116 منطقه 3 شهربابك شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1941 593 منطقه 1 اصفهان روزانه
2111 633 منطقه 1 تهران روزانه
2153 648 منطقه 1 اصفهان روزانه
2550 769 منطقه 1 اصفهان روزانه
2984 913 منطقه 1 اصفهان روزانه
3151 964 منطقه 1 اصفهان روزانه
3643 1120 منطقه 1 دولت آباد روزانه
3762 1151 منطقه 1 اصفهان روزانه
4189 1254 منطقه 1 تهران روزانه
4238 1263 منطقه 1 اصفهان روزانه
4328 1287 منطقه 1 تهرانسر روزانه
4335 1289 منطقه 1 تهران روزانه
4361 1292 منطقه 1 تهران روزانه
4383 1297 منطقه 1 بهارستان روزانه
4421 1309 منطقه 1 اصفهان روزانه
4543 1348 منطقه 1 اصفهان روزانه
4581 1357 منطقه 1 اصفهان روزانه
4592 1360 منطقه 1 تهران روزانه
4599 1362 منطقه 1 اصفهان روزانه
4606 1365 منطقه 1 تهران روزانه
4656 1375 منطقه 1 اصفهان روزانه
4665 1379 منطقه 1 اصفهان روزانه
4792 1413 منطقه 1 تهران روزانه
4807 1419 منطقه 1 تهران روزانه
4939 1454 منطقه 1 تهران روزانه
4972 1463 منطقه 1 اصفهان روزانه
5077 1491 منطقه 1 اصفهان روزانه
213 92 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
1439 634 منطقه 2 كاشان روزانه
1597 695 منطقه 2 كاشان روزانه
1807 788 منطقه 2 كاشان روزانه
2034 890 منطقه 2 كاشان روزانه
2088 913 منطقه 2 كاشان روزانه
2111 923 منطقه 2 اروميه روزانه
3093 1292 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
3329 1384 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
3532 1463 منطقه 2 تيران روزانه
3643 1512 منطقه 2 كاشان روزانه
3768 1564 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
3773 1567 منطقه 2 كاشان روزانه
3913 1622 منطقه 2 دليجان روزانه
4180 1743 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
4361 1836 منطقه 2 كاشان روزانه
4427 1869 منطقه 2 كاشان روزانه
4472 1885 منطقه 2 رشت روزانه
4631 1953 منطقه 2 كرج روزانه
4939 2089 منطقه 2 كاشان روزانه
4948 2094 منطقه 2 كاشان روزانه
5025 2127 منطقه 2 شهريار روزانه
5087 2152 منطقه 2 سيرجان روزانه
5128 2175 منطقه 2 لنگرود روزانه
5166 2192 منطقه 2 اردستان روزانه
6323 2687 منطقه 2 كاشان  محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان
7635 3257 منطقه 2 كاشان  محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان
8837 3776 منطقه 2 آران و بيدگل  محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان
4722 1333 منطقه 3 اقليد روزانه
5584 1594 منطقه 3 فارسان روزانه
6369 1805 منطقه 3 تيران روزانه
7359 2100 منطقه 3 لردگان روزانه
7439 2124 منطقه 3 چادگان روزانه
7523 2149 منطقه 3 ميبد روزانه
7523 2149 منطقه 3 لردگان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2262 684 منطقه 1 تهران روزانه
7582 2186 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
7689 2218 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
8257 2361 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
8356 2377 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
8408 2389 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
1372 608 منطقه 2 همدان روزانه
1520 668 منطقه 2 اراك روزانه
1605 698 منطقه 2 همدان روزانه
1768 773 منطقه 2 ملاير روزانه
1874 815 منطقه 2 ملاير روزانه
2037 892 منطقه 2 قم روزانه
2061 902 منطقه 2 ملاير روزانه
2128 931 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
2232 967 منطقه 2 همدان روزانه
2296 988 منطقه 2 ساوه روزانه
2461 1059 منطقه 2 سنندج روزانه
2502 1076 منطقه 2 همدان روزانه
2619 1120 منطقه 2 نجف آباد روزانه
2660 1133 منطقه 2 خرم آباد روزانه
2660 1133 منطقه 2 همدان روزانه
2780 1181 منطقه 2 خرم آباد روزانه
2848 1206 منطقه 2 همدان روزانه
2899 1219 منطقه 2 خمين روزانه
2936 1233 منطقه 2 رزن روزانه
3035 1266 منطقه 2 خوانسار روزانه
3093 1292 منطقه 2 سنندج روزانه
3188 1329 منطقه 2 همدان روزانه
3283 1361 منطقه 2 همدان روزانه
3283 1361 منطقه 2 همدان روزانه
3400 1407 منطقه 2 نهاوند روزانه
3603 1497 منطقه 2 ملاير روزانه
3607 1499 منطقه 2 بروجن روزانه
3625 1505 منطقه 2 خرم آباد روزانه
3733 1552 منطقه 2 نهاوند روزانه
3932 1630 منطقه 2 آباده روزانه
3949 1637 منطقه 2 بروجرد روزانه
4018 1664 منطقه 2 نيشابور روزانه
4045 1680 منطقه 2 بهار روزانه
4079 1690 منطقه 2 كرج روزانه
4170 1737 منطقه 2 ساوه روزانه
4462 1880 منطقه 2 تويسركان روزانه
4512 1902 منطقه 2 تهران روزانه
4731 1998 منطقه 2 نهاوند روزانه
4775 2016 منطقه 2 همدان روزانه
4854 2051 منطقه 2 همدان روزانه
5516 2329 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
5900 2508 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6070 2585 منطقه 2 ساوه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6190 2633 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6361 2706 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6407 2724 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6454 2744 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6526 2777 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6625 2828 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6790 2901 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7201 3076 منطقه 2 بهار  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7329 3129 منطقه 2 اسدآباد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7449 3184 منطقه 2 ملاير  محروم-بومي استان همدان-محل خدمت ملاير
7535 3216 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7798 3334 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7976 3415 منطقه 2 خرم آباد  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8074 3451 منطقه 2 قزوين  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8149 3476 منطقه 2 قزوين  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8310 3551 منطقه 2 اردبيل  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8356 3574 منطقه 2 ساوه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9569 4067 منطقه 2 همدان  محروم-بومي استان همدان
9640 4098 منطقه 2 همدان  محروم-بومي استان همدان
10447 4436 منطقه 2 همدان  محروم-بومي استان همدان
296 57 منطقه 3 كامياران روزانه
561 115 منطقه 3 كامياران روزانه
1913 494 منطقه 3 شاهين دژ روزانه
1994 517 منطقه 3 مريوان روزانه
2306 620 منطقه 3 گچساران روزانه
2365 638 منطقه 3 بيجار روزانه
2660 719 منطقه 3 ازنا روزانه
2672 722 منطقه 3 قروه درجزين روزانه
2759 748 منطقه 3 مريوان روزانه
2872 789 منطقه 3 مريوان روزانه
3176 877 منطقه 3 بيجار روزانه
3227 899 منطقه 3 ياسوج روزانه
3441 958 منطقه 3 قروه روزانه
3488 971 منطقه 3 دورود روزانه
3673 1023 منطقه 3 قروه روزانه
4056 1145 منطقه 3 كامياران روزانه
4092 1160 منطقه 3 دهگلان روزانه
4370 1236 منطقه 3 كبودرآهنگ روزانه
4739 1338 منطقه 3 مريوان روزانه
4775 1351 منطقه 3 سقز روزانه
5015 1416 منطقه 3 قروه روزانه
5135 1452 منطقه 3 كبودرآهنگ روزانه
7660 2183 منطقه 3 كوهدشت  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
7805 2223 منطقه 3 قروه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8598 2481 منطقه 3 دهلران  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8908 2582 منطقه 3 رزن  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
8908 2582 منطقه 3 بوكان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9062 2620 منطقه 3 سقز  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9238 2683 منطقه 3 سقز  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9359 2723 منطقه 3 ايلام  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9726 2813 منطقه 3 برازجان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9733 2816 منطقه 3 قروه  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
9987 2891 منطقه 3 نهاوند محروم-بومي استان همدان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3978 1202 منطقه 1 تبريز روزانه
4807 1419 منطقه 1 تبريز روزانه
4842 1430 منطقه 1 تبريز روزانه
4907 1446 منطقه 1 تبريز روزانه
4907 1446 منطقه 1 تبريز روزانه
4980 1468 منطقه 1 تبريز روزانه
5059 1487 منطقه 1 تبريز روزانه
5108 1498 منطقه 1 تبريز روزانه
5154 1509 منطقه 1 تبريز روزانه
5184 1519 منطقه 1 تبريز روزانه
6323 1844 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
6576 1907 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7644 2207 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
308 134 منطقه 2 اردبيل روزانه
2540 1092 منطقه 2 اردبيل روزانه
2693 1143 منطقه 2 اردبيل روزانه
2828 1199 منطقه 2 تهران روزانه
3067 1277 منطقه 2 اردبيل روزانه
3267 1357 منطقه 2 اردبيل روزانه
3607 1499 منطقه 2 اردبيل روزانه
3625 1505 منطقه 2 اردبيل روزانه
3680 1524 منطقه 2 اردبيل روزانه
3804 1582 منطقه 2 اردبيل روزانه
4045 1680 منطقه 2 مرند روزانه
4412 1862 منطقه 2 اردبيل روزانه
4472 1885 منطقه 2 اردبيل روزانه
4504 1899 منطقه 2 اردبيل روزانه
4623 1948 منطقه 2 اروميه روزانه
4639 1957 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
4731 1998 منطقه 2 اردبيل روزانه
4739 2002 منطقه 2 اردبيل روزانه
4800 2028 منطقه 2 قزوين روزانه
5154 2187 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
5328 2240 منطقه 2 اردبيل روزانه
5399 2265 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
5801 2471 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
5879 2502 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
6002 2555 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
6268 2664 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
6268 2664 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
6564 2796 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
6768 2892 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
6964 2962 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7146 3054 منطقه 2 اردبيل محروم-بومي استان اردبيل
7301 3117 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7345 3138 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7512 3205 منطقه 2 اردبيل محروم-بومي استان اردبيل
7571 3233 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7718 3295 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
8806 3763 منطقه 2 اردبيل محروم-بومي استان اردبيل
10809 4586 منطقه 2 نمين محروم-بومي استان اردبيل
1602 394 منطقه 3 مياندوآب روزانه
2685 728 منطقه 3 سراب روزانه
3427 954 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
3555 987 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
3955 1121 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
4107 1164 منطقه 3 مياندوآب روزانه
4214 1193 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
4258 1205 منطقه 3 نقده روزانه
4305 1217 منطقه 3 ماكو روزانه
4494 1267 منطقه 3 بوكان روزانه
4537 1279 منطقه 3 خوي روزانه
4568 1290 منطقه 3 سراب شهریه پرداز
4656 1315 منطقه 3 مياندوآب روزانه
4930 1392 منطقه 3 ميانه روزانه
4956 1399 منطقه 3 ميانه روزانه
4991 1407 منطقه 3 ميانه روزانه
5067 1436 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
5142 1454 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
5184 1468 منطقه 3 بستان آباد روزانه
5204 1474 منطقه 3 سراب روزانه
6407 1816 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
6711 1898 منطقه 3 مشكين شهر شهریه پرداز
7089 2011 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
8751 2532 منطقه 3 مشكين شهر شهریه پرداز
9017 2611 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
9401 2733 منطقه 3 مشكين شهر شهریه پرداز
9569 2779 منطقه 3 پارس‌آباد مغان شهریه پرداز
9850 2848 منطقه 3 پارس‌آباد مغان محروم-بومي استان اردبيل
9877 2857 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1696 531 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
1862 574 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2061 619 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2071 622 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2091 629 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2207 668 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2321 699 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2515 762 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2540 767 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2563 775 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2590 779 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
7776 2238 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
8247 2358 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
321 140 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
333 144 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
780 345 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
1097 486 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
1465 643 منطقه 2 ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
1879 817 منطقه 2 بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2019 885 منطقه 2 بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2019 885 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2099 919 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2122 928 منطقه 2 رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2335 1004 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2419 1036 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2427 1040 منطقه 2 آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2461 1059 منطقه 2 رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2639 1126 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2672 1136 منطقه 2 فولاد شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2715 1151 منطقه 2 لار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2720 1153 منطقه 2 رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2770 1179 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2848 1206 منطقه 2 كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3006 1258 منطقه 2 نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3493 1446 منطقه 2 بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3493 1446 منطقه 2 بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3846 1599 منطقه 2 تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
5033 2131 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
5154 2187 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
5526 2334 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
5640 2385 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
5801 2471 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
5974 2545 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
6240 2650 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
6647 2837 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
6735 2878 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
6952 2956 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
6986 2970 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
7201 3076 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
7228 3087 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
7228 3087 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
7439 3180 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
7626 3251 منطقه 2 زرين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
7908 3383 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
8247 3521 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
1379 330 منطقه 3 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2099 551 منطقه 3 زرين دشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2176 576 منطقه 3 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2287 615 منطقه 3 فيروزآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2327 625 منطقه 3 ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2492 668 منطقه 3 نورآباد ممسني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2861 785 منطقه 3 كازرون پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3010 831 منطقه 3 فيروزآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3040 840 منطقه 3 نورآباد ممسني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3114 855 منطقه 3 مرودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3195 884 منطقه 3 ني ريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
3448 961 منطقه 3 زرقان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
5108 1446 منطقه 3 لردگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
6055 1715 منطقه 3 ابركوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
7120 2021 منطقه 3 شهربابك  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
8849 2558 منطقه 3 بستك  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
8884 2572 منطقه 3 مهريز  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
9348 2719 منطقه 3 ني ريز  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
9547 2774 منطقه 3 نورآباد ممسني  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
9602 2782 منطقه 3 لردگان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
9877 2857 منطقه 3 خرم‌بيد  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2053 618 منطقه 1 تهران روزانه
2848 863 منطقه 1 تهران روزانه
3057 942 منطقه 1 تهران روزانه
3067 946 منطقه 1 تهران روزانه
3302 1013 منطقه 1 مشهد روزانه
3329 1023 منطقه 1 مشهد روزانه
4051 1226 منطقه 1 مشهد روزانه
405 175 منطقه 2 رشت روزانه
564 254 منطقه 2 رشت روزانه
750 328 منطقه 2 رحيم آباد روزانه
750 328 منطقه 2 رشت روزانه
784 347 منطقه 2 لاهيجان روزانه
903 401 منطقه 2 رشت روزانه
1102 490 منطقه 2 لنگرود روزانه
1107 493 منطقه 2 رشت روزانه
1285 568 منطقه 2 رشت روزانه
1821 796 منطقه 2 رودسر روزانه
1994 874 منطقه 2 بندرانزلي روزانه
2003 878 منطقه 2 لنگرود روزانه
2019 885 منطقه 2 رشت روزانه
2077 910 منطقه 2 تهران روزانه
2179 944 منطقه 2 آستانه اشرفيه روزانه
2335 1004 منطقه 2 رشت روزانه
2368 1016 منطقه 2 رشت روزانه
2438 1045 منطقه 2 نجف آباد روزانه
2633 1124 منطقه 2 رودسر روزانه
2653 1131 منطقه 2 صومعه سرا روزانه
2759 1173 منطقه 2 رشت روزانه
2770 1179 منطقه 2 رشت روزانه
2980 1248 منطقه 2 رشت روزانه
3164 1323 منطقه 2 رودسر روزانه
3176 1326 منطقه 2 لنگرود روزانه
3245 1349 منطقه 2 رشت روزانه
3373 1398 منطقه 2 تهرانسر روزانه
3416 1414 منطقه 2 رشت روزانه
3617 1503 منطقه 2 لاهيجان روزانه
3635 1509 منطقه 2 اردبيل روزانه
3673 1521 منطقه 2 بروجن روزانه
3707 1539 منطقه 2 رشت روزانه
3711 1541 منطقه 2 لنگرود روزانه
3811 1584 منطقه 2 كرج روزانه
3838 1596 منطقه 2 رشت روزانه
3898 1619 منطقه 2 مرند روزانه
3968 1644 منطقه 2 يزد روزانه
3968 1644 منطقه 2 بندرعباس روزانه
3991 1654 منطقه 2 نيشابور روزانه
4036 1674 منطقه 2 ورامين روزانه
4036 1674 منطقه 2 بجنورد روزانه
4161 1733 منطقه 2 رشت روزانه
4180 1743 منطقه 2 فريدون كنار روزانه
4189 1749 منطقه 2 رشت روزانه
4222 1767 منطقه 2 ساري روزانه
859 187 منطقه 3 تالش روزانه
1451 351 منطقه 3 سقز روزانه
1503 369 منطقه 3 گرمي روزانه
1780 450 منطقه 3 خلخال روزانه
1966 510 منطقه 3 تنكابن روزانه
2088 547 منطقه 3 خلخال روزانه
2296 618 منطقه 3 اردبيل روزانه
2356 636 منطقه 3 تنكابن روزانه
2809 767 منطقه 3 آستارا روزانه
3122 858 منطقه 3 تنكابن روزانه
3208 889 منطقه 3 تالش روزانه
3279 916 منطقه 3 تالش روزانه
3334 926 منطقه 3 تنكابن روزانه
3400 944 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
3441 958 منطقه 3 اليگودرز روزانه
3565 990 منطقه 3 تالش روزانه
3778 1055 منطقه 3 تنكابن روزانه
3925 1113 منطقه 3 آبدانان روزانه
3991 1130 منطقه 3 تالش روزانه
4036 1141 منطقه 3 پلدختر روزانه
4349 1230 منطقه 3 آستارا روزانه
4880 1382 منطقه 3 تالش روزانه
5371 1540 منطقه 3 رامسر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
224 88 منطقه 1 تبريز روزانه
296 110 منطقه 1 تبريز روزانه
422 152 منطقه 1 تبريز روزانه
550 189 منطقه 1 تبريز روزانه
608 210 منطقه 1 تبريز روزانه
645 226 منطقه 1 تبريز روزانه
685 239 منطقه 1 تبريز روزانه
688 240 منطقه 1 تبريز روزانه
699 243 منطقه 1 تهران روزانه
723 251 منطقه 1 تهران روزانه
792 272 منطقه 1 تبريز روزانه
807 276 منطقه 1 تبريز روزانه
997 322 منطقه 1 تهران روزانه
1046 340 منطقه 1 تهران روزانه
1081 349 منطقه 1 تبريز روزانه
1240 397 منطقه 1 تبريز روزانه
1251 400 منطقه 1 تبريز روزانه
1302 416 منطقه 1 تبريز روزانه
1397 447 منطقه 1 تبريز روزانه
1397 447 منطقه 1 تبريز روزانه
1471 467 منطقه 1 تبريز روزانه
1512 476 منطقه 1 خسروشاه روزانه
1520 478 منطقه 1 تهران روزانه
1530 482 منطقه 1 تبريز روزانه
1558 495 منطقه 1 تبريز روزانه
1558 495 منطقه 1 تبريز روزانه
1642 520 منطقه 1 تبريز روزانه
1730 539 منطقه 1 تبريز روزانه
1795 555 منطقه 1 تبريز روزانه
1817 563 منطقه 1 تبريز روزانه
1835 568 منطقه 1 تبريز روزانه
1946 595 منطقه 1 تبريز روزانه
2009 607 منطقه 1 اصفهان روزانه
2019 610 منطقه 1 اصفهان روزانه
2040 615 منطقه 1 تبريز روزانه
2117 635 منطقه 1 تبريز روزانه
2176 657 منطقه 1 تبريز روزانه
2216 670 منطقه 1 تبريز روزانه
2720 828 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3195 982 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3227 988 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3427 1054 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3441 1059 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3472 1070 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3711 1137 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3784 1155 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
4007 1213 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
4067 1229 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
4450 1319 منطقه 1 تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8580 2431 منطقه 1 تبريز  محروم-بومي آذربايجان شرقي
8897 2523 منطقه 1 تبريز  محروم-بومي آذربايجان شرقي
10011 2858 منطقه 1 تبريز  محروم-بومي آذربايجان شرقي
10545 3007 منطقه 1 تهران  محروم-بومي آذربايجان شرقي
838 372 منطقه 2 ملكان روزانه
875 388 منطقه 2 بناب روزانه
907 403 منطقه 2 مرند روزانه
948 420 منطقه 2 سنندج روزانه
1002 448 منطقه 2 اردبيل روزانه
1015 455 منطقه 2 اردبيل روزانه
1057 471 منطقه 2 اردبيل روزانه
1176 522 منطقه 2 اردبيل روزانه
1341 594 منطقه 2 اردبيل روزانه
1578 689 منطقه 2 اروميه روزانه
1624 708 منطقه 2 اردبيل روزانه
1632 711 منطقه 2 بناب روزانه
1650 717 منطقه 2 مراغه روزانه
1700 743 منطقه 2 مرند روزانه
1722 752 منطقه 2 اردبيل روزانه
1817 794 منطقه 2 اردبيل روزانه
1866 811 منطقه 2 تهران روزانه
1869 812 منطقه 2 گرگان روزانه
1903 827 منطقه 2 قوچان روزانه
1923 833 منطقه 2 بجنورد روزانه
1935 842 منطقه 2 مراغه روزانه
1950 849 منطقه 2 ساري روزانه
1976 863 منطقه 2 اردبيل روزانه
2071 907 منطقه 2 خرم آباد روزانه
2071 907 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
2207 956 منطقه 2 اردبيل روزانه
4170 1737 منطقه 2 مرند شهریه پرداز
5049 2136 منطقه 2 همدان شهریه پرداز
5055 2138 منطقه 2 مراغه شهریه پرداز
5584 2357 منطقه 2 بناب شهریه پرداز
5852 2489 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
5910 2513 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7254 3097 منطقه 2 مرند شهریه پرداز
9319 3961 منطقه 2 مراغه محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت ميانه
423 87 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
482 92 منطقه 3 اهر روزانه
528 102 منطقه 3 بوكان روزانه
756 165 منطقه 3 بوكان روزانه
816 176 منطقه 3 خوي روزانه
868 189 منطقه 3 خوي روزانه
880 192 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
915 203 منطقه 3 ميانه روزانه
946 213 منطقه 3 بانه روزانه
958 217 منطقه 3 ماكو روزانه
968 222 منطقه 3 تكاب روزانه
974 225 منطقه 3 خلخال روزانه
999 230 منطقه 3 بانه روزانه
1047 241 منطقه 3 سقز روزانه
1116 262 منطقه 3 بوكان روزانه
1186 286 منطقه 3 تكاب روزانه
1212 289 منطقه 3 بوكان روزانه
1224 292 منطقه 3 تهران روزانه
1302 311 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
1304 312 منطقه 3 نقده روزانه
1351 322 منطقه 3 ميانه روزانه
1397 334 منطقه 3 ميانه روزانه
1405 337 منطقه 3 تالش روزانه
1447 349 منطقه 3 هشترود روزانه
1447 349 منطقه 3 بوكان روزانه
1458 354 منطقه 3 تبريز روزانه
1514 373 منطقه 3 خوي روزانه
1536 378 منطقه 3 تبريز روزانه
1555 380 منطقه 3 تالش روزانه
1624 400 منطقه 3 اشنويه روزانه
1635 405 منطقه 3 گرمي روزانه
1656 414 منطقه 3 شهرك سهند روزانه
1690 424 منطقه 3 اهر روزانه
1714 430 منطقه 3 مهاباد روزانه
1742 441 منطقه 3 خوي روزانه
1790 454 منطقه 3 هشترود روزانه
1862 479 منطقه 3 سلماس روزانه
1862 479 منطقه 3 خرم‌بيد روزانه
1955 506 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
1973 512 منطقه 3 اسكو روزانه
1987 516 منطقه 3 نقده روزانه
2061 540 منطقه 3 مهاباد روزانه
2071 543 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
2081 545 منطقه 3 خوي روزانه
2115 556 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
2144 566 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
2244 597 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
2697 732 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
3804 1065 منطقه 3 آذرشهر محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت ملکان
4494 1267 منطقه 3 شاهين دژ شهریه پرداز
5526 1572 منطقه 3 بناب شهریه پرداز
5863 1667 منطقه 3 مياندوآب شهریه پرداز
5910 1679 منطقه 3 هريس شهریه پرداز
6258 1777 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
6606 1873 منطقه 3 پارس‌آباد مغان شهریه پرداز
7166 2039 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
7201 2054 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
7254 2070 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
7266 2076 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
7394 2112 منطقه 3 پيرانشهر شهریه پرداز
8108 2316 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
8234 2365 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
9547 2774 منطقه 3 هريس شهریه پرداز
10025 2900 منطقه 3 شهرك سهند شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
549 188 منطقه 1 پسر تهران  روزانه
2415 727 منطقه 1 دختر تهران  روزانه
2525 764 منطقه 1 پسر تهران  روزانه
2689 818 منطقه 1 پسر تهران  روزانه
2892 882 منطقه 1 پسر تهران  روزانه
3622 1111 منطقه 1 پسر تهران  شهريه پرداز
4457 1323 منطقه 1 پسر تهران  شهريه پرداز
6119 1783 منطقه 1 دختر تهران  شهريه پرداز
1193 529 منطقه 2 پسر اردبيل  روزانه
2224 964 منطقه 2 دختر رفسنجان  روزانه
706 154 منطقه 3 پسر ايذه  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5830 1693 منطقه 1 پسر تهران  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
6076 1769 منطقه 1 پسر تبريز  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7523 2164 منطقه 1 پسر مشهد  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
573 257 منطقه 2 پسر خاتم  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
1443 637 منطقه 2 پسر دزفول  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
3540 1467 منطقه 2 دختر بابل  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
4854 2051 منطقه 2 پسر بابل  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
5584 2357 منطقه 2 پسر قم  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
5734 2436 منطقه 2 دختر تربت حيدريه  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
6022 2565 منطقه 2 پسر نيشابور  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
6208 2637 منطقه 2 پسر زارچ  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
6235 2648 منطقه 2 پسر خميني شهر  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
6331 2692 منطقه 2 پسر يزد  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
6929 2948 منطقه 2 پسر قزوين  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7049 3005 منطقه 2 پسر زنجان  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7049 3005 منطقه 2 پسر زاهدان  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7523 3211 منطقه 2 پسر ساوه  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8730 3731 منطقه 2 پسر لاهيجان  روزانه-بورسيه ناجا
1588 391 منطقه 3 پسر ياسوج  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
2053 536 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
3826 1074 منطقه 3 دختر شيروان  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
4299 1216 منطقه 3 پسر بشرويه  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
4354 1233 منطقه 3 پسر صحنه  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
5871 1670 منطقه 3 دختر ياسوج  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7089 2011 منطقه 3 پسر ياسوج  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7129 2025 منطقه 3 دختر نورآباد ممسني  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7729 2201 منطقه 3 پسر در‌گز  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7840 2232 منطقه 3 پسر اليگودرز  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
7877 2243 منطقه 3 پسر گرمي  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8257 2371 منطقه 3 پسر اهر  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8277 2380 منطقه 3 پسر شهر قدس  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8462 2438 منطقه 3 پسر كنگاور  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8518 2455 منطقه 3 پسر جهرم  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8642 2495 منطقه 3 پسر كوهدشت  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
8751 2532 منطقه 3 پسر ياسوج  روزانه-بورسيه ناجا
8989 2603 منطقه 3 پسر مياندوآب  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
9372 2726 منطقه 3 پسر بم  روزانه-بورسيه ناجا
9476 2756 منطقه 3 پسر گچساران  روزانه-بورسيه ناجا
9911 2867 منطقه 3 پسر كبودرآهنگ  روزانه-بورسيه ناجا
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
2559 773 منطقه 1 دختر تهران روزانه
2613 790 منطقه 1 پسر تهران روزانه
3234 989 منطقه 1 پسر تهران روزانه
3295 1009 منطقه 1 دختر تهران روزانه
3334 1024 منطقه 1 دختر تهران روزانه
3390 1045 منطقه 1 دختر تهران روزانه
4056 1228 منطقه 1 دختر تهران روزانه
4180 1252 منطقه 1 پسر تهران روزانه
6002 1747 منطقه 1 دختر تبريز شهریه پرداز
6070 1767 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
6513 1892 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
6513 1892 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
596 268 منطقه 2 پسر قزوين روزانه
899 397 منطقه 2 پسر قزوين روزانه
1507 663 منطقه 2 پسر كرج روزانه
2270 977 منطقه 2 دختر قزوين روزانه
2277 979 منطقه 2 پسر قزوين روزانه
2562 1100 منطقه 2 پسر قزوين روزانه
2697 1146 منطقه 2 پسر كرج روزانه
2747 1166 منطقه 2 پسر كرج روزانه
2984 1250 منطقه 2 دختر قزوين روزانه
3202 1332 منطقه 2 پسر قزوين روزانه
3551 1474 منطقه 2 پسر كرج روزانه
3565 1480 منطقه 2 پسر قزوين روزانه
3565 1480 منطقه 2 دختر فرديس روزانه
3673 1521 منطقه 2 دختر كمال آباد/كمال شهر روزانه
3703 1537 منطقه 2 دختر كرج روزانه
3711 1541 منطقه 2 دختر كرج روزانه
3753 1557 منطقه 2 پسر كرج روزانه
3768 1564 منطقه 2 دختر مراغه روزانه
3784 1573 منطقه 2 دختر ساري روزانه
3790 1576 منطقه 2 دختر كرج روزانه
3978 1650 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر روزانه
4018 1664 منطقه 2 پسر كرج روزانه
4071 1688 منطقه 2 پسر كرج روزانه
5108 2165 منطقه 2 دختر قزوين شهریه پرداز
5184 2198 منطقه 2 دختر قزوين شهریه پرداز
5238 2212 منطقه 2 پسر قزوين شهریه پرداز
5497 2318 منطقه 2 دختر قزوين شهریه پرداز
5497 2318 منطقه 2 دختر شهريار شهریه پرداز
5584 2357 منطقه 2 دختر قزوين شهریه پرداز
5852 2489 منطقه 2 دختر قزوين روزانه
6119 2604 منطقه 2 پسر قزوين شهریه پرداز
6407 2724 منطقه 2 پسر محمديه شهریه پرداز
6615 2822 منطقه 2 دختر قزوين شهریه پرداز
6952 2956 منطقه 2 پسر قزوين شهریه پرداز
7049 3005 منطقه 2 پسر قزوين شهریه پرداز
7076 3022 منطقه 2 پسر كرج شهریه پرداز
8356 3574 منطقه 2 پسر قزوين  محروم-بومي استان قزوين
8506 3643 منطقه 2 دختر قزوين  محروم-بومي استان قزوين
9698 4122 منطقه 2 پسر قزوين  محروم-بومي استان قزوين
10120 4306 منطقه 2 پسر قزوين  محروم-بومي استان قزوين
10330 4386 منطقه 2 دختر قزوين  محروم-بومي استان قزوين
13267 5624 منطقه 2 دختر قزوين  محروم-بومي استان قزوين
1429 342 منطقه 3 دختر گلستان روزانه
2784 760 منطقه 3 پسر ميانه روزانه
2883 791 منطقه 3 دختر ميانه روزانه
2907 798 منطقه 3 دختر قزوين روزانه
4067 1151 منطقه 3 پسر هريس روزانه
4128 1170 منطقه 3 پسر تاكستان شهریه پرداز
4494 1267 منطقه 3 پسر هشتگرد روزانه
4581 1293 منطقه 3 دختر تاكستان روزانه
4854 1372 منطقه 3 پسر رباط كريم روزانه
7788 2216 منطقه 3 دختر الوند شهریه پرداز
9307 2703 منطقه 3 پسر فومن شهریه پرداز
9689 2802 منطقه 3 دختر قروه شهریه پرداز
9742 2820 منطقه 3 پسر بوكان شهریه پرداز
9911 2867 منطقه 3 پسر قروه شهریه پرداز
9976 2888 منطقه 3 دختر اهر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
607 209 منطقه 1 پسر تهران دانشگاه ازاد-نيمسال اول
851 288 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
2255 681 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
2315 696 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
2365 714 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
2610 788 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
2681 815 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
2878 874 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3050 938 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3208 985 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3234 989 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3279 1005 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3686 1132 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
3872 1173 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
3913 1184 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
3941 1190 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4018 1216 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4128 1241 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4137 1243 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4137 1243 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4154 1246 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
4276 1273 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4392 1300 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
4401 1303 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4614 1367 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4665 1379 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
4749 1402 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4854 1431 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4939 1454 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
5015 1477 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
5468 1603 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
5617 1644 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
5879 1706 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
5889 1710 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
5986 1743 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
6142 1789 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
6208 1808 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
6258 1822 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
6487 1886 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
6633 1923 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
7240 2083 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
7315 2104 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
7407 2129 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
4292 1800 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
4880 2060 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
5419 2277 منطقه 2 دختر اروميه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
5954 2534 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6153 2617 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6429 2733 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6541 2784 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6554 2791 منطقه 2 دختر چالوس پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6564 2796 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6625 2828 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6689 2861 منطقه 2 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6952 2956 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7037 2997 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7089 3029 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7137 3051 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
7180 3066 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7276 3105 منطقه 2 پسر ميبد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7359 3145 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7493 3198 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7512 3205 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7561 3228 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7702 3287 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7750 3308 منطقه 2 پسر بناب پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7763 3316 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7776 3325 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
7788 3331 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7823 3341 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7840 3350 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7850 3355 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7859 3359 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7944 3397 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
8051 3443 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
8074 3451 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
8192 3492 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
8356 3574 منطقه 2 پسر لامرد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
8368 3579 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
8378 3585 منطقه 2 پسر دزفول پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
8408 3600 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
8506 3643 منطقه 2 دختر جويبار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
8946 3816 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
8957 3822 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
7660 2183 منطقه 3 پسر برازجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7689 2191 منطقه 3 دختر نظرآباد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8007 2277 منطقه 3 پسر ميانه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8192 2354 منطقه 3 دختر گتوند پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8432 2429 منطقه 3 دختر اقليد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8451 2436 منطقه 3 دختر مرودشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8518 2455 منطقه 3 پسر شهر قدس پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8721 2524 منطقه 3 پسر رضوانشهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8739 2528 منطقه 3 دختر مريوان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8989 2603 منطقه 3 پسر گرمي پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9102 2634 منطقه 3 پسر بندرتركمن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9150 2650 منطقه 3 پسر رباط كريم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9291 2697 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9415 2736 منطقه 3 دختر ميانه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9557 2777 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9707 2806 منطقه 3 دختر ميناب پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9755 2823 منطقه 3 دختر نكا پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9804 2835 منطقه 3 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9850 2848 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9877 2857 منطقه 3 پسر كبودرآهنگ پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9894 2863 منطقه 3 دختر تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10256 2966 منطقه 3 دختر ملارد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10330 2990 منطقه 3 دختر شيروان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10379 3007 منطقه 3 دختر تالش پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10394 3013 منطقه 3 دختر ابهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10608 3075 منطقه 3 دختر ميانه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
10621 3080 منطقه 3 دختر ني ريز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
10844 3153 منطقه 3 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
10883 3164 منطقه 3 دختر رضوانشهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
11085 3228 منطقه 3 دختر دهلران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
11844 3463 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1935 592 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2647 804 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2899 885 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3846 1165 منطقه 1 قير و كارزين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
4568 1353 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4639 1372 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5025 1479 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
8099 2328 منطقه 1 شيراز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8826 2504 منطقه 1 شيراز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
981 437 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
1282 567 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
1417 625 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
1858 808 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2094 917 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2125 930 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2185 946 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2321 999 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2540 1092 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2912 1222 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3022 1263 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3061 1274 منطقه 2 تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3276 1359 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3341 1388 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3498 1448 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3513 1455 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3753 1557 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3884 1613 منطقه 2 رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3932 1630 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
4018 1664 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
4202 1758 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4243 1778 منطقه 2 بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4305 1808 منطقه 2 لار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4349 1830 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4401 1855 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4543 1915 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4557 1921 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4592 1937 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4749 2005 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4766 2011 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4807 2029 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4847 2047 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4916 2080 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4980 2108 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5006 2119 منطقه 2 رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5015 2122 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5025 2127 منطقه 2 يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5166 2192 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5691 2413 منطقه 2 اردكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
6285 2671 منطقه 2 كرمان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6473 2753 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
6554 2791 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7049 3005 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7180 3066 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
7877 3365 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8041 3440 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8120 3464 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8247 3521 منطقه 2 سيرجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8277 3534 منطقه 2 سيرجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8346 3569 منطقه 2 يزد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8356 3574 منطقه 2 يزد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8420 3606 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8548 3662 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8608 3683 منطقه 2 سيرجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8654 3696 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8765 3745 منطقه 2 سيرجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8777 3751 منطقه 2 كرمان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
703 153 منطقه 3 زرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
1332 317 منطقه 3 بم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
1876 484 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2014 523 منطقه 3 بم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2137 563 منطقه 3 بردسير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2321 624 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2385 644 منطقه 3 زرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2534 679 منطقه 3 بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2725 741 منطقه 3 بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3035 838 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3773 1053 منطقه 3 تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3811 1069 منطقه 3 فسا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3833 1078 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3978 1126 منطقه 3 عشق آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4145 1175 منطقه 3 فسا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
4154 1178 منطقه 3 كهنوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
4484 1263 منطقه 3 بم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4557 1285 منطقه 3 بم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4646 1312 منطقه 3 ني ريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
4807 1359 منطقه 3 بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5025 1420 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5184 1468 منطقه 3 سپيدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5227 1484 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5238 1489 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
5252 1496 منطقه 3 بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5335 1526 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5506 1568 منطقه 3 حاجي آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5569 1588 منطقه 3 قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5657 1611 منطقه 3 ني ريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
5965 1688 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
6407 1816 منطقه 3 زابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
6429 1823 منطقه 3 بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول
9863 2852 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10170 2942 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10447 3026 منطقه 3 گچساران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10519 3052 منطقه 3 بم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10519 3052 منطقه 3 بردسير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10584 3070 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10784 3129 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
10907 3174 منطقه 3 فيروزآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
11224 3266 منطقه 3 جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
11224 3266 منطقه 3 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان |
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5605 1640 منطقه 1 پسر تبريز روزانه
7582 2186 منطقه 1 پسر تبريز  شهريه پرداز-نيمسال اول
8598 2437 منطقه 1 پسر شهر قدس  شهريه پرداز-نيمسال اول
727 318 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
977 434 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
1145 507 منطقه 2 پسر همدان روزانه
1190 528 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
1642 715 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
1661 723 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
1703 744 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
2053 900 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
2520 1083 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
2530 1087 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
2540 1092 منطقه 2 پسر سنندج روزانه
3055 1272 منطقه 2 پسر هرسين روزانه
3104 1299 منطقه 2 پسر همدان روزانه
3114 1305 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
3151 1317 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
3262 1355 منطقه 2 پسر تهران روزانه
3817 1586 منطقه 2 دختر همدان روزانه
3884 1613 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
3893 1617 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
4036 1674 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
4079 1690 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
4189 1749 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
4335 1823 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
4722 1994 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
5135 2178 منطقه 2 دختر نهاوند روزانه
5516 2329 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
5596 2363 منطقه 2 پسر سنندج روزانه
5649 2391 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
5667 2402 منطقه 2 دختر اردبيل روزانه
5684 2410 منطقه 2 پسر ملاير روزانه
5691 2413 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
7535 3216 منطقه 2 دختر كرمانشاه شهریه پرداز
7561 3228 منطقه 2 پسر كرمانشاه شهریه پرداز
7604 3239 منطقه 2 دختر كرمانشاه شهریه پرداز
7877 3365 منطقه 2 دختر كرمانشاه شهریه پرداز
7908 3383 منطقه 2 پسر كرمانشاه شهریه پرداز
7935 3395 منطقه 2 دختر مراغه شهریه پرداز
8180 3485 منطقه 2 پسر كرمانشاه شهریه پرداز
8806 3763 منطقه 2 دختر شهريار شهریه پرداز
8826 3769 منطقه 2 پسر قم شهریه پرداز
8919 3806 منطقه 2 دختر همدان شهریه پرداز
9102 3880 منطقه 2 دختر رشت شهریه پرداز
9114 3885 منطقه 2 پسر قم شهریه پرداز
9129 3892 منطقه 2 دختر كرمانشاه شهریه پرداز
10560 4487 منطقه 2 دختر كرمانشاه  محروم-بومي استان کرمانشاه
2391 647 منطقه 3 دختر كرمانشاه روزانه
2540 682 منطقه 3 دختر تهران روزانه
2788 761 منطقه 3 پسر جوانرود روزانه
3050 843 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب روزانه
3159 873 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب روزانه
3241 903 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب روزانه
3400 944 منطقه 3 دختر رومشكان روزانه
3481 970 منطقه 3 پسر كوهدشت روزانه
3498 975 منطقه 3 دختر كوهدشت روزانه
3532 983 منطقه 3 پسر كوهدشت روزانه
3711 1033 منطقه 3 پسر كوهدشت روزانه
3790 1058 منطقه 3 دختر كوهناني روزانه
4248 1202 منطقه 3 پسر دالاهو روزانه
4370 1236 منطقه 3 پسر نورآباد روزانه
4606 1300 منطقه 3 دختر صحنه روزانه
4775 1351 منطقه 3 دختر صحنه روزانه
5015 1416 منطقه 3 پسر بوكان روزانه
5049 1428 منطقه 3 پسر نورآباد روزانه
5289 1508 منطقه 3 پسر كوهدشت روزانه
5296 1511 منطقه 3 دختر مريوان روزانه
5354 1534 منطقه 3 پسر گيلانغرب  محروم-بومي استان کرمانشاه
5506 1568 منطقه 3 پسر بهار روزانه
5640 1607 منطقه 3 دختر جوانرود روزانه
6876 1950 منطقه 3 دختر سرپل ذهاب  محروم-بومي استان کرمانشاه
6986 1989 منطقه 3 دختر اسلام آبادغرب شهریه پرداز
7105 2016 منطقه 3 دختر سرپل ذهاب شهریه پرداز
7266 2076 منطقه 3 پسر گيلانغرب شهریه پرداز
7329 2093 منطقه 3 دختر اسلام آبادغرب شهریه پرداز
7877 2243 منطقه 3 پسر جوانرود  محروم-بومي استان کرمانشاه
8598 2481 منطقه 3 پسر سرابله شهریه پرداز
8642 2495 منطقه 3 دختر سنقر شهریه پرداز
8668 2503 منطقه 3 دختر هرسين شهریه پرداز
9074 2624 منطقه 3 پسر پاوه شهریه پرداز
9476 2756 منطقه 3 دختر جوانرود شهریه پرداز
9513 2768 منطقه 3 پسر تهران  محروم-بومي استان کرمانشاه
9804 2835 منطقه 3 پسر سقز شهریه پرداز
9820 2840 منطقه 3 دختر قروه شهریه پرداز
11393 3315 منطقه 3 دختر روانسر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
1703 532 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
2079 625 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
2306 693 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
2732 832 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
3169 969 منطقه 1 دختر تهران روزانه
3302 1013 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
3804 1157 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
3846 1165 منطقه 1 پسر تهران روزانه
3864 1170 منطقه 1 پسر تهران روزانه
851 379 منطقه 2 پسر گرگان روزانه
922 411 منطقه 2 دختر ساري روزانه
989 441 منطقه 2 دختر قائم شهر روزانه
1091 483 منطقه 2 پسر ساري روزانه
1099 488 منطقه 2 پسر ساري روزانه
1102 490 منطقه 2 پسر ساري روزانه
1362 604 منطقه 2 پسر گرگان روزانه
1520 668 منطقه 2 دختر قائم شهر روزانه
1727 754 منطقه 2 پسر ساري روزانه
1757 768 منطقه 2 پسر بهشهر روزانه
1828 798 منطقه 2 پسر قائم شهر روزانه
1884 818 منطقه 2 پسر نيشابور روزانه
2005 880 منطقه 2 پسر ساري روزانه
2327 1001 منطقه 2 دختر بابل روزانه
2471 1064 منطقه 2 پسر ساري روزانه
2578 1107 منطقه 2 پسر قائم شهر روزانه
2585 1111 منطقه 2 دختر سبزوار روزانه
2619 1120 منطقه 2 پسر ساري روزانه
2619 1120 منطقه 2 پسر ساري روزانه
2693 1143 منطقه 2 پسر ساري روزانه
2765 1176 منطقه 2 دختر بجنورد روزانه
2788 1183 منطقه 2 پسر سبزوار روزانه
2814 1193 منطقه 2 دختر بابل روزانه
2842 1204 منطقه 2 پسر ساري روزانه
2899 1219 منطقه 2 دختر ساري روزانه
2980 1248 منطقه 2 دختر تهران روزانه
2984 1250 منطقه 2 پسر ساري روزانه
3104 1299 منطقه 2 دختر ساري روزانه
3427 1419 منطقه 2 پسر بابلسر روزانه
3466 1432 منطقه 2 پسر بندرعباس روزانه
3521 1459 منطقه 2 دختر ساري روزانه
3635 1509 منطقه 2 دختر ساري روزانه
3659 1516 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر روزانه
3673 1521 منطقه 2 دختر قوچان روزانه
3768 1564 منطقه 2 دختر ساري روزانه
3784 1573 منطقه 2 دختر بجنورد روزانه
3795 1579 منطقه 2 پسر آمل روزانه
3826 1590 منطقه 2 پسر بابل روزانه
3838 1596 منطقه 2 دختر تربت حيدريه روزانه
3872 1608 منطقه 2 دختر آمل روزانه
3949 1637 منطقه 2 دختر نيشابور روزانه
3949 1637 منطقه 2 پسر بهشهر روزانه
2055 537 منطقه 3 دختر نكا روزانه
2125 558 منطقه 3 پسر جاجرم روزانه
2284 613 منطقه 3 دختر آزادشهر روزانه
2397 649 منطقه 3 دختر اسفراين روزانه
2639 714 منطقه 3 دختر اسفراين روزانه
2706 737 منطقه 3 پسر گنبد روزانه
2828 773 منطقه 3 پسر تنكابن روزانه
3195 884 منطقه 3 پسر تنكابن روزانه
4099 1162 منطقه 3 پسر علي آبادكتول روزانه
5025 1420 منطقه 3 پسر گنبد روزانه
5312 1518 منطقه 3 دختر آزادشهر روزانه
5558 1585 منطقه 3 پسر تالش روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
6836 1981 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
8432 2395 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
6153 2617 منطقه 2 پسر كاشان شهریه پرداز
6347 2700 منطقه 2 پسر كاشان شهریه پرداز
8432 3609 منطقه 2 پسر تهران شهریه پرداز
8451 3616 منطقه 2 دختر قم شهریه پرداز
8451 3616 منطقه 2 دختر كاشان شهریه پرداز
9334 2713 منطقه 3 پسر ياسوج شهریه پرداز
10596 3072 منطقه 3 دختر ياسوج شهریه پرداز
10736 3115 منطقه 3 دختر اهر شهریه پرداز
10907 3174 منطقه 3 دختر ياسوج شهریه پرداز
11016 3206 منطقه 3 دختر ياسوج شهریه پرداز
11101 3233 منطقه 3 دختر بندر دير شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7037 2038 منطقه 1 شيراز روزانه
9689 2769 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
9773 2796 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
9877 2827 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
6868 2929 منطقه 2 كرمان روزانه
7037 2997 منطقه 2 كاشان روزانه
7076 3022 منطقه 2 قزوين روزانه
7089 3029 منطقه 2 يزد روزانه
7228 3087 منطقه 2 دزفول روزانه
7776 3325 منطقه 2 سيرجان روزانه
8120 3464 منطقه 2 سيرجان روزانه
9820 4171 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
9894 4202 منطقه 2 همدان شهریه پرداز
9911 4213 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
7180 2045 منطقه 3 پيرانشهر روزانه
9204 2671 منطقه 3 بم روزانه
9742 2820 منطقه 3 بم روزانه
9894 2863 منطقه 3 بافت روزانه
11732 3423 منطقه 3 گتوند شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
7561 2176 منطقه 1 پسر شهرجديد پرند شهریه پرداز
7840 2258 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
6964 2962 منطقه 2 دختر ساري شهریه پرداز
6986 2970 منطقه 2 دختر اميركلا شهریه پرداز
7191 3070 منطقه 2 پسر آمل شهریه پرداز
7377 3153 منطقه 2 دختر ساري شهریه پرداز
7394 3158 منطقه 2 پسر قائم شهر شهریه پرداز
7549 3223 منطقه 2 دختر بابل شهریه پرداز
7702 3287 منطقه 2 پسر ساري شهریه پرداز
10883 3164 منطقه 3 دختر جوانرود شهریه پرداز
11236 3270 منطقه 3 پسر ايذه شهریه پرداز
11260 3278 منطقه 3 دختر مياندوآب شهریه پرداز
11289 3289 منطقه 3 پسر مريوان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7098 2051 منطقه 1 شيراز روزانه
7254 2087 منطقه 1 شيراز روزانه
7301 2100 منطقه 1 اصفهان روزانه
7329 2107 منطقه 1 مشهد روزانه
10120 2887 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
10189 2910 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
10206 2917 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
10234 2926 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
7076 3022 منطقه 2 قزوين روزانه
7105 3036 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
7266 3101 منطقه 2 قم روزانه
7329 3129 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7359 3145 منطقه 2 يزد روزانه
8485 3635 منطقه 2 زاهدان روزانه
10132 4311 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
10144 4315 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز
7166 2039 منطقه 3 سقز روزانه
7254 2070 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
7416 2119 منطقه 3 شوط شهریه پرداز
8051 2292 منطقه 3 زابل روزانه
8631 2492 منطقه 3 سراوان روزانه
10064 2912 منطقه 3 دهدشت روزانه
11778 3435 منطقه 3 نورآباد ممسني شهریه پرداز
12155 3577 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
12469 3673 منطقه 3 زابل محروم بومی استان
14961 4432 منطقه 3 زابل محروم بومی استان
15369 4550 منطقه 3 زاهدان محروم بومی استان
17107 5049 منطقه 3 زابل محروم بومی استان
17188 5076 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان محروم بومی استان
26055 7841 منطقه 3 ايرانشهر محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7512 2162 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7908 2279 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8548 2423 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8706 2470 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7137 3051 منطقه 2 ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7287 3110 منطقه 2 جويبار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7644 3260 منطقه 2 جويبار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7702 3287 منطقه 2 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7898 3377 منطقه 2 نور پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8131 3467 منطقه 2 اميركلا پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8221 3508 منطقه 2 آمل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8266 3529 منطقه 2 آمل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8266 3529 منطقه 2 بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8462 3622 منطقه 2 ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8548 3662 منطقه 2 قائم شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8706 3719 منطقه 2 ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8873 3790 منطقه 2 آمل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8979 3833 منطقه 2 بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
9102 3880 منطقه 2 بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
9319 3961 منطقه 2 ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
9319 3961 منطقه 2 كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
8099 2311 منطقه 3 نكا پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8580 2475 منطقه 3 تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9291 2697 منطقه 3 مراوه تپه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10075 2917 منطقه 3 آزادشهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10108 2926 منطقه 3 تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
10132 2931 منطقه 3 ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10394 3013 منطقه 3 مياندوآب پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
11224 3266 منطقه 3 دره شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
11432 3328 منطقه 3 مهاباد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11518 3360 منطقه 3 ماكو پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11691 3408 منطقه 3 تالش پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11705 3413 منطقه 3 شهريار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11761 3430 منطقه 3 خوي پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11861 3470 منطقه 3 اهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11888 3479 منطقه 3 پارس‌آباد مغان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
11959 3511 منطقه 3 تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
12012 3530 منطقه 3 شوشتر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7315 3123 منطقه 2 سبزوار پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه
7240 2064 منطقه 3 تهران پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7549 2171 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
8837 2507 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
8968 2544 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
9074 2580 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
8739 3734 منطقه 2 گرگان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
9043 3859 منطقه 2 بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
9307 3957 منطقه 2 گرگان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
9426 4004 منطقه 2 رشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
9486 4025 منطقه 2 رشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
9513 4037 منطقه 2 قم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد
9582 4074 منطقه 2 ابهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد
9615 4086 منطقه 2 قائم شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد
9640 4098 منطقه 2 قم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد
10844 3153 منطقه 3 شيروان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
11323 3298 منطقه 3 ميانه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
11931 3497 منطقه 3 حاجي آباد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
12028 3537 منطقه 3 خواف پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
12104 3558 منطقه 3 شوشتر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
12104 3558 منطقه 3 داران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد
12130 3569 منطقه 3 ميانه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
7702 2221 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
8528 2417 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
9031 2566 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | خودگردان دانشگاه آزاد
9089 2584 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | خودگردان دانشگاه آزاد
9129 2595 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | خودگردان دانشگاه آزاد
9165 2605 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | خودگردان دانشگاه آزاد
7877 3365 منطقه 2 دختر يزد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
8138 3471 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
8317 3555 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
8495 3638 منطقه 2 دختر يزد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
8862 3786 منطقه 2 دختر ملاير پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
8919 3806 منطقه 2 پسر شهرضا پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
10256 2966 منطقه 3 دختر يزد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
10951 3190 منطقه 3 دختر بندرامام خميني پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
11289 3289 منطقه 3 دختر شهربابك پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
11323 3298 منطقه 3 پسر فارسان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد
11904 3485 منطقه 3 پسر دهدشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | خودگردان دانشگاه آزاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
7718 2225 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
8378 2383 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
8580 2431 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
9062 2576 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
9102 2588 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | خودگردان دانشگاه آزاد
9238 2618 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | خودگردان دانشگاه آزاد
9640 2749 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | خودگردان دانشگاه آزاد
9307 3957 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
9386 3985 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
9102 2634 منطقه 3 دختر ياسوج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
9640 2794 منطقه 3 دختر داراب پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
13240 3915 منطقه 3 پسر بوانات /سوريان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9102 2588 منطقه 1 كرمان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9181 2608 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9238 2618 منطقه 1 تهرانسر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9299 2645 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9319 2651 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9451 2690 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9657 2753 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
9669 2757 منطقه 1 نهاوند پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
9773 2796 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
9789 2802 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
8668 3701 منطقه 2 جويبار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
9372 3979 منطقه 2 كرمان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9401 3993 منطقه 2 رفسنجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9547 4056 منطقه 2 سيرجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9615 4086 منطقه 2 اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
9640 4098 منطقه 2 اشکذر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
11101 3233 منطقه 3 ياسوج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
11260 3278 منطقه 3 شهربابك پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
11761 3430 منطقه 3 فيروزآباد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
11804 3445 منطقه 3 ياسوج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
11873 3474 منطقه 3 ميناب پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
11888 3479 منطقه 3 بندر کنگ و چارک پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
12299 3625 منطقه 3 ياسوج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
12311 3629 منطقه 3 اهواز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
9717 2781 منطقه 1 پسر تهران  خودگردان دانشگاه آزاد
9936 2837 منطقه 1 دختر مشهد  خودگردان دانشگاه آزاد
9976 2848 منطقه 1 پسر شيراز  خودگردان دانشگاه آزاد
10039 2865 منطقه 1 دختر شيراز  خودگردان دانشگاه آزاد
10087 2875 منطقه 1 پسر تهران  خودگردان دانشگاه آزاد
9755 4144 منطقه 2 پسر چالوس  خودگردان دانشگاه آزاد
9936 4226 منطقه 2 دختر يزد  خودگردان دانشگاه آزاد
9976 4241 منطقه 2 دختر آباده  خودگردان دانشگاه آزاد
10025 4264 منطقه 2 دختر يزد  خودگردان دانشگاه آزاد
10053 4278 منطقه 2 پسر قائم شهر  خودگردان دانشگاه آزاد
10087 4292 منطقه 2 دختر قم  خودگردان دانشگاه آزاد
12028 3537 منطقه 3 پسر جهرم  خودگردان دانشگاه آزاد
12119 3564 منطقه 3 دختر بيجار  خودگردان دانشگاه آزاد
12325 3633 منطقه 3 دختر مهاباد  خودگردان دانشگاه آزاد
12325 3633 منطقه 3 پسر شوشتر  خودگردان دانشگاه آزاد
12396 3652 منطقه 3 دختر ميانه  خودگردان دانشگاه آزاد
12451 3668 منطقه 3 پسر شيروان  خودگردان دانشگاه آزاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9987 2852 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10132 2891 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10206 2917 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10268 2935 منطقه 1 اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | خودگردان دانشگاه آزاد
10283 2941 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | خودگردان دانشگاه آزاد
10299 2948 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | خودگردان دانشگاه آزاد
9976 4241 منطقه 2 آباده پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10039 4271 منطقه 2 زاهدان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10189 4333 منطقه 2 همدان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10189 4333 منطقه 2 ساري پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10221 4344 منطقه 2 گرگان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
10299 4372 منطقه 2 بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | خودگردان دانشگاه آزاد
10339 4389 منطقه 2 رشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | خودگردان دانشگاه آزاد
12237 3601 منطقه 3 مرودشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
12264 3611 منطقه 3 بستك پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10394 4412 منطقه 2 اردبيل شهريه پرداز
10459 4441 منطقه 2 ساري شهريه پرداز
14097 4169 منطقه 3 ايرانشهر محروم-بومي استان
19723 5869 منطقه 3 بهشهر محروم-بومي استان
23625 7070 منطقه 3 زاهدان محروم-بومي استان
25964 7808 منطقه 3 ايرانشهر محروم-بومي استان
25964 7808 منطقه 3 ايرانشهر محروم-بومي استان
30545 9340 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان محروم-بومي استان
31587 9669 منطقه 3 ايرانشهر محروم-بومي استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12396 5256 منطقه 2 ساوه  محروم-بومي مرکزي-محل خدمت بيمارستان شهيدمدرس علوم پزشکي ساوه
14469 6149 منطقه 2 ساوه محروم-بومي مرکزي-محل خدمت بيمارستان شهدا اسيابک علوم پزشکي ساوه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3904 1182 منطقه 1 شيراز روزانه
5617 1644 منطقه 1 شيراز روزانه
5712 1662 منطقه 1 شيراز روزانه
5794 1683 منطقه 1 شيراز روزانه
6227 1814 منطقه 1 شيراز روزانه
7850 2261 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
7986 2297 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
8074 2322 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
8495 2409 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
8518 2415 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
8730 2474 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
8739 2478 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
5900 2508 منطقه 2 اقليد روزانه
6046 2574 منطقه 2 دليجان روزانه
6106 2598 منطقه 2 شاهرود روزانه
888 197 منطقه 3 كازرون روزانه
2237 594 منطقه 3 ياسوج روزانه
2277 611 منطقه 3 ياسوج روزانه
2765 750 منطقه 3 ياسوج روزانه
3022 833 منطقه 3 تهران روزانه
3029 836 منطقه 3 شيراز روزانه
3288 918 منطقه 3 ياسوج روزانه
3617 1006 منطقه 3 ياسوج روزانه
4154 1178 منطقه 3 ياسوج روزانه
4154 1178 منطقه 3 سعادت شهر روزانه
4392 1242 منطقه 3 ياسوج روزانه
4818 1362 منطقه 3 دهدشت روزانه
4863 1376 منطقه 3 ياسوج روزانه
4907 1387 منطقه 3 ياسوج روزانه
5000 1410 منطقه 3 ياسوج روزانه
5108 1446 منطقه 3 داراب روزانه
5296 1511 منطقه 3 باشت روزانه
5296 1511 منطقه 3 دهدشت روزانه
5419 1552 منطقه 3 زرقان روزانه
5712 1626 منطقه 3 دهدشت روزانه
5852 1664 منطقه 3 چرام روزانه
5889 1675 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
6022 1705 منطقه 3 بندر گناوه روزانه
6036 1709 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
6036 1709 منطقه 3 تهران روزانه
6063 1717 منطقه 3 دهدشت روزانه
6179 1753 منطقه 3 گچساران روزانه
7439 2124 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
7549 2156 منطقه 3 دهدشت محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد
7582 2161 منطقه 3 شيراز محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد
8257 2371 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
8302 2387 منطقه 3 گچساران شهریه پرداز
8518 2455 منطقه 3 نورآباد ممسني شهریه پرداز
8933 2588 منطقه 3 دهدشت شهریه پرداز
9250 2688 منطقه 3 نورآباد ممسني شهریه پرداز
9964 2882 منطقه 3 لنده دوگنبدان محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد
10493 3042 منطقه 3 تهران محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
918 308 منطقه 1 تهران روزانه
989 320 منطقه 1 تهران روزانه
1063 343 منطقه 1 تهران روزانه
1219 389 منطقه 1 تهران روزانه
1287 411 منطقه 1 تهران روزانه
1290 412 منطقه 1 تهران روزانه
1817 563 منطقه 1 تهران روزانه
1905 586 منطقه 1 تهران روزانه
1946 595 منطقه 1 تهران روزانه
2009 607 منطقه 1 تهران روزانه
2048 617 منطقه 1 تهران روزانه
2079 625 منطقه 1 تهران روزانه
2241 675 منطقه 1 تهران روزانه
2372 716 منطقه 1 تهران روزانه
2457 738 منطقه 1 تهران روزانه
2484 746 منطقه 1 تهران روزانه
2497 754 منطقه 1 تهران روزانه
2853 865 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2942 898 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2973 911 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
3753 1149 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
4170 1250 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
4231 1261 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
4623 1368 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5108 1498 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5212 1529 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5354 1573 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5526 1620 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
2071 907 منطقه 2 كرج روزانه
2105 921 منطقه 2 خرم آباد روزانه
2128 931 منطقه 2 كرج روزانه
2219 963 منطقه 2 تهران روزانه
2277 979 منطقه 2 كرج روزانه
2306 993 منطقه 2 خرم آباد روزانه
2380 1021 منطقه 2 كرج روزانه
2438 1045 منطقه 2 خرم آباد روزانه
2442 1048 منطقه 2 محمد شهر روزانه
2442 1048 منطقه 2 كرج روزانه
2450 1053 منطقه 2 ساوه روزانه
4825 2036 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
4899 2072 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
4948 2094 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
5097 2158 منطقه 2 ورامين شهریه پرداز
5166 2192 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
5516 2329 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
5617 2371 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
5691 2413 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
5712 2425 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
6454 2744 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
8681 3707 منطقه 2 فرديس شهریه پرداز
1555 380 منطقه 3 ازنا روزانه
2306 620 منطقه 3 كوهدشت روزانه
3768 1052 منطقه 3 هشتگرد روزانه
4258 1205 منطقه 3 پرديس روزانه
4847 1371 منطقه 3 مهاباد شهریه پرداز
5944 1686 منطقه 3 بانه شهریه پرداز
7626 2174 منطقه 3 قرچك شهریه پرداز
7944 2259 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
8608 2486 منطقه 3 رامهرمز شهریه پرداز
9074 2624 منطقه 3 ملارد شهریه پرداز
9129 2642 منطقه 3 قشم شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
8099 2328 منطقه 1 پسر شيراز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
918 408 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
1111 496 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
1757 768 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
2083 911 منطقه 2 دختر بهبهان روزانه
2088 913 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
2672 1136 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
3288 1364 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
3416 1414 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
3427 1419 منطقه 2 دختر بهبهان روزانه
3481 1440 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
3635 1509 منطقه 2 پسر لامرد روزانه
3659 1516 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
3872 1608 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
4012 1661 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
4045 1680 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
4114 1711 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
4549 1918 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
4606 1942 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
4631 1953 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
4646 1961 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
4749 2005 منطقه 2 پسر لامرد روزانه
5059 2140 منطقه 2 پسر كرج روزانه
5121 2171 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
5142 2182 منطقه 2 پسر دزفول روزانه
5212 2206 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
5269 2221 منطقه 2 پسر دزفول روزانه
5410 2271 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
5684 2410 منطقه 2 پسر اقليد روزانه
5700 2418 منطقه 2 پسر ملاير روزانه
5871 2498 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
6002 2555 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
6153 2617 منطقه 2 پسر اهواز محروم بومی استان
6304 2680 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
6331 2692 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
6901 2937 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
7166 3061 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
7287 3110 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
7460 3187 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
7718 3295 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
7737 3302 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
7750 3308 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8074 3451 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8131 3467 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8163 3480 منطقه 2 دختر اهواز محروم بومی استان
8192 3492 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8388 3590 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8399 3595 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8548 3662 منطقه 2 پسر كرج  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8765 3745 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
10350 4394 منطقه 2 پسر اهواز محروم بومی استان
11190 4756 منطقه 2 دختر بهبهان محروم بومی استان
13601 5757 منطقه 2 پسر اهواز محروم بومی استان
14519 6174 منطقه 2 پسر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
1682 422 منطقه 3 پسر آبدانان روزانه
1700 426 منطقه 3 پسر رامهرمز روزانه
1785 452 منطقه 3 دختر آبادان روزانه
1849 472 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني روزانه
1896 489 منطقه 3 پسر ماه شهر روزانه
2094 548 منطقه 3 دختر دهدشت روزانه
2111 555 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني روزانه
2203 583 منطقه 3 پسر دورود روزانه
2249 600 منطقه 3 دختر دهلران روزانه
2376 640 منطقه 3 پسر ماه شهر روزانه
2447 661 منطقه 3 پسر انديمشك روزانه
2647 715 منطقه 3 دختر برازجان روزانه
2702 735 منطقه 3 دختر انديمشك روزانه
3136 865 منطقه 3 پسر مسجدسليمان روزانه
3355 932 منطقه 3 دختر گتوند روزانه
3711 1033 منطقه 3 پسر كازرون روزانه
3811 1069 منطقه 3 پسر گچساران روزانه
4145 1175 منطقه 3 پسر بهمئي روزانه
4276 1212 منطقه 3 دختر گچساران روزانه
4276 1212 منطقه 3 پسر فسا روزانه
4318 1220 منطقه 3 پسر بندرامام خميني روزانه
4457 1256 منطقه 3 دختر رامهرمز روزانه
4712 1330 منطقه 3 دختر ماه شهر روزانه
4749 1343 منطقه 3 پسر قائميه روزانه
5040 1425 منطقه 3 پسر سپيدان روزانه
5077 1438 منطقه 3 پسر باغملك روزانه
5097 1443 منطقه 3 پسر دهدشت روزانه
5196 1471 منطقه 3 پسر ايذه روزانه
5252 1496 منطقه 3 دختر دهدشت روزانه
5289 1508 منطقه 3 پسر لالي روزانه
5371 1540 منطقه 3 پسر اميديه روزانه
5649 1609 منطقه 3 پسر برازجان روزانه
5691 1620 منطقه 3 پسر رامهرمز روزانه
5712 1626 منطقه 3 دختر گتوند روزانه
7718 2198 منطقه 3 پسر دره شهر  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8074 2302 منطقه 3 پسر دهدشت  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8420 2423 منطقه 3 پسر رامهرمز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8721 2524 منطقه 3 پسر بندرامام خميني  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8884 2572 منطقه 3 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
8979 2600 منطقه 3 دختر ايذه  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
9062 2620 منطقه 3 پسر تهران  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
9426 2739 منطقه 3 پسر اميديه  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
9426 2739 منطقه 3 پسر شوشتر  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
9657 2799 منطقه 3 پسر برازجان  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
9877 2857 منطقه 3 پسر رامهرمز  شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11904 3485 منطقه 3 پسر باغملك محروم بومی استان
12181 3586 منطقه 3 دختر گتوند محروم بومی استان
15264 4518 منطقه 3 پسر تهران محروم بومی استان
374661 153915 منطقه 3 پسر دره شهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4581 1357 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
5839 1697 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7471 2146 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
8149 2338 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
8806 2496 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
9017 2561 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
9250 2624 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
9278 2637 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
1083 481 منطقه 2 سنندج روزانه
1757 768 منطقه 2 سنندج روزانه
1790 783 منطقه 2 سنندج روزانه
2546 1095 منطقه 2 سنندج روزانه
2936 1233 منطقه 2 سنندج روزانه
3257 1352 منطقه 2 سنندج روزانه
3361 1393 منطقه 2 سنندج روزانه
3932 1630 منطقه 2 سنندج روزانه
3998 1657 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
4024 1668 منطقه 2 سنندج روزانه
4099 1701 منطقه 2 سنندج روزانه
4137 1722 منطقه 2 تهران روزانه
4690 1981 منطقه 2 سنندج روزانه
4792 2025 منطقه 2 سنندج روزانه
4792 2025 منطقه 2 زنجان روزانه
4880 2060 منطقه 2 تهران روزانه
4922 2084 منطقه 2 سنندج روزانه
5354 2248 منطقه 2 سنندج روزانه
5392 2263 منطقه 2 سنندج روزانه
5419 2277 منطقه 2 لاهيجان روزانه
5439 2289 منطقه 2 سنندج روزانه
6964 2962 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
7266 3101 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
7995 3423 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
8277 3534 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
8302 3547 منطقه 2 سنندج محروم بومی استان
8399 3595 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
8478 3632 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
8518 3649 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
8765 3745 منطقه 2 قم شهریه پرداز
9150 3899 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
9226 3932 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
9334 3965 منطقه 2 لاهيجان شهریه پرداز
9348 3970 منطقه 2 همدان شهریه پرداز
10299 4372 منطقه 2 سنندج محروم بومی استان
2509 673 منطقه 3 سقز روزانه
2888 793 منطقه 3 اشنويه روزانه
3448 961 منطقه 3 قروه روزانه
3505 977 منطقه 3 دهگلان روزانه
3654 1015 منطقه 3 بوكان روزانه
3904 1103 منطقه 3 مهاباد روزانه
4003 1134 منطقه 3 سردشت روزانه
4128 1170 منطقه 3 مهاباد روزانه
4222 1195 منطقه 3 سقز روزانه
4264 1207 منطقه 3 اشنويه روزانه
4349 1230 منطقه 3 بوكان روزانه
4376 1239 منطقه 3 بوكان روزانه
4494 1267 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
5108 1446 منطقه 3 سقز روزانه
5335 1526 منطقه 3 مياندوآب روزانه
5371 1540 منطقه 3 مياندوآب روزانه
5424 1554 منطقه 3 بانه روزانه
5431 1555 منطقه 3 تهران روزانه
5526 1572 منطقه 3 چالدران سياه چشمه روزانه
5596 1598 منطقه 3 نقده روزانه
5596 1598 منطقه 3 مهاباد روزانه
5617 1602 منطقه 3 پاوه روزانه
5809 1646 منطقه 3 گيلانغرب روزانه
6615 1874 منطقه 3 سقز محروم بومی استان
6778 1920 منطقه 3 مريوان محروم بومی استان
6836 1938 منطقه 3 مريوان شهریه پرداز
7089 2011 منطقه 3 كامياران شهریه پرداز
7718 2198 منطقه 3 دهگلان محروم بومی استان
7776 2213 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
8074 2302 منطقه 3 بيجار محروم بومی استان
8149 2335 منطقه 3 قروه محروم بومی استان
8440 2432 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
8791 2545 منطقه 3 ديواندره محروم بومی استان
8849 2558 منطقه 3 مريوان شهریه پرداز
8849 2558 منطقه 3 قروه محروم بومی استان
9238 2683 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
10809 3141 منطقه 3 مريوان محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4792 1413 منطقه 1 تهران روزانه
4818 1424 منطقه 1 تبريز روزانه
5506 1615 منطقه 1 تهران روزانه
5921 1723 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7394 2124 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
7615 2200 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
1287 570 منطقه 2 اراك روزانه
2442 1048 منطقه 2 اراك روزانه
2555 1097 منطقه 2 اراك روزانه
2653 1131 منطقه 2 خمين روزانه
2804 1190 منطقه 2 اراك روزانه
3477 1437 منطقه 2 اراك روزانه
3540 1467 منطقه 2 اراك روزانه
4114 1711 منطقه 2 اراك روزانه
4137 1722 منطقه 2 اراك روزانه
4284 1795 منطقه 2 اراك روزانه
4412 1862 منطقه 2 اراك روزانه
4494 1895 منطقه 2 شازند روزانه
4599 1940 منطقه 2 اراك روزانه
4749 2005 منطقه 2 رشت روزانه
4759 2008 منطقه 2 قزوين روزانه
4907 2075 منطقه 2 كرج روزانه
5006 2119 منطقه 2 اراك روزانه
5015 2122 منطقه 2 كرج روزانه
5049 2136 منطقه 2 اراك روزانه
5121 2171 منطقه 2 اراك روزانه
5204 2203 منطقه 2 قم روزانه
5260 2219 منطقه 2 ملاير روزانه
5410 2271 منطقه 2 قم روزانه
5410 2271 منطقه 2 اراك روزانه
5410 2271 منطقه 2 تويسركان روزانه
5410 2271 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
5454 2297 منطقه 2 گلپايگان روزانه
5497 2318 منطقه 2 لنگرود روزانه
5569 2351 منطقه 2 محمد شهر روزانه
5617 2371 منطقه 2 قزوين روزانه
5630 2380 منطقه 2 اراك روزانه
5649 2391 منطقه 2 قزوين روزانه
5649 2391 منطقه 2 املش روزانه
6170 2625 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
6438 2736 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
7129 3047 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
7329 3129 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
7481 3194 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
7549 3223 منطقه 2 قم شهریه پرداز
7615 3244 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
8032 3436 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
8149 3476 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
8180 3485 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
8310 3551 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
8451 3616 منطقه 2 گلپايگان شهریه پرداز
10697 4542 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
10871 4611 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
11130 4730 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
12353 5241 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
12827 5444 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
13267 5624 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
13286 5631 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
13469 5695 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
13542 5731 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
13559 5739 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
13912 5892 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
14097 5971 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
14702 6257 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
16048 6842 منطقه 2 اراك محروم بومی استان
4731 1335 منطقه 3 دورود روزانه
4749 1343 منطقه 3 شازند روزانه
5108 1446 منطقه 3 رامهرمز روزانه
5212 1478 منطقه 3 شوط روزانه
6036 1709 منطقه 3 ابهر روزانه
6369 1805 منطقه 3 ملارد روزانه
6526 1854 منطقه 3 خدابنده روزانه
6822 1935 منطقه 3 ازنا شهریه پرداز
8739 2528 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
10246 2962 منطقه 3 كوهناني شهریه پرداز
10435 3024 منطقه 3 گتوند شهریه پرداز
10476 3035 منطقه 3 جوانرود شهریه پرداز
10483 3038 منطقه 3 بوكان شهریه پرداز
10519 3052 منطقه 3 رومشكان شهریه پرداز
10545 3059 منطقه 3 بوكان شهریه پرداز
10584 3070 منطقه 3 قروه شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3741 1145 منطقه 1 تهران روزانه
4145 1245 منطقه 1 مشهد روزانه
4209 1257 منطقه 1 مشهد روزانه
4254 1268 منطقه 1 مشهد روزانه
4361 1292 منطقه 1 تهران روزانه
4722 1396 منطقه 1 مشهد روزانه
4731 1398 منطقه 1 مشهد روزانه
8041 2314 منطقه 1 تهران شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان
1311 581 منطقه 2 گرگان روزانه
1471 645 منطقه 2 گرگان روزانه
2759 1173 منطقه 2 رشت روزانه
2955 1241 منطقه 2 گرگان روزانه
3050 1270 منطقه 2 گرگان روزانه
3084 1286 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
3574 1483 منطقه 2 گرگان روزانه
3968 1644 منطقه 2 گرگان روزانه
3978 1650 منطقه 2 سبزوار روزانه
4145 1726 منطقه 2 قائم شهر روزانه
4154 1730 منطقه 2 كردكوي محروم بومی استان
4180 1743 منطقه 2 ساري روزانه
4209 1761 منطقه 2 بجنورد روزانه
4222 1767 منطقه 2 قائم شهر روزانه
4254 1782 منطقه 2 بابل روزانه
4284 1795 منطقه 2 گرمسار روزانه
4318 1815 منطقه 2 گرگان روزانه
4354 1833 منطقه 2 نيشابور روزانه
4370 1840 منطقه 2 قائم شهر روزانه
4383 1847 منطقه 2 بابل روزانه
4441 1872 منطقه 2 بابل روزانه
4484 1891 منطقه 2 بابل روزانه
4519 1905 منطقه 2 گرگان روزانه
4656 1966 منطقه 2 قائم شهر روزانه
4712 1989 منطقه 2 بابل روزانه
4731 1998 منطقه 2 بجنورد روزانه
4731 1998 منطقه 2 سبزوار روزانه
4891 2067 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
5468 2305 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
6022 2565 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
6227 2645 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7089 3029 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7146 3054 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7301 3117 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7471 3191 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7652 3263 منطقه 2 ساري شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7823 3341 منطقه 2 تربت حيدريه شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7927 3392 منطقه 2 بهشهر شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7944 3397 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
7963 3409 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
8074 3451 منطقه 2 قوچان شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
8099 3461 منطقه 2 بابل شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
8203 3500 منطقه 2 رشت شهریه پرداز-محل تحصیل گلستان – گرگان – پردیس خودگردان
3817 1071 منطقه 3 اسفراين روزانه
3998 1132 منطقه 3 آشخانه روزانه
4063 1149 منطقه 3 تهران روزانه
4472 1261 منطقه 3 شيروان روزانه
4680 1320 منطقه 3 شيروان روزانه
4690 1323 منطقه 3 گرگان روزانه
4930 1392 منطقه 3 گنبد روزانه
5399 1547 منطقه 3 تنكابن روزانه
5745 1633 منطقه 3 گنبد روزانه
5809 1646 منطقه 3 تنكابن روزانه
5974 1692 منطقه 3 گنبد روزانه
7345 2097 منطقه 3 تهران روزانه
7535 2152 منطقه 3 مينودشت محروم بومی استان
7935 2255 منطقه 3 آزادشهر شهریه پرداز- محل تحصیل پردیس خودگردان
7986 2270 منطقه 3 بندرتركمن شهریه پرداز- محل تحصیل پردیس خودگردان
8495 2449 منطقه 3 گرگان محروم بومی استان
9319 2707 منطقه 3 اسفراين شهریه پرداز- محل تحصیل پردیس خودگردان
10025 2900 منطقه 3 بندرگز شهریه پرداز- محل تحصیل پردیس خودگردان
10545 3059 منطقه 3 مينودشت محروم بومی استان
10637 3085 منطقه 3 تهران محروم بومی استان
11058 3217 منطقه 3 گنبد محروم بومی استان
11101 3233 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز- محل تحصیل پردیس خودگردان
11761 3430 منطقه 3 مينودشت محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1337 426 منطقه 1 تهران روزانه
1417 454 منطقه 1 تبريز روزانه
2349 709 منطقه 1 خسروشاه روزانه
2358 711 منطقه 1 تبريز روزانه
2380 718 منطقه 1 تبريز روزانه
2487 749 منطقه 1 تبريز روزانه
2647 804 منطقه 1 تبريز روزانه
2759 838 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
2834 859 منطقه 1 تبريز روزانه
3029 929 منطقه 1 تبريز روزانه
3040 935 منطقه 1 تبريز روزانه
3076 948 منطقه 1 تبريز روزانه
3114 955 منطقه 1 تهران روزانه
3184 978 منطقه 1 تبريز روزانه
3271 1001 منطقه 1 تبريز روزانه
3355 1032 منطقه 1 تبريز روزانه
3686 1132 منطقه 1 تبريز روزانه
3773 1153 منطقه 1 تبريز روزانه
5135 1505 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
6377 1857 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
6487 1886 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
6606 1917 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7007 2033 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7049 2041 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7064 2044 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7120 2056 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
2048 897 منطقه 2 مرند روزانه
2259 974 منطقه 2 مراغه روزانه
2710 1148 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
2792 1186 منطقه 2 بناب روزانه
3234 1344 منطقه 2 اروميه روزانه
3673 1521 منطقه 2 بناب روزانه
3864 1605 منطقه 2 اروميه روزانه
4137 1722 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
5128 2175 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
5371 2254 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
6036 2570 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
7105 3036 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
7228 3087 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
7407 3163 منطقه 2 بناب شهریه پرداز
2402 652 منطقه 3 خوي روزانه
2408 654 منطقه 3 ايلخچي روزانه
2434 659 منطقه 3 تكاب روزانه
2457 663 منطقه 3 سردشت روزانه
2715 739 منطقه 3 اهر روزانه
2775 754 منطقه 3 نقده روزانه
2819 770 منطقه 3 بانه روزانه
2861 785 منطقه 3 سراب روزانه
2907 798 منطقه 3 خوي روزانه
2961 814 منطقه 3 خوي روزانه
3067 845 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
3093 851 منطقه 3 نقده روزانه
3122 858 منطقه 3 سقز روزانه
3184 879 منطقه 3 مياندوآب روزانه
3188 880 منطقه 3 نقده روزانه
3208 889 منطقه 3 نقده روزانه
3221 895 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
3221 895 منطقه 3 هريس روزانه
3461 965 منطقه 3 نقده روزانه
3505 977 منطقه 3 سلماس روزانه
3596 999 منطقه 3 اشنويه روزانه
3686 1027 منطقه 3 عجب شير روزانه
3762 1050 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
3790 1058 منطقه 3 مهاباد روزانه
3826 1074 منطقه 3 خوي روزانه
3858 1087 منطقه 3 شبستر روزانه
3893 1098 منطقه 3 مياندوآب روزانه
5059 1433 منطقه 3 سلماس شهریه پرداز
5817 1649 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
7439 2124 منطقه 3 شوط محروم بومی استان
7460 2131 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
7471 2134 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
7676 2188 منطقه 3 مهاباد شهریه پرداز
7859 2236 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
7888 2245 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
7908 2247 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
8074 2302 منطقه 3 سردشت شهریه پرداز
8131 2328 منطقه 3 پيرانشهر شهریه پرداز
8163 2342 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
8173 2348 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
8173 2348 منطقه 3 مهاباد شهریه پرداز
8356 2406 منطقه 3 بوكان محروم بومی استان
9386 2730 منطقه 3 پلدشت محروم بومی استان
10268 2971 منطقه 3 مياندوآب محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
1896 583 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
2024 612 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
2327 702 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
3050 938 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
3324 1020 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
3960 1197 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
4071 1231 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
4128 1241 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
4305 1280 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
4361 1292 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
4383 1297 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
4450 1319 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
4519 1341 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
4543 1348 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
4863 1434 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
5040 1482 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
5067 1489 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
5077 1491 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
5260 1542 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
5354 1573 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
5431 1593 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
5596 1636 منطقه 1 دختر شيراز شهریه پرداز
7301 2100 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
7523 2164 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
7582 2186 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
7582 2186 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
7689 2218 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
8933 3811 منطقه 2 دختر آمل شهریه پرداز
8989 3837 منطقه 2 پسر قزوين شهریه پرداز
9500 4032 منطقه 2 پسر بابل شهریه پرداز
9547 4056 منطقه 2 دختر ميبد شهریه پرداز
9547 4056 منطقه 2 پسر يزد شهریه پرداز
1503 369 منطقه 3 دختر زرين دشت روزانه
3076 848 منطقه 3 پسر فسا روزانه
3093 851 منطقه 3 دختر فسا روزانه
3221 895 منطقه 3 پسر زرين دشت روزانه
4003 1134 منطقه 3 پسر مرودشت روزانه
4891 1385 منطقه 3 دختر ني ريز روزانه
5166 1463 منطقه 3 دختر داراب روزانه
5238 1489 منطقه 3 پسر فسا روزانه
5461 1558 منطقه 3 پسر فسا روزانه
6929 1965 منطقه 3 دختر فسا محروم بومی استان
8060 2297 منطقه 3 پسر داراب شهریه پرداز
8337 2400 منطقه 3 پسر جهرم محروم بومی استان
9114 2638 منطقه 3 دختر شيراز شهریه پرداز
9513 2768 منطقه 3 پسر مرودشت شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2249 678 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
5954 1734 منطقه 1 اصفهان روزانه
6429 1874 منطقه 1 اصفهان روزانه
6487 1886 منطقه 1 تهران روزانه
9615 2745 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
9698 2773 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
9707 2777 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
4916 2080 منطقه 2 قزوين روزانه
5526 2334 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
5657 2396 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
5936 2525 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
6036 2570 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
6063 2582 منطقه 2 همدان روزانه
6285 2671 منطقه 2 نهاوند روزانه
6394 2718 منطقه 2 ساري روزانه
6407 2724 منطقه 2 شهريار روزانه
6473 2753 منطقه 2 اراك روزانه
6487 2759 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
6502 2766 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
9372 3979 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
9569 4067 منطقه 2 خرم آباد شهریه پرداز
9602 4081 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
1533 377 منطقه 3 اركوازملكشاهي روزانه
3673 1023 منطقه 3 سرابله روزانه
4807 1359 منطقه 3 ايلام روزانه
4818 1362 منطقه 3 ايلام روزانه
4939 1396 منطقه 3 پيرانشهر روزانه
5000 1410 منطقه 3 ايلام روزانه
5135 1452 منطقه 3 اركوازملكشاهي روزانه
5154 1458 منطقه 3 ايوان غرب روزانه
5839 1658 منطقه 3 پاوه روزانه
5839 1658 منطقه 3 ايلام روزانه
5863 1667 منطقه 3 قروه روزانه
5889 1675 منطقه 3 بوكان روزانه
5889 1675 منطقه 3 كنگاور روزانه
5910 1679 منطقه 3 تالش روزانه
5954 1687 منطقه 3 سنقر روزانه
6087 1723 منطقه 3 خلخال روزانه
6087 1723 منطقه 3 صحنه روزانه
6170 1750 منطقه 3 دهگلان روزانه
6277 1780 منطقه 3 چابكسر روزانه
6295 1784 منطقه 3 مريوان روزانه
6304 1788 منطقه 3 كليبر روزانه
6347 1798 منطقه 3 دهگلان روزانه
6377 1808 منطقه 3 ايلام روزانه
6394 1812 منطقه 3 خوي روزانه
6541 1858 منطقه 3 ياسوج روزانه
6822 1935 منطقه 3 ايلام روزانه
7015 1996 منطقه 3 الشتر روزانه
8163 2342 منطقه 3 اركوازملكشاهي شهریه پرداز
8420 2423 منطقه 3 ايلام شهریه پرداز
8873 2567 منطقه 3 نورآباد روزانه
9102 2634 منطقه 3 ايلام شهریه پرداز
10283 2976 منطقه 3 ايلام محروم بومی استان
10330 2990 منطقه 3 تهران محروم بومی استان
12104 3558 منطقه 3 ايوان غرب محروم بومی استان
12501 3684 منطقه 3 دره شهر محروم بومی استان
13013 3847 منطقه 3 دره شهر محروم بومی استان
13098 3873 منطقه 3 آبدانان محروم بومی استان
13224 3909 منطقه 3 ايلام محروم بومی استان
13304 3932 منطقه 3 سرابله محروم بومی استان
461836 194551 منطقه 3 آبدانان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2385 719 منطقه 1 تبريز روزانه
3366 1038 منطقه 1 تهران روزانه
3546 1090 منطقه 1 تهران روزانه
3741 1145 منطقه 1 تهران روزانه
3949 1193 منطقه 1 تبريز روزانه
4646 1373 منطقه 1 تبريز روزانه
6063 1764 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7788 2242 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7788 2242 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
7805 2247 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
7877 2270 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
1597 695 منطقه 2 مرند روزانه
2481 1070 منطقه 2 زنجان روزانه
3234 1344 منطقه 2 مرند روزانه
3307 1373 منطقه 2 كرج روزانه
3383 1401 منطقه 2 لاهيجان روزانه
3574 1483 منطقه 2 زنجان روزانه
3617 1503 منطقه 2 مراغه روزانه
3686 1527 منطقه 2 زنجان روزانه
3846 1599 منطقه 2 مرند روزانه
3941 1634 منطقه 2 قزوين روزانه
3941 1634 منطقه 2 بناب روزانه
4029 1670 منطقه 2 زنجان روزانه
4128 1717 منطقه 2 مرند روزانه
4145 1726 منطقه 2 فرديس روزانه
4164 1735 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان
4180 1743 منطقه 2 كرج روزانه
4202 1758 منطقه 2 قزوين روزانه
4202 1758 منطقه 2 كرج روزانه
4222 1767 منطقه 2 رشت روزانه
4238 1776 منطقه 2 اروميه روزانه
4305 1808 منطقه 2 اروميه روزانه
4328 1820 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
4328 1820 منطقه 2 بناب روزانه
4370 1840 منطقه 2 كرج روزانه
4581 1932 منطقه 2 اردبيل روزانه
4592 1937 منطقه 2 قزوين روزانه
4614 1945 منطقه 2 ابهر روزانه
4639 1957 منطقه 2 رشت روزانه
4656 1966 منطقه 2 لاهيجان روزانه
5108 2165 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
6407 2724 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
6473 2753 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
6526 2777 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
6564 2796 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
7287 3110 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
7329 3129 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
7394 3158 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
7626 3251 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
7718 3295 منطقه 2 ملكان شهریه پرداز
7831 3346 منطقه 2 زنجان شهریه پرداز
8706 3719 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان
9535 4048 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان
9547 4056 منطقه 2 ابهر محروم-بومي استان زنجان
9894 4202 منطقه 2 تهران محروم-بومي استان زنجان
10299 4372 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان
10419 4424 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان
2385 644 منطقه 3 هشترود روزانه
2619 707 منطقه 3 خوي روزانه
2883 791 منطقه 3 عجب شير روزانه
2995 825 منطقه 3 نقده روزانه
3373 936 منطقه 3 خدابنده شهریه پرداز
3406 947 منطقه 3 هشترود روزانه
3913 1108 منطقه 3 خوي روزانه
3919 1111 منطقه 3 خوي روزانه
4071 1153 منطقه 3 سراب روزانه
4361 1234 منطقه 3 خوي روزانه
4484 1263 منطقه 3 هشترود روزانه
4519 1274 منطقه 3 خوي روزانه
4581 1293 منطقه 3 سراب روزانه
4599 1297 منطقه 3 ميانه روزانه
4800 1357 منطقه 3 ابهر روزانه
4930 1392 منطقه 3 خدابنده شهریه پرداز
5166 1463 منطقه 3 نظرآباد روزانه
5220 1481 منطقه 3 آبيك روزانه
5252 1496 منطقه 3 خدابنده روزانه
6463 1834 منطقه 3 سلماس شهریه پرداز
7301 2085 منطقه 3 شاهين دژ شهریه پرداز
7702 2194 منطقه 3 خدابنده روزانه
7814 2226 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
8212 2358 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
8289 2384 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
8420 2423 منطقه 3 مياندوآب شهریه پرداز
8478 2443 منطقه 3 ميانه شهریه پرداز
8706 2518 منطقه 3 سلماس شهریه پرداز
8968 2597 منطقه 3 رباط كريم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3122 957 منطقه 1 تهران روزانه
3262 997 منطقه 1 مشهد روزانه
5910 1719 منطقه 1 تهران روزانه
6179 1797 منطقه 1 تهران روزانه
6277 1831 منطقه 1 مشهد روزانه
8368 2381 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
8933 2534 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
1742 760 منطقه 2 سبزوار روزانه
2788 1183 منطقه 2 سبزوار روزانه
3394 1404 منطقه 2 سبزوار روزانه
4036 1674 منطقه 2 سبزوار روزانه
4114 1711 منطقه 2 سبزوار روزانه
4231 1773 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
4412 1862 منطقه 2 سبزوار روزانه
4792 2025 منطقه 2 سبزوار روزانه
4807 2029 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
5786 2466 منطقه 2 سبزوار روزانه
5871 2498 منطقه 2 بجنورد روزانه
5910 2513 منطقه 2 بابل روزانه
5936 2525 منطقه 2 سمنان روزانه
5944 2528 منطقه 2 بجنورد روزانه
5974 2545 منطقه 2 بجنورد روزانه
6002 2555 منطقه 2 گرگان روزانه
6055 2578 منطقه 2 رشت روزانه
6130 2608 منطقه 2 شاهرود روزانه
6208 2637 منطقه 2 ساري روزانه
6258 2660 منطقه 2 گرمسار روزانه
6268 2664 منطقه 2 قوچان روزانه
6295 2675 منطقه 2 آمل روزانه
6316 2684 منطقه 2 جويبار روزانه
6369 2709 منطقه 2 بجنورد روزانه
7037 2997 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
8908 3802 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
4614 1303 منطقه 3 شيروان روزانه
4739 1338 منطقه 3 تربت جام روزانه
6295 1784 منطقه 3 بوكان روزانه
6445 1829 منطقه 3 مشهد روزانه
6851 1944 منطقه 3 نقاب سبزوار روزانه
10221 2955 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
10674 3098 منطقه 3 اسفراين شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
1855 572 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
4029 1220 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
4284 1275 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
4549 1350 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5006 1475 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5506 1615 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5605 1640 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5777 1675 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
6022 1753 منطقه 1 دختر تهران روزانه
6087 1772 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
6170 1795 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
6240 1819 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
7635 2204 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
7652 2211 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
7788 2242 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
7986 2297 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
8149 2338 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
8806 2496 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
11367 3229 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
1928 837 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
2043 895 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
2391 1025 منطقه 2 دختر كاشمر روزانه
2892 1217 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
2955 1241 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
2995 1255 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
3093 1292 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
3151 1317 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
3324 1382 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
4305 1808 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
4472 1885 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
4631 1953 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
4916 2080 منطقه 2 پسر تهران روزانه
4965 2105 منطقه 2 دختر بيرجند شهریه پرداز
5269 2221 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
5280 2224 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
5304 2233 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روزانه
5526 2334 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
5889 2504 منطقه 2 دختر فيض آبادتربت حيدريه روزانه
5900 2508 منطقه 2 پسر رفسنجان روزانه
5965 2541 منطقه 2 پسر مراغه روزانه
5986 2548 منطقه 2 پسر كاشمر روزانه
7523 3211 منطقه 2 پسر بيرجند شهریه پرداز
7549 3223 منطقه 2 دختر تربت حيدريه شهریه پرداز
8884 3793 منطقه 2 دختر بيرجند شهریه پرداز
8979 3833 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
9181 3909 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
9689 4119 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
10120 4306 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
10966 4656 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
11634 4941 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
14766 6278 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
15463 6589 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
16048 6842 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
16450 7013 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
2419 655 منطقه 3 دختر خواف روزانه
2619 707 منطقه 3 دختر تربت جام روزانه
4170 1183 منطقه 3 دختر تربت جام روزانه
4434 1251 منطقه 3 دختر طبس روزانه
5015 1416 منطقه 3 پسر فردوس روزانه
5537 1576 منطقه 3 پسر خواف روزانه
5537 1576 منطقه 3 دختر تهران روزانه
5667 1614 منطقه 3 پسر تربت جام روزانه
6217 1765 منطقه 3 دختر تايباد روزانه
8957 2594 منطقه 3 پسر فردوس شهریه پرداز
10087 2920 منطقه 3 دختر بيرجند محروم بومی استان
11323 3298 منطقه 3 پسر تربت جام شهریه پرداز
11478 3341 منطقه 3 پسر طبس شهریه پرداز
15566 4602 منطقه 3 پسر فردوس محروم بومی استان
18314 5419 منطقه 3 پسر طبس محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
1855 572 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
4029 1220 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
4284 1275 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
4549 1350 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5006 1475 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5506 1615 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5605 1640 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
5777 1675 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
6022 1753 منطقه 1 دختر تهران روزانه
6087 1772 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
6170 1795 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
6240 1819 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
7635 2204 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
7652 2211 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
7788 2242 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
7986 2297 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
8149 2338 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
8806 2496 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
11367 3229 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
1928 837 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
2043 895 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
2391 1025 منطقه 2 دختر كاشمر روزانه
2892 1217 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
2955 1241 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
2995 1255 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
3093 1292 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
3151 1317 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
3324 1382 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
4305 1808 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
4472 1885 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
4631 1953 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
4916 2080 منطقه 2 پسر تهران روزانه
4965 2105 منطقه 2 دختر بيرجند شهریه پرداز
5269 2221 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
5280 2224 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
5304 2233 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روزانه
5526 2334 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
5889 2504 منطقه 2 دختر فيض آبادتربت حيدريه روزانه
5900 2508 منطقه 2 پسر رفسنجان روزانه
5965 2541 منطقه 2 پسر مراغه روزانه
5986 2548 منطقه 2 پسر كاشمر روزانه
7523 3211 منطقه 2 پسر بيرجند شهریه پرداز
7549 3223 منطقه 2 دختر تربت حيدريه شهریه پرداز
8884 3793 منطقه 2 دختر بيرجند شهریه پرداز
8979 3833 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
9181 3909 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
9689 4119 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
10120 4306 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
10966 4656 منطقه 2 دختر بيرجند محروم بومی استان
11634 4941 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
14766 6278 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
15463 6589 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
16048 6842 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
16450 7013 منطقه 2 پسر بيرجند محروم بومی استان
2419 655 منطقه 3 دختر خواف روزانه
2619 707 منطقه 3 دختر تربت جام روزانه
4170 1183 منطقه 3 دختر تربت جام روزانه
4434 1251 منطقه 3 دختر طبس روزانه
5015 1416 منطقه 3 پسر فردوس روزانه
5537 1576 منطقه 3 پسر خواف روزانه
5537 1576 منطقه 3 دختر تهران روزانه
5667 1614 منطقه 3 پسر تربت جام روزانه
6217 1765 منطقه 3 دختر تايباد روزانه
8957 2594 منطقه 3 پسر فردوس شهریه پرداز
10087 2920 منطقه 3 دختر بيرجند محروم بومی استان
11323 3298 منطقه 3 پسر تربت جام شهریه پرداز
11478 3341 منطقه 3 پسر طبس شهریه پرداز
15566 4602 منطقه 3 پسر فردوس محروم بومی استان
18314 5419 منطقه 3 پسر طبس محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
3884 1176 منطقه 1 دختر تهران روزانه
4494 1332 منطقه 1 دختر تهران روزانه
4606 1365 منطقه 1 پسر تهران روزانه
4825 1426 منطقه 1 پسر تبريز روزانه
5700 1659 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
5889 1710 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
7377 2118 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
7394 2124 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
1941 845 منطقه 2 پسر قم روزانه
1987 869 منطقه 2 پسر قم روزانه
2361 1012 منطقه 2 دختر قم روزانه
2471 1064 منطقه 2 پسر قم روزانه
2732 1157 منطقه 2 دختر قم روزانه
3022 1263 منطقه 2 پسر قم روزانه
3050 1270 منطقه 2 پسر قم روزانه
3227 1341 منطقه 2 دختر قم روزانه
3373 1398 منطقه 2 دختر قم روزانه
3546 1471 منطقه 2 پسر قم روزانه
3693 1530 منطقه 2 پسر قم روزانه
3725 1548 منطقه 2 دختر آباده روزانه
4079 1690 منطقه 2 دختر كرج روزانه
4401 1855 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
4528 1909 منطقه 2 دختر قم شهریه پرداز
4672 1972 منطقه 2 دختر قم روزانه
4690 1981 منطقه 2 دختر ساوه روزانه
4712 1989 منطقه 2 پسر آباده روزانه
4813 2031 منطقه 2 دختر كرج روزانه
4834 2040 منطقه 2 پسر قم روزانه
4899 2072 منطقه 2 پسر قم روزانه
5863 2495 منطقه 2 پسر قم شهریه پرداز
6576 2801 منطقه 2 پسر تهران شهریه پرداز
6625 2828 منطقه 2 پسر قم شهریه پرداز
6778 2896 منطقه 2 دختر فرديس شهریه پرداز
7166 3061 منطقه 2 دختر قم شهریه پرداز
7240 3093 منطقه 2 دختر قم شهریه پرداز
7425 3171 منطقه 2 پسر قم شهریه پرداز
7460 3187 منطقه 2 پسر قم شهریه پرداز
10189 4333 منطقه 2 دختر قم شهریه پرداز
3703 1032 منطقه 3 دختر ياسوج روزانه
4939 1396 منطقه 3 پسر شهر قدس روزانه
5154 1458 منطقه 3 پسر تهران روزانه
7763 2212 منطقه 3 دختر قم شهریه پرداز
9031 2614 منطقه 3 پسر تبريز شهریه پرداز
9964 2882 منطقه 3 پسر لردگان شهریه پرداز
10951 3190 منطقه 3 دختر مريوان شهریه پرداز
10977 3197 منطقه 3 پسر دورود شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
6851 1985 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
6861 1989 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
6964 2025 منطقه 1 پسر مشهد روزانه
8192 2346 منطقه 1 پسر اصفهان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9002 2554 منطقه 1 پسر مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9602 2740 منطقه 1 دختر مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9657 2753 منطقه 1 پسر مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9689 2769 منطقه 1 پسر مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9773 2796 منطقه 1 پسر مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10087 2875 منطقه 1 دختر مشهد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10108 2882 منطقه 1 دختر تهران  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
2193 949 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
2804 1190 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
3838 1596 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
4222 1767 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
4342 1826 منطقه 2 پسر زاهدان روزانه
5000 2116 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
5296 2229 منطقه 2 پسر تهران محروم بومی استان
5745 2443 منطقه 2 پسر بهشهر روزانه
5755 2450 منطقه 2 پسر كاشمر  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6463 2748 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روزانه
6502 2766 منطقه 2 دختر بيرجند روزانه
6526 2777 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
6640 2834 منطقه 2 پسر گرگان روزانه
6735 2878 منطقه 2 پسر زاهدان روزانه
6743 2881 منطقه 2 دختر زاهدان روزانه
6761 2886 منطقه 2 پسر گرگان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
6790 2901 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روزانه
6802 2907 منطقه 2 پسر كرمان روزانه
6851 2922 منطقه 2 دختر تربت حيدريه روزانه
6861 2926 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روزانه
6929 2948 منطقه 2 دختر كرمان روزانه
7057 3011 منطقه 2 پسر كرمان روزانه
8560 3668 منطقه 2 پسر ساوه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9043 3859 منطقه 2 پسر رفسنجان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9278 3946 منطقه 2 پسر اراك  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9307 3957 منطقه 2 پسر رفسنجان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9359 3974 منطقه 2 دختر اراك  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9401 3993 منطقه 2 پسر زاهدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9820 4171 منطقه 2 دختر ساري  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9936 4226 منطقه 2 پسر قم  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9950 4232 منطقه 2 پسر كاشمر  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10011 4257 منطقه 2 پسر اروميه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10039 4271 منطقه 2 پسر فيروزآباد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10064 4285 منطقه 2 دختر لاهيجان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10120 4306 منطقه 2 دختر اهواز  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10795 4581 منطقه 2 دختر زاهدان محروم بومی استان
12155 5159 منطقه 2 دختر زاهدان محروم بومی استان
13240 5609 منطقه 2 دختر زاهدان محروم بومی استان
15353 6540 منطقه 2 دختر زاهدان محروم بومی استان
15711 6694 منطقه 2 پسر زاهدان محروم بومی استان
3324 922 منطقه 3 پسر سراوان محروم بومی استان
4537 1279 منطقه 3 دختر زابل روزانه
5852 1664 منطقه 3 پسر جيرفت روزانه
5879 1672 منطقه 3 پسر زابل روزانه
6778 1920 منطقه 3 پسر سراوان محروم بومی استان
6929 1965 منطقه 3 پسر بندرتركمن روزانه
6941 1970 منطقه 3 پسر زابل روزانه
6986 1989 منطقه 3 پسر بوكان شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
9165 2659 منطقه 3 پسر تربت جام شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
10608 3075 منطقه 3 پسر ايرانشهر شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11804 3445 منطقه 3 پسر بوكان شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11844 3463 منطقه 3 پسر بانه شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11844 3463 منطقه 3 پسر تهران شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11861 3470 منطقه 3 دختر ياسوج شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11888 3479 منطقه 3 دختر سرخس شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
11946 3505 منطقه 3 دختر سراوان محروم بومی استان
11998 3526 منطقه 3 پسر شيراز شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
12028 3537 منطقه 3 پسر گچساران شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
12028 3537 منطقه 3 پسر بافت شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
12063 3550 منطقه 3 دختر جيرفت شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان
13835 4092 منطقه 3 دختر ايرانشهر محروم بومی استان
14485 4284 منطقه 3 پسر سراوان محروم بومی استان
15063 4464 منطقه 3 پسر سراوان روزانه
15168 4492 منطقه 3 دختر ايرانشهر محروم بومی استان
15837 4691 منطقه 3 پسر سيب سوران و مهرستان محروم بومی استان
17107 5049 منطقه 3 پسر سراوان محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
3521 1082 منطقه 1 دختر مشهد  روزانه-نيمسال اول
3733 1142 منطقه 1 پسر مشهد  روزانه-نيمسال اول
4891 1440 منطقه 1 پسر مشهد  روزانه-نيمسال اول
5269 1546 منطقه 1 پسر مشهد  روزانه-نيمسال اول
6268 1826 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
8432 2395 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
8590 2434 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
8777 2486 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
2277 979 منطقه 2 دختر قوچان روزانه
2321 999 منطقه 2 دختر بجنورد روزانه
4401 1855 منطقه 2 پسر قوچان شهریه پرداز
4412 1862 منطقه 2 پسر بجنورد روزانه
4623 1948 منطقه 2 پسر شيروان روزانه
4783 2020 منطقه 2 دختر قوچان روزانه
5431 2284 منطقه 2 دختر تهران روزانه
5584 2357 منطقه 2 دختر آشخانه روزانه
5649 2391 منطقه 2 دختر بجنورد روزانه
5809 2475 منطقه 2 دختر ساري روزانه
8884 3793 منطقه 2 دختر شيروان شهریه پرداز
9215 3927 منطقه 2 دختر ساري شهریه پرداز
2400 651 منطقه 3 دختر بجنورد روزانه
4646 1312 منطقه 3 دختر اسفراين روزانه
4749 1343 منطقه 3 دختر اسفراين روزانه
5238 1489 منطقه 3 پسر مشهد روزانه
5684 1618 منطقه 3 پسر شيروان روزانه
7995 2273 منطقه 3 پسر بجنورد شهریه پرداز
8108 2316 منطقه 3 پسر آشخانه شهریه پرداز
8919 2585 منطقه 3 پسر شيروان روزانه
9334 2713 منطقه 3 دختر اسفراين شهریه پرداز
9626 2788 منطقه 3 دختر شيروان شهریه پرداز
10039 2904 منطقه 3 پسر مشهد شهریه پرداز
10053 2908 منطقه 3 پسر اسفراين شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
2453 737 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
5516 1618 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6036 1757 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6526 1896 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
6576 1907 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
6633 1923 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7407 2129 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
7449 2138 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
7676 3273 منطقه 2 دختر بروجن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8192 3492 منطقه 2 دختر نجف آباد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8234 3514 منطقه 2 دختر خميني شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8408 3600 منطقه 2 دختر شهركرد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8462 3622 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8462 3622 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8908 3802 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
9250 3939 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
7798 2219 منطقه 3 پسر فلاورجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9150 2650 منطقه 3 دختر فلاورجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10784 3129 منطقه 3 دختر شوشتر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10827 3147 منطقه 3 پسر آبادان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10977 3197 منطقه 3 دختر برازجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11208 3259 منطقه 3 دختر مسجدسليمان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
2534 766 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
3753 1149 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
4209 1257 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
5537 1623 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
5734 1667 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
5986 1743 منطقه 1 پسر اصفهان روزانه
7868 2268 منطقه 1 دختر شيراز شهریه پرداز
8120 2333 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
8485 2405 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
8654 2460 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
8668 2465 منطقه 1 پسر شيراز شهریه پرداز
4161 1733 منطقه 2 دختر اراك شهریه پرداز
5497 2318 منطقه 2 دختر بوشهر روزانه
8180 3485 منطقه 2 دختر آباده شهریه پرداز
8192 3492 منطقه 2 پسر بوشهر شهریه پرداز
12978 5501 منطقه 2 دختر بوشهر محروم بومی استان
13066 5545 منطقه 2 پسر بوشهر محروم بومی استان
2732 743 منطقه 3 دختر خورموج روزانه
2828 773 منطقه 3 پسر بندر گناوه روزانه
2980 821 منطقه 3 پسر زرقان روزانه
3213 892 منطقه 3 دختر بندر دير روزانه
4056 1145 منطقه 3 پسر مرودشت روزانه
4370 1236 منطقه 3 دختر جم روزانه
4406 1245 منطقه 3 پسر برازجان روزانه
4792 1355 منطقه 3 پسر برازجان روزانه
5809 1646 منطقه 3 پسر برازجان روزانه
5839 1658 منطقه 3 دختر دهدشت روزانه
6473 1838 منطقه 3 دختر شيراز شهریه پرداز
6752 1912 منطقه 3 دختر شيراز شهریه پرداز
7594 2164 منطقه 3 پسر برازجان شهریه پرداز
7604 2168 منطقه 3 پسر برازجان شهریه پرداز
7935 2255 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني شهریه پرداز
8608 2486 منطقه 3 دختر ارسنجان روزانه
9215 2676 منطقه 3 پسر بندر گناوه محروم بومی استان
10339 2995 منطقه 3 پسر برازجان محروم بومی استان
10720 3111 منطقه 3 پسر برازجان محروم بومی استان
10951 3190 منطقه 3 پسر بندر دير محروم بومی استان
13676 4037 منطقه 3 دختر برازجان محروم بومی استان
14766 4371 منطقه 3 پسر برازجان محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5823 1691 منطقه 1 دختر تهران روزانه
5921 1723 منطقه 1 دختر اصفهان روزانه
7571 2179 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
8368 2381 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
2610 1117 منطقه 2 دختر خرم آباد روزانه
3686 1527 منطقه 2 دختر تهران روزانه
3991 1654 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
4036 1674 منطقه 2 دختر خرم آباد روزانه
4099 1701 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
4170 1737 منطقه 2 پسر بيران شهر روزانه
4392 1850 منطقه 2 دختر خرم آباد روزانه
4854 2051 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
4863 2054 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
5431 2284 منطقه 2 پسر همدان روزانه
5809 2475 منطقه 2 دختر اراك روزانه
5809 2475 منطقه 2 پسر ملاير روزانه
5839 2485 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
5852 2489 منطقه 2 دختر بابل روزانه
5852 2489 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
5921 2518 منطقه 2 دختر ملاير روزانه
5954 2534 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
5965 2541 منطقه 2 دختر قم روزانه
6015 2562 منطقه 2 دختر تويسركان روزانه
6055 2578 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
6667 2849 منطقه 2 پسر خرم آباد شهریه پرداز
7228 3087 منطقه 2 پسر خرم آباد شهریه پرداز
7523 3211 منطقه 2 دختر الشتر شهریه پرداز
7750 3308 منطقه 2 دختر سنندج شهریه پرداز
7919 3388 منطقه 2 دختر خرم آباد شهریه پرداز
8247 3521 منطقه 2 پسر خرم آباد شهریه پرداز
8791 3757 منطقه 2 دختر خرم آباد شهریه پرداز
9359 3974 منطقه 2 پسر خرم آباد محروم بومی استان
9717 4127 منطقه 2 دختر خرم آباد محروم بومی استان
11150 4738 منطقه 2 پسر خرم آباد محروم بومی استان
2995 825 منطقه 3 پسر كازرون روزانه
3666 1020 منطقه 3 دختر الشتر روزانه
3872 1092 منطقه 3 پسر دره شهر روزانه
4170 1183 منطقه 3 پسر ياسوج روزانه
4484 1263 منطقه 3 دختر دورود روزانه
5077 1438 منطقه 3 پسر نورآباد روزانه
5212 1478 منطقه 3 دختر نورآباد روزانه
5280 1506 منطقه 3 دختر كرمانشاه روزانه
5296 1511 منطقه 3 پسر كوهدشت روزانه
5809 1646 منطقه 3 دختر ميانه روزانه
5839 1658 منطقه 3 پسر مشكين شهر روزانه
5986 1696 منطقه 3 پسر بيجار روزانه
6201 1762 منطقه 3 دختر دورود روزانه
6454 1831 منطقه 3 پسر كوهدشت شهریه پرداز
6667 1887 منطقه 3 دختر دورود روزانه
7166 2039 منطقه 3 پسر ايلام روزانه
8399 2417 منطقه 3 دختر الشتر شهریه پرداز
8681 2508 منطقه 3 دختر اليگودرز محروم بومی استان
8816 2550 منطقه 3 پسر كوهدشت محروم بومی استان
9150 2650 منطقه 3 پسر دورود شهریه پرداز
9500 2764 منطقه 3 پسر الشتر شهریه پرداز
9804 2835 منطقه 3 پسر پلدختر شهریه پرداز
9863 2852 منطقه 3 دختر دورود محروم بومی استان
11058 3217 منطقه 3 پسر خرم آباد محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5823 1691 منطقه 1 دختر تهران روزانه
5921 1723 منطقه 1 دختر اصفهان روزانه
7571 2179 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
8368 2381 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
2610 1117 منطقه 2 دختر خرم آباد روزانه
3686 1527 منطقه 2 دختر تهران روزانه
3991 1654 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
4036 1674 منطقه 2 دختر خرم آباد روزانه
4099 1701 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
4170 1737 منطقه 2 پسر بيران شهر روزانه
4392 1850 منطقه 2 دختر خرم آباد روزانه
4854 2051 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
4863 2054 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
5431 2284 منطقه 2 پسر همدان روزانه
5809 2475 منطقه 2 دختر اراك روزانه
5809 2475 منطقه 2 پسر ملاير روزانه
5839 2485 منطقه 2 پسر كرمانشاه روزانه
5852 2489 منطقه 2 دختر بابل روزانه
5852 2489 منطقه 2 دختر كرمانشاه روزانه
5921 2518 منطقه 2 دختر ملاير روزانه
5954 2534 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
5965 2541 منطقه 2 دختر قم روزانه
6015 2562 منطقه 2 دختر تويسركان روزانه
6055 2578 منطقه 2 پسر خرم آباد روزانه
6667 2849 منطقه 2 پسر خرم آباد شهریه پرداز
7228 3087 منطقه 2 پسر خرم آباد شهریه پرداز
7523 3211 منطقه 2 دختر الشتر شهریه پرداز
7750 3308 منطقه 2 دختر سنندج شهریه پرداز
7919 3388 منطقه 2 دختر خرم آباد شهریه پرداز
8247 3521 منطقه 2 پسر خرم آباد شهریه پرداز
8791 3757 منطقه 2 دختر خرم آباد شهریه پرداز
9359 3974 منطقه 2 پسر خرم آباد محروم بومی استان
9717 4127 منطقه 2 دختر خرم آباد محروم بومی استان
11150 4738 منطقه 2 پسر خرم آباد محروم بومی استان
2995 825 منطقه 3 پسر كازرون روزانه
3666 1020 منطقه 3 دختر الشتر روزانه
3872 1092 منطقه 3 پسر دره شهر روزانه
4170 1183 منطقه 3 پسر ياسوج روزانه
4484 1263 منطقه 3 دختر دورود روزانه
5077 1438 منطقه 3 پسر نورآباد روزانه
5212 1478 منطقه 3 دختر نورآباد روزانه
5280 1506 منطقه 3 دختر كرمانشاه روزانه
5296 1511 منطقه 3 پسر كوهدشت روزانه
5809 1646 منطقه 3 دختر ميانه روزانه
5839 1658 منطقه 3 پسر مشكين شهر روزانه
5986 1696 منطقه 3 پسر بيجار روزانه
6201 1762 منطقه 3 دختر دورود روزانه
6454 1831 منطقه 3 پسر كوهدشت شهریه پرداز
6667 1887 منطقه 3 دختر دورود روزانه
7166 2039 منطقه 3 پسر ايلام روزانه
8399 2417 منطقه 3 دختر الشتر شهریه پرداز
8681 2508 منطقه 3 دختر اليگودرز محروم بومی استان
8816 2550 منطقه 3 پسر كوهدشت محروم بومی استان
9150 2650 منطقه 3 پسر دورود شهریه پرداز
9500 2764 منطقه 3 پسر الشتر شهریه پرداز
9804 2835 منطقه 3 پسر پلدختر شهریه پرداز
9863 2852 منطقه 3 دختر دورود محروم بومی استان
11058 3217 منطقه 3 پسر خرم آباد محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
3295 1009 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3558 1093 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3579 1100 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
3826 1162 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
4623 1368 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
4991 1473 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6010 1749 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6046 1760 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6596 1912 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
6778 1963 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
6836 1981 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7064 2044 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7146 2062 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7146 2062 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
7254 2087 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
7493 2154 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
7535 2167 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
3044 1267 منطقه 2 دختر كاشمر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
6929 2948 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7431 3175 منطقه 2 دختر سبزوار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
7635 3257 منطقه 2 دختر رفسنجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8173 3482 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8221 3508 منطقه 2 دختر كاشمر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8631 3690 منطقه 2 دختر كاشمر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8706 3719 منطقه 2 دختر اراك پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
8739 3734 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8751 3738 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8791 3757 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8919 3806 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
8979 3833 منطقه 2 پسر زرين شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9017 3845 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9017 3845 منطقه 2 دختر رفسنجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9150 3899 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
9500 4032 منطقه 2 دختر لنگرود پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
9569 4067 منطقه 2 دختر خميني شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
6802 1928 منطقه 3 دختر سقز پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول
8908 2582 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
9114 2638 منطقه 3 دختر صالح آباد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9215 2676 منطقه 3 دختر قائن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9451 2746 منطقه 3 دختر اسفراين پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم
9476 2756 منطقه 3 پسر بجستان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
9523 2771 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10365 3002 منطقه 3 دختر شوشتر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
10394 3013 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10419 3020 منطقه 3 پسر خرمشهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10534 3057 منطقه 3 پسر زابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
10560 3063 منطقه 3 دختر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11073 3224 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11178 3250 منطقه 3 دختر مياندوآب پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
11478 3341 منطقه 3 پسر رشتخوار پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
4276 1273 منطقه 1 پسر تهران روزانه
4450 1319 منطقه 1 دختر تهران روزانه
4800 1415 منطقه 1 دختر تهران روزانه
5269 1546 منطقه 1 پسر آمل روزانه
5342 1569 منطقه 1 دختر تهران روزانه
5342 1569 منطقه 1 پسر تهران روزانه
5558 1627 منطقه 1 دختر مشهد روزانه
7098 2051 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
7594 2193 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
8108 2330 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
8234 2355 منطقه 1 دختر تهران شهریه پرداز
8277 2363 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
3044 1267 منطقه 2 پسر دامغان روزانه
3472 1434 منطقه 2 پسر سمنان روزانه
3481 1440 منطقه 2 پسر سمنان روزانه
3600 1495 منطقه 2 پسر سمنان روزانه
3741 1553 منطقه 2 دختر ورامين روزانه
4137 1722 منطقه 2 دختر سمنان روزانه
4421 1866 منطقه 2 دختر بجنورد روزانه
4863 2054 منطقه 2 دختر چالوس روزانه
4930 2087 منطقه 2 دختر زنجان روزانه
4948 2094 منطقه 2 پسر بابل روزانه
5033 2131 منطقه 2 پسر چالوس روزانه
5049 2136 منطقه 2 پسر قائم شهر روزانه
5067 2143 منطقه 2 دختر بهشهر روزانه
5142 2182 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر روزانه
5184 2198 منطقه 2 پسر آمل روزانه
5220 2208 منطقه 2 پسر كاشان روزانه
5304 2233 منطقه 2 پسر سمنان روزانه
5371 2254 منطقه 2 پسر يزد روزانه
5385 2260 منطقه 2 دختر جويبار روزانه
5410 2271 منطقه 2 پسر بابل روزانه
5410 2271 منطقه 2 پسر قم روزانه
5446 2293 منطقه 2 دختر زنجان روزانه
5461 2302 منطقه 2 پسر تهران روزانه
5617 2371 منطقه 2 پسر ورامين روزانه
6354 2703 منطقه 2 دختر سمنان  محروم-بومي استان سمنان
7416 3167 منطقه 2 پسر اروميه شهریه پرداز
7729 3299 منطقه 2 پسر سمنان شهریه پرداز
7798 3334 منطقه 2 پسر سمنان شهریه پرداز
7888 3371 منطقه 2 پسر آمل شهریه پرداز
8234 3514 منطقه 2 دختر قزوين شهریه پرداز
8420 3606 منطقه 2 پسر آمل شهریه پرداز
8957 3822 منطقه 2 پسر آمل روزانه
3666 1020 منطقه 3 پسر رباط كريم روزانه
5269 1502 منطقه 3 دختر خواف روزانه
6235 1771 منطقه 3 دختر هشتگرد روزانه
6418 1820 منطقه 3 دختر خدابنده روزانه
6445 1829 منطقه 3 پسر پاكدشت روزانه
8388 2413 منطقه 3 پسر دهدشت شهریه پرداز
10469 3032 منطقه 3 پسر ايوان غرب شهریه پرداز
10697 3105 منطقه 3 دختر دالاهو شهریه پرداز
11130 3240 منطقه 3 دختر ايلام شهریه پرداز
11274 3283 منطقه 3 پسر ياسوج شهریه پرداز
11417 3323 منطقه 3 دختر نقده شهریه پرداز
11417 3323 منطقه 3 پسر ياسوج شهریه پرداز
11446 3332 منطقه 3 پسر سقز شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5879 1706 منطقه 1 پسر تهران روزانه
5936 1727 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
6170 1795 منطقه 1 دختر تبريز روزانه
6667 1932 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
6711 1944 منطقه 1 دختر شيراز روزانه
6727 1950 منطقه 1 دختر تهران روزانه
6727 1950 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
6887 2000 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
7549 2171 منطقه 1 دختر شيراز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8849 2510 منطقه 1 دختر شيراز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9500 2704 منطقه 1 دختر شيراز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9602 2740 منطقه 1 پسر تبريز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3316 1378 منطقه 2 پسر بندرعباس روزانه
3693 1530 منطقه 2 پسر رودان روزانه
4775 2016 منطقه 2 دختر بندرعباس روزانه
5304 2233 منطقه 2 پسر بندرعباس روزانه
5516 2329 منطقه 2 دختر بندرعباس روزانه
6377 2713 منطقه 2 پسر لاهيجان روزانه
6418 2729 منطقه 2 دختر سيرجان روزانه
6438 2736 منطقه 2 دختر بندرعباس روزانه
6678 2855 منطقه 2 پسر بندر کنگ و چارک روزانه
6689 2861 منطقه 2 پسر اراك روزانه
6701 2866 منطقه 2 پسر آباده روزانه
6718 2874 منطقه 2 پسر رودسر روزانه
6761 2886 منطقه 2 پسر بوشهر روزانه
6768 2892 منطقه 2 پسر مراغه روزانه
6887 2933 منطقه 2 پسر شاهين شهر روزانه
8681 3707 منطقه 2 دختر لاهيجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8691 3712 منطقه 2 دختر بندرعباس شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8691 3712 منطقه 2 پسر كاشان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9438 4010 منطقه 2 دختر شهربابك شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9669 4111 منطقه 2 پسر كاشان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9669 4111 منطقه 2 دختر سيرجان شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
3733 1040 منطقه 3 دختر جيرفت روزانه
3960 1123 منطقه 3 پسر حاجي آباد روزانه
4370 1236 منطقه 3 پسر قلعه گنج روزانه
5246 1493 منطقه 3 پسر بندر کنگ و چارک روزانه
6098 1727 منطقه 3 پسر فسا روزانه
6142 1741 منطقه 3 پسر زرين دشت روزانه
6162 1748 منطقه 3 پسر شيراز روزانه
6295 1784 منطقه 3 دختر گچساران روزانه
6316 1791 منطقه 3 دختر بندر خمير روزانه
6463 1834 منطقه 3 پسر ني ريز روزانه
6768 1916 منطقه 3 پسر گچساران روزانه
6790 1924 منطقه 3 دختر داراب روزانه
6868 1948 منطقه 3 دختر جهرم روزانه
6887 1954 منطقه 3 پسر مرودشت روزانه
6901 1958 منطقه 3 پسر بستك روزانه
8173 2348 منطقه 3 پسر فيروزآباد شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
8816 2550 منطقه 3 پسر بندر کنگ و چارک شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9089 2629 منطقه 3 پسر تهران شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
9789 2829 منطقه 3 پسر بندر کنگ و چارک شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10164 2939 منطقه 3 دختر بندر کنگ و چارک شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10365 3002 منطقه 3 دختر فسا شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
10459 3029 منطقه 3 پسر ني ريز شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
16559 4907 منطقه 3 پسر بشاگرد  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بشاگرد
18821 5582 منطقه 3 پسر رودان محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بشاگرد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
6316 1841 منطقه 1 پسر اصفهان روزانه
5769 2457 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
5777 2461 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
5995 2551 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
6887 2933 منطقه 2 پسر زنجان روزانه
6941 2953 منطقه 2 پسر گرگان روزانه
6964 2962 منطقه 2 پسر يزد روزانه
6986 2970 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
7057 3011 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
9074 3871 منطقه 2 پسر اهواز شهریه پرداز
9334 3965 منطقه 2 پسر اهواز شهریه پرداز
9401 3993 منطقه 2 دختر خرم آباد شهریه پرداز
9615 4086 منطقه 2 پسر اهواز شهریه پرداز
9669 4111 منطقه 2 دختر اهواز شهریه پرداز
9726 4129 منطقه 2 پسر كاشان شهریه پرداز
3130 863 منطقه 3 دختر آبادان روزانه
3227 899 منطقه 3 دختر آبادان روزانه
4342 1227 منطقه 3 دختر الشتر روزانه
5986 1696 منطقه 3 دختر دشت آزادگان روزانه
6201 1762 منطقه 3 پسر تهران روزانه
6576 1869 منطقه 3 دختر مياندوآب روزانه
6752 1912 منطقه 3 دختر بندر ديلم روزانه
6952 1974 منطقه 3 پسر ديواندره روزانه
6964 1978 منطقه 3 دختر ايذه روزانه
6986 1989 منطقه 3 پسر دهدشت روزانه
10108 2926 منطقه 3 دختر اميديه شهریه پرداز
10365 3002 منطقه 3 دختر گچساران شهریه پرداز
15644 4631 منطقه 3 دختر ايذه محروم-بومي خوزستان
16069 4753 منطقه 3 پسر شوش دانيال محروم-بومي خوزستان
16290 4828 منطقه 3 دختر اميديه محروم-بومي خوزستان
16430 4873 منطقه 3 پسر اهواز محروم-بومي خوزستان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3565 1096 منطقه 1 مشهد روزانه
4292 1277 منطقه 1 مشهد روزانه
4383 1297 منطقه 1 مشهد روزانه
4956 1458 منطقه 1 مشهد روزانه
5506 1615 منطقه 1 مشهد روزانه
5576 1632 منطقه 1 تبريز روزانه
5786 1678 منطقه 1 تهران روزانه
5839 1697 منطقه 1 تهران روزانه
7976 2293 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
8212 2350 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
8548 2423 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
8681 2467 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
8721 2471 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
4606 1942 منطقه 2 نيشابور روزانه
4818 2033 منطقه 2 گرگان روزانه
4825 2036 منطقه 2 دامغان روزانه
4871 2056 منطقه 2 ساري روزانه
5025 2127 منطقه 2 گرگان روزانه
5108 2165 منطقه 2 بابل روزانه
5252 2216 منطقه 2 گرگان روزانه
5431 2284 منطقه 2 گرگان روزانه
5506 2324 منطقه 2 گرگان روزانه
5506 2324 منطقه 2 گرگان روزانه
5576 2354 منطقه 2 بابلسر روزانه
5584 2357 منطقه 2 تهران روزانه
5596 2363 منطقه 2 فريدون كنار روزانه
5630 2380 منطقه 2 كاشمر روزانه
5640 2385 منطقه 2 گرگان روزانه
5657 2396 منطقه 2 آمل روزانه
5667 2402 منطقه 2 ساري روزانه
5700 2418 منطقه 2 ماهدشت /مردآباد روزانه
5712 2425 منطقه 2 كرج روزانه
5745 2443 منطقه 2 شاهرود روزانه
5777 2461 منطقه 2 قم روزانه
5944 2528 منطقه 2 شاهرود روزانه
5995 2551 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز
7146 3054 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز
8221 3508 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
8247 3521 منطقه 2 آمل شهریه پرداز
8326 3559 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
8368 3579 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
8590 3678 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
8730 3731 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
6418 1820 منطقه 3 پاكدشت روزانه
6701 1894 منطقه 3 گلستان روزانه
9002 2608 منطقه 3 سرايان شهریه پرداز
11446 3332 منطقه 3 جاجرم شهریه پرداز
11478 3341 منطقه 3 نورآباد ممسني شهریه پرداز
11493 3348 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
11507 3355 منطقه 3 آبدانان شهریه پرداز
11518 3360 منطقه 3 نورآباد شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
5121 1501 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
5280 1551 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
5986 1743 منطقه 1 شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از زن
7460 2142 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
8721 2471 منطقه 1 مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
5936 2525 منطقه 2 لاهيجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
6876 2931 منطقه 2 بناب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
8007 3428 منطقه 2 گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيروي انتظامي
8203 3500 منطقه 2 كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
8234 3514 منطقه 2 خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
8346 3569 منطقه 2 نهاوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
8598 3681 منطقه 2 كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
8608 3683 منطقه 2 قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
9278 3946 منطقه 2 شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
9835 4178 منطقه 2 ابهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
11073 4703 منطقه 2 ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
3586 995 منطقه 3 رباط كريم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
4599 1297 منطقه 3 ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
7737 2204 منطقه 3 فردوس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع
8247 2368 منطقه 3 رباط كريم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از زن
8897 2577 منطقه 3 الشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
8979 2600 منطقه 3 تربت جام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از زن
9921 2869 منطقه 3 خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيروي انتظامي
11101 3233 منطقه 3 گچساران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
11260 3278 منطقه 3 نورآباد ممسني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش – پذيرش از مرد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3703 1135 منطقه 1 شيراز روزانه
3778 1154 منطقه 1 شيراز روزانه
3864 1170 منطقه 1 شيراز روزانه
3960 1197 منطقه 1 شيراز روزانه
3968 1200 منطقه 1 شيراز روزانه
4051 1226 منطقه 1 شيراز روزانه
4161 1248 منطقه 1 شيراز روزانه
4631 1370 منطقه 1 شيراز روزانه
4749 1402 منطقه 1 شيراز روزانه
4783 1410 منطقه 1 شيراز روزانه
4854 1431 منطقه 1 جهرم روزانه
4899 1442 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
4972 1463 منطقه 1 شيراز روزانه
5454 1600 منطقه 1 شيراز روزانه
5676 1654 منطقه 1 شيراز روزانه
5700 1659 منطقه 1 شيراز روزانه
5889 1710 منطقه 1 اصفهان روزانه
6055 1762 منطقه 1 شيراز روزانه
6106 1779 منطقه 1 شيراز روزانه
6310 1838 منطقه 1 شيراز روزانه
6316 1841 منطقه 1 شيراز روزانه
6354 1852 منطقه 1 شيراز روزانه
6377 1857 منطقه 1 شيراز روزانه
6429 1874 منطقه 1 شيراز روزانه
6701 1941 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
7098 2051 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
7535 2167 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
7729 2229 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
7823 2255 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
7976 2293 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
6394 2718 منطقه 2 تهران روزانه
7022 2988 منطقه 2 دزفول شهریه پرداز
9535 4048 منطقه 2 قم شهریه پرداز
3686 1027 منطقه 3 جهرم روزانه
4557 1285 منطقه 3 جهرم روزانه
5227 1484 منطقه 3 فيروزآباد روزانه
5252 1496 منطقه 3 جهرم روزانه
5569 1588 منطقه 3 فسا روزانه
5667 1614 منطقه 3 مرودشت روزانه
6036 1709 منطقه 3 بوانات /سوريان روزانه
6119 1733 منطقه 3 شاهين دژ روزانه
6130 1737 منطقه 3 فيروزآباد روزانه
6227 1769 منطقه 3 مرودشت روزانه
6347 1798 منطقه 3 شيراز روزانه
6487 1843 منطقه 3 جهرم روزانه
7345 2097 منطقه 3 جهرم شهریه پرداز
9602 2782 منطقه 3 نورآباد ممسني شهریه پرداز
9976 2888 منطقه 3 جهرم شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3998 1657 منطقه 2 بابل روزانه
5667 2402 منطقه 2 اهواز روزانه
5769 2457 منطقه 2 دزفول روزانه
6277 2667 منطقه 2 اراك روزانه
6487 2759 منطقه 2 دزفول روزانه
6587 2807 منطقه 2 نهاوند روزانه
6656 2842 منطقه 2 اهواز روزانه
6917 2943 منطقه 2 سنندج روزانه
6929 2948 منطقه 2 اراك روزانه
6929 2948 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
8092 3458 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
8989 3837 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
9486 4025 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
9500 4032 منطقه 2 دزفول شهریه پرداز
10560 4487 منطقه 2 اهواز محروم بومی استان
10859 4606 منطقه 2 اهواز محروم بومی استان
13850 5860 منطقه 2 دزفول محروم بومی استان
5059 1433 منطقه 3 ماه شهر روزانه
6153 1745 منطقه 3 شوشتر روزانه
6701 1894 منطقه 3 بوكان روزانه
6876 1950 منطقه 3 رامهرمز روزانه
10108 2926 منطقه 3 هنديجان شهریه پرداز
13817 4086 منطقه 3 تهران محروم بومی استان
14601 4318 منطقه 3 شوشتر محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6340 1848 منطقه 1 شاهين شهر روزانه
6438 1877 منطقه 1 مشهد روزانه
8806 2496 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
8826 2504 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
9017 2561 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
9226 2614 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
9250 2624 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
4376 1843 منطقه 2 ميبد روزانه
5487 2312 منطقه 2 كرمان روزانه
5516 2329 منطقه 2 كرمان روزانه
5596 2363 منطقه 2 كرمان روزانه
5630 2380 منطقه 2 يزد روزانه
5817 2479 منطقه 2 لاهيجان روزانه
5863 2495 منطقه 2 كرمان روزانه
5954 2534 منطقه 2 سيرجان روزانه
5974 2545 منطقه 2 ميبد روزانه
6010 2559 منطقه 2 يزد روزانه
6029 2567 منطقه 2 كرمان روزانه
6087 2592 منطقه 2 يزد روزانه
6153 2617 منطقه 2 ميبد روزانه
6304 2680 منطقه 2 رفسنجان روزانه
6385 2715 منطقه 2 رفسنجان روزانه
6407 2724 منطقه 2 كاشان روزانه
6454 2744 منطقه 2 بهشهر روزانه
6615 2822 منطقه 2 رفسنجان روزانه
6667 2849 منطقه 2 اردكان روزانه
6761 2886 منطقه 2 گرگان روزانه
9215 3927 منطقه 2 سيرجان شهریه پرداز
9226 3932 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
9226 3932 منطقه 2 رفسنجان شهریه پرداز
5569 1588 منطقه 3 زرند روزانه
6596 1872 منطقه 3 ياسوج روزانه
6633 1879 منطقه 3 گرگان روزانه
7377 2106 منطقه 3 كوهبنان روزانه
7814 2226 منطقه 3 زرند روزانه
8478 2443 منطقه 3 بردسير روزانه
8485 2446 منطقه 3 انار روزانه
9150 2650 منطقه 3 جيرفت روزانه
9894 2863 منطقه 3 زرند روزانه
10435 3024 منطقه 3 فسا شهریه پرداز
10827 3147 منطقه 3 دهدشت شهریه پرداز
11016 3206 منطقه 3 نورآباد ممسني شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
6331 1846 منطقه 1 پسر اصفهان روزانه
6822 1975 منطقه 1 پسر تهران روزانه
7022 2035 منطقه 1 پسر مشهد شهریه پرداز
7859 2265 منطقه 1 دختر مشهد شهریه پرداز
4766 2011 منطقه 2 دختر نيشابور روزانه
6098 2596 منطقه 2 دختر شاهرود روزانه
6170 2625 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روزانه
6310 2683 منطقه 2 پسر بيرجند روزانه
6454 2744 منطقه 2 پسر گرگان روزانه
6463 2748 منطقه 2 پسر سبزوار روزانه
6487 2759 منطقه 2 پسر آمل روزانه
6513 2771 منطقه 2 پسر بجنورد روزانه
6541 2784 منطقه 2 پسر كاشمر روزانه
6615 2822 منطقه 2 دختر قم روزانه
6656 2842 منطقه 2 پسر بابل روزانه
6678 2855 منطقه 2 پسر گرگان روزانه
6802 2907 منطقه 2 پسر قوچان روزانه
6822 2913 منطقه 2 دختر تربت حيدريه روزانه
8289 3540 منطقه 2 دختر كاشمر شهریه پرداز
8706 3719 منطقه 2 دختر گناباد شهریه پرداز
8862 3786 منطقه 2 پسر كاشمر شهریه پرداز
9278 3946 منطقه 2 دختر اراك شهریه پرداز
9438 4010 منطقه 2 دختر نيشابور شهریه پرداز
4656 1315 منطقه 3 پسر مشكين شهر شهریه پرداز
6513 1851 منطقه 3 دختر قائن روزانه
6790 1924 منطقه 3 دختر آزادشهر روزانه
7315 2089 منطقه 3 پسر فردوس روزانه
7615 2171 منطقه 3 پسر خواف روزانه
7660 2183 منطقه 3 پسر بجستان روزانه
8346 2404 منطقه 3 دختر لردگان روزانه
10871 3160 منطقه 3 دختر اسفراين شهریه پرداز
11691 3408 منطقه 3 پسر آبدانان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
5196 1525 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
7481 2150 منطقه 1 پسر تهران شهریه پرداز
4991 2112 منطقه 2 پسر رشت شهریه پرداز
5649 2391 منطقه 2 پسر رشت شهریه پرداز
5667 2402 منطقه 2 پسر رشت شهریه پرداز
5965 2541 منطقه 2 پسر رشت شهریه پرداز
6022 2565 منطقه 2 پسر صومعه سرا شهریه پرداز
6331 2692 منطقه 2 پسر رشت شهریه پرداز
6331 2692 منطقه 2 دختر لاهيجان شهریه پرداز
6596 2813 منطقه 2 دختر رشت شهریه پرداز
6718 2874 منطقه 2 دختر رشت شهریه پرداز
6822 2913 منطقه 2 دختر رشت شهریه پرداز
6952 2956 منطقه 2 پسر لاهيجان شهریه پرداز
7076 3022 منطقه 2 پسر لاهيجان شهریه پرداز
7105 3036 منطقه 2 پسر رشت شهریه پرداز
7105 3036 منطقه 2 دختر لاهيجان شهریه پرداز
7431 3175 منطقه 2 دختر آمل شهریه پرداز
4759 1347 منطقه 3 دختر تالش شهریه پرداز
5755 1636 منطقه 3 پسر آستارا شهریه پرداز
6625 1876 منطقه 3 پسر خلخال شهریه پرداز
7146 2030 منطقه 3 پسر آستارا شهریه پرداز
7368 2103 منطقه 3 دختر تالش شهریه پرداز
8317 2393 منطقه 3 دختر تالش شهریه پرداز
8356 2406 منطقه 3 دختر تالش شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7561 2176 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
7919 2282 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
8007 2303 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
8022 2307 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5700 2418 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
6868 2929 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
7512 3205 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
7561 3228 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
7626 3251 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
7868 3362 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
7888 3371 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
7963 3409 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
10379 3007 منطقه 3 تنكابن شهریه پرداز
10483 3038 منطقه 3 صومعه سرا شهریه پرداز
10637 3085 منطقه 3 تالش شهریه پرداز
10896 3169 منطقه 3 خدابنده شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7493 2154 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
7788 2242 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
7859 2265 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
8120 2333 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | خودگردان دانشگاه آزاد
5712 2425 منطقه 2 كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
8092 3458 منطقه 2 قم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
8631 3690 منطقه 2 اراك پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
8668 3701 منطقه 2 قم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
8691 3712 منطقه 2 قم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
8849 3782 منطقه 2 اراك پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | خودگردان دانشگاه آزاد
11543 3366 منطقه 3 فلاورجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
11705 3413 منطقه 3 شاهين دژ پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
11959 3511 منطقه 3 بوكان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد
12142 3573 منطقه 3 سلماس پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | خودگردان دانشگاه آزاد
12181 3586 منطقه 3 جهرم پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | خودگردان دانشگاه آزاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9002 2554 منطقه 1 تهران پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | خودگردان دانشگاه آزاد
5823 2482 منطقه 2 كرج پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
6526 2777 منطقه 2 تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
7737 3302 منطقه 2 رشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
8192 3492 منطقه 2 فومن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
8266 3529 منطقه 2 لاهيجان پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
8668 3701 منطقه 2 قزوين پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
8691 3712 منطقه 2 رشت پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
9513 4037 منطقه 2 بابل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | خودگردان دانشگاه آزاد
9535 4048 منطقه 2 آمل پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | خودگردان دانشگاه آزاد
9535 4048 منطقه 2 قائم شهر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | خودگردان دانشگاه آزاد
6407 1816 منطقه 3 تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
7535 2152 منطقه 3 تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
8163 2342 منطقه 3 تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
8608 2486 منطقه 3 تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
9250 2688 منطقه 3 رامسر پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
9319 2707 منطقه 3 تنكابن پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6861 1989 منطقه 1 شيراز روزانه
6876 1996 منطقه 1 تهران روزانه
6901 2006 منطقه 1 شيراز روزانه
6929 2016 منطقه 1 اصفهان روزانه
9804 2807 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
9894 2829 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
9921 2833 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
6087 2592 منطقه 2 كرمان روزانه
6929 2948 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
6975 2966 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
7027 2992 منطقه 2 آباده روزانه
7112 3040 منطقه 2 اردبيل روزانه
7201 3076 منطقه 2 آمل روزانه
8221 3508 منطقه 2 سيرجان روزانه
8471 3627 منطقه 2 كرمان روزانه
8471 3627 منطقه 2 رفسنجان روزانه
8946 3816 منطقه 2 كرمان روزانه
9894 4202 منطقه 2 گرمسار شهریه پرداز
9911 4213 منطقه 2 شاهرود شهریه پرداز
7166 2039 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
7191 2050 منطقه 3 قروه روزانه
8302 2387 منطقه 3 كهنوج روزانه
9002 2608 منطقه 3 بافت روزانه
9835 2844 منطقه 3 بم روزانه
10097 2922 منطقه 3 جيرفت روزانه
10394 3013 منطقه 3 بافت روزانه