برای انجام آزمون به موارد زیر توجه کنید.

  • هر آن چه که امروز هستید را به عنوان پاسخ در نظر بگیرید (از آن چه که بودید یا دوست دارید باشید، صرف نظر کنید)
  • به سوالات با دقت پاسخ دهید.
  • با مشورت دیگران به سوالات پاسخ ندهید.
  • این آزمون نهایتا 30 دقیقه زمان نیاز دارد. اما اگر طولانی تر شد، حوصله به خرج دهید.
  • از نتایج این تست برای انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر و… استفاده می شود.
  • این تست در سایت مکتب آروین رایگان است. برای برگزاری و تصحیح در دفاتر روانشناسی و مشاوره بیشتر از 400 هزار تومان دریافت می شود. بنابراین به علت رایگان بودن به آن کم توجه نباشید.
  • این تست را به فرزندان، همسر، دوستان و اقوام خود معرفی کنید تا روابط اصولی تری با هم داشته باشند.

 

1.آیا شناختن شما
2.آیا
3.شما معمولا
4.روابط دوستانه شما
5.می توانید به طور نامحدود
6.در صحبت کردن با دوستانتان
7.آیا معمولا
8.وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند
9.آیا عادت دارید
10.آیا
11.وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح می دهید ؟
12.در بین دوستانتان آیا
13.در یک محفل اجتماعی
14.در میهمانی ها
15.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
16.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
17.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
18.در یک مهمانی دوست دارید:
19.هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:
20.در یک گروه بزرگ اغلب:
21.زمانی که در مورد یک پیشامد فکر می کنید ترجیح می دهید:
22.آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند می توانند بگویند به چه علاقه دارید؟
23.آیا معمولا منظورتان
24.وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید
25.وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود
26.ترجیح می دهید در نظر مردم چگونه باشید؟
27.هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا
28.اگر معلم بودید ترجیح می دادید
29.معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنید؟
30.در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند ترجیح می دهید
31.درشیوه ی زندگی تان ترجیح می دهید
32.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
33.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
34.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
35.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
36.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
37.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
38.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
39.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
40.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
41.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
42.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
43.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
44.کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟
45.اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید
46.کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟
47.آیا در تصمیم گیری ‚ بیشتر
48.هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید
49.احساس می کنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟
50.اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر بنظر می آید؟
51.فکر می کنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است؟
52.احساس می کنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟
53.آیا معمولا
54.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
55.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
56.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
57.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
58.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
59.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
60.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
61.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
62.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
63.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
64.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
65.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
66.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
67.بیشتر مراقب کدام یک هستید؟
68.آیا به طور طبیعی:
69.برای انجام یک کار ‚ آیا
70.هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می نماید
71.آیا مطابق برنامه عمل کردن
72.هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود
73.اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید
74.آیا ترجیح می دهید
75.آیا ترجیح می دهید
76.آیا فکر می کنید که داشتن یک برنامه روزانه
77.وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید
78.آیا
79.در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی می رسید
80.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
81.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
82.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
83.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
84.آیا به طور کلی ترجیح می دهید:
85.وقتی برای یک روز جایی می روید . آیا ترجیح می دهید :
86.در مورد کارهای روز مره ترجیح می دهید
87.آیا