استاد سید احمد سیدی
استاد سید احمد سیدیسرگروه مولفان فیزیک
استاد جعفری
استاد جعفریدبیر مدارس برتر تهران
استاد توکلی
استاد توکلی
مدرس مدارس …..
مولف کتب ……
استاد رمضانی
مدرس مدارس …..
مولف کتب ……