رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26479 7222 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
25964 11064 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
23833 7131 منطقه 3 ملارد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24074 6605 منطقه 1 شيراز روزانه
27442 7471 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
27573 7507 منطقه 1 شيراز  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
28152 7660 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
21102 8966 منطقه 2 كرج  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
24135 10280 منطقه 2 كرمان روزانه
26862 11426 منطقه 2 سيرجان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
27261 8256 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19805 5471 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
22188 6112 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
26169 7139 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
20859 8855 منطقه 2 محمد شهر روزانه
22867 6850 منطقه 3 خنج روزانه
22889 6856 منطقه 3 ياسوج روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12119 5144 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
15584 6640 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
16985 7228 منطقه 2 خرم آباد روزانه
17174 7318 منطقه 2 قزوين روزانه
17362 7401 منطقه 2 گرگان روزانه
15533 4594 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
18699 5542 منطقه 3 عباس آباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13642 3835 منطقه 1 مشهد روزانه
21874 6023 منطقه 1 تهرانسر روزانه
22163 6107 منطقه 1 تهران روزانه
11761 4995 منطقه 2 همدان روزانه
12698 5391 منطقه 2 تهران روزانه
16472 7024 منطقه 2 گرگان روزانه
16676 4939 منطقه 3 جيرفت روزانه
17312 5108 منطقه 3 مهاباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19762 5462 منطقه 1 اصفهان روزانه
24663 6757 منطقه 1 تهران روزانه
8706 3719 منطقه 2 نجف آباد روزانه
19161 8168 منطقه 2 اروميه روزانه
20836 8845 منطقه 2 بروجرد روزانه
20859 8855 منطقه 2 قزوين روزانه
10658 3092 منطقه 3 ميبد روزانه