رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
56850 14597 منطقه 1 شيراز روزانه
1637 713 منطقه 2 كرج روزانه
56767 18527 منطقه 3 فراشبند روزانه
63989 21205 منطقه 3 مرودشت روزانه
68508 22877 منطقه 3 گچساران روزانه
72148 24282 منطقه 3 گچساران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21980 9348 منطقه 2 كرمان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
44888 14197 منطقه 3 خرمدره مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
45769 14520 منطقه 3 مهاباد مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25912 7083 منطقه 1 شيراز مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
25099 10690 منطقه 2 سيرجان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
27599 11716 منطقه 2 كرمانشاه مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
35183 14891 منطقه 2 سيرجان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
52506 16957 منطقه 3 كازرون مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25099 6871 منطقه 1 تهران روزانه
50448 13096 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
31915 13548 منطقه 2 سيرجان روزانه
47672 20046 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
58662 24416 منطقه 2 رفسنجان شهریه پرداز
50914 16374 منطقه 3 شهربابك شهریه پرداز
72751 24530 منطقه 3 جاجرم شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
53450 13785 منطقه 1 تهران روزانه
28222 11959 منطقه 2 ساري روزانه
47782 20095 منطقه 2 بابل روزانه
54227 22661 منطقه 2 بابل روزانه
55966 23348 منطقه 2 تهران روزانه
55336 18019 منطقه 3 آزادشهر روزانه
67575 22523 منطقه 3 شازند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35606 9506 منطقه 1 تبريز روزانه
43357 11389 منطقه 1 تبريز روزانه
45439 11892 منطقه 1 تبريز روزانه
48740 15578 منطقه 3 خوي روزانه
53011 17148 منطقه 3 مريوان روزانه
57937 18955 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
64210 21277 منطقه 3 شوط روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36773 15548 منطقه 2 شهريار روزانه
58019 24155 منطقه 2 محمد شهر شهریه پرداز
55164 17947 منطقه 3 انار روزانه
56281 18341 منطقه 3 ورزقان اهر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37940 16012 منطقه 2 كرمان روزانه
40190 16954 منطقه 2 كرمان روزانه
52548 21992 منطقه 2 سيرجان روزانه
57354 23888 منطقه 2 رفسنجان روزانه
64608 26818 منطقه 2 سيرجان روزانه
58370 19112 منطقه 3 ني ريز روزانه
64563 21416 منطقه 3 شهربابك روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
61879 15753 منطقه 1 اصفهان روزانه
38263 16154 منطقه 2 بيرجند روزانه
64398 21345 منطقه 3 خواف روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
38293 10190 منطقه 1 اصفهان روزانه
43702 11472 منطقه 1 اصفهان روزانه
46026 12042 منطقه 1 اصفهان روزانه
38543 16264 منطقه 2 اصفهان روزانه
40694 17170 منطقه 2 فلاورجان روزانه
56178 18304 منطقه 3 دهدشت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
38875 16404 منطقه 2 كرمان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
64655 26838 منطقه 2 سيرجان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
74120 25037 منطقه 3 سيرجان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
39916 16831 منطقه 2 لاهيجان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
43118 18188 منطقه 2 لاهيجان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
43664 18404 منطقه 2 لاهيجان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
53380 22334 منطقه 2 رشت مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
40438 17055 منطقه 2 كرج روزانه
54323 22702 منطقه 2 زنجان روزانه
58964 24533 منطقه 2 ساري روزانه
64608 21432 منطقه 3 خرمدره روزانه
67205 22375 منطقه 3 خدابنده روزانه
71436 24009 منطقه 3 تاكستان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48431 20337 منطقه 2 كاشمر روزانه
49907 20932 منطقه 2 قوچان روزانه
42878 13517 منطقه 3 خواف روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
57267 14707 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
44823 18895 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
56178 23434 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
64351 26721 منطقه 2 رفسنجان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
59182 15144 منطقه 1 تبريز روزانه
71436 29584 منطقه 2 اروميه روزانه
44427 14041 منطقه 3 سراب روزانه
67950 22665 منطقه 3 نقده روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
46551 14798 منطقه 3 فيروزآباد روزانه
83836 28727 منطقه 3 ميناب محروم-بومي هرمزگان
134529 48772 منطقه 3 حاجي آباد  محروم-بومي هرمزگان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
47968 12499 منطقه 1 تهران مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
66084 27450 منطقه 2 اردبيل مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
68295 28342 منطقه 2 اردبيل مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
68047 22705 منطقه 3 شاهين دژ مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
67351 16947 منطقه 1 اصفهان شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
51194 21449 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
59984 24943 منطقه 2 كرمانشاه شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
70163 29085 منطقه 2 اهواز شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
48004 15321 منطقه 3 ازنا روزانه
58267 19081 منطقه 3 بيجار روزانه
74736 25258 منطقه 3 عجب شير روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48593 20407 منطقه 2 آمل مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
50482 21161 منطقه 2 اراك مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48593 20407 منطقه 2 قوچان روزانه
61333 25488 منطقه 2 سبزوار روزانه
68984 28616 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
76138 31508 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
65513 21741 منطقه 3 كاشمر روزانه
73361 24765 منطقه 3 خواف روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
61611 15704 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
73412 18257 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
49641 20839 منطقه 2 قزوين روزانه
54365 22719 منطقه 2 قزوين روزانه
54542 17729 منطقه 3 الوند روزانه
56850 18557 منطقه 3 خرمدره روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
61286 15611 منطقه 1 شيراز روزانه
50256 21069 منطقه 2 ميبد روزانه
73092 24664 منطقه 3 مهريز روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
52269 21874 منطقه 2 يزد مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
69229 23147 منطقه 3 اقليد مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
56090 23396 منطقه 2 سنندج روزانه
54183 17578 منطقه 3 قروه روزانه
71994 24223 منطقه 3 مريوان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
55336 14239 منطقه 1 اصفهان روزانه
68094 22728 منطقه 3 اسفراين روزانه
78454 26639 منطقه 3 شهرجديد هشتگرد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
57191 23826 منطقه 2 اهواز روزانه
65795 27334 منطقه 2 دزفول روزانه
73758 30509 منطقه 2 اهواز روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
57783 24062 منطقه 2 بابل روزانه
79724 27121 منطقه 3 كياشهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
96767 23252 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
58869 24495 منطقه 2 كرمان روزانه
68450 28409 منطقه 2 سيرجان روزانه
79168 32763 منطقه 2 سيرجان روزانه
65327 21685 منطقه 3 جيرفت روزانه
75525 25545 منطقه 3 رضوانشهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
58914 15083 منطقه 1 تهران مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه
67575 28051 منطقه 2 ملارد مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
57783 24062 منطقه 2 بابل مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
79724 27121 منطقه 3 كياشهر مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
59599 24791 منطقه 2 كاشمر مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
60339 25082 منطقه 2 ساوه مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه
62417 25921 منطقه 2 اراك مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه
67309 22422 منطقه 3 لاهيجان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
60664 15478 منطقه 1 شيراز مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
75207 25437 منطقه 3 ني ريز مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
65513 27204 منطقه 2 شهركرد مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
76699 25973 منطقه 3 جيرفت مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
68932 28594 منطقه 2 كرمانشاه مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
69571 28858 منطقه 2 كرمانشاه مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
70542 29233 منطقه 2 كرمانشاه مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
73412 18257 منطقه 1 شيراز مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
71581 24063 منطقه 3 دره شهر مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
78503 26655 منطقه 3 آبدانان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
83836 28727 منطقه 3 فراشبند مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
89922 31043 منطقه 3 اركوازملكشاهي مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
71688 24105 منطقه 3 شوشتر مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
75525 25545 منطقه 3 آبادان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
76746 31776 منطقه 2 كرمان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز
77526 32079 منطقه 2 گرگان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
78089 26502 منطقه 3 فلاورجان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه
90048 31098 منطقه 3 خواف مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه
132107 47797 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
87915 30252 منطقه 3 مرودشت مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
107521 37845 منطقه 3 زابل مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان
138048 50192 منطقه 3 سراوان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان