رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10087 2875 منطقه 1 تبريز روزانه
10784 3078 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5794 2469 منطقه 2 لنگرود روزانه
9950 4232 منطقه 2 اهواز روزانه
10011 4257 منطقه 2 همدان روزانه
10039 4271 منطقه 2 ابهر روزانه
10189 4333 منطقه 2 سمنان روزانه
10809 4586 منطقه 2 ملاير شهریه پرداز
8163 2342 منطقه 3 پاوه روزانه
10221 2955 منطقه 3 روانسر روزانه
10575 3067 منطقه 3 كبودرآهنگ روزانه
10951 3190 منطقه 3 مهريز روزانه
12119 3564 منطقه 3 كوهدشت شهریه پرداز
12501 3684 منطقه 3 محمديه شهریه پرداز
12580 3712 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9017 2561 منطقه 1 مشهد روزانه
9401 2676 منطقه 1 مشهد روزانه
10844 3091 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
11289 3205 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
10596 4500 منطقه 2 نطنز روزانه
10674 4533 منطقه 2 يزد روزانه
11590 4921 منطقه 2 چمستان شهریه پرداز
11650 4946 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
11844 3463 منطقه 3 داراب روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10132 2891 منطقه 1 تهران روزانه
10809 3083 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
10844 3091 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
9820 4171 منطقه 2 كرج روزانه
10053 4278 منطقه 2 كاشان روزانه
10064 4285 منطقه 2 يزد روزانه
10350 4394 منطقه 2 همدان روزانه
11306 4803 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11590 3294 منطقه 1 شيراز روزانه
11446 4864 منطقه 2 ساري روزانه
11530 4897 منطقه 2 بيرجند روزانه
12043 5104 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
12142 5154 منطقه 2 مشهد شهریه پرداز
12195 5173 منطقه 2 بيرجند شهریه پرداز
20510 8708 منطقه 2 زاهدان روزانه
12698 3747 منطقه 3 گرگان شهریه پرداز
13032 3854 منطقه 3 برازجان شهریه پرداز