رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6802 1968 منطقه 1 شيراز روزانه
19161 5305 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز-پردیس خودگردان
25261 6918 منطقه 1 اصفهان محروم بومی استام
16985 7228 منطقه 2 يزد روزانه
18438 5474 منطقه 3 شاهين شهر شهریه پرداز-پردیس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9165 3902 منطقه 2 رفسنجان روزانه
21315 9058 منطقه 2 كرمان روزانه
21723 9231 منطقه 2 سيرجان روزانه
26363 11229 منطقه 2 كرمان روزانه
37857 15976 منطقه 2 كرمان روزانه
8580 2475 منطقه 3 بافت روزانه
18484 5485 منطقه 3 طبس روزانه
19526 5798 منطقه 3 بافت روزانه
23455 7022 منطقه 3 مرودشت روزانه
26388 7953 منطقه 3 بافت روزانه
28552 8699 منطقه 3 بم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11355 3225 منطقه 1 تهران روزانه
13744 3867 منطقه 1 تهران روزانه
14134 3966 منطقه 1 تبريز روزانه
17945 4987 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
18182 5041 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
9348 3970 منطقه 2 قزوين روزانه
11446 4864 منطقه 2 گلپايگان روزانه
11719 4973 منطقه 2 تهران روزانه
12405 5261 منطقه 2 لاهيجان روزانه
13240 5609 منطقه 2 سبزوار روزانه
13365 5659 منطقه 2 رامسر روزانه
13614 5765 منطقه 2 گرمسار روزانه
13817 5847 منطقه 2 قم روزانه
14044 5948 منطقه 2 بيجار روزانه
14134 5987 منطقه 2 اراك روزانه
17475 7439 منطقه 2 ورامين شهریه پرداز
19161 8168 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
13365 3950 منطقه 3 اسفراين روزانه
13872 4102 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
14450 4275 منطقه 3 كرج روزانه
14931 4421 منطقه 3 ابهر روزانه
17381 5124 منطقه 3 تنكابن روزانه
18735 5553 منطقه 3 شوشتر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13676 3846 منطقه 1 شيراز روزانه
15604 4342 منطقه 1 تهران روزانه
9592 4078 منطقه 2 قزوين روزانه
13542 5731 منطقه 2 گرمسار روزانه
15100 6428 منطقه 2 شهريار روزانه
15463 6589 منطقه 2 قم روزانه
15626 6657 منطقه 2 محمد شهر روزانه
13783 4072 منطقه 3 خوي روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11031 3138 منطقه 1 تهران روزانه
10419 4424 منطقه 2 قم روزانه
10844 4601 منطقه 2 تهران روزانه
11178 4751 منطقه 2 همدان روزانه
12168 5165 منطقه 2 قم روزانه
13267 5624 منطقه 2 زنجان روزانه
13407 5671 منطقه 2 زنجان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
30179 8173 منطقه 1 شاهين شهر شهریه پرداز
12195 5173 منطقه 2 خرمشهر روزانه
20317 8643 منطقه 2 بوشهر روزانه
22867 9715 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
24019 10229 منطقه 2 اهواز روزانه
36202 15321 منطقه 2 شهركرد روزانه
37705 15918 منطقه 2 اهواز روزانه
21635 6475 منطقه 3 جهرم روزانه
23850 7138 منطقه 3 خرمشهر روزانه
25576 7681 منطقه 3 مرودشت روزانه
26501 7999 منطقه 3 ملكان روزانه
34748 10744 منطقه 3 شوشتر روزانه
36549 11334 منطقه 3 شوش دانيال روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12682 3556 منطقه 1 شيراز روزانه
13835 3889 منطقه 1 شيراز روزانه
13980 5920 منطقه 2 بوشهر روزانه
13761 4061 منطقه 3 ياسوج روزانه
14001 4139 منطقه 3 ياسوج روزانه
14345 4250 منطقه 3 ياسوج روزانه
16114 4768 منطقه 3 بندر دير روزانه
16493 4887 منطقه 3 خرم‌بيد روزانه
18294 5412 منطقه 3 فيروزآباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14886 6332 منطقه 2 رشت روزانه
20406 8667 منطقه 2 رودسر روزانه
22101 9401 منطقه 2 كرج روزانه
22462 9549 منطقه 2 رشت روزانه
22889 9726 منطقه 2 رشت روزانه
29698 12604 منطقه 2 رشت روزانه
12698 3747 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
15733 4658 منطقه 3 چابكسر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12856 3606 منطقه 1 مشهد روزانه
12956 3635 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
13130 3681 منطقه 1 مشهد روزانه
13224 3713 منطقه 1 مشهد روزانه
14110 5978 منطقه 2 بجنورد روزانه
15949 6806 منطقه 2 سبزوار روزانه
16307 6956 منطقه 2 بيرجند روزانه
18841 8024 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
13704 4044 منطقه 3 قائن روزانه
15203 4500 منطقه 3 تهران روزانه
15515 4589 منطقه 3 خوي روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15658 6672 منطقه 2 قزوين روزانه
16114 6872 منطقه 2 آمل روزانه
17746 7568 منطقه 2 گرگان روزانه
18016 7690 منطقه 2 اميركلا روزانه
21234 9019 منطقه 2 سيرجان روزانه
22063 9387 منطقه 2 همدان روزانه
24495 10429 منطقه 2 قائم شهر روزانه
24885 10603 منطقه 2 چمستان روزانه
13733 4052 منطقه 3 تنكابن روزانه
17833 5261 منطقه 3 فرديس روزانه
21700 6495 منطقه 3 استهبان روزانه
23228 6963 منطقه 3 شهر قدس روزانه
24382 7313 منطقه 3 گرگان روزانه
24429 7327 منطقه 3 شهرجديد هشتگرد روزانه
26566 8021 منطقه 3 الوند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24449 6707 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
15248 6499 منطقه 2 اردكان روزانه
17008 7239 منطقه 2 اردكان روزانه
21153 8985 منطقه 2 آباده روزانه
25912 11039 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
28633 12142 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
14616 4326 منطقه 3 مروست روزانه
14658 4335 منطقه 3 ابركوه روزانه
19507 5791 منطقه 3 فراشبند روزانه
19805 5897 منطقه 3 اقليد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26790 7287 منطقه 1 شيراز روزانه
27150 7388 منطقه 1 شيراز روزانه
14658 4335 منطقه 3 جهرم روزانه
26669 8061 منطقه 3 ميناب  محروم-بومي هرمزگان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27442 7471 منطقه 1 تبريز روزانه
32859 8829 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
15644 6666 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
24864 10596 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
26009 11080 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
28655 12152 منطقه 2 ملاير روزانه
29469 12504 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
34305 10601 منطقه 3 جوانرود روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19360 5358 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
20224 5587 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
23403 6448 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
29727 8057 منطقه 1 مشهد روزانه
30179 8173 منطقه 1 شيراز روزانه
30458 8236 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
34439 9218 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
15441 6576 منطقه 2 گناباد روزانه
23730 10096 منطقه 2 سبزوار روزانه
29076 12336 منطقه 2 كرمان روزانه
32777 13896 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
33218 14085 منطقه 2 سبزوار روزانه
24683 7405 منطقه 3 فيروزآباد روزانه
34305 10601 منطقه 3 چناران روزانه
34588 10701 منطقه 3 سرايان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15854 4405 منطقه 1 تبريز روزانه
17290 4817 منطقه 1 تبريز روزانه
17312 4826 منطقه 1 تبريز روزانه
18718 5199 منطقه 1 تبريز روزانه
21360 5892 منطقه 1 تبريز روزانه
21533 9157 منطقه 2 بناب روزانه
22444 9538 منطقه 2 مرند روزانه
21153 6330 منطقه 3 نقده روزانه
24355 7304 منطقه 3 اهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23228 6393 منطقه 1 تبريز روزانه
22063 9387 منطقه 2 اردبيل روزانه
22811 9693 منطقه 2 رشت روزانه
23281 9896 منطقه 2 اردبيل روزانه
25499 10852 منطقه 2 اردبيل روزانه
27804 11802 منطقه 2 اردبيل روزانه
23658 7082 منطقه 3 تازه كندانگوت روزانه
24615 7390 منطقه 3 خوي روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20929 5790 منطقه 1 تبريز روزانه
21533 5934 منطقه 1 تهران روزانه
21899 6030 منطقه 1 تهران روزانه
23500 6476 منطقه 1 اصفهان روزانه
24162 6627 منطقه 1 تبريز روزانه
18899 8050 منطقه 2 زنجان روزانه
21462 9125 منطقه 2 كرج روزانه
23782 10118 منطقه 2 مراغه شهریه پرداز
23871 10161 منطقه 2 گرمسار شهریه پرداز
24663 10507 منطقه 2 قزوين روزانه
24931 10622 منطقه 2 كرج روزانه
26222 11169 منطقه 2 قم روزانه
26247 11179 منطقه 2 پيشوا شهریه پرداز
26388 11237 منطقه 2 زنجان روزانه
27466 11664 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
16392 4862 منطقه 3 خدابنده روزانه
18958 5634 منطقه 3 مهريز روزانه
19660 5845 منطقه 3 هشتگرد روزانه
21744 6516 منطقه 3 اهر روزانه
24955 7490 منطقه 3 شهريار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23049 9789 منطقه 2 نهاوند روزانه
25912 11039 منطقه 2 بابل شهریه پرداز- پردیس خودگردان
27369 11628 منطقه 2 نهاوند روزانه
27525 11689 منطقه 2 بهار روزانه
17174 5072 منطقه 3 رزن روزانه
20611 6162 منطقه 3 سردشت روزانه
20685 6182 منطقه 3 قرچك روزانه
23228 6963 منطقه 3 تهران روزانه
24333 7296 منطقه 3 خدابنده شهریه پرداز- پردیس خودگردان
29469 8975 منطقه 3 كنگاور روزانه
29727 9054 منطقه 3 فرديس روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17272 4810 منطقه 1 شيراز تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
23168 6373 منطقه 1 شيراز تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
24333 6670 منطقه 1 شيراز تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
27654 11738 منطقه 2 بوشهر تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
18360 5443 منطقه 3 قادراباد تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
22596 6756 منطقه 3 كازرون تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17496 4888 منطقه 1 تهران روزانه
17312 7378 منطقه 2 قم روزانه
26009 11080 منطقه 2 قم شهریه پرداز
21484 6425 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28976 7851 منطقه 1 شيراز روزانه
17606 7498 منطقه 2 اراك روزانه
18066 7715 منطقه 2 قم روزانه
19113 8145 منطقه 2 اراك روزانه
19382 8266 منطقه 2 اراك روزانه
22349 9500 منطقه 2 كرج روزانه
24042 10239 منطقه 2 قم روزانه
24589 10471 منطقه 2 ساوه روزانه
28180 11942 منطقه 2 اصفهان روزانه
30760 13042 منطقه 2 قم روزانه
29227 8900 منطقه 3 خوي روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17813 7602 منطقه 2 لنگرود روزانه
18224 7782 منطقه 2 بابل روزانه
25717 10956 منطقه 2 گلوگاه روزانه
29778 12636 منطقه 2 بندرتركمن روزانه
27466 8324 منطقه 3 فومن روزانه
28479 8677 منطقه 3 رودبارمنجيل روزانه
37528 11665 منطقه 3 تنكابن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18241 5058 منطقه 1 تهران روزانه
19424 8282 منطقه 2 كرج روزانه
24542 10452 منطقه 2 سمنان روزانه
26741 11374 منطقه 2 كاشان روزانه
23383 7004 منطقه 3 هشتگرد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18680 7957 منطقه 2 شهريار روزانه
24429 10401 منطقه 2 نيشابور روزانه
27492 11674 منطقه 2 ابهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19052 5275 منطقه 1 شيراز  روزانه
21899 6030 منطقه 1 شيراز  روزانه
23479 6470 منطقه 1 شيراز  روزانه
37220 9926 منطقه 1 لنده دوگنبدان  روزانه
20588 6154 منطقه 3 ياسوج  روزانه
23258 6971 منطقه 3 مرودشت  روزانه
39380 12322 منطقه 3 ياسوج  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20510 5668 منطقه 1 مشهد روزانه
29195 7910 منطقه 1 لاهيجان روزانه
27573 8358 منطقه 3 تايباد روزانه
32383 9947 منطقه 3 چناران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20685 5717 منطقه 1 مشهد روزانه
27312 7431 منطقه 1 مشهد روزانه
30433 8228 منطقه 1 تهران روزانه
32282 13684 منطقه 2 بيرجند  محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت سربيشه
32609 13821 منطقه 2 بيرجند روزانه
34372 14544 منطقه 2 بيرجند  محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت سربيشه
22946 6875 منطقه 3 قائن  محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت زيرکوه
24885 7468 منطقه 3 سربيشه  روزانه
26790 8109 منطقه 3 نهبندان  محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت نهبندان
27398 8304 منطقه 3 فردوس روزانه
29386 8954 منطقه 3 سربيشه  محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت درميان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23281 6408 منطقه 1 مشهد روزانه
21556 9167 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
29581 12553 منطقه 2 بناب روزانه
34748 14705 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
26811 8117 منطقه 3 ارسنجان روزانه
35292 10916 منطقه 3 مشهد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21787 6000 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
26669 7267 منطقه 1 شيراز روزانه
28247 7687 منطقه 1 شيراز روزانه
29667 12590 منطقه 2 رفسنجان شهریه پرداز
29924 12684 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
30303 12841 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
31085 13182 منطقه 2 زاهدان روزانه
31244 13254 منطقه 2 سيرجان روزانه
33133 14050 منطقه 2 كرمان روزانه
28779 8770 منطقه 3 دورود روزانه
35631 11029 منطقه 3 جيرفت روزانه
48388 15469 منطقه 3 زرند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23320 6422 منطقه 1 اصفهان روزانه
25184 6893 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
27422 7464 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
29310 7946 منطقه 1 شيراز روزانه
30083 12747 منطقه 2 يزد شهریه پرداز
30830 13072 منطقه 2 سامان روزانه
27804 8436 منطقه 3 لردگان روزانه
28152 8560 منطقه 3 شهرضا شهریه پرداز
29524 8991 منطقه 3 بن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24382 6688 منطقه 1 تهران روزانه
23969 10205 منطقه 2 قم شهریه پرداز
29924 12684 منطقه 2 كرج روزانه
29727 9054 منطقه 3 اليگودرز روزانه
35606 11022 منطقه 3 ميبد شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24135 6619 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
27286 7423 منطقه 1 تبريز روزانه
33700 9028 منطقه 1 تبريز روزانه
25661 10934 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
26970 11469 منطقه 2 ملاير روزانه
31521 13387 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
32383 13727 منطقه 2 سنندج روزانه
34372 14544 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
35410 14996 منطقه 2 ملاير روزانه
36286 15358 منطقه 2 تهران روزانه
36430 15422 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
39699 16753 منطقه 2 سنندج روزانه
32282 9911 منطقه 3 قروه روزانه
32584 10008 منطقه 3 مياندوآب روزانه
33110 10195 منطقه 3 گنبد روزانه
36939 11464 منطقه 3 سقز روزانه
38475 12005 منطقه 3 مريوان روزانه
46505 14780 منطقه 3 سقز روزانه
47005 14949 منطقه 3 قروه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25050 6855 منطقه 1 تبريز تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26590 11312 منطقه 2 زاهدان روزانه
26891 11438 منطقه 2 زاهدان روزانه
30735 13031 منطقه 2 زاهدان روزانه
25524 7670 منطقه 3 زاهدان روزانه
28655 8732 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان
29667 9037 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32159 8653 منطقه 1 تهران روزانه
34341 9193 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
35575 9498 منطقه 1 شيراز روزانه
28449 12058 منطقه 2 گرگان روزانه
36549 15467 منطقه 2 قوچان شهریه پرداز
25912 7790 منطقه 3 كاشمر روزانه
32410 9956 منطقه 3 خواف روزانه
33509 10316 منطقه 3 بجستان روزانه
35292 10916 منطقه 3 ني ريز روزانه
38574 12035 منطقه 3 زابل شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
30945 8355 منطقه 1 تبريز روزانه
32729 13875 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
33049 14012 منطقه 2 اهواز روزانه
35387 14985 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
46924 14922 منطقه 3 ماه شهر شهریه پرداز