رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
74919 31003 منطقه 2 ساري روزانه
59094 19383 منطقه 3 مياندوآب روزانه
81700 27877 منطقه 3 گتوند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
75153 18639 منطقه 1 مشهد روزانه
61879 25690 منطقه 2 كرمان روزانه
80897 33461 منطقه 2 تهران روزانه
73805 24926 منطقه 3 بم روزانه
78559 26672 منطقه 3 شيروان روزانه
79627 27084 منطقه 3 بم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
76896 31834 منطقه 2 همدان روزانه
66368 22053 منطقه 3 يزد روزانه
84370 28916 منطقه 3 ايوان غرب روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
86085 35558 منطقه 2 اروميه روزانه
69077 23093 منطقه 3 قير و كارزين روزانه
84606 29014 منطقه 3 رودان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
86085 35558 منطقه 2 اروميه روزانه
69077 23093 منطقه 3 قير و كارزين روزانه
84606 29014 منطقه 3 رودان روزانه