این رشته فقط در دو دانشگاه بابل و کرمانشاه در سال 1400 دانشجو پذیرش کرد.

رتبه قبولی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای بابل کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21382 5901 منطقه 1 اصفهان روزانه
22385 6173 منطقه 1 مشهد روزانه
18821 8016 منطقه 2 آبادان روزانه
19805 8437 منطقه 2 نور روزانه
24315 10358 منطقه 2 سيرجان روزانه
21533 6442 منطقه 3 بافت روزانه

 

رتبه قبولی رشته پزشکی هسته ای کرمانشاه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28896 12263 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
19462 5778 منطقه 3 تهران شهريه پرداز
26194 7888 منطقه 3 هشتگرد شهريه پرداز
26862 8135 منطقه 3 استهبان روزانه
27654 8388 منطقه 3 خوي روزانه
30303 9266 منطقه 3 قروه شهريه پرداز