رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
5605 1640 منطقه 1 تهران روزانه
8007 2303 منطقه 1 تبريز شبانه
11208 3186 منطقه 1 تبريز شبانه
13304 3735 منطقه 1 شيراز روزانه
13422 3780 منطقه 1 تبريز شبانه
14702 4099 منطقه 1 تبريز شبانه
11998 5083 منطقه 2 اردبيل روزانه
12237 5196 منطقه 2 رشت روزانه
12607 5345 منطقه 2 زنجان روزانه
12714 5398 منطقه 2 سنندج روزانه
13240 5609 منطقه 2 گرگان روزانه
14122 5982 منطقه 2 رشت شبانه
14407 6119 منطقه 2 رشت شبانه
14635 6228 منطقه 2 همدان شبانه
20038 8530 منطقه 2 اردبيل روزانه
13614 4023 منطقه 3 شهر قدس روزانه
14766 4371 منطقه 3 ميانه روزانه
18856 5597 منطقه 3 سقز روزانه
33805 10423 منطقه 3 تهران محروم-بومي آذربايجان شرقي
38710 12089 منطقه 3 هشترود شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7089 2049 منطقه 1 تهران روزانه
8654 2460 منطقه 1 تهران روزانه
8654 2460 منطقه 1 تهران روزانه
9114 2592 منطقه 1 تهران روزانه
9291 2642 منطقه 1 مشهد روزانه
9299 2645 منطقه 1 تهران روزانه
9773 2796 منطقه 1 تهران روزانه
10025 2862 منطقه 1 تهران روزانه
10176 2905 منطقه 1 اصفهان روزانه
10519 3001 منطقه 1 تهران شبانه
10621 3033 منطقه 1 تهران شبانه
10674 3043 منطقه 1 تهران شبانه
11016 3133 منطقه 1 تهران شبانه
11224 3190 منطقه 1 تهران شبانه
11605 3298 منطقه 1 تهران شبانه
11650 3307 منطقه 1 تهران شبانه
11959 3380 منطقه 1 تهران شبانه
7007 2981 منطقه 2 قم روزانه
7345 3138 منطقه 2 كرج روزانه
9987 4244 منطقه 2 قزوين روزانه
10189 4333 منطقه 2 رشت روزانه
10519 4467 منطقه 2 زنجان شبانه
10545 4480 منطقه 2 ساري شبانه
11260 4785 منطقه 2 ساري شبانه
11339 4818 منطقه 2 اراك شبانه
11971 5073 منطقه 2 كرج شبانه
12784 5427 منطقه 2 فرديس شبانه
12812 5437 منطقه 2 كرج شبانه
12879 5463 منطقه 2 شهريار شبانه
8528 2458 منطقه 3 هشتگرد روزانه
12518 3692 منطقه 3 هشتگرد روزانه
12956 3831 منطقه 3 تنكابن روزانه
16048 4746 منطقه 3 كرج شبانه
17710 5228 منطقه 3 تهران شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13626 3830 منطقه 1 مشهد روزانه
14368 4012 منطقه 1 مشهد شبانه
14635 4078 منطقه 1 تهران روزانه
16755 4652 منطقه 1 مشهد شبانه
18347 5085 منطقه 1 تهران شبانه
19660 5437 منطقه 1 تبريز روزانه
20317 5605 منطقه 1 تكاب روزانه
7359 3145 منطقه 2 همدان روزانه
11778 5003 منطقه 2 اميركلا روزانه
12894 5467 منطقه 2 قائم شهر روزانه
13240 5609 منطقه 2 لاهيجان روزانه
14469 6149 منطقه 2 كرج روزانه
14601 6212 منطقه 2 لاهيجان روزانه
15733 6705 منطقه 2 رشت روزانه
17124 7293 منطقه 2 همدان روزانه
18735 7980 منطقه 2 كرج شبانه
19991 8510 منطقه 2 سنندج روزانه
25576 10893 منطقه 2 اروميه شبانه
29698 12604 منطقه 2 اروميه شبانه
46924 19753 منطقه 2 اروميه شبانه
12339 3637 منطقه 3 خوي روزانه
15168 4492 منطقه 3 خدابنده روزانه
23993 7193 منطقه 3 خوي شبانه
25964 7808 منطقه 3 آذرشهر روزانه
27525 8344 منطقه 3 اسدآباد روزانه
31053 9500 منطقه 3 خوي روزانه
41373 12991 منطقه 3 خوي شبانه
43528 13749 منطقه 3 پيرانشهر شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7805 2247 منطقه 1 اصفهان روزانه
10246 2930 منطقه 1 شيراز روزانه
11572 3286 منطقه 1 تهران روزانه
15338 4262 منطقه 1 اصفهان روزانه
15711 4365 منطقه 1 شيراز روزانه
16985 4739 منطقه 1 اصفهان روزانه
17865 4973 منطقه 1 اصفهان روزانه
18256 5063 منطقه 1 شيراز روزانه
18559 5149 منطقه 1 تهران روزانه
19079 5282 منطقه 1 شيراز روزانه
20343 5613 منطقه 1 مشهد روزانه
13254 5617 منطقه 2 آباده روزانه
14075 5959 منطقه 2 كرج روزانه
14931 6355 منطقه 2 ساري روزانه
15786 6725 منطقه 2 بابلسر روزانه
15854 6755 منطقه 2 اهواز روزانه
16493 7034 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
17746 7568 منطقه 2 اهواز روزانه
18066 7715 منطقه 2 شهركرد روزانه
18163 7759 منطقه 2 اهواز روزانه
18380 7835 منطقه 2 دزفول روزانه
18525 7893 منطقه 2 اهواز روزانه
18680 7957 منطقه 2 اهواز روزانه
18980 8083 منطقه 2 ساوه روزانه
19003 8094 منطقه 2 سبزوار روزانه
19424 8282 منطقه 2 كرمان روزانه
20905 8881 منطقه 2 نيشابور روزانه
20905 8881 منطقه 2 لاهيجان روزانه
20975 8909 منطقه 2 كاشمر روزانه
21121 8974 منطقه 2 اهواز روزانه
21253 9030 منطقه 2 اهواز روزانه
42147 17773 منطقه 2 اهواز محروم بومی استان
18331 5426 منطقه 3 آبادان روزانه
20406 6107 منطقه 3 ازنا روزانه
28042 8517 منطقه 3 خرمشهر روزانه
30059 9176 منطقه 3 فلاورجان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15100 4193 منطقه 1 تهران شبانه
17746 4942 منطقه 1 مشهد روزانه
18699 5193 منطقه 1 اصفهان روزانه
18958 5250 منطقه 1 تهران روزانه
9017 3845 منطقه 2 نهاوند روزانه
11367 4829 منطقه 2 همدان روزانه
15369 6547 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
17140 7302 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
18421 7851 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
18821 8016 منطقه 2 ساري روزانه
18958 8075 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
19600 8357 منطقه 2 نهاوند روزانه
23006 9767 منطقه 2 سنندج محروم بومی استان
24218 10321 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
25717 10956 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
26432 11252 منطقه 2 كرمانشاه شبانه
36939 15617 منطقه 2 كرمانشاه شبانه
38936 16429 منطقه 2 كرمانشاه شبانه
41854 17655 منطقه 2 كرمانشاه شبانه
15338 4541 منطقه 3 صحنه روزانه
25576 7681 منطقه 3 كرمانشاه روزانه
52117 16819 منطقه 3 اسلام آبادغرب شبانه
58794 19264 منطقه 3 اسلام آبادغرب شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10519 3001 منطقه 1 تهران روزانه
12252 3445 منطقه 1 مشهد روزانه
12682 3556 منطقه 1 تهران روزانه
12698 3561 منطقه 1 مشهد روزانه
13032 3649 منطقه 1 مشهد روزانه
14345 4007 منطقه 1 مشهد ش
14368 4012 منطقه 1 مشهد ش
9181 3909 منطقه 2 نيشابور ش
11168 4747 منطقه 2 سبزوار روزانه
11339 4818 منطقه 2 ساري روزانه
11761 4995 منطقه 2 كرج روزانه
11791 5009 منطقه 2 كاشمر روزانه
12580 5335 منطقه 2 ساري روزانه
12841 5450 منطقه 2 كرمان روزانه
12978 5501 منطقه 2 كاشمر روزانه
13152 5578 منطقه 2 ساري روزانه
13152 5578 منطقه 2 لاهيجان ش
14264 6048 منطقه 2 يزد ش
13379 3953 منطقه 3 اسفراين روزانه
15755 4663 منطقه 3 مشهد روزانه
16697 4946 منطقه 3 بم روزانه
17030 5029 منطقه 3 جيرفت روزانه
17885 5280 منطقه 3 اسفراين ش
19161 5689 منطقه 3 كاشمر ش
22123 6618 منطقه 3 شيروان محروم بومی استان
28375 8644 منطقه 3 تهران محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9334 2656 منطقه 1 مشهد آزاد اسلامی واحد بابل
15500 4310 منطقه 1 تهران آزاد اسلامی واحد بابل
15936 4421 منطقه 1 باغستان آزاد اسلامی واحد بابل
10039 4271 منطقه 2 ساري آزاد اسلامی واحد بابل
11543 4903 منطقه 2 جويبار آزاد اسلامی واحد بابل
15837 6746 منطقه 2 قائم شهر آزاد اسلامی واحد بابل
16048 6842 منطقه 2 قائم شهر آزاد اسلامی واحد بابل
16654 7103 منطقه 2 قائم شهر آزاد اسلامی واحد بابل
16923 7203 منطقه 2 ساري آزاد اسلامی واحد بابل
17272 7363 منطقه 2 ساري آزاد اسلامی واحد بابل
17381 7408 منطقه 2 آمل آزاد اسلامی واحد بابل
17512 7457 منطقه 2 ساري آزاد اسلامی واحد بابل
17548 7473 منطقه 2 بابل آزاد اسلامی واحد بابل
17929 7645 منطقه 2 ساري آزاد اسلامی واحد بابل
18459 7866 منطقه 2 آمل آزاد اسلامی واحد بابل
18776 7999 منطقه 2 ساري آزاد اسلامی واحد بابل
19483 5784 منطقه 3 اسفراين آزاد اسلامی واحد بابل
27122 8203 منطقه 3 عباس آباد آزاد اسلامی واحد بابل
30248 9245 منطقه 3 فيض آبادتربت حيدريه آزاد اسلامی واحد بابل
33637 10364 منطقه 3 تنكابن آزاد اسلامی واحد بابل
34588 10701 منطقه 3 آمل آزاد اسلامی واحد بابل
38475 12005 منطقه 3 گنبد آزاد اسلامی واحد بابل
38741 12102 منطقه 3 مهريز آزاد اسلامی واحد بابل
40864 12811 منطقه 3 اسفراين آزاد اسلامی واحد بابل
43975 13892 منطقه 3 گنبد آزاد اسلامی واحد بابل
45882 14568 منطقه 3 زيراب سوادکوه آزاد اسلامی واحد بابل
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9547 2717 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
11085 3150 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
12451 3503 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
12339 5235 منطقه 2 بابل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
12624 5353 منطقه 2 آمل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
12730 5403 منطقه 2 آمل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
12995 5511 منطقه 2 رشت دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
13254 5617 منطقه 2 ميبد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
13835 5855 منطقه 2 اراك دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
13934 5903 منطقه 2 كرمانشاه دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
14212 6023 منطقه 2 قم دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
14296 6063 منطقه 2 كرج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
14345 6089 منطقه 2 بابل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
15515 6611 منطقه 2 كرج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
15644 6666 منطقه 2 يزد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
15755 6714 منطقه 2 شهريار دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
15872 6766 منطقه 2 قائم شهر دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
15890 6778 منطقه 2 بهشهر دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
15920 6795 منطقه 2 كرج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
15988 6818 منطقه 2 قم دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
16171 6897 منطقه 2 شهريار دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
16252 6934 منطقه 2 يزد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
16307 6956 منطقه 2 بابل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
16338 6967 منطقه 2 گرگان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
10844 3153 منطقه 3 مشكين شهر دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
14280 4232 منطقه 3 گنبد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
17381 5124 منطقه 3 كنگاور دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
17606 5198 منطقه 3 مشكين شهر دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
20406 6107 منطقه 3 ني ريز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
22926 6869 منطقه 3 كرمان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
23589 7058 منطقه 3 شيروان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
23894 7160 منطقه 3 فومن دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
24495 7350 منطقه 3 رودبارمنجيل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
26194 7888 منطقه 3 فرديس دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
26768 8099 منطقه 3 بندرتركمن دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
28247 8591 منطقه 3 چالوس دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
30248 9245 منطقه 3 اسفراين دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
32437 9967 منطقه 3 شيروان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9755 2789 منطقه 1 تهران آزاد اسلامی-ارومیه
22596 6231 منطقه 1 تهران آزاد اسلامی-ارومیه
17691 7540 منطقه 2 كرج آزاد اسلامی-ارومیه
18525 7893 منطقه 2 لاهيجان آزاد اسلامی-ارومیه
23455 9972 منطقه 2 لاهيجان آزاد اسلامی-ارومیه
23589 10036 منطقه 2 نيشابور آزاد اسلامی-ارومیه
23871 10161 منطقه 2 فومن آزاد اسلامی-ارومیه
23969 10205 منطقه 2 قائم شهر آزاد اسلامی-ارومیه
24565 10462 منطقه 2 لاهيجان آزاد اسلامی-ارومیه
24615 10482 منطقه 2 كرمان آزاد اسلامی-ارومیه
24955 10630 منطقه 2 قزوين آزاد اسلامی-ارومیه
25524 10865 منطقه 2 اردبيل آزاد اسلامی-ارومیه
25681 10943 منطقه 2 كرمان آزاد اسلامی-ارومیه
37857 11786 منطقه 3 گنبد آزاد اسلامی-ارومیه
40529 12690 منطقه 3 سقز آزاد اسلامی-ارومیه
42429 13364 منطقه 3 شيروان آزاد اسلامی-ارومیه
47233 15039 منطقه 3 قره‌ضياءالدين آزاد اسلامی-ارومیه
47308 15071 منطقه 3 شيروان آزاد اسلامی-ارومیه
47491 15130 منطقه 3 ملارد آزاد اسلامی-ارومیه
48708 15570 منطقه 3 بندر کنگ و چارک آزاد اسلامی-ارومیه
50060 16064 منطقه 3 تالش آزاد اسلامی-ارومیه
50827 16335 منطقه 3 گنبد آزاد اسلامی-ارومیه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9911 2831 منطقه 1 تهران روزانه
10621 3033 منطقه 1 مشهد روزانه
11406 3239 منطقه 1 تهران روزانه
13211 3709 منطقه 1 تهران روزانه
13934 3917 منطقه 1 تهران روزانه
14407 4026 منطقه 1 مشهد روزانه
14713 4101 منطقه 1 مشهد روزانه
14961 4159 منطقه 1 تهران ش
15338 4262 منطقه 1 تهران روزانه
15906 4415 منطقه 1 مشهد روزانه
15936 4421 منطقه 1 مشهد شبانه
12325 5228 منطقه 2 گرگان شبانه
12501 5299 منطقه 2 بابل روزانه
12812 5437 منطقه 2 بابل ش
14152 5996 منطقه 2 ابهر روزانه
14787 6286 منطقه 2 سمنان روزانه
14838 6317 منطقه 2 كرج روزانه
14931 6355 منطقه 2 شهريار روزانه
15626 6657 منطقه 2 ابهر شبانه
16324 6962 منطقه 2 بابل شبانه
17238 7347 منطقه 2 شاهرود شبانه
19554 8337 منطقه 2 شاهرود شبانه
27369 11628 منطقه 2 اراك شبانه
28347 12007 منطقه 2 سمنان شبانه
40597 17124 منطقه 2 شاهرود شبانه
41473 17497 منطقه 2 سمنان شبانه
41585 17543 منطقه 2 سمنان شبانه
42460 17915 منطقه 2 گرمسار شبانه
44217 18651 منطقه 2 سمنان شبانه
50482 21161 منطقه 2 سمنان شبانه
51442 21534 منطقه 2 سمنان شبانه
57101 23786 منطقه 2 شاهرود شبانه
57544 23965 منطقه 2 سمنان شبانه
10330 2990 منطقه 3 گنبد محروم بومی استان
14961 4432 منطقه 3 گنبد روزانه
15733 4658 منطقه 3 رشت ش
17220 5088 منطقه 3 گرگان روزانه
17784 5247 منطقه 3 ساري روزانه
19723 5869 منطقه 3 آمل روزانه
20013 5969 منطقه 3 تهران محروم بومی استان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12168 3423 منطقه 1 تهران آزاد واحد گرمسار
16307 4519 منطقه 1 تهران آزاد واحد گرمسار
9950 4232 منطقه 2 گرگان آزاد واحد گرمسار
20343 8651 منطقه 2 گرگان آزاد واحد گرمسار
20725 8800 منطقه 2 قائم شهر آزاد واحد گرمسار
20725 8800 منطقه 2 قوچان آزاد واحد گرمسار
21575 9176 منطقه 2 قائم شهر آزاد واحد گرمسار
22967 9753 منطقه 2 گرگان آزاد واحد گرمسار
23589 10036 منطقه 2 تربت حيدريه آزاد واحد گرمسار
23281 6978 منطقه 3 شهرجديد هشتگرد آزاد واحد گرمسار
29874 9114 منطقه 3 شيروان آزاد واحد گرمسار
37191 11551 منطقه 3 سبزوار آزاد واحد گرمسار
38543 12024 منطقه 3 بم آزاد واحد گرمسار
42760 13479 منطقه 3 گنبد آزاد واحد گرمسار
44523 14070 منطقه 3 اسفراين آزاد واحد گرمسار
47044 14965 منطقه 3 ملارد آزاد واحد گرمسار
47558 15157 منطقه 3 علي آبادكتول آزاد واحد گرمسار
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12168 3423 منطقه 1 تهران آزاد واحد گرمسار
16307 4519 منطقه 1 تهران آزاد واحد گرمسار
9950 4232 منطقه 2 گرگان آزاد واحد گرمسار
20343 8651 منطقه 2 گرگان آزاد واحد گرمسار
20725 8800 منطقه 2 قائم شهر آزاد واحد گرمسار
20725 8800 منطقه 2 قوچان آزاد واحد گرمسار
21575 9176 منطقه 2 قائم شهر آزاد واحد گرمسار
22967 9753 منطقه 2 گرگان آزاد واحد گرمسار
23589 10036 منطقه 2 تربت حيدريه آزاد واحد گرمسار
23281 6978 منطقه 3 شهرجديد هشتگرد آزاد واحد گرمسار
29874 9114 منطقه 3 شيروان آزاد واحد گرمسار
37191 11551 منطقه 3 سبزوار آزاد واحد گرمسار
38543 12024 منطقه 3 بم آزاد واحد گرمسار
42760 13479 منطقه 3 گنبد آزاد واحد گرمسار
44523 14070 منطقه 3 اسفراين آزاد واحد گرمسار
47044 14965 منطقه 3 ملارد آزاد واحد گرمسار
47558 15157 منطقه 3 علي آبادكتول آزاد واحد گرمسار
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10809 3083 منطقه 1 مشهد شبانه
14044 3943 منطقه 1 اصفهان روزانه
16187 4492 منطقه 1 مشهد روزانه
16581 4600 منطقه 1 مشهد روزانه
17272 4810 منطقه 1 تهران روزانه
18459 5114 منطقه 1 مشهد شبانه
18920 5242 منطقه 1 مشهد شبانه
11873 5036 منطقه 2 ساري روزانه
12682 5384 منطقه 2 كرمان شبانه
12698 5391 منطقه 2 كرمان روزانه
14805 6296 منطقه 2 كرمان روزانه
14872 6326 منطقه 2 يزد روزانه
15006 6392 منطقه 2 كرمان روزانه
15282 6512 منطقه 2 ميبد شبانه
15491 6602 منطقه 2 كرمان روزانه
16601 7078 منطقه 2 رشت روزانه
16849 7171 منطقه 2 كرمان شبانه
16937 7210 منطقه 2 يزد روزانه
16985 7228 منطقه 2 كرمان روزانه
17090 7279 منطقه 2 رشت روزانه
17475 7439 منطقه 2 كرمان شبانه
17528 7465 منطقه 2 كرمان روزانه
17548 7473 منطقه 2 كرمان روزانه
17567 7480 منطقه 2 سيرجان شبانه
18273 7801 منطقه 2 كرمان شبانه
18273 7801 منطقه 2 كرمان شبانه
18347 7829 منطقه 2 كرمان شبانه
18875 8039 منطقه 2 كرمان شبانه
19240 8206 منطقه 2 كرمان شبانه
19382 8266 منطقه 2 نيشابور شبانه
19554 8337 منطقه 2 كرمان شبانه
20425 8675 منطقه 2 رفسنجان شبانه
16540 4900 منطقه 3 تهران شبانه
19954 5950 منطقه 3 شهربابك روزانه
23049 6914 منطقه 3 مشهد روزانه
23198 6954 منطقه 3 مشهد روزانه
23922 7169 منطقه 3 زرند روزانه
25636 7699 منطقه 3 شهربابك روزانه
34501 10677 منطقه 3 زرند شبانه
36512 11320 منطقه 3 بم شبانه
39477 12356 منطقه 3 بافت شبانه
39699 12422 منطقه 3 جيرفت شبانه
42460 13376 منطقه 3 زرند شبانه
43761 13826 منطقه 3 جيرفت شبانه
46432 14754 منطقه 3 جيرفت شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11678 3317 منطقه 1 اصفهان روزانه
13240 3716 منطقه 1 اصفهان روزانه
14212 3979 منطقه 1 شاهين شهر روزانه
14658 4085 منطقه 1 اصفهان روزانه
16134 4480 منطقه 1 اصفهان شبانه
17548 4897 منطقه 1 اصفهان شبانه
10883 4617 منطقه 2 گلپايگان روزانه
13690 5799 منطقه 2 يزد روزانه
13835 5855 منطقه 2 رشت شبانه
15388 6554 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11590 3294 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
12339 3467 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
12518 3522 منطقه 1 اصفهان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
11168 4747 منطقه 2 اهواز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
11572 4915 منطقه 2 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
11946 5065 منطقه 2 كرمانشاه دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
12012 5091 منطقه 2 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
12028 5098 منطقه 2 رشت دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
28949 12286 منطقه 2 بوشهر دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | محروم-بومي استان بوشهر
12769 3772 منطقه 3 ايلام دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
13440 3970 منطقه 3 ياسوج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
13484 3987 منطقه 3 گچساران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
14675 4340 منطقه 3 جهرم دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
14766 4371 منطقه 3 فيروزآباد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
16801 4974 منطقه 3 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
29499 8983 منطقه 3 برازجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | محروم-بومي استان بوشهر
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11446 3250 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
13817 3884 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
16206 4496 منطقه 1 مشهد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
16357 4533 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
16755 4652 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
16985 4739 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
14345 6089 منطقه 2 كرمان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
15803 6732 منطقه 2 يزد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
15906 6787 منطقه 2 گرگان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
18776 7999 منطقه 2 قزوين دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
18798 8008 منطقه 2 بابل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
21216 9009 منطقه 2 آمل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
12368 3644 منطقه 3 كازرون دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
18182 5374 منطقه 3 ايلام دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
18331 5426 منطقه 3 ني ريز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
20725 6197 منطقه 3 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
22101 6612 منطقه 3 بندر گناوه دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
25127 7546 منطقه 3 ارسنجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12382 3483 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه
20142 5567 منطقه 1 مشهد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | شبانه
22695 6260 منطقه 1 تبريز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | شبانه
11590 4921 منطقه 2 كرج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه
18241 7789 منطقه 2 كرمان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه
21575 9176 منطقه 2 بابل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | شبانه
51024 21369 منطقه 2 زاهدان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه
51346 21499 منطقه 2 زاهدان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه
57267 23859 منطقه 2 زاهدان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | شبانه
57701 24027 منطقه 2 زاهدان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | شبانه
60423 25114 منطقه 2 زاهدان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان
53481 17314 منطقه 3 زابل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11985 3386 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
15772 4385 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
16525 4583 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
17090 4769 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
19684 5444 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
20995 8916 منطقه 2 گرگان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
22036 9374 منطقه 2 گرگان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
23833 10145 منطقه 2 كرج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
26363 11229 منطقه 2 اميركلا دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
28479 12073 منطقه 2 رشت دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
28505 12085 منطقه 2 كرمان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
30179 12782 منطقه 2 مشهد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
17885 5280 منطقه 3 ياسوج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
18256 5399 منطقه 3 كازرون دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
25444 7643 منطقه 3 جهرم دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
26099 7862 منطقه 3 بم دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
27599 8367 منطقه 3 فسا دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
27989 8496 منطقه 3 نورآباد ممسني دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
29361 8946 منطقه 3 مرودشت دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
30380 9294 منطقه 3 كازرون دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
30888 9444 منطقه 3 برازجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
34405 10637 منطقه 3 فسا دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
35087 10851 منطقه 3 قير و كارزين دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
36019 11157 منطقه 3 خنج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
36400 11283 منطقه 3 ميناب دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
38770 12111 منطقه 3 جهرم دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14581 4065 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
35463 9472 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
12668 5377 منطقه 2 كرج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
14502 6164 منطقه 2 كرج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
16832 7163 منطقه 2 اراك دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
17157 7309 منطقه 2 اردبيل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
17344 7392 منطقه 2 لاهيجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
19270 8220 منطقه 2 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
19445 8290 منطقه 2 كرج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
19660 8379 منطقه 2 كرمانشاه دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
19841 8452 منطقه 2 آمل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
20510 8708 منطقه 2 زنجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
20611 8753 منطقه 2 بابل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
26033 7832 منطقه 3 گنبد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
26891 8146 منطقه 3 هشتگرد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
28505 8686 منطقه 3 برازجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
31937 9791 منطقه 3 قرچك دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
31966 9801 منطقه 3 اسدآباد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
32677 10037 منطقه 3 فرديس دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
33836 10435 منطقه 3 هشتگرد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
38679 12076 منطقه 3 دهلران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
39003 12198 منطقه 3 دورود دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
40758 12768 منطقه 3 كرمانشاه دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
41309 12970 منطقه 3 خوي دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
42322 13326 منطقه 3 فسا دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
42460 13376 منطقه 3 برازجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
42732 13467 منطقه 3 خدابنده دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
43151 13624 منطقه 3 يزد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
43860 13863 منطقه 3 آستارا دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
44888 14197 منطقه 3 جيرفت دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13572 3819 منطقه 1 تبريز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
22263 9471 منطقه 2 همدان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
22596 9609 منطقه 2 همدان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
25615 10912 منطقه 2 لاهيجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
27554 11703 منطقه 2 كرج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
27946 11860 منطقه 2 نيشابور دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
28707 12177 منطقه 2 رفسنجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
28976 12297 منطقه 2 ساري دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
29640 12576 منطقه 2 قائم شهر دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
29969 12704 منطقه 2 ساري دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
40009 12519 منطقه 3 رضوانشهر دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
49125 15724 منطقه 3 قروه دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
49410 15829 منطقه 3 سنندج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
60034 19738 منطقه 3 كازرون دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
60339 19850 منطقه 3 ابركوه دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16392 4544 منطقه 1 مشهد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
16581 4600 منطقه 1 اصفهان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
18841 5227 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
19317 5349 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
14635 6228 منطقه 2 ورامين دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
16937 7210 منطقه 2 شهريار دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
18256 7795 منطقه 2 قائم شهر دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
18294 7810 منطقه 2 گلپايگان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
18484 7877 منطقه 2 خرم آباد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه
19183 8180 منطقه 2 ميبد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
26590 11312 منطقه 2 خرم آباد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان
18939 5628 منطقه 3 كوهدشت دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
21360 6391 منطقه 3 كوهدشت دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي مناطق درگير سيل وزلزله لرستان
25127 7546 منطقه 3 بدره دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي استان ايلام
28779 8770 منطقه 3 ازنا دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15083 4188 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
24193 6635 منطقه 1 مشهد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
24382 6688 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
24760 6782 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
24812 6797 منطقه 1 مشهد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
28375 12019 منطقه 2 شوشتر دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
29553 12541 منطقه 2 دزفول دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
29999 12714 منطقه 2 يزد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
30830 13072 منطقه 2 رفسنجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
53380 17273 منطقه 3 رفسنجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
54960 17880 منطقه 3 زرقان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
59778 19641 منطقه 3 سلماس دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
60779 20020 منطقه 3 ماه شهر دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15694 4361 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
17620 4913 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
18273 5067 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
20120 5557 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
16637 7095 منطقه 2 بابل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
17290 7371 منطقه 2 گرگان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
19483 8307 منطقه 2 يزد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
20224 8603 منطقه 2 همدان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
21657 9206 منطقه 2 مراغه دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
21811 9267 منطقه 2 اردبيل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
21980 9348 منطقه 2 لاهيجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
22405 9522 منطقه 2 قزوين دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
23258 9885 منطقه 2 اردبيل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
23658 10065 منطقه 2 اهواز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
17849 5267 منطقه 3 قروه درجزين دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
20929 6249 منطقه 3 سلماس دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
21299 6372 منطقه 3 هرسين دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
21874 6552 منطقه 3 سرخس دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
30248 9245 منطقه 3 آستارا دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
31639 9689 منطقه 3 تنكابن دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
34636 10718 منطقه 3 زنجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
37489 11651 منطقه 3 خوي دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16540 4587 منطقه 1 مشهد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
18141 5033 منطقه 1 اصفهان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
19660 5437 منطقه 1 اصفهان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
21959 6047 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
21679 9214 منطقه 2 يزد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
21744 9238 منطقه 2 يزد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
22101 9401 منطقه 2 اهواز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
22101 9401 منطقه 2 گرگان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
22485 9561 منطقه 2 رفسنجان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
23027 9779 منطقه 2 يزد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
23198 9862 منطقه 2 اهواز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
23228 9872 منطقه 2 قم دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
24117 10271 منطقه 2 ساوه دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
26194 11160 منطقه 2 كرمان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
21899 6557 منطقه 3 ميبد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
38475 12005 منطقه 3 ياسوج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
52197 16845 منطقه 3 دهدشت دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19136 5298 منطقه 1 شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
23949 6575 منطقه 1 اصفهان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
24409 6697 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
25741 10965 منطقه 2 يزد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
26712 11361 منطقه 2 كرمان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
27654 11738 منطقه 2 يزد دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
30483 12917 منطقه 2 بابل دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
22214 6642 منطقه 3 جيرفت دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
43898 13875 منطقه 3 زرند دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
43975 13892 منطقه 3 كرمان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
51673 16670 منطقه 3 شهربابك دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
55291 17996 منطقه 3 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
62455 20641 منطقه 3 بردسير دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20638 5705 منطقه 1 تهران دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
21811 6008 منطقه 1 تبريز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
21402 9097 منطقه 2 كرج دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
24409 10392 منطقه 2 قزوين دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
24589 10471 منطقه 2 مراغه دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
24812 10573 منطقه 2 قزوين دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
25833 11006 منطقه 2 رشت دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
26363 11229 منطقه 2 رشت دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
27341 11617 منطقه 2 ابهر دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
28779 12209 منطقه 2 سبزوار دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
23658 7082 منطقه 3 شبستر دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
24885 7468 منطقه 3 تالش دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
38741 12102 منطقه 3 تبريز دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
38838 12135 منطقه 3 گرمي دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
52197 16845 منطقه 3 خوي دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
62496 20660 منطقه 3 گرگان دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد