رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
322 118 منطقه 1 تبريز دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه
411 148 منطقه 1 تهران دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه
506 176 منطقه 1 شيراز دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه
605 208 منطقه 1 تهران دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه
19 5 منطقه 2 يزد دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه
156 66 منطقه 2 شهريار دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه
235 101 منطقه 2 قزوين دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه
747 326 منطقه 2 قائم شهر دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه
383 77 منطقه 3 تهران دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه