رتبه قبولی رشته زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26270 7170 منطقه 1 مشهد روزانه
49682 12907 منطقه 1 تهران روزانه
38741 16341 منطقه 2 سبزوار روزانه
59363 24695 منطقه 2 تهران روزانه
79923 27199 منطقه 3 آمل روزانه

رتبه قبولی رشته زمین شناسی دانشگاه تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34439 9218 منطقه 1 زاهدان روزانه
31446 13350 منطقه 2 يزد روزانه
40758 17198 منطقه 2 كرج روزانه
41552 17530 منطقه 2 كاشمر روزانه
48319 15442 منطقه 3 نظرآباد روزانه
64563 21416 منطقه 3 حاجي آباد روزانه

رتبه قبولی رشته زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
40038 10619 منطقه 1 مشهد شبانه
55930 14382 منطقه 1 مشهد روزانه
79015 19459 منطقه 1 مشهد روزانه
116274 47633 منطقه 2 خدابنده روزانه
54275 17618 منطقه 3 اسفراين شبانه

رتبه قبولی رشته زمین شناسی دانشگاه خوارزمی تهران-تحصیل در کرج

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
45842 19293 منطقه 2 رشت روزانه
60779 25261 منطقه 2 فرخ شهر روزانه
84025 34692 منطقه 2 قزوين روزانه
127784 52137 منطقه 2 كرج شبانه
86948 29867 منطقه 3 تاكستان شبانه

رتبه قبولی رشته زمین شناسی دانشگاه شیراز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
74476 18501 منطقه 1 شيراز روزانه
82059 20104 منطقه 1 شيراز روزانه
99480 23829 منطقه 1 شيراز روزانه
100069 23948 منطقه 1 شيراز روزانه
100631 41429 منطقه 2 دليجان روزانه
114200 40507 منطقه 3 رودان روزانه
131310 47486 منطقه 3 خورموج محروم بومی استان

رتبه قبولی رشته زمین شناسی دانشگاه اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
92830 22435 منطقه 1 اصفهان زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | شبانه
105443 43339 منطقه 2 شهركرد زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه
129223 52706 منطقه 2 كاشان زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | شبانه
137867 56170 منطقه 2 گلپايگان زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | شبانه