رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
12275 3453 منطقه 1 روزانه
12827 3598 منطقه 1 روزانه
8337 3564 منطقه 2 روزانه
12077 5123 منطقه 2 روزانه
12208 5180 منطقه 2 روزانه
12237 5196 منطقه 2 روزانه
13422 5679 منطقه 2 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
14122 4176 منطقه 3 شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
14280 4232 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
8608 2440 منطقه 1 روزانه
11478 3259 منطقه 1 شهریه پرداز
7976 3415 منطقه 2 شهریه پرداز
11016 4677 منطقه 2 روزانه
11778 5003 منطقه 2 روزانه
12012 5091 منطقه 2 روزانه
12730 5403 منطقه 2 شهریه پرداز
11946 3505 منطقه 3 روزانه
12682 3743 منطقه 3 شهریه پرداز
13783 4072 منطقه 3 روزانه
14179 4199 منطقه 3 روزانه
14561 4305 منطقه 3 شهریه پرداز

رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
7105 3036 منطقه 2 روزانه
14169 6005 منطقه 2 روزانه
14075 4165 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
10350 4394 منطقه 2 روزانه
12580 5335 منطقه 2 روزانه
12827 5444 منطقه 2 روزانه
13660 5786 منطقه 2 روزانه
15322 4536 منطقه 3 روزانه
15369 4550 منطقه 3 روزانه
15675 4640 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
10483 2993 منطقه 1 روزانه
12654 3552 منطقه 1 روزانه
12797 3585 منطقه 1 شهریه پرداز
13098 3669 منطقه 1 روزانه
13586 3822 منطقه 1 شهریه پرداز
12580 5335 منطقه 2 روزانه
13013 5521 منطقه 2 روزانه
12168 3581 منطقه 3 روزانه
13704 4044 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
11761 4995 منطقه 2 روزانه
11827 5021 منطقه 2 روزانه
12484 5293 منطقه 2 روزانه
13066 5545 منطقه 2 روزانه
12812 3784 منطقه 3 روزانه
14450 4275 منطقه 3 روزانه
14502 4290 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
12484 3513 منطقه 1 روزانه
12607 3544 منطقه 1 روزانه
12698 3561 منطقه 1 شهریه پرداز
13351 3750 منطقه 1 شهریه پرداز
12353 5241 منطقه 2 روزانه
12856 3796 منطقه 3 روزانه
12856 3796 منطقه 3 شهریه پرداز
14231 4219 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
12668 5377 منطقه 2 روزانه
13660 5786 منطقه 2  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
13783 5836 منطقه 2 روزانه
13925 5898 منطقه 2 روزانه
14543 6186 منطقه 2  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
12730 3758 منطقه 3 روزانه
14485 4284 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
12827 5444 منطقه 2 روزانه
13761 5829 منطقه 2 شهریه پرداز
15083 4474 منطقه 3 روزانه
15353 4545 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
13704 5806 منطقه 2 روزانه
13744 5822 منطقه 2 روزانه
14075 5959 شهریه پرداز
14312 6071 روزانه
14820 6307 شهریه پرداز
15006 4443 منطقه 3 شهریه پرداز
15604 4615 منطقه 3 روزانه
15906 4704 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
14973 4162 منطقه 1 روزانه
15422 4290 منطقه 1 روزانه
14961 6371 منطقه 2 روزانه
15441 6576 منطقه 2 روزانه
15967 6813 منطقه 2 روزانه
28606 12129 منطقه 2 روزانه