دانشگاه رازی کرمانشاه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
59778 15277 منطقه 1 تهران  شبانه
122920 28658 منطقه 1 مياندوآب  روزانه
24615 10482 منطقه 2 اراك شبانه
87180 36017 منطقه 2 كمال آباد/كمال شهر روزانه
75264 25457 منطقه 3 سنقر روزانه
105023 36899 منطقه 3 تهران شبانه
137962 50158 منطقه 3 سنقر شبانه

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی سمنان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37456 9981 منطقه 1 مشهد روزانه
32777 13896 منطقه 2 اهواز شبانه
36019 15248 منطقه 2 تهران روزانه
95934 33321 منطقه 3 خدابنده روزانه
96489 33522 منطقه 3 بابلسر روزانه

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی فردوسی مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
41887 11046 منطقه 1 مشهد شبانه
55032 14165 منطقه 1 مشهد روزانه
59408 15200 منطقه 1 مشهد شبانه
63397 16065 منطقه 1 مشهد شبانه
32924 13959 منطقه 2 گرگان شبانه
36174 15308 منطقه 2 سبزوار روزانه
73951 30595 منطقه 2 كرج روزانه
46638 14826 منطقه 3 صالح آباد روزانه
53720 17395 منطقه 3 سرايان روزانه
87307 30010 منطقه 3 فلاورجان روزانه
90383 31224 منطقه 3 مشهد روزانه
100945 35274 منطقه 3 كاشمر روزانه

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی تبریز 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36051 9623 منطقه 1 تبريز شبانه
53229 13737 منطقه 1 تهران روزانه
60964 15541 منطقه 1 تبريز روزانه
69032 17319 منطقه 1 تبريز شبانه
85377 20824 منطقه 1 تبريز شبانه
88362 36476 منطقه 2 گرگان روزانه

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی اردکان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
47593 20017 منطقه 2 يزد روزانه
77978 32271 منطقه 2 يزد روزانه
86353 35664 منطقه 2 شهركرد روزانه
49641 15904 منطقه 3 خوي روزانه
110521 39015 منطقه 3 شهربابك روزانه

علوم ازمايشگاهی دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
69077 17331 منطقه 1 تهران علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه
50868 21311 منطقه 2 كرج علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
114903 47104 منطقه 2 بابل علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه
89672 30941 منطقه 3 كرج علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
97228 33818 منطقه 3 تهران علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
111805 39553 منطقه 3 مشهد علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی خرم آباد-لرستان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
107381 25504 منطقه 1 اصفهان روزانه
109409 25934 منطقه 1 شيراز روزانه
77093 31913 منطقه 2 خرم آباد روزانه
98067 40417 منطقه 2 دزفول روزانه
82394 28150 منطقه 3 گراب روزانه
99118 34568 منطقه 3 بيران شهر روزانه

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ایلام

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
78671 32563 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
98989 40753 منطقه 2 شاهين شهر روزانه

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی بوعلی سینا همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
93342 22536 منطقه 1 تهران روزانه
98131 23524 منطقه 1 اصفهان روزانه
93167 38429 منطقه 2 همدان روزانه
96229 39661 منطقه 2 قزوين روزانه

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی سنندج

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
98928 23706 منطقه 1 تبريز روزانه
110023 45156 منطقه 2 نهاوند روزانه
118346 48474 منطقه 2 سنندج روزانه
103541 36314 منطقه 3 بيجار روزانه
106566 37479 منطقه 3 اسلام آبادغرب روزانه

دانشگاه زابل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
101290 41685 منطقه 2 كرج روزانه
111880 45881 منطقه 2 شيراز روزانه
121518 43420 منطقه 3 رودان روزانه