رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
831 500 منطقه 1
1321 795 منطقه 1
1552 929 منطقه 1
1748 1059 منطقه 1
1766 1067 منطقه 1
1792 1086 منطقه 1
1848 1121 منطقه 1
1881 1144 منطقه 1
2014 1225 منطقه 1
2018 1228 منطقه 1
2070 1255 منطقه 1
2245 1358 منطقه 1
1674 561 منطقه 2
1827 611 منطقه 2
1948 644 منطقه 2
2172 721 منطقه 2
2497 822 منطقه 2
2706 889 منطقه 2
2721 893 منطقه 2
2754 906 منطقه 2
3136 1038 منطقه 2
3193 1061 منطقه 2
3337 1111 منطقه 2
1523 86 منطقه 3
1799 107 منطقه 3
7508 706 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
411 253 منطقه 1
464 282 منطقه 1
632 384 منطقه 1
654 396 منطقه 1
812 484 منطقه 1
825 495 منطقه 1
870 524 منطقه 1
889 536 منطقه 1
901 542 منطقه 1
970 579 منطقه 1
1020 611 منطقه 1
1028 617 منطقه 1
1033 620 منطقه 1
1045 626 منطقه 1
1185 711 منطقه 1
1231 734 منطقه 1
1286 769 منطقه 1
1301 783 منطقه 1
1340 807 منطقه 1
1365 823 منطقه 1
1479 882 منطقه 1
1494 891 منطقه 1
5040 2935 منطقه 1
405 139 منطقه 2
461 161 منطقه 2
867 298 منطقه 2
981 343 منطقه 2
1010 354 منطقه 2
1027 358 منطقه 2
1148 395 منطقه 2
1278 449 منطقه 2
1318 459 منطقه 2
1410 488 منطقه 2
1676 562 منطقه 2
1802 603 منطقه 2
1920 636 منطقه 2
1972 655 منطقه 2
2097 691 منطقه 2
1172 62 منطقه 3
1435 81 منطقه 3
4307 341 منطقه 3
5165 433 منطقه 3
5176 435 منطقه 3
5637 488 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2280 1379 منطقه 1
2404 1453 منطقه 1
2407 1456 منطقه 1
2449 1480 منطقه 1
2647 1595 منطقه 1
1458 502 منطقه 2
2356 778 منطقه 2
2610 853 منطقه 2
3433 1138 منطقه 2
3703 1236 منطقه 2
3838 1278 منطقه 2
4042 1341 منطقه 2
4409 1461 منطقه 2
1975 120 منطقه 3
2226 144 منطقه 3
2471 172 منطقه 3
7951 768 منطقه 3
8709 864 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1572 944 منطقه 1
4555 2682 منطقه 1
5301 3079 منطقه 1
5684 3264 منطقه 1
5732 3296 منطقه 1
6065 3469 منطقه 1
6266 3577 منطقه 1
6315 3601 منطقه 1
6533 3708 منطقه 1
7020 3950 منطقه 1
7053 3966 منطقه 1
7134 4011 منطقه 1
7300 4100 منطقه 1
7340 4118 منطقه 1
7777 4338 منطقه 1
8228 4565 منطقه 1
8290 4598 منطقه 1
8365 4643 منطقه 1
8565 4748 منطقه 1
4727 1575 منطقه 2
5243 1753 منطقه 2
5295 1773 منطقه 2
6105 2074 منطقه 2
6525 2231 منطقه 2
6587 2255 منطقه 2
7002 2405 منطقه 2
7028 2421 منطقه 2
7067 2437 منطقه 2
7828 2718 منطقه 2
8838 3071 منطقه 2
9577 3340 منطقه 2
14092 1823 منطقه 3
18607 2772 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2481 1493 منطقه 1
2369 782 منطقه 2
3844 1282 منطقه 2
4421 1467 منطقه 2
4858 1622 منطقه 2
5844 1983 منطقه 2
10400 3631 منطقه 2
11215 3949 منطقه 2
11825 4168 منطقه 2
13411 4756 منطقه 2
2335 152 منطقه 3
4167 327 منطقه 3
4447 353 منطقه 3
4581 365 منطقه 3
7234 674 منطقه 3
7857 754 منطقه 3
8305 814 منطقه 3
9427 969 منطقه 3
12780 1563 منطقه 3
13084 1619 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1593 958 منطقه 1
4593 2696 منطقه 1
4631 2717 منطقه 1
5184 3017 منطقه 1
8358 4638 منطقه 1
8749 4841 منطقه 1
6331 561 منطقه 3
10537 1145 منطقه 3
11239 1278 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2830 1703 منطقه 1
2847 1713 منطقه 1
3064 1830 منطقه 1
3109 1860 منطقه 1
3363 1999 منطقه 1
3850 2276 منطقه 1
3906 2311 منطقه 1
14620 7486 منطقه 1
2804 922 منطقه 2
3005 997 منطقه 2
3426 1135 منطقه 2
3498 1158 منطقه 2
4631 1542 منطقه 2
4738 1580 منطقه 2
4983 1659 منطقه 2
5040 1679 منطقه 2
9147 929 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2840 1709 منطقه 1
4051 2395 منطقه 1
5345 3101 منطقه 1
5977 3429 منطقه 1
6054 3463 منطقه 1
6250 3570 منطقه 1
6260 3575 منطقه 1
8021 4452 منطقه 1
8326 4616 منطقه 1
5243 1753 منطقه 2
7372 2544 منطقه 2
13691 4852 منطقه 2
15629 5583 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3241 1933 منطقه 1
3380 2013 منطقه 1
3426 2041 منطقه 1
3628 2145 منطقه 1
3674 2174 منطقه 1
3739 2213 منطقه 1
3765 2232 منطقه 1
3803 2257 منطقه 1
3983 2357 منطقه 1
3059 1013 منطقه 2
3447 1143 منطقه 2
3544 1175 منطقه 2
3553 1177 منطقه 2
3681 1227 منطقه 2
3974 1320 منطقه 2
4401 1459 منطقه 2
5673 1919 منطقه 2
5721 1931 منطقه 2
5924 2009 منطقه 2
6017 2044 منطقه 2
6047 2058 منطقه 2
3749 283 منطقه 3
9157 932 منطقه 3
10687 1178 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
38536 15961 منطقه 1
21469 7881 منطقه 2
33516 12625 منطقه 2
24088 4110 منطقه 3
29689 5601 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
3735 2210 منطقه 1 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3745 2217 منطقه 1 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3755 2225 منطقه 1 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3857 2282 منطقه 1 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
4012 2374 منطقه 1 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
4016 2377 منطقه 1 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
4178 2464 منطقه 1 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
4242 2507 منطقه 1 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
4137 1368 منطقه 2 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
4149 1372 منطقه 2 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
5243 1753 منطقه 2 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
5550 1869 منطقه 2 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
5673 1919 منطقه 2 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
6095 2071 منطقه 2 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
10302 1111 منطقه 3 مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3775 2239 منطقه 1
5836 3345 منطقه 1
8268 4587 منطقه 1
11008 5903 منطقه 1
11049 5923 منطقه 1
12989 6796 منطقه 1
13781 7138 منطقه 1
13934 7199 منطقه 1
14675 7520 منطقه 1
15252 7768 منطقه 1
15748 7987 منطقه 1
16098 8119 منطقه 1
16417 8238 منطقه 1
19266 9282 منطقه 1
19819 9489 منطقه 1
6197 2110 منطقه 2
8838 3071 منطقه 2
10596 3706 منطقه 2
11966 4222 منطقه 2
28931 10827 منطقه 2
6287 556 منطقه 3
21525 3465 منطقه 3
22114 3627 منطقه 3
23179 3887 منطقه 3
26632 4799 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4407 2599 منطقه 1
4838 2822 منطقه 1
4866 2838 منطقه 1
4962 2896 منطقه 1
4998 2914 منطقه 1
5188 3018 منطقه 1
4225 1402 منطقه 2
5045 1681 منطقه 2
5339 1795 منطقه 2
6604 2264 منطقه 2
12900 1585 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8091 4488 منطقه 1
8719 4830 منطقه 1
11239 6005 منطقه 1
11851 6287 منطقه 1
12179 6448 منطقه 1
14787 7567 منطقه 1
5053 1683 منطقه 2
7300 2516 منطقه 2
8615 2982 منطقه 2
8669 3005 منطقه 2
9320 3242 منطقه 2
9817 3418 منطقه 2
12036 4243 منطقه 2
12648 4452 منطقه 2
13476 4785 منطقه 2
19892 7301 منطقه 2
21414 7858 منطقه 2
9937 1044 منطقه 3
14692 1937 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10737 5791 منطقه 1
15200 7739 منطقه 1
15252 7768 منطقه 1
16756 8368 منطقه 1
19005 9189 منطقه 1
21201 10038 منطقه 1
21995 10314 منطقه 1
5243 1753 منطقه 2
8956 3113 منطقه 2
10439 3647 منطقه 2
14092 5005 منطقه 2
14435 5129 منطقه 2
15003 5355 منطقه 2
19595 7183 منطقه 2
21715 7971 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5684 3264 منطقه 1
9653 5290 منطقه 1
10051 5484 منطقه 1
10687 5766 منطقه 1
11661 4105 منطقه 2
11699 4123 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6514 3701 منطقه 1
5766 1949 منطقه 2
7234 2499 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18583 9040 منطقه 1
22488 10498 منطقه 1
6017 2044 منطقه 2
14675 5221 منطقه 2
15339 5476 منطقه 2
17411 6300 منطقه 2
21525 7901 منطقه 2
23615 8732 منطقه 2
28761 10761 منطقه 2
32745 12341 منطقه 2
33482 12613 منطقه 2
16140 2210 منطقه 3
21485 3454 منطقه 3
22189 3643 منطقه 3
29424 5541 منطقه 3
34471 6857 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6215 3552 منطقه 1
8372 4648 منطقه 1
6235 550 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6424 2193 منطقه 2
12070 4255 منطقه 2
12360 4342 منطقه 2
16083 5773 منطقه 2
16847 6068 منطقه 2
17487 6332 منطقه 2
17823 6470 منطقه 2
19059 6981 منطقه 2
19266 7061 منطقه 2
23993 8878 منطقه 2
25514 9478 منطقه 2
25814 9606 منطقه 2
19746 3047 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6450 3669 منطقه 1
9675 5300 منطقه 1
14990 5350 منطقه 2
21779 7999 منطقه 2
22223 8177 منطقه 2
28742 5362 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28723 12621 منطقه 1
6509 2222 منطقه 2
9886 3447 منطقه 2
19059 6981 منطقه 2
22758 8380 منطقه 2
26705 9952 منطقه 2
27279 10176 منطقه 2
28364 10606 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15947 8062 منطقه 1
16912 8435 منطقه 1
6657 2277 منطقه 2
25845 9617 منطقه 2
32987 12434 منطقه 2
37593 14242 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7754 4321 منطقه 1
8275 4592 منطقه 1
8869 4901 منطقه 1
9124 5030 منطقه 1
9225 5076 منطقه 1
9484 5206 منطقه 1
9577 5248 منطقه 1
9627 5278 منطقه 1
8594 2974 منطقه 2
8785 3050 منطقه 2
9052 3142 منطقه 2
9475 3302 منطقه 2
9846 3428 منطقه 2
10948 3847 منطقه 2
11582 4084 منطقه 2
12021 4239 منطقه 2
6717 611 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6791 3840 منطقه 1
22488 10498 منطقه 1
21812 8013 منطقه 2
18220 2685 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10625 5742 منطقه 1
18369 8969 منطقه 1
18909 9151 منطقه 1
19245 9274 منطقه 1
19797 9479 منطقه 1
8794 3054 منطقه 2
10789 3778 منطقه 2
11145 3922 منطقه 2
12801 4514 منطقه 2
12931 4569 منطقه 2
13043 4616 منطقه 2
13261 4699 منطقه 2
16575 5959 منطقه 2
16694 6010 منطقه 2
17460 6324 منطقه 2
19115 7005 منطقه 2
19415 7122 منطقه 2
19917 7311 منطقه 2
21593 7919 منطقه 2
22758 8380 منطقه 2
19327 2937 منطقه 3
21555 3475 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28455 12538 منطقه 1
10068 3507 منطقه 2
20093 7374 منطقه 2
21444 7869 منطقه 2
21828 8021 منطقه 2
24594 9121 منطقه 2
26113 9733 منطقه 2
26113 9733 منطقه 2
27176 10139 منطقه 2
28346 10600 منطقه 2
29205 10930 منطقه 2
30357 5775 منطقه 3
30914 5916 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12457 6572 منطقه 1
14787 7567 منطقه 1
22445 10482 منطقه 1
24679 11273 منطقه 1
26809 11980 منطقه 1
18705 6832 منطقه 2
24743 9184 منطقه 2
26906 10026 منطقه 2
44179 9636 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23472 10845 منطقه 1
12760 4496 منطقه 2
18920 6921 منطقه 2
24424 9056 منطقه 2
24594 9121 منطقه 2
29875 11196 منطقه 2
32943 12417 منطقه 2
32987 12434 منطقه 2
18732 2797 منطقه 3
22637 3755 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12870 6754 منطقه 1
22730 8372 منطقه 2
25236 9374 منطقه 2
25471 9459 منطقه 2
36382 13756 منطقه 2
39352 14906 منطقه 2
30160 5730 منطقه 3
35094 7020 منطقه 3
37536 7673 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13528 4800 منطقه 2
15736 5627 منطقه 2
17472 6328 منطقه 2
21635 7941 منطقه 2
22223 8177 منطقه 2
22933 8451 منطقه 2
23762 8799 منطقه 2
24424 9056 منطقه 2
19850 3070 منطقه 3
22488 3717 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28277 12478 منطقه 1
13528 4800 منطقه 2
15393 5494 منطقه 2
15518 5537 منطقه 2
21293 7811 منطقه 2
22933 8451 منطقه 2
24145 8946 منطقه 2
28498 10666 منطقه 2
44600 16964 منطقه 2
49569 18901 منطقه 2
58381 22440 منطقه 2
59057 22701 منطقه 2
28607 5317 منطقه 3
35787 7205 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14764 7555 منطقه 1
20410 9723 منطقه 1
20760 9847 منطقه 1
21397 10110 منطقه 1
22389 10457 منطقه 1
26777 11966 منطقه 1
27046 12066 منطقه 1
28261 12471 منطقه 1
21010 7708 منطقه 2
19353 2944 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18206 6622 منطقه 2
20852 7661 منطقه 2
23081 8507 منطقه 2
24131 8941 منطقه 2
25501 9470 منطقه 2
30232 11352 منطقه 2
30609 11503 منطقه 2
31098 11686 منطقه 2
32083 12075 منطقه 2
32262 12140 منطقه 2
37288 14128 منطقه 2
16251 2235 منطقه 3
18126 2664 منطقه 3
22470 3712 منطقه 3
27479 5014 منطقه 3
29464 5550 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16836 8406 منطقه 1
22429 10475 منطقه 1
28114 12409 منطقه 1
19483 7142 منطقه 2
21380 7843 منطقه 2
23391 8638 منطقه 2
23909 8849 منطقه 2
25236 9374 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16961 8455 منطقه 1
29721 11141 منطقه 2
35379 13349 منطقه 2
44480 16919 منطقه 2
33986 6726 منطقه 3
39430 8241 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
35458 14967 منطقه 1
17269 6246 منطقه 2
30694 11535 منطقه 2
30992 11643 منطقه 2
31780 11963 منطقه 2
31804 11974 منطقه 2
32482 12229 منطقه 2
35119 13246 منطقه 2
35431 13372 منطقه 2
36920 13974 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18114 2661 منطقه 3
68574 17069 منطقه 3
72187 18152 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18206 6622 منطقه 2
26415 9840 منطقه 2
28060 10495 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28498 12554 منطقه 1
30712 13303 منطقه 1
34099 14510 منطقه 1
34792 14740 منطقه 1
37239 15526 منطقه 1
39187 16173 منطقه 1
20552 7550 منطقه 2
25651 9534 منطقه 2
32503 6311 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
20760 7629 منطقه 2
21270 7801 منطقه 2
28296 10580 منطقه 2
38445 14552 منطقه 2
40695 15439 منطقه 2
44756 17028 منطقه 2
55860 21386 منطقه 2
62697 24192 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23909 10990 منطقه 1
37751 15700 منطقه 1
21380 7843 منطقه 2
24925 9258 منطقه 2
25016 9291 منطقه 2
25236 9374 منطقه 2
27757 10375 منطقه 2
33516 12625 منطقه 2
40023 15185 منطقه 2
52342 19984 منطقه 2
21126 3372 منطقه 3
36315 7341 منطقه 3
37020 7537 منطقه 3
40351 8492 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25378 11509 منطقه 1
30442 13209 منطقه 1
30930 13389 منطقه 1
34050 14492 منطقه 1
22258 8191 منطقه 2
33152 12495 منطقه 2
22505 3722 منطقه 3
31324 6023 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26220 9770 منطقه 2
36523 13820 منطقه 2
22582 3739 منطقه 3
26888 4861 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
44025 16721 منطقه 2
22807 3799 منطقه 3
29294 5505 منطقه 3
50747 11656 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23161 10738 منطقه 1
25414 9441 منطقه 2
25545 9492 منطقه 2
25788 9594 منطقه 2
26705 9952 منطقه 2
29604 11098 منطقه 2
29921 11213 منطقه 2
30591 11497 منطقه 2
31261 11750 منطقه 2
31324 11772 منطقه 2
34122 12840 منطقه 2
34497 12991 منطقه 2
34718 13088 منطقه 2
36315 13730 منطقه 2
36802 13927 منطقه 2
28623 5324 منطقه 3
30272 5759 منطقه 3
35662 7166 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25262 9384 منطقه 2
25378 9425 منطقه 2
25845 9617 منطقه 2
26794 9985 منطقه 2
28135 10521 منطقه 2
29721 11141 منطقه 2
32592 12272 منطقه 2
35215 13285 منطقه 2
35905 13569 منطقه 2
38562 14596 منطقه 2
23441 3949 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23472 8670 منطقه 2
28702 10735 منطقه 2
32410 12200 منطقه 2
37100 14063 منطقه 2
34030 6741 منطقه 3
44025 9601 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
24472 11192 منطقه 1
28834 12660 منطقه 1
46316 18393 منطقه 1
49804 18975 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
24854 9227 منطقه 2
32023 12051 منطقه 2
35330 13333 منطقه 2
39086 14802 منطقه 2
41940 15940 منطقه 2
52629 20100 منطقه 2
29052 5443 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25331 11492 منطقه 1
32442 12213 منطقه 2
39579 14998 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25471 9459 منطقه 2
32322 12166 منطقه 2
32788 12354 منطقه 2
33495 12618 منطقه 2
39809 8340 منطقه 3
49065 11154 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26081 9720 منطقه 2
29125 10901 منطقه 2
29174 10919 منطقه 2
29294 10967 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
61230 22851 منطقه 1
30861 11588 منطقه 2
48939 18654 منطقه 2
60827 23449 منطقه 2
60359 14537 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
49894 19468 منطقه 1
47542 18104 منطقه 2
47820 18213 منطقه 2
47983 18278 منطقه 2
50310 19163 منطقه 2
52904 20206 منطقه 2
52965 20227 منطقه 2
54601 20894 منطقه 2
31691 6118 منطقه 3
37199 7590 منطقه 3
44600 9766 منطقه 3
62937 15314 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
42651 17270 منطقه 1
45105 18017 منطقه 1
32301 12156 منطقه 2
47897 18245 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
34008 12797 منطقه 2
56307 21576 منطقه 2
32442 6297 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
32526 12248 منطقه 2
34187 12859 منطقه 2
59352 22830 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
33853 6691 منطقه 3
40796 8628 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
34099 12832 منطقه 2
40297 15297 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
45954 18280 منطقه 1
49009 19189 منطقه 1
35536 13413 منطقه 2
36772 13918 منطقه 2
42430 9097 منطقه 3
48476 10973 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36357 15257 منطقه 1
44978 17975 منطقه 1
43371 16464 منطقه 2
55082 12958 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
56892 21586 منطقه 1
75724 27135 منطقه 1
58171 22345 منطقه 2
78783 30541 منطقه 2
36429 7373 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36634 13870 منطقه 2
41431 8801 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
37181 14093 منطقه 2
38473 14561 منطقه 2
39977 15165 منطقه 2
49569 18901 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
47112 17936 منطقه 2
51278 19544 منطقه 2
57572 22089 منطقه 2
38019 7829 منطقه 3
57236 13596 منطقه 3
58841 14097 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
57665 21806 منطقه 1
42509 16158 منطقه 2
45188 17209 منطقه 2
48090 18323 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
43007 16341 منطقه 2
45434 10027 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
46049 17522 منطقه 2
48090 10841 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
53152 20306 منطقه 2
58098 22311 منطقه 2
59566 22924 منطقه 2
47085 10544 منطقه 3
65110 15994 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
51689 20051 منطقه 1
68536 24994 منطقه 1
55524 13080 منطقه 3
69679 17411 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
51849 20091 منطقه 1
75166 26989 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
57840 21847 منطقه 1
70800 25685 منطقه 1
52563 20078 منطقه 2
68384 26429 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
62205 23992 منطقه 2
66928 25845 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
63003 23368 منطقه 1
67067 25895 منطقه 2
70990 27452 منطقه 2
81800 31761 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
66192 24311 منطقه 1
66018 25476 منطقه 2
78824 30555 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
70178 17562 منطقه 3
83074 21567 منطقه 3