رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
109 71 منطقه 1
250 157 منطقه 1
558 342 منطقه 1
630 382 منطقه 1
708 431 منطقه 1
878 530 منطقه 1
1005 601 منطقه 1
1048 629 منطقه 1
1127 683 منطقه 1
225 72 منطقه 2
751 262 منطقه 2
2221 733 منطقه 2
2369 782 منطقه 2
2941 977 منطقه 2
3084 1021 منطقه 2
649 35 منطقه 3
9427 969 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1920 1168 منطقه 1
2164 1309 منطقه 1
2180 1319 منطقه 1
1710 572 منطقه 2
2113 698 منطقه 2
4575 1521 منطقه 2
4588 1528 منطقه 2
5589 1882 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2221 1345 منطقه 1
2369 1433 منطقه 1
2593 1564 منطقه 1
3486 2073 منطقه 1
4183 2467 منطقه 1
5073 2956 منطقه 1
2092 690 منطقه 2
2647 870 منطقه 2
7844 2724 منطقه 2
8777 3047 منطقه 2
2647 183 منطقه 3
2715 191 منطقه 3
16889 2381 منطقه 3
20731 3277 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2710 1630 منطقه 1
6293 3591 منطقه 1
6339 3614 منطقه 1
3241 1075 منطقه 2
4284 1422 منطقه 2
5828 511 منطقه 3
23161 3882 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2806 923 منطقه 2
7648 2653 منطقه 2
8042 2799 منطقه 2
11690 4119 منطقه 2
11758 4147 منطقه 2
3966 303 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5844 3349 منطقه 1
6587 3737 منطقه 1
6875 3884 منطقه 1
7916 4401 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7082 3983 منطقه 1
8770 3044 منطقه 2
17975 6534 منطقه 2
18411 6700 منطقه 2
2859 203 منطقه 3
4534 361 منطقه 3
4702 383 منطقه 3
7942 767 منطقه 3
9886 1035 منطقه 3
10106 1072 منطقه 3
12129 1438 منطقه 3
13195 1639 منطقه 3
14018 1809 منطقه 3
16281 2244 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13363 6946 منطقه 1
17269 8562 منطقه 1
2894 954 منطقه 2
4644 1547 منطقه 2
7192 2481 منطقه 2
11292 3977 منطقه 2
14334 5091 منطقه 2
7951 768 منطقه 3
13987 1801 منطقه 3
15605 2098 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5863 3362 منطقه 1
3562 1180 منطقه 2
8736 3031 منطقه 2
11541 4071 منطقه 2
6887 631 منطقه 3
9681 1006 منطقه 3
13874 1782 منطقه 3
15593 2096 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9289 5105 منطقه 1
15291 5458 منطقه 2
16458 5917 منطقه 2
3574 269 منطقه 3
4281 337 منطقه 3
5523 471 منطقه 3
6389 569 منطقه 3
7971 770 منطقه 3
9653 1002 منطقه 3
11145 1258 منطقه 3
17627 2541 منطقه 3
18411 2724 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4117 2435 منطقه 1
4188 1392 منطقه 2
4872 1626 منطقه 2
8035 2795 منطقه 2
12351 4336 منطقه 2
12909 4556 منطقه 2
5904 516 منطقه 3
8290 813 منطقه 3
10902 1220 منطقه 3
12666 1548 منطقه 3
15025 1992 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر
4543 2676 منطقه 1 مشهد
7473 4183 منطقه 1 مشهد
4567 1518 منطقه 2 كاشمر
4924 1642 منطقه 2 كرمان
5766 1949 منطقه 2 گرگان
10132 3525 منطقه 2 قوچان
14692 5230 منطقه 2 زاهدان
5022 426 منطقه 3 گرگان
9243 947 منطقه 3 تهران
12509 1516 منطقه 3 زابل
15855 2151 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7320 4108 منطقه 1
5504 1853 منطقه 2
6223 2119 منطقه 2
7354 2538 منطقه 2
7606 2637 منطقه 2
10375 3622 منطقه 2
10429 3643 منطقه 2
11108 3904 منطقه 2
11796 4159 منطقه 2
7073 656 منطقه 3
23670 4004 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7738 4312 منطقه 1
7889 4390 منطقه 1
5515 1858 منطقه 2
7669 2662 منطقه 2
5673 496 منطقه 3
6047 529 منطقه 3
6663 605 منطقه 3
9165 934 منطقه 3
11415 1308 منطقه 3
13865 1779 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5721 3290 منطقه 1
9073 5003 منطقه 1
11685 6211 منطقه 1
14904 7615 منطقه 1
22026 10326 منطقه 1
30521 13245 منطقه 1
37996 15788 منطقه 1
42364 17186 منطقه 1
18705 6832 منطقه 2
25089 9322 منطقه 2
30914 11616 منطقه 2
38882 8094 منطقه 3
50850 11686 منطقه 3
55639 13121 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6931 3909 منطقه 1
7669 4280 منطقه 1
8148 4515 منطقه 1
8907 4922 منطقه 1
8624 2985 منطقه 2
13798 4888 منطقه 2
24350 4175 منطقه 3
25108 4375 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7300 4100 منطقه 1
11738 6234 منطقه 1
15179 7728 منطقه 1
15570 7922 منطقه 1
23311 10785 منطقه 1
13345 4733 منطقه 2
21414 7858 منطقه 2
16989 2406 منطقه 3
27064 4898 منطقه 3
27515 5026 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7372 4138 منطقه 1
9298 5110 منطقه 1
9354 5137 منطقه 1
12457 6572 منطقه 1
18235 8916 منطقه 1
19045 9204 منطقه 1
10429 3643 منطقه 2
11758 4147 منطقه 2
12801 4514 منطقه 2
14787 5273 منطقه 2
15529 5543 منطقه 2
16015 5746 منطقه 2
13428 1685 منطقه 3
15947 2171 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8365 4643 منطقه 1
10765 5805 منطقه 1
11942 4215 منطقه 2
17942 6523 منطقه 2
19876 7293 منطقه 2
20123 7387 منطقه 2
23568 8710 منطقه 2
14006 1805 منطقه 3
15483 2080 منطقه 3
17543 2520 منطقه 3
19340 2940 منطقه 3
21748 3522 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9312 5116 منطقه 1
10638 5748 منطقه 1
16773 6044 منطقه 2
17898 6506 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9893 5409 منطقه 1
9994 5454 منطقه 1
11336 6047 منطقه 1
38271 7903 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10193 3549 منطقه 2
12436 4372 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15570 7922 منطقه 1
16223 8163 منطقه 1
20204 9638 منطقه 1
26987 12041 منطقه 1
11851 4179 منطقه 2
14787 5273 منطقه 2
16113 5787 منطقه 2
34254 12880 منطقه 2
23046 3857 منطقه 3
26824 4843 منطقه 3
27279 4955 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13691 4852 منطقه 2
45555 17340 منطقه 2
56669 21721 منطقه 2
58468 22471 منطقه 2
70258 27149 منطقه 2
70755 27351 منطقه 2
31669 6111 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23632 10896 منطقه 1
31392 13560 منطقه 1
18500 6740 منطقه 2
25431 9447 منطقه 2
29188 10925 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
19313 7084 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
21044 7717 منطقه 2
22624 8325 منطقه 2
50041 19069 منطقه 2
52373 19996 منطقه 2
65829 16218 منطقه 3
67827 16832 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25147 9339 منطقه 2
25378 9425 منطقه 2
26906 10026 منطقه 2
51656 19689 منطقه 2
55727 21339 منطقه 2
57691 22136 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
49377 18821 منطقه 2
70470 27236 منطقه 2
30376 5781 منطقه 3
53374 12442 منطقه 3
60755 14645 منطقه 3
78318 20062 منطقه 3
78609 20152 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
32550 13969 منطقه 1
38354 14513 منطقه 2
72312 27997 منطقه 2
74598 28869 منطقه 2
89970 35079 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
47820 18837 منطقه 1
55604 21193 منطقه 1
33351 6538 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36680 13888 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر
44978 17975 منطقه 1 اصفهان
48448 19030 منطقه 1 اصفهان
63621 24544 منطقه 2 شهركرد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
72312 26115 منطقه 1
67423 26055 منطقه 2
77661 30088 منطقه 2
88759 34569 منطقه 2
92211 36057 منطقه 2
46287 10285 منطقه 3
83236 21616 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
57108 21893 منطقه 2
49323 11229 منطقه 3
82539 21406 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
50341 19173 منطقه 2
59020 22685 منطقه 2
52311 12118 منطقه 3
52722 12246 منطقه 3
53277 12415 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
61662 22995 منطقه 1
88922 30909 منطقه 1
91936 31729 منطقه 1
93597 32190 منطقه 1
64134 15683 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
65829 16218 منطقه 3
81211 20968 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
74674 26827 منطقه 1