رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
1661 1004 منطقه 1 مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه
3440 2047 منطقه 1 مديريت صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3295 1965 منطقه 1 تهران مديريت مالي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3960 2341 منطقه 1 تهران مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
8963 3115 منطقه 2 تهران مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6540 3712 منطقه 1 تهران مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7046 3962 منطقه 1 تهران مديريت صنعتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7262 4078 منطقه 1 مشهد مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
8838 4883 منطقه 1 مشهد مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7361 4131 منطقه 1 اصفهان مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9393 3272 منطقه 2 قم مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
10032 3498 منطقه 2 مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
11260 3964 منطقه 2 مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
34740 13097 منطقه 2 مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت رشته قبولی
13300 6923 منطقه 1 پسر مديريت صنعتي|دانشگاه شيراز | روزانه
12200 4286 منطقه 2 دختر مديريت صنعتي|دانشگاه شيراز | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
17487 8647 منطقه 1 مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان | روزانه
23115 8519 منطقه 2 مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان | شبانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
17761 8748 منطقه 1 مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
26205 4672 منطقه 3 مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
17975 6534 منطقه 2 مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
18721 6840 منطقه 2 مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
20008 9559 منطقه 1 مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب | پيام نور

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
20123 3129 منطقه 3 مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
26296 11798 منطقه 1 مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | شبانه
23345 8618 منطقه 2 مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | روزانه
26063 9711 منطقه 2 مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | شبانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28080 12393 منطقه 1 اصفهان مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان | غيرانتفاعي
41073 16773 منطقه 1 اصفهان مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان | غيرانتفاعي

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
61473 22925 منطقه 1 مديريت صنعتي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
30017 5700 منطقه 3 مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
31346 13541 منطقه 1 مديريت بازرگاني|دانشگاه اردکان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32284 13877 منطقه 1 تهران مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
32875 14078 منطقه 1 مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
33410 6553 منطقه 3 مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
33650 6624 منطقه 3 مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
33774 14399 منطقه 1 مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
34030 6741 منطقه 3 مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
34146 6773 منطقه 3 مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
62937 24274 منطقه 2 مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه
34407 6841 منطقه 3 مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
41129 8712 منطقه 3 مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
48314 18993 منطقه 1 مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
60541 14580 منطقه 3 مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
53277 20358 منطقه 2 تهران مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
59020 22685 منطقه 2 مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهريار | پيام نور

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
59288 14222 منطقه 3 مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
61847 23849 منطقه 2 قم مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان قم -مرکزقم | پيام نور

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
62418 23218 منطقه 1 تهران مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزدماوند | پيام نور

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
87668 22982 منطقه 3 مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
97624 38327 منطقه 2 مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي
105187 41421 منطقه 2 مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي
122349 48400 منطقه 2 مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
102581 27379 منطقه 3 هشتگرد مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
106601 42023 منطقه 2 اروميه مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه | پيام نور