رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
32 22 منطقه 1
33 23 منطقه 1
40 27 منطقه 1
55 39 منطقه 1
57 41 منطقه 1
64 46 منطقه 1
68 48 منطقه 1
70 49 منطقه 1
73 52 منطقه 1
83 54 منطقه 1
86 56 منطقه 1
89 59 منطقه 1
103 66 منطقه 1
105 68 منطقه 1
109 71 منطقه 1
119 80 منطقه 1
120 81 منطقه 1
122 82 منطقه 1
129 86 منطقه 1
130 87 منطقه 1
133 88 منطقه 1
134 89 منطقه 1
136 91 منطقه 1
140 94 منطقه 1
151 99 منطقه 1
153 101 منطقه 1
161 107 منطقه 1
165 109 منطقه 1
173 114 منطقه 1
194 126 منطقه 1
204 130 منطقه 1
206 131 منطقه 1
208 132 منطقه 1
209 133 منطقه 1
210 134 منطقه 1
234 145 منطقه 1
243 152 منطقه 1
249 156 منطقه 1
252 159 منطقه 1
254 160 منطقه 1
255 161 منطقه 1
266 167 منطقه 1
274 173 منطقه 1
276 175 منطقه 1
287 181 منطقه 1
325 202 منطقه 1
360 221 منطقه 1
388 237 منطقه 1
24 7 منطقه 2
24 7 منطقه 2
75 22 منطقه 2
79 24 منطقه 2
80 25 منطقه 2
93 28 منطقه 2
99 31 منطقه 2
101 33 منطقه 2
131 39 منطقه 2
148 44 منطقه 2
157 46 منطقه 2
172 51 منطقه 2
176 53 منطقه 2
179 55 منطقه 2
191 58 منطقه 2
203 63 منطقه 2
205 64 منطقه 2
212 66 منطقه 2
213 67 منطقه 2
218 70 منطقه 2
225 72 منطقه 2
236 78 منطقه 2
248 80 منطقه 2
253 81 منطقه 2
256 82 منطقه 2
266 86 منطقه 2
266 86 منطقه 2
283 91 منطقه 2
293 94 منطقه 2
297 97 منطقه 2
305 98 منطقه 2
310 100 منطقه 2
327 108 منطقه 2
333 110 منطقه 2
338 113 منطقه 2
353 118 منطقه 2
358 121 منطقه 2
371 125 منطقه 2
76 2 منطقه 3
128 5 منطقه 3
143 6 منطقه 3
149 8 منطقه 3
180 9 منطقه 3
303 15 منطقه 3
306 16 منطقه 3
490 23 منطقه 3
513 26 منطقه 3
521 28 منطقه 3
656 36 منطقه 3
1040 54 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
299 188 منطقه 1
352 219 منطقه 1
420 259 منطقه 1
423 261 منطقه 1
432 266 منطقه 1
434 267 منطقه 1
436 268 منطقه 1
440 270 منطقه 1
442 272 منطقه 1
455 278 منطقه 1
455 278 منطقه 1
462 280 منطقه 1
468 284 منطقه 1
470 286 منطقه 1
470 286 منطقه 1
473 289 منطقه 1
479 293 منطقه 1
490 298 منطقه 1
490 298 منطقه 1
504 308 منطقه 1
519 316 منطقه 1
525 320 منطقه 1
534 325 منطقه 1
542 331 منطقه 1
550 335 منطقه 1
569 347 منطقه 1
573 350 منطقه 1
582 357 منطقه 1
612 372 منطقه 1
624 378 منطقه 1
627 381 منطقه 1
630 382 منطقه 1
427 143 منطقه 2
428 144 منطقه 2
442 151 منطقه 2
459 159 منطقه 2
467 163 منطقه 2
484 167 منطقه 2
518 176 منطقه 2
564 190 منطقه 2
578 194 منطقه 2
603 203 منطقه 2
618 210 منطقه 2
621 212 منطقه 2
642 218 منطقه 2
762 267 منطقه 2
516 27 منطقه 3
588 32 منطقه 3
600 33 منطقه 3
1533 88 منطقه 3
2462 169 منطقه 3
2863 204 منطقه 3
3214 230 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
450 276 منطقه 1
1468 877 منطقه 1
1587 955 منطقه 1
1628 980 منطقه 1
1983 1206 منطقه 1
2142 1296 منطقه 1
2838 1707 منطقه 1
3263 1943 منطقه 1
3405 2031 منطقه 1
3521 2092 منطقه 1
3549 2107 منطقه 1
3574 2120 منطقه 1
3895 2304 منطقه 1
3906 2311 منطقه 1
3948 2332 منطقه 1
4257 2512 منطقه 1
4398 2593 منطقه 1
5057 2948 منطقه 1
5256 3056 منطقه 1
2445 805 منطقه 2
2582 847 منطقه 2
3005 997 منطقه 2
3337 1111 منطقه 2
3394 1125 منطقه 2
3670 1224 منطقه 2
3814 1266 منطقه 2
4134 1367 منطقه 2
4137 1368 منطقه 2
4768 1590 منطقه 2
4988 1661 منطقه 2
4993 1663 منطقه 2
5358 1802 منطقه 2
5358 1802 منطقه 2
5552 1871 منطقه 2
5645 1903 منطقه 2
5666 1915 منطقه 2
5746 1940 منطقه 2
5800 1963 منطقه 2
5887 1994 منطقه 2
6843 2349 منطقه 2
7058 2434 منطقه 2
7262 2506 منطقه 2
7333 2532 منطقه 2
7589 2633 منطقه 2
9243 3211 منطقه 2
1605 95 منطقه 3
2987 214 منطقه 3
3532 265 منطقه 3
4480 357 منطقه 3
4714 387 منطقه 3
9484 975 منطقه 3
10828 1208 منطقه 3
11249 1281 منطقه 3
11466 1320 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2578 1555 منطقه 1
3157 1887 منطقه 1
3426 2041 منطقه 1
3568 2117 منطقه 1
3745 2217 منطقه 1
3807 2260 منطقه 1
3954 2336 منطقه 1
2701 887 منطقه 2
4413 1463 منطقه 2
4621 1539 منطقه 2
5262 1758 منطقه 2
5941 2018 منطقه 2
5256 444 منطقه 3
15605 2098 منطقه 3
17806 2586 منطقه 3
18156 2673 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
638 387 منطقه 1
652 395 منطقه 1
689 416 منطقه 1
692 419 منطقه 1
713 434 منطقه 1
713 434 منطقه 1
722 440 منطقه 1
734 443 منطقه 1
738 445 منطقه 1
743 449 منطقه 1
761 457 منطقه 1
819 489 منطقه 1
823 493 منطقه 1
844 507 منطقه 1
863 520 منطقه 1
870 524 منطقه 1
882 532 منطقه 1
884 533 منطقه 1
906 544 منطقه 1
907 545 منطقه 1
956 570 منطقه 1
966 576 منطقه 1
974 581 منطقه 1
988 592 منطقه 1
728 250 منطقه 2
749 260 منطقه 2
755 263 منطقه 2
772 272 منطقه 2
778 276 منطقه 2
784 278 منطقه 2
815 288 منطقه 2
843 293 منطقه 2
897 310 منطقه 2
919 319 منطقه 2
973 342 منطقه 2
986 345 منطقه 2
1016 356 منطقه 2
2949 211 منطقه 3
3084 222 منطقه 3
3387 245 منطقه 3
3751 284 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5377 3119 منطقه 1
6250 3570 منطقه 1
7067 3975 منطقه 1
8845 4887 منطقه 1
11596 6168 منطقه 1
13811 7148 منطقه 1
17341 8587 منطقه 1
885 305 منطقه 2
1665 560 منطقه 2
1856 617 منطقه 2
2725 896 منطقه 2
4193 1394 منطقه 2
4453 1480 منطقه 2
5151 1717 منطقه 2
5188 1733 منطقه 2
5509 1855 منطقه 2
6133 2086 منطقه 2
6629 2270 منطقه 2
6726 2304 منطقه 2
6750 2316 منطقه 2
6816 2342 منطقه 2
7058 2434 منطقه 2
8218 2855 منطقه 2
8885 3084 منطقه 2
9003 3125 منطقه 2
13772 4877 منطقه 2
2670 185 منطقه 3
3478 257 منطقه 3
3523 263 منطقه 3
4468 355 منطقه 3
4685 379 منطقه 3
4977 417 منطقه 3
5192 438 منطقه 3
5952 519 منطقه 3
6300 557 منطقه 3
7113 662 منطقه 3
8531 845 منطقه 3
9079 920 منطقه 3
10295 1108 منطقه 3
10493 1137 منطقه 3
10997 1235 منطقه 3
11312 1292 منطقه 3
11979 1407 منطقه 3
12941 1592 منطقه 3
21701 3511 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1018 610 منطقه 1 تهران روزانه
1089 658 منطقه 1 تهران روزانه
1224 730 منطقه 1 تهران روزانه
1238 738 منطقه 1 تهران روزانه
1289 772 منطقه 1 شيراز روزانه
1303 785 منطقه 1 تهران روزانه
1311 789 منطقه 1 تهران روزانه
1330 800 منطقه 1 تهران روزانه
1358 818 منطقه 1 تهران روزانه
1378 830 منطقه 1 تبريز روزانه
1378 830 منطقه 1 تهران روزانه
1430 855 منطقه 1 تهران روزانه
1453 870 منطقه 1 تهران روزانه
1465 875 منطقه 1 تهران روزانه
1494 891 منطقه 1 تهران روزانه
1516 906 منطقه 1 شيراز روزانه
1521 911 منطقه 1 تهران روزانه
1523 913 منطقه 1 تهران روزانه
1552 929 منطقه 1 تهران روزانه
1593 958 منطقه 1 تهران روزانه
1648 992 منطقه 1 تبريز روزانه
1651 995 منطقه 1 تهران روزانه
1651 995 منطقه 1 تهران روزانه
1670 1011 منطقه 1 تهران روزانه
1732 1052 منطقه 1 تهران روزانه
1785 1080 منطقه 1 تهران روزانه
1797 1089 منطقه 1 شيراز روزانه
2180 1319 منطقه 1 تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
2237 1352 منطقه 1 تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
2315 1399 منطقه 1 تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
2571 1550 منطقه 1 تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
2762 1657 منطقه 1 تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1025 357 منطقه 2 بجنورد روزانه
1191 417 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
1206 426 منطقه 2 شهرضا روزانه
1476 510 منطقه 2 گرگان روزانه
1507 523 منطقه 2 ساري روزانه
1538 529 منطقه 2 قزوين روزانه
1549 532 منطقه 2 قم روزانه
1556 535 منطقه 2 كرمان روزانه
1578 538 منطقه 2 آمل روزانه
1625 550 منطقه 2 قوچان روزانه
1683 565 منطقه 2 ساري روزانه
1706 570 منطقه 2 اهواز روزانه
1760 591 منطقه 2 قم روزانه
1782 597 منطقه 2 ساوه روزانه
1822 609 منطقه 2 قائم شهر روزانه
1904 630 منطقه 2 لامرد مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1983 658 منطقه 2 رشت روزانه
1987 659 منطقه 2 زنجان روزانه
2142 710 منطقه 2 كاشان مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1168 61 منطقه 3 ميبد روزانه
1324 68 منطقه 3 شهرك سهند روزانه
1332 70 منطقه 3 جهرم روزانه
1358 71 منطقه 3 زرند روزانه
1418 77 منطقه 3 زرند روزانه
1460 84 منطقه 3 زرند روزانه
1748 104 منطقه 3 يزد روزانه
3625 275 منطقه 3 الوند روزانه
3625 275 منطقه 3 تهران روزانه
4088 317 منطقه 3 تنكابن روزانه
4486 358 منطقه 3 تالش مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2422 1464 منطقه 1 مشهد روزانه
2933 1751 منطقه 1 مشهد روزانه
3080 1839 منطقه 1 مشهد روزانه
3103 1856 منطقه 1 مشهد روزانه
4398 2593 منطقه 1 مشهد روزانه
4559 2684 منطقه 1 مشهد روزانه
4563 2685 منطقه 1 مشهد روزانه
5301 3079 منطقه 1 مشهد روزانه
5339 3098 منطقه 1 مشهد روزانه
5541 3202 منطقه 1 مشهد روزانه
5808 3334 منطقه 1 مشهد روزانه
6287 3585 منطقه 1 مشهد روزانه
6347 3620 منطقه 1 مشهد روزانه
6868 3880 منطقه 1 مشهد روزانه
7765 4329 منطقه 1 مشهد روزانه
8415 4668 منطقه 1 مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
8435 4679 منطقه 1 تبريز روزانه
8454 4691 منطقه 1 مشهد روزانه
8588 4763 منطقه 1 تهران روزانه
8588 4763 منطقه 1 مشهد روزانه
8981 4956 منطقه 1 مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
9124 5030 منطقه 1 مشهد روزانه
9627 5278 منطقه 1 مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
10388 5638 منطقه 1 مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
10630 5744 منطقه 1 مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
11049 5923 منطقه 1 مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
11179 5981 منطقه 1 مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
11398 6075 منطقه 1 مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
1176 406 منطقه 2 نيشابور روزانه
2662 878 منطقه 2 بندرعباس روزانه
4884 1631 منطقه 2 ساري روزانه
6354 2164 منطقه 2 بهشهر روزانه
6726 2304 منطقه 2 رشت روزانه
7067 2437 منطقه 2 گرگان روزانه
7418 2563 منطقه 2 بندرعباس روزانه
7454 2579 منطقه 2 گرگان روزانه
7934 2761 منطقه 2 قزوين روزانه
8794 3054 منطقه 2 كرمان روزانه
9131 3171 منطقه 2 سيرجان روزانه
9386 3269 منطقه 2 نيشابور روزانه
9693 3375 منطقه 2 كرمان روزانه
10263 3577 منطقه 2 سمنان مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
17732 6425 منطقه 2 قوچان مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
4001 307 منطقه 3 مشهد روزانه
13681 1744 منطقه 3 زرند روزانه
14661 1931 منطقه 3 بردسير روزانه
20082 3121 منطقه 3 نيشابور مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1181 709 منطقه 1
4313 2539 منطقه 1
4505 2654 منطقه 1
4858 2832 منطقه 1
5536 3199 منطقه 1
4093 1356 منطقه 2
4814 1604 منطقه 2
5990 2032 منطقه 2
6146 2092 منطقه 2
6566 2248 منطقه 2
9533 3326 منطقه 2
2695 188 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1355 816 منطقه 1
2678 1612 منطقه 1
2758 1655 منطقه 1
2795 1679 منطقه 1
3426 2041 منطقه 1
3745 2217 منطقه 1
4334 2556 منطقه 1
4495 2648 منطقه 1
4616 2707 منطقه 1
4998 2914 منطقه 1
5808 3334 منطقه 1
5894 3383 منطقه 1
6154 3515 منطقه 1
6165 3522 منطقه 1
6293 3591 منطقه 1
2419 797 منطقه 2
4076 1352 منطقه 2
4375 1452 منطقه 2
6192 2108 منطقه 2
8461 836 منطقه 3
9102 924 منطقه 3
9667 1004 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
1439 861 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
1642 988 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1698 1029 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1854 1127 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1953 1190 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2042 1242 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2239 1354 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2904 1740 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
2949 1760 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
2949 1760 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3088 1844 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3154 1884 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3266 1945 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3380 2013 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3504 2085 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3593 2130 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
1585 539 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1743 584 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2142 710 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2168 719 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2237 741 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2358 779 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2633 865 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2692 885 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2878 947 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2949 979 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3026 1006 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3311 1097 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3466 1148 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3701 1234 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3706 1237 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3929 1310 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
4330 1435 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
4505 1492 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
1835 110 منطقه 3 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1911 116 منطقه 3 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
5250 443 منطقه 3 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
6710 609 منطقه 3 مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
1773 1073 منطقه 1 روزانه
1789 1083 منطقه 1 روزانه
1883 1146 منطقه 1 روزانه
1904 1159 منطقه 1 روزانه
2085 1264 منطقه 1 روزانه
2087 1266 منطقه 1 روزانه
2092 1271 منطقه 1 روزانه
2099 1276 منطقه 1 روزانه
2307 1393 منطقه 1 روزانه
2335 1409 منطقه 1 روزانه
2363 1429 منطقه 1 روزانه
2393 1443 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
2478 1490 منطقه 1 روزانه
2667 1604 منطقه 1 روزانه
2698 1624 منطقه 1 روزانه
2733 1642 منطقه 1 روزانه
2754 1652 منطقه 1 روزانه
2949 1760 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
2954 1763 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
2966 1773 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
1490 517 منطقه 2 روزانه
1908 632 منطقه 2 روزانه
1965 652 منطقه 2 روزانه
2196 726 منطقه 2 روزانه
2287 755 منطقه 2 روزانه
2296 761 منطقه 2 روزانه
2429 799 منطقه 2 روزانه
2578 845 منطقه 2 روزانه
2593 849 منطقه 2 روزانه
2619 858 منطقه 2 روزانه
2633 865 منطقه 2 روزانه
2706 889 منطقه 2 روزانه
2733 899 منطقه 2 روزانه
2787 919 منطقه 2 روزانه
2856 937 منطقه 2 روزانه
2922 967 منطقه 2 روزانه
2972 981 منطقه 2 روزانه
4575 1521 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
4655 1550 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
2791 197 منطقه 3 روزانه
5819 508 منطقه 3 روزانه
5952 519 منطقه 3 روزانه
6146 543 منطقه 3 روزانه
6467 581 منطقه 3 روزانه
6501 588 منطقه 3 روزانه
7837 750 منطقه 3 روزانه
رتبه ک+A1:C20شوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14078 7257 منطقه 1
16439 8245 منطقه 1
18853 9133 منطقه 1
3005 997 منطقه 2
3789 1257 منطقه 2
9320 3242 منطقه 2
14194 5048 منطقه 2
15308 5464 منطقه 2
17743 6430 منطقه 2
19554 7166 منطقه 2
22277 8197 منطقه 2
23101 8514 منطقه 2
23361 8626 منطقه 2
25362 9418 منطقه 2
13960 1796 منطقه 3
15529 2086 منطقه 3
17908 2604 منطقه 3
20396 3195 منطقه 3
20589 3236 منطقه 3
21010 3347 منطقه 3
24117 4117 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3468 2064 منطقه 1
4610 2702 منطقه 1
5423 3142 منطقه 1
5550 1869 منطقه 2
6559 2245 منطقه 2
7409 2559 منطقه 2
3753 2223 منطقه 1 تبريز روزانه
4213 2486 منطقه 1 تبريز روزانه
4543 2676 منطقه 1 خسروشاه روزانه
4947 2887 منطقه 1 تبريز روزانه
5085 2965 منطقه 1 تبريز روزانه
5431 3147 منطقه 1 تبريز روزانه
6054 3463 منطقه 1 تبريز روزانه
6651 3774 منطقه 1 تبريز روزانه
6862 3876 منطقه 1 تبريز روزانه
6970 3928 منطقه 1 تبريز روزانه
7082 3983 منطقه 1 تبريز روزانه
7340 4118 منطقه 1 تبريز روزانه
7418 4159 منطقه 1 تهران روزانه
7621 4257 منطقه 1 تبريز روزانه
8268 4587 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
8551 4742 منطقه 1 تهران روزانه
8551 4742 منطقه 1 خسروشاه روزانه
8689 4816 منطقه 1 تبريز روزانه
8800 4867 منطقه 1 تبريز روزانه
9501 5213 منطقه 1 تبريز روزانه
11091 5944 منطقه 1 تبريز روزانه
11260 6015 منطقه 1 تبريز روزانه
11312 6037 منطقه 1 تبريز روزانه
11488 6115 منطقه 1 شيراز روزانه
11567 6154 منطقه 1 تبريز روزانه
11896 6306 منطقه 1 تبريز روزانه
12129 6423 منطقه 1 تبريز روزانه
12222 6470 منطقه 1 تبريز روزانه
12385 6541 منطقه 1 تبريز روزانه
12807 6722 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
13016 6807 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
13311 6928 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
13400 6966 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
13628 7067 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
16251 8179 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
16705 8346 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
17328 8582 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
17447 8630 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
18827 9123 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
19544 9389 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
20936 9927 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
5558 1872 منطقه 2 اروميه روزانه
5684 1924 منطقه 2 اردبيل روزانه
6023 2047 منطقه 2 اروميه روزانه
6023 2047 منطقه 2 اردبيل روزانه
6443 2200 منطقه 2 اروميه روزانه
6995 2402 منطقه 2 اردبيل روزانه
7129 2457 منطقه 2 تهران روزانه
8175 2845 منطقه 2 كرج روزانه
11049 3883 منطقه 2 دزفول روزانه
12533 4408 منطقه 2 اردبيل روزانه
12637 4447 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
18322 6665 منطقه 2 قزوين مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
19005 6953 منطقه 2 اردبيل مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
20487 7521 منطقه 2 اردبيل مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
32592 12272 منطقه 2 مراغه مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
33919 12763 منطقه 2 مرند مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
9730 1015 منطقه 3 شبستر روزانه
11153 1260 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
12061 1424 منطقه 3 قروه روزانه
13665 1739 منطقه 3 مياندوآب روزانه
23028 3854 منطقه 3 شبستر مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
30181 5734 منطقه 3 اهر مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7272 4084 منطقه 1
8148 4515 منطقه 1
9147 5039 منطقه 1
11667 6203 منطقه 1
11784 6258 منطقه 1
13941 7201 منطقه 1
14126 7278 منطقه 1
4768 1590 منطقه 2
5990 2032 منطقه 2
7409 2559 منطقه 2
8319 2890 منطقه 2
9981 3479 منطقه 2
11159 3927 منطقه 2
12789 4509 منطقه 2
12931 4569 منطقه 2
13084 4630 منطقه 2
13476 4785 منطقه 2
13960 4958 منطقه 2
14297 5077 منطقه 2
12920 1590 منطقه 3
13400 1683 منطقه 3
13729 1751 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10727 5786 منطقه 1 سبزوار روزانه
12222 6470 منطقه 1 تهران روزانه
15693 7967 منطقه 1 تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
5028 1672 منطقه 2 بابلسر روزانه
5103 1699 منطقه 2 ساري روزانه
5144 1712 منطقه 2 بابلسر روزانه
5389 1815 منطقه 2 آمل روزانه
5732 1935 منطقه 2 ساري روزانه
6305 2152 منطقه 2 نوشهر روزانه
6436 2199 منطقه 2 آمل روزانه
6774 2325 منطقه 2 آمل روزانه
7908 2749 منطقه 2 بابل روزانه
8427 2922 منطقه 2 رامسر روزانه
8850 3074 منطقه 2 ساري روزانه
9375 3264 منطقه 2 رودهن روزانه
9440 3292 منطقه 2 ساري روزانه
9493 3306 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
9706 3378 منطقه 2 نور روزانه
10530 3685 منطقه 2 قائم شهر روزانه
10687 3743 منطقه 2 قائم شهر روزانه
10716 3750 منطقه 2 قم روزانه
10773 3767 منطقه 2 آمل روزانه
10880 3816 منطقه 2 ساري روزانه
10902 3829 منطقه 2 قائم شهر روزانه
10968 3855 منطقه 2 آمل روزانه
10981 3861 منطقه 2 آمل روزانه
11796 4159 منطقه 2 بابل روزانه
11861 4184 منطقه 2 آمل روزانه
11955 4218 منطقه 2 نيشابور روزانه
13334 4727 منطقه 2 ساري مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
13411 4756 منطقه 2 ساري روزانه
13836 4901 منطقه 2 آمل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
14546 5176 منطقه 2 بابل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
16344 5875 منطقه 2 بابل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
18642 6806 منطقه 2 اراك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
19746 7238 منطقه 2 قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
19960 7327 منطقه 2 بابل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
21331 7824 منطقه 2 بابلسر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
21380 7843 منطقه 2 بابل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
21469 7881 منطقه 2 شهريار مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
21881 8047 منطقه 2 كرمان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
23260 8579 منطقه 2 قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
23690 8768 منطقه 2 ساري مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
24131 8941 منطقه 2 بابل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
11851 1385 منطقه 3 اسفراين مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
11979 1407 منطقه 3 زيراب سوادکوه روزانه
15736 2127 منطقه 3 آمل روزانه
32482 6305 منطقه 3 تنكابن مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
46287 10285 منطقه 3 تنكابن مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
24069 11050 منطقه 1
5098 1697 منطقه 2
10239 3564 منطقه 2
10773 3767 منطقه 2
11377 4008 منطقه 2
11885 4196 منطقه 2
17063 6152 منطقه 2
17353 6278 منطقه 2
21029 7713 منطقه 2
22567 8306 منطقه 2
23632 8743 منطقه 2
27010 10072 منطقه 2
27601 10309 منطقه 2
17604 2534 منطقه 3
23568 3980 منطقه 3
25562 4497 منطقه 3
رتبه ک+F20+A+A1:F20 رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
6372 3637 منطقه 1 پسر اصفهان روزانه
6738 3812 منطقه 1 پسر شيراز روزانه
6743 3814 منطقه 1 پسر اصفهان روزانه
7002 3948 منطقه 1 پسر اصفهان روزانه
7721 4304 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | شبانه
8148 4515 منطقه 1 دختر تهران روزانه
8561 4746 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | شبانه
8652 4798 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | شبانه
9211 5068 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | شبانه
9328 5124 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | شبانه
6197 2110 منطقه 2 پسر همدان روزانه
6430 2197 منطقه 2 پسر كرج روزانه
7305 2518 منطقه 2 دختر كاشان روزانه
7857 2728 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
7957 2772 منطقه 2 دختر اهواز روزانه
8170 2843 منطقه 2 پسر اردكان روزانه
8385 2909 منطقه 2 پسر اراك مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | شبانه
8577 2969 منطقه 2 پسر اهواز روزانه
6011 526 منطقه 3 پسر بندر کنگ و چارک روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6133 3506 منطقه 1
8202 4549 منطقه 1
8408 4664 منطقه 1
8577 4756 منطقه 1
8631 4788 منطقه 1
8885 4912 منطقه 1
9015 4975 منطقه 1
10302 5604 منطقه 1
10606 5736 منطقه 1
10687 5766 منطقه 1
10948 5876 منطقه 1
11192 5985 منطقه 1
11224 5999 منطقه 1
8344 2898 منطقه 2
8700 3015 منطقه 2
8758 3039 منطقه 2
10895 3824 منطقه 2
10948 3847 منطقه 2
10051 1064 منطقه 3
11456 1317 منطقه 3
11840 1383 منطقه 3
15003 1987 منطقه 3
17627 2541 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11436 6090 منطقه 1
12524 6599 منطقه 1
12892 6760 منطقه 1
15070 7688 منطقه 1
17399 8613 منطقه 1
17519 8661 منطقه 1
18156 8887 منطقه 1
20867 9896 منطقه 1
22172 10373 منطقه 1
6209 2114 منطقه 2
6995 2402 منطقه 2
7639 2647 منطقه 2
10838 3800 منطقه 2
11456 4040 منطقه 2
11555 4074 منطقه 2
11667 4109 منطقه 2
12567 4423 منطقه 2
13027 4609 منطقه 2
14485 5151 منطقه 2
16705 6016 منطقه 2
20259 7434 منطقه 2
20364 7471 منطقه 2
20487 7521 منطقه 2
23721 8782 منطقه 2
23860 8831 منطقه 2
24171 8956 منطقه 2
25262 9384 منطقه 2
25488 9464 منطقه 2
26256 9782 منطقه 2
26296 9799 منطقه 2
16623 2327 منطقه 3
20662 3253 منطقه 3
25651 4519 منطقه 3
26205 4672 منطقه 3
26527 4772 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6339 3614 منطقه 1
6550 3719 منطقه 1
7728 4307 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28498 12554 منطقه 1
7542 2614 منطقه 2
36062 13638 منطقه 2
28908 5405 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7606 4248 منطقه 1
10997 5897 منطقه 1
16670 5998 منطقه 2
18180 6608 منطقه 2
18670 6819 منطقه 2
28479 5275 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12243 6484 منطقه 1 رفسنجان روزانه
7713 2680 منطقه 2 كرمان روزانه
7820 2714 منطقه 2 كرمان روزانه
9711 3379 منطقه 2 كرمان روزانه
10457 3654 منطقه 2 كرمان روزانه
11320 3988 منطقه 2 سيرجان روزانه
12179 4280 منطقه 2 سيرجان روزانه
12615 4438 منطقه 2 سيرجان روزانه
14798 5277 منطقه 2 رفسنجان روزانه
16332 5870 منطقه 2 كرمان روزانه
16508 5932 منطقه 2 كرمان روزانه
16705 6016 منطقه 2 كرمان روزانه
17399 6295 منطقه 2 قم روزانه
19499 7147 منطقه 2 سيرجان روزانه
20541 7546 منطقه 2 سيرجان شبانه
21715 7971 منطقه 2 كرج روزانه
21866 8040 منطقه 2 كرمان روزانه
22445 8257 منطقه 2 كرمان روزانه
22488 8274 منطقه 2 سيرجان روزانه
22624 8325 منطقه 2 كرمان روزانه
22663 8341 منطقه 2 سيرجان روزانه
23046 8494 منطقه 2 كرمان روزانه
24048 8902 منطقه 2 سيرجان روزانه
24285 9001 منطقه 2 كرمان شبانه
25216 9367 منطقه 2 كرمان روزانه
15135 2017 منطقه 3 شهربابك روزانه
18354 2714 منطقه 3 شهربابك روزانه
24219 4134 منطقه 3 زرند روزانه
28114 5190 منطقه 3 بردسير شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10756 5800 منطقه 1 اصفهان روزانه
11942 6326 منطقه 1 اصفهان روزانه
12725 6689 منطقه 1 اصفهان روزانه
13261 6907 منطقه 1 اصفهان روزانه
16318 8205 منطقه 1 اصفهان روزانه
21505 10150 منطقه 1 اصفهان روزانه
23549 10871 منطقه 1 اصفهان روزانه
28060 12387 منطقه 1 اصفهان مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه
34856 14757 منطقه 1 اصفهان مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه
37073 15475 منطقه 1 اصفهان مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه
8378 2906 منطقه 2 كاشان روزانه
11041 3881 منطقه 2 گلپايگان روزانه
11302 3980 منطقه 2 كاشان روزانه
18815 6877 منطقه 2 شهرضا روزانه
20606 7572 منطقه 2 كاشان روزانه
21920 8063 منطقه 2 نجف آباد روزانه
23734 8789 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
24088 8922 منطقه 2 قم روزانه
25200 9361 منطقه 2 سيرجان روزانه
25628 9524 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
25788 9594 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
30272 11368 منطقه 2 آران و بيدگل مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه
30303 11383 منطقه 2 كاشان مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه
31737 11942 منطقه 2 نجف آباد مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه
33986 12790 منطقه 2 قم مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه
34740 13097 منطقه 2 كاشان مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه
35094 13235 منطقه 2 شهريار مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23211 10754 منطقه 1 تهرانسر روزانه
30017 13069 منطقه 1 تهران مهندسي برق|دانشگاه سمنان | شبانه
33685 14369 منطقه 1 تهران روزانه
35688 15042 منطقه 1 مشهد روزانه
39134 16153 منطقه 1 تهران روزانه
39239 16191 منطقه 1 تهران روزانه
41940 17054 منطقه 1 تهران مهندسي برق|دانشگاه سمنان | شبانه
9157 3183 منطقه 2 سمنان روزانه
15097 5389 منطقه 2 سمنان روزانه
24131 8941 منطقه 2 گرمسار روزانه
30897 11606 منطقه 2 كرج روزانه
33216 12518 منطقه 2 گرمسار روزانه
33277 12541 منطقه 2 كرج روزانه
36857 13950 منطقه 2 رودهن روزانه
37159 14085 منطقه 2 ورامين روزانه
38586 14607 منطقه 2 كرج روزانه
39556 14987 منطقه 2 رودهن روزانه
40192 15260 منطقه 2 سمنان روزانه
55966 21426 منطقه 2 سمنان مهندسي برق|دانشگاه سمنان | شبانه
60043 23124 منطقه 2 سمنان مهندسي برق|دانشگاه سمنان | شبانه
60441 23287 منطقه 2 سمنان مهندسي برق|دانشگاه سمنان | شبانه
25595 4508 منطقه 3 گنبد روزانه
34471 6857 منطقه 3 هشتگرد روزانه
37643 7710 منطقه 3 كرج روزانه
40052 8406 منطقه 3 الوند روزانه
45831 10150 منطقه 3 پرديس مهندسي برق|دانشگاه سمنان | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13219 4685 منطقه 2
22026 8098 منطقه 2
37777 7755 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13824 7154 منطقه 1
14344 7370 منطقه 1
15362 7820 منطقه 1
21397 10110 منطقه 1
13499 4792 منطقه 2
13674 4846 منطقه 2
17594 6378 منطقه 2
21505 7896 منطقه 2
23345 8618 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
24808 11314 منطقه 1 روزانه
32239 13860 منطقه 1 روزانه
34987 14797 منطقه 1 شبانه
13499 4792 منطقه 2 روزانه
15518 5537 منطقه 2 روزانه
19641 7204 منطقه 2 روزانه
20332 7456 منطقه 2 روزانه
20678 7601 منطقه 2 روزانه
25529 9486 منطقه 2 روزانه
29312 10975 منطقه 2 روزانه
29385 11002 منطقه 2 روزانه
29518 11062 منطقه 2 روزانه
30067 11278 منطقه 2 روزانه
31161 11711 منطقه 2 روزانه
33410 12592 منطقه 2 روزانه
34718 13088 منطقه 2 روزانه
34970 13189 منطقه 2 روزانه
35483 13391 منطقه 2 شبانه
36143 13667 منطقه 2 روزانه
36406 13769 منطقه 2 روزانه
42174 16027 منطقه 2 شبانه
42484 16148 منطقه 2 روزانه
43578 16543 منطقه 2 شبانه
43714 16594 منطقه 2 شبانه
46154 17569 منطقه 2 شبانه
19468 2973 منطقه 3 روزانه
29005 5431 منطقه 3 روزانه
29982 5689 منطقه 3 روزانه
31015 5946 منطقه 3 روزانه
39376 8223 منطقه 3 روزانه
45692 10107 منطقه 3 شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13716 7108 منطقه 1
22326 8211 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
53575 20601 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه
61379 22894 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | شبانه
40611 8573 منطقه 3 مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه
50499 11586 منطقه 3 مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه
52038 12048 منطقه 3 مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
54422 20821 منطقه 2
42836 9236 منطقه 3
57506 13682 منطقه 3
57999 13839 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
43777 17634 منطقه 1
47793 18829 منطقه 1
56826 21565 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
53449 20427 منطقه 2
45925 10176 منطقه 3
47739 10745 منطقه 3
48762 11060 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
46049 18313 منطقه 1
60114 23157 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
46177 18349 منطقه 1
51041 19455 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
47651 18150 منطقه 2
57840 22203 منطقه 2
61583 23744 منطقه 2
62486 24104 منطقه 2
62973 15329 منطقه 3
67131 16615 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
49123 19225 منطقه 1
61344 23647 منطقه 2
65791 25393 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
65591 24127 منطقه 1
69933 27025 منطقه 2
52009 12040 منطقه 3
53223 12399 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
65870 24217 منطقه 1
54765 20958 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
59020 22685 منطقه 2
61509 14860 منطقه 3
63557 15510 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
82387 31985 منطقه 2
78318 20062 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13977 7213 منطقه 1
34655 14696 منطقه 1
67581 26122 منطقه 2
74177 18805 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14774 5268 منطقه 2 بابل روزانه
17472 6328 منطقه 2 ساري روزانه
17761 6439 منطقه 2 رودهن روزانه
19695 7219 منطقه 2 ساري روزانه
20563 7555 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
20986 7702 منطقه 2 بابلسر روزانه
22026 8098 منطقه 2 نوشهر روزانه
22680 8349 منطقه 2 بابل مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه
22901 8439 منطقه 2 ساري روزانه
24759 9190 منطقه 2 اميركلا مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه
24925 9258 منطقه 2 بابلسر مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه
25378 9425 منطقه 2 آمل مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه
25562 9498 منطقه 2 اميركلا مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه
28201 10548 منطقه 2 اميركلا مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه
22026 3603 منطقه 3 ساري روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15618 7939 منطقه 1
34384 14611 منطقه 1
37316 15558 منطقه 1
41716 16995 منطقه 1
42888 17345 منطقه 1
15015 5359 منطقه 2
31528 11848 منطقه 2
27700 5077 منطقه 3
28656 5335 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20867 9896 منطقه 1 تبريز روزانه
21656 10206 منطقه 1 شيراز روزانه
22307 10427 منطقه 1 سردرود روزانه
23945 11006 منطقه 1 تبريز روزانه
24999 11370 منطقه 1 تبريز روزانه
26509 11873 منطقه 1 تهران روزانه
26562 11887 منطقه 1 تبريز روزانه
26584 11896 منطقه 1 تهران روزانه
26601 11903 منطقه 1 تبريز روزانه
28011 12372 منطقه 1 تبريز روزانه
33351 14243 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه
39313 16217 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه
40823 16695 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه
41101 16784 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه
44083 17721 منطقه 1 تبريز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه
22649 8335 منطقه 2 اردبيل روزانه
23891 8844 منطقه 2 زاهدان روزانه
25147 9339 منطقه 2 تهران روزانه
25884 9634 منطقه 2 اردبيل روزانه
30212 11344 منطقه 2 اردبيل روزانه
31261 11750 منطقه 2 نجف آباد روزانه
15381 2063 منطقه 3 مهاباد روزانه
25447 4464 منطقه 3 كرج روزانه
27515 5026 منطقه 3 خوي روزانه
30478 5806 منطقه 3 ميانه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16375 5885 منطقه 2
16388 5890 منطقه 2
18436 6712 منطقه 2
19932 7318 منطقه 2
22389 8238 منطقه 2
29535 11070 منطقه 2
29793 11166 منطقه 2
32666 12305 منطقه 2
33627 12667 منطقه 2
15931 2168 منطقه 3
26415 4738 منطقه 3
27255 4950 منطقه 3
27737 5089 منطقه 3
28027 5167 منطقه 3
30694 5860 منطقه 3
33902 6704 منطقه 3
34338 6823 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28171 12430 منطقه 1
30500 13234 منطقه 1
32124 13815 منطقه 1
32389 13914 منطقه 1
33734 14385 منطقه 1
16528 5942 منطقه 2
32389 12193 منطقه 2
19876 3073 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16974 6112 منطقه 2
19906 7308 منطقه 2
29294 10967 منطقه 2
40079 15210 منطقه 2
59057 22701 منطقه 2
63390 24453 منطقه 2
63991 24701 منطقه 2
47215 10585 منطقه 3
51815 11979 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17519 6345 منطقه 2
35431 13372 منطقه 2
70912 27415 منطقه 2
47621 10708 منطقه 3
50887 11697 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17854 8776 منطقه 1
20410 9723 منطقه 1
20474 9742 منطقه 1
23391 10815 منطقه 1
23690 10913 منطقه 1
31279 13512 منطقه 1
31941 13751 منطقه 1
34254 14573 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28261 12471 منطقه 1 مشهد روزانه
33060 14146 منطقه 1 تهران روزانه
38635 15985 منطقه 1 مشهد روزانه
18839 6888 منطقه 2 شاهرود روزانه
43433 16489 منطقه 2 قزوين روزانه
48448 18458 منطقه 2 ساري روزانه
63035 24309 منطقه 2 شاهرود مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه
23762 4029 منطقه 3 آشخانه روزانه
49225 11198 منطقه 3 فسا روزانه
49409 11258 منطقه 3 بابل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه
51977 12030 منطقه 3 ملارد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
19441 9347 منطقه 1
38635 15985 منطقه 1
45482 18126 منطقه 1
22983 8472 منطقه 2
23260 3913 منطقه 3
31841 6144 منطقه 3
40192 8443 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
50150 19565 منطقه 1
52904 20395 منطقه 1
19468 7138 منطقه 2
48762 18586 منطقه 2
56383 21605 منطقه 2
60114 23157 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19906 9519 منطقه 1 تهران مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي
37694 14283 منطقه 2 كرج مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
21485 10144 منطقه 1
22598 10537 منطقه 1
37100 15482 منطقه 1
23456 8664 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
21573 7912 منطقه 2
25976 9678 منطقه 2
29073 10878 منطقه 2
29625 11105 منطقه 2
33245 12527 منطقه 2
35594 13436 منطقه 2
37643 14258 منطقه 2
40563 15388 منطقه 2
21635 3494 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31324 13529 منطقه 1 شيراز روزانه
22064 8112 منطقه 2 همدان شبانه
36611 13862 منطقه 2 ساوه روزانه
38208 14459 منطقه 2 همدان روزانه
38736 14661 منطقه 2 همدان روزانه
54810 20975 منطقه 2 همدان شبانه
33245 6505 منطقه 3 دورود شبانه
36772 7468 منطقه 3 رزن شبانه
39809 8340 منطقه 3 پرديس شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
22307 8205 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
27908 10431 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
32723 12331 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
25431 4458 منطقه 3 مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
59909 14389 منطقه 3 مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28011 12372 منطقه 1
22456 8262 منطقه 2
26934 10038 منطقه 2
27342 10204 منطقه 2
27544 10285 منطقه 2
33774 12709 منطقه 2
34525 13004 منطقه 2
37239 14113 منطقه 2
41716 15842 منطقه 2
43200 16403 منطقه 2
43964 9578 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22947 10659 منطقه 1 شيراز روزانه
26016 11707 منطقه 1 شيراز روزانه
39134 16153 منطقه 1 شيراز روزانه
41347 16864 منطقه 1 شيراز روزانه
28455 5270 منطقه 3 مرودشت روزانه
44333 9677 منطقه 3 ياسوج روزانه
47484 10662 منطقه 3 اقليد مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | شبانه
65425 16096 منطقه 3 گچساران مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
49352 19302 منطقه 1
23064 8502 منطقه 2
51041 19455 منطقه 2
38987 8122 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23126 10728 منطقه 1
26777 11966 منطقه 1
27327 12162 منطقه 1
25362 9418 منطقه 2
27298 10187 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
68574 26497 منطقه 2
23707 4015 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37130 15491 منطقه 1 تهران روزانه
37369 15581 منطقه 1 تهران روزانه
41431 16895 منطقه 1 تهران روزانه
23978 8872 منطقه 2 بهشهر روزانه
30537 11472 منطقه 2 ساري روزانه
35353 13342 منطقه 2 ساري روزانه
36680 13888 منطقه 2 بابلسر روزانه
38760 14670 منطقه 2 بابل مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه
33753 6659 منطقه 3 فرديس روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
24983 11362 منطقه 1
29765 12982 منطقه 1
24633 9134 منطقه 2
29368 10995 منطقه 2
43605 16554 منطقه 2
40611 8573 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
24710 11283 منطقه 1
33432 12599 منطقه 2
38562 14596 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
40960 16733 منطقه 1 روزانه
25545 9492 منطقه 2 روزانه
33060 12464 منطقه 2 روزانه
36470 13799 منطقه 2 روزانه
41963 15949 منطقه 2 روزانه
44055 16736 منطقه 2 روزانه
53664 20517 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه
28277 5227 منطقه 3 روزانه
41767 8894 منطقه 3 روزانه
63849 15601 منطقه 3 مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
37073 15475 منطقه 1
45692 18193 منطقه 1
48389 19014 منطقه 1
68916 25112 منطقه 1
74973 26917 منطقه 1
29348 10988 منطقه 2
50953 19423 منطقه 2
58916 22642 منطقه 2
60977 23516 منطقه 2
28042 5173 منطقه 3
46177 10252 منطقه 3
76215 19416 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36523 13820 منطقه 2
38882 14717 منطقه 2
38882 14717 منطقه 2
51338 19567 منطقه 2
53449 20427 منطقه 2
56704 21736 منطقه 2
26462 4751 منطقه 3
30232 5748 منطقه 3
34792 6936 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
27157 12106 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه
56534 13394 منطقه 3 مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
61509 22936 منطقه 1 مهندسي برق|دانشگاه ملاير | شبانه
28852 10799 منطقه 2 روزانه
46841 17823 منطقه 2 روزانه
47793 18201 منطقه 2 روزانه
52838 20180 منطقه 2 روزانه
74045 28661 منطقه 2 مهندسي برق|دانشگاه ملاير | شبانه
33753 6659 منطقه 3 روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
28852 5387 منطقه 3 روزانه
43091 9317 منطقه 3 روزانه
44502 9735 منطقه 3 روزانه
45664 10101 منطقه 3 روزانه
47003 10518 منطقه 3 مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
31243 13496 منطقه 1
32768 14042 منطقه 1
35167 13267 منطقه 2
34449 6852 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
32165 12106 منطقه 2
32892 12395 منطقه 2
34384 12937 منطقه 2
39779 15085 منطقه 2
41401 15726 منطقه 2
42484 16148 منطقه 2
43072 16364 منطقه 2
43833 16643 منطقه 2
43964 16698 منطقه 2
40052 8406 منطقه 3
44622 9771 منطقه 3
50016 11447 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
34551 14664 منطقه 1
50469 19226 منطقه 2
52871 20195 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
34833 14749 منطقه 1
35431 14958 منطقه 1
42674 17276 منطقه 1
51559 20002 منطقه 1
42209 9034 منطقه 3
52722 12246 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
41498 16922 منطقه 1
65179 24008 منطقه 1
34948 6984 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
37618 7699 منطقه 3
60217 14485 منطقه 3
70950 17787 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
40695 16663 منطقه 1
41792 17018 منطقه 1
51096 19858 منطقه 1
46743 17789 منطقه 2
48343 18421 منطقه 2
40371 8501 منطقه 3
45638 10094 منطقه 3
51489 11885 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
40563 15388 منطقه 2
53787 20573 منطقه 2
61583 23744 منطقه 2
50499 11586 منطقه 3
59909 14389 منطقه 3