رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26809 11980 منطقه 1 شيراز مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه
54564 20881 منطقه 1 شيراز مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | شبانه
20924 7684 منطقه 2 بوشهر مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه
25346 4436 منطقه 3 برازجان مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه
24907 9250 منطقه 2 كرمانشاه مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
32836 12372 منطقه 2 نوشهر مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
37643 14258 منطقه 2 نجف آباد مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
45894 17463 منطقه 2 بابل مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
50121 19097 منطقه 2 بابل مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
27757 5097 منطقه 3 تيران مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
32666 6359 منطقه 3 مرودشت مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
27991 12364 منطقه 1 مشهد مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه
54252 20758 منطقه 2 قزوين مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه
68167 26352 منطقه 2 آباده مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه
35787 15072 منطقه 1 شيراز مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
45954 18280 منطقه 1 شيراز مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
31841 11989 منطقه 2 يزد مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
51656 19689 منطقه 2 بوشهر مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
28607 5317 منطقه 3 قائميه مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
3992 2363 منطقه 1 اصفهان مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
6034 3457 منطقه 1 تهران مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
6457 3673 منطقه 1 تهران مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
7908 2749 منطقه 2 قم مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
8652 2997 منطقه 2 كرمان مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
9730 3383 منطقه 2 كرمان مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
10381 3625 منطقه 2 نجف آباد مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
11942 4215 منطقه 2 نيشابور مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
16989 2406 منطقه 3 شيروان مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
3992 1325 منطقه 2 اهواز مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
5673 1919 منطقه 2 همدان مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
7789 742 منطقه 3 مرودشت مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
12160 1449 منطقه 3 كرج مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه