رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1390 839 منطقه 1 تهران مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
1636 985 منطقه 1 تهران مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2499 823 منطقه 2 يزد مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2660 877 منطقه 2 قزوين مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
3523 1168 منطقه 2 قزوين مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
4057 1347 منطقه 2 چالوس مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2135 137 منطقه 3 اردكان مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
7992 774 منطقه 3 شهربابك مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
9008 912 منطقه 3 سلماس مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
11239 6005 منطقه 1 تبريز مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
12002 6356 منطقه 1 تهران مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
23260 10768 منطقه 1 مشهد مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
3598 1196 منطقه 2 بيرجند مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
7535 2611 منطقه 2 اردكان مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
7805 2709 منطقه 2 قم مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
11260 3964 منطقه 2 بناب مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
12680 4463 منطقه 2 ساوه مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
13245 4693 منطقه 2 قوچان مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
13420 4760 منطقه 2 اسلام‌شهر مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
8068 785 منطقه 3 پاكدشت مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
8109 792 منطقه 3 كرمانشاه مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
8148 797 منطقه 3 بستك مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
11481 1322 منطقه 3 زرند مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
12491 1512 منطقه 3 مياندوآب مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان
5496 3179 منطقه 1 تهران مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
14160 5030 منطقه 2 كرج مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
41598 16953 منطقه 1 اصفهان مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه
8758 3039 منطقه 2 يزد مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه
10439 3647 منطقه 2 يزد مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه
35553 13420 منطقه 2 يزد مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه
44456 16911 منطقه 2 كرج مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه
48177 18358 منطقه 2 يزد مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه
10357 5628 منطقه 1 مشهد مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه
17353 8593 منطقه 1 تبريز مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه
22189 10380 منطقه 1 تبريز مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | شبانه
25884 11663 منطقه 1 تبريز مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | شبانه
26951 12031 منطقه 1 تبريز مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | شبانه
12403 4357 منطقه 2 قزوين مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه
15960 5720 منطقه 2 گرگان مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه
26392 4730 منطقه 3 اهر مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه
43091 17405 منطقه 1 مشهد مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
17675 6407 منطقه 2 قائم شهر مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
18270 6644 منطقه 2 اهواز مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
25689 9550 منطقه 2 اميركلا مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
28702 10735 منطقه 2 ساري مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
30272 11368 منطقه 2 بابل مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
31300 11764 منطقه 2 بابل مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
28042 5173 منطقه 3 فرديس مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
31118 5973 منطقه 3 تنكابن مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
33714 12690 منطقه 2 تهران مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه
37491 14204 منطقه 2 كرج مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه
47542 10681 منطقه 3 سمنان مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه
44558 17858 منطقه 1 اصفهان مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه کاشان | شبانه
20563 7555 منطقه 2 رشت مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه کاشان | روزانه
50691 11640 منطقه 3 فلاورجان مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه کاشان | روزانه
52563 20285 منطقه 1 تهران مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه بيرجند | روزانه
58468 22471 منطقه 2 آمل مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
51689 11938 منطقه 3 عجب شير مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
48120 18934 منطقه 1 تهران مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه
34765 13107 منطقه 2 اراك مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه
38784 8068 منطقه 3 شازند مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه
49096 11163 منطقه 3 دهگلان مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه
48120 18934 منطقه 1 تهران مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه
34765 13107 منطقه 2 اراك مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه
38784 8068 منطقه 3 شازند مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه
49096 11163 منطقه 3 دهگلان مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه
61268 22863 منطقه 1 تهران مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
57172 21915 منطقه 2 بابلسر مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
64455 24881 منطقه 2 بابل مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه