رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
98 64 منطقه 1
374 231 منطقه 1
391 240 منطقه 1
426 264 منطقه 1
446 274 منطقه 1
511 313 منطقه 1
549 334 منطقه 1
557 341 منطقه 1
570 348 منطقه 1
600 367 منطقه 1
619 375 منطقه 1
681 409 منطقه 1
703 428 منطقه 1
806 479 منطقه 1
257 83 منطقه 2
368 124 منطقه 2
529 179 منطقه 2
615 208 منطقه 2
630 214 منطقه 2
636 216 منطقه 2
654 224 منطقه 2
763 268 منطقه 2
944 330 منطقه 2
551 29 منطقه 3
2245 145 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1948 1187 منطقه 1
2657 875 منطقه 2
2675 881 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
846 508 منطقه 1
854 514 منطقه 1
870 524 منطقه 1
996 596 منطقه 1
1006 602 منطقه 1
1062 637 منطقه 1
861 297 منطقه 2
889 307 منطقه 2
1150 396 منطقه 2
1269 446 منطقه 2
1327 461 منطقه 2
2662 184 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
864 521 منطقه 1
1124 681 منطقه 1
1201 716 منطقه 1
1227 732 منطقه 1
1281 766 منطقه 1
1365 823 منطقه 1
1407 846 منطقه 1
1421 850 منطقه 1
1430 855 منطقه 1
1213 429 منطقه 2
1324 460 منطقه 2
1360 470 منطقه 2
1416 491 منطقه 2
1527 526 منطقه 2
1529 527 منطقه 2
1625 550 منطقه 2
1764 593 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1253 747 منطقه 1
1530 916 منطقه 1
1773 1073 منطقه 1
1802 1092 منطقه 1
1813 1100 منطقه 1
2393 1443 منطقه 1
2531 1525 منطقه 1
2596 1566 منطقه 1
1825 610 منطقه 2
1958 647 منطقه 2
2021 666 منطقه 2
2116 699 منطقه 2
2131 704 منطقه 2
2520 830 منطقه 2
3879 1293 منطقه 2
4375 346 منطقه 3
4655 376 منطقه 3
7857 754 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2701 1625 منطقه 1
5509 1855 منطقه 2
6084 2069 منطقه 2
6172 2102 منطقه 2
15705 2119 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1868 1137 منطقه 1
2504 1506 منطقه 1
2686 1617 منطقه 1
3782 2245 منطقه 1
4155 2454 منطقه 1
5078 2960 منطقه 1
5431 3147 منطقه 1
6160 3519 منطقه 1
6580 3733 منطقه 1
6612 3751 منطقه 1
6663 3778 منطقه 1
2904 958 منطقه 2
4027 1335 منطقه 2
4737 1579 منطقه 2
5110 1702 منطقه 2
5127 1707 منطقه 2
5140 1710 منطقه 2
5295 1773 منطقه 2
5754 1944 منطقه 2
6230 2122 منطقه 2
6260 2134 منطقه 2
6595 2260 منطقه 2
7220 2494 منطقه 2
6566 591 منطقه 3
13824 1773 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2538 1529 منطقه 1
2628 1585 منطقه 1
2820 1696 منطقه 1
2972 1778 منطقه 1
2628 862 منطقه 2
2781 917 منطقه 2
8212 803 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1994 1212 منطقه 1
2089 1268 منطقه 1
2221 1345 منطقه 1
2260 1367 منطقه 1
4178 2464 منطقه 1
2652 872 منطقه 2
2922 967 منطقه 2
2929 971 منطقه 2
4432 1473 منطقه 2
5786 506 منطقه 3
5828 511 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3080 1839 منطقه 1
3617 2138 منطقه 1
3689 2183 منطقه 1
4404 2597 منطقه 1
4417 2603 منطقه 1
5032 2931 منطقه 1
5267 3062 منطقه 1
5454 3160 منطقه 1
5732 3296 منطقه 1
4581 1524 منطقه 2
7179 2475 منطقه 2
8132 2830 منطقه 2
8993 908 منطقه 3
12567 1531 منطقه 3
12881 1582 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3899 2306 منطقه 1
4375 2577 منطقه 1
5062 2951 منطقه 1
6918 2379 منطقه 2
7038 2426 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4458 2624 منطقه 1
5935 2015 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5705 3280 منطقه 1
14126 7278 منطقه 1
15015 5359 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10338 5619 منطقه 1
12780 6713 منطقه 1
5894 1996 منطقه 2
8170 2843 منطقه 2
10838 3800 منطقه 2
13613 4823 منطقه 2
13857 4914 منطقه 2
13884 4925 منطقه 2
14065 4997 منطقه 2
14435 5129 منطقه 2
15605 5573 منطقه 2
16034 5754 منطقه 2
17908 6509 منطقه 2
18827 2821 منطقه 3
21525 3465 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6011 3444 منطقه 1
9962 5442 منطقه 1
10948 5876 منطقه 1
13400 6966 منطقه 1
13521 7017 منطقه 1
14322 7364 منطقه 1
14661 7514 منطقه 1
16197 8154 منطقه 1
6059 2062 منطقه 2
7828 2718 منطقه 2
8531 2955 منطقه 2
11184 3937 منطقه 2
18126 6589 منطقه 2
12989 1602 منطقه 3
24206 4131 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6953 3921 منطقه 1
9417 5171 منطقه 1
10493 5685 منطقه 1
10530 5701 منطقه 1
11398 6075 منطقه 1
7629 2643 منطقه 2
9386 3269 منطقه 2
10263 3577 منطقه 2
12941 4574 منطقه 2
14749 5255 منطقه 2
15593 5565 منطقه 2
19782 3056 منطقه 3
29174 5477 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
21010 9955 منطقه 1
7205 2486 منطقه 2
14018 4982 منطقه 2
14592 5196 منطقه 2
16797 6052 منطقه 2
17616 6385 منطقه 2
17942 6523 منطقه 2
20221 7422 منطقه 2
24350 4175 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8607 4773 منطقه 1
7458 2581 منطقه 2
9588 991 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7508 4202 منطقه 1
11153 3925 منطقه 2
12567 4423 منطقه 2
17013 6128 منطقه 2
17063 6152 منطقه 2
22326 3681 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7849 4373 منطقه 1
33081 12472 منطقه 2
37512 14211 منطقه 2
38354 14513 منطقه 2
31063 5958 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7865 4377 منطقه 1
9871 5399 منطقه 1
9912 5418 منطقه 1
9766 3396 منطقه 2
10146 3531 منطقه 2
11108 3904 منطقه 2
16528 2304 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8239 4571 منطقه 1
11619 6180 منطقه 1
16623 8318 منطقه 1
19499 9373 منطقه 1
15593 5565 منطقه 2
35831 13530 منطقه 2
37668 14270 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9333 5127 منطقه 1
23762 8799 منطقه 2
30634 11510 منطقه 2
36191 13684 منطقه 2
48609 18522 منطقه 2
32389 6283 منطقه 3
48915 11111 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9354 5137 منطقه 1
17566 6365 منطقه 2
17806 6460 منطقه 2
21270 7801 منطقه 2
24944 9266 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11302 6032 منطقه 1
13960 7206 منطقه 1
14422 7404 منطقه 1
18247 8922 منطقه 1
10449 3650 منطقه 2
13895 4931 منطقه 2
15605 5573 منطقه 2
34765 6926 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11825 4168 منطقه 2
12900 4552 منطقه 2
14309 5080 منطقه 2
17013 6128 منطقه 2
17638 6393 منطقه 2
18421 6703 منطقه 2
18721 6840 منطقه 2
18931 6925 منطقه 2
25488 9464 منطقه 2
25788 9594 منطقه 2
28956 10835 منطقه 2
30160 11319 منطقه 2
33753 12703 منطقه 2
39331 14899 منطقه 2
19158 2894 منطقه 3
21080 3358 منطقه 3
25169 4389 منطقه 3
44840 9840 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12010 6361 منطقه 1
13619 4826 منطقه 2
15406 5499 منطقه 2
17649 6398 منطقه 2
17885 6501 منطقه 2
24206 8972 منطقه 2
49535 18887 منطقه 2
31279 6011 منطقه 3
34551 6873 منطقه 3
47566 10690 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13536 7023 منطقه 1
15037 7677 منطقه 1
12909 4556 منطقه 2
14103 5010 منطقه 2
14402 5113 منطقه 2
14990 5350 منطقه 2
15552 5553 منطقه 2
17519 6345 منطقه 2
19298 7078 منطقه 2
19876 7293 منطقه 2
17189 2447 منطقه 3
17328 2476 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13137 6862 منطقه 1
16980 8464 منطقه 1
23501 10855 منطقه 1
24103 11062 منطقه 1
26046 11716 منطقه 1
20396 7484 منطقه 2
23810 8814 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15839 8022 منطقه 1
17988 8825 منطقه 1
18931 9159 منطقه 1
19097 9223 منطقه 1
16682 6003 منطقه 2
16756 6037 منطقه 2
18180 6608 منطقه 2
18193 6615 منطقه 2
19298 7078 منطقه 2
19681 7216 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15991 8077 منطقه 1
18656 9062 منطقه 1
20047 9575 منطقه 1
22840 10623 منطقه 1
49569 18901 منطقه 2
49921 19020 منطقه 2
50041 19069 منطقه 2
37422 7647 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
38019 15797 منطقه 1
18235 6630 منطقه 2
23279 8588 منطقه 2
26666 9933 منطقه 2
29157 10911 منطقه 2
30357 11407 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18827 6883 منطقه 2
19130 7012 منطقه 2
22742 8376 منطقه 2
23361 8626 منطقه 2
23844 8825 منطقه 2
26373 9827 منطقه 2
26777 9980 منطقه 2
20949 3329 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
32702 14017 منطقه 1
20018 7348 منطقه 2
66078 25497 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
20123 9607 منطقه 1
22807 10609 منطقه 1
21715 7971 منطقه 2
27010 10072 منطقه 2
27544 10285 منطقه 2
28702 10735 منطقه 2
36357 13747 منطقه 2
37020 14022 منطقه 2
28479 5275 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
20959 9937 منطقه 1
29140 12765 منطقه 1
21614 7930 منطقه 2
25866 9626 منطقه 2
26113 9733 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28530 12567 منطقه 1
31438 13576 منطقه 1
32369 13905 منطقه 1
24907 9250 منطقه 2
26741 9968 منطقه 2
28346 10600 منطقه 2
30181 11330 منطقه 2
32461 12221 منطقه 2
36097 13654 منطقه 2
32369 6278 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26777 11966 منطقه 1
28261 12471 منطقه 1
29936 11219 منطقه 2
24249 4141 منطقه 3
28908 5405 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22488 8274 منطقه 2
41281 15681 منطقه 2
41498 15757 منطقه 2
41869 15911 منطقه 2
45224 17227 منطقه 2
55698 21331 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26314 9808 منطقه 2
38333 14503 منطقه 2
40987 15561 منطقه 2
46892 17842 منطقه 2
39753 8324 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
27377 10216 منطقه 2
30395 11419 منطقه 2
39683 15046 منطقه 2
44179 9636 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
27908 10431 منطقه 2
27991 10469 منطقه 2
42410 16119 منطقه 2
57395 22020 منطقه 2
33831 6683 منطقه 3
46177 10252 منطقه 3
50985 11725 منطقه 3
53697 12535 منطقه 3
62205 15052 منطقه 3
64965 15943 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28080 10504 منطقه 2
32262 12140 منطقه 2
35215 13285 منطقه 2
39214 14852 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
38354 15914 منطقه 1
50066 19532 منطقه 1
28723 10745 منطقه 2
28135 5195 منطقه 3
33558 6593 منطقه 3
44735 9807 منطقه 3
47162 10569 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
29424 12861 منطقه 1
59810 23023 منطقه 2
69254 26774 منطقه 2
70258 27149 منطقه 2
73543 28465 منطقه 2
81962 31814 منطقه 2
41598 8844 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
30930 13389 منطقه 1
39159 16163 منطقه 1
29900 11205 منطقه 2
30521 11465 منطقه 2
33277 12541 منطقه 2
29444 5546 منطقه 3
32064 6202 منطقه 3
34362 6829 منطقه 3
35353 7084 منطقه 3
36047 7264 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
35553 14996 منطقه 1
32410 12200 منطقه 2
50372 19184 منطقه 2
53374 20396 منطقه 2
54119 20707 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
40665 16650 منطقه 1
38133 14430 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
34970 13189 منطقه 2
60541 23332 منطقه 2
61230 23603 منطقه 2
66783 25783 منطقه 2
32573 6333 منطقه 3
45555 10069 منطقه 3
48232 10889 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36726 13904 منطقه 2
37694 14283 منطقه 2
44221 16807 منطقه 2
48510 18477 منطقه 2
49501 11294 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
42389 17192 منطقه 1
42979 16328 منطقه 2
44676 16997 منطقه 2
88286 23172 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
63222 24386 منطقه 2
63459 24482 منطقه 2
68820 17148 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
50553 19691 منطقه 1
53152 20306 منطقه 2
54456 20832 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
48476 19036 منطقه 1
65704 25368 منطقه 2
84966 33038 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
78405 27930 منطقه 1
81691 28845 منطقه 1
65591 25324 منطقه 2
75126 29067 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
93490 36572 منطقه 2
110637 43634 منطقه 2
96136 25539 منطقه 3