رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12 8 منطقه 1
15 11 منطقه 1
20 14 منطقه 1
48 34 منطقه 1
67 47 منطقه 1
104 67 منطقه 1
107 70 منطقه 1
145 97 منطقه 1
159 105 منطقه 1
194 126 منطقه 1
238 147 منطقه 1
272 171 منطقه 1
290 184 منطقه 1
296 186 منطقه 1
303 191 منطقه 1
343 213 منطقه 1
349 216 منطقه 1
351 218 منطقه 1
376 232 منطقه 1
391 240 منطقه 1
407 249 منطقه 1
412 254 منطقه 1
53 15 منطقه 2
63 17 منطقه 2
109 34 منطقه 2
162 47 منطقه 2
194 59 منطقه 2
207 65 منطقه 2
271 88 منطقه 2
340 114 منطقه 2
373 126 منطقه 2
385 132 منطقه 2
394 135 منطقه 2
421 142 منطقه 2
438 149 منطقه 2
439 150 منطقه 2
457 157 منطقه 2
475 164 منطقه 2
533 181 منطقه 2
660 227 منطقه 2
725 247 منطقه 2
354 17 منطقه 3
1670 99 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
182 118 منطقه 1
481 294 منطقه 1
494 302 منطقه 1
498 306 منطقه 1
507 310 منطقه 1
514 314 منطقه 1
558 342 منطقه 1
592 362 منطقه 1
644 392 منطقه 1
680 408 منطقه 1
708 431 منطقه 1
755 454 منطقه 1
764 458 منطقه 1
764 458 منطقه 1
768 460 منطقه 1
784 468 منطقه 1
793 473 منطقه 1
812 484 منطقه 1
885 534 منطقه 1
913 549 منطقه 1
917 550 منطقه 1
921 553 منطقه 1
932 557 منطقه 1
936 560 منطقه 1
950 566 منطقه 1
984 589 منطقه 1
1020 611 منطقه 1
1023 614 منطقه 1
1032 619 منطقه 1
1047 628 منطقه 1
1083 654 منطقه 1
449 153 منطقه 2
458 158 منطقه 2
571 193 منطقه 2
627 213 منطقه 2
652 223 منطقه 2
726 248 منطقه 2
924 321 منطقه 2
1002 352 منطقه 2
1048 366 منطقه 2
1133 390 منطقه 2
1138 393 منطقه 2
1349 466 منطقه 2
1380 478 منطقه 2
1398 482 منطقه 2
1484 513 منطقه 2
894 48 منطقه 3
2610 181 منطقه 3
3612 272 منطقه 3
3954 302 منطقه 3
4198 328 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
455 278 منطقه 1
842 506 منطقه 1
991 593 منطقه 1
996 596 منطقه 1
1102 666 منطقه 1
1122 680 منطقه 1
1142 690 منطقه 1
1195 714 منطقه 1
1211 721 منطقه 1
1257 751 منطقه 1
1000 350 منطقه 2
1012 355 منطقه 2
1065 371 منطقه 2
1135 391 منطقه 2
1164 402 منطقه 2
1183 410 منطقه 2
1201 423 منطقه 2
1217 430 منطقه 2
1233 435 منطقه 2
1249 441 منطقه 2
1265 443 منطقه 2
1276 447 منطقه 2
1598 543 منطقه 2
1638 554 منطقه 2
1702 569 منطقه 2
939 50 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
775 463 منطقه 1
812 484 منطقه 1
1062 637 منطقه 1
1562 936 منطقه 1
1645 991 منطقه 1
1661 1004 منطقه 1
2248 1360 منطقه 1
2410 1458 منطقه 1
2543 1533 منطقه 1
2667 1604 منطقه 1
2854 1717 منطقه 1
3346 1990 منطقه 1
3578 2122 منطقه 1
3765 2232 منطقه 1
4232 2500 منطقه 1
4695 2750 منطقه 1
4924 2870 منطقه 1
5273 3067 منطقه 1
5490 3176 منطقه 1
5500 3181 منطقه 1
5690 3268 منطقه 1
5740 3301 منطقه 1
6099 3490 منطقه 1
7220 4055 منطقه 1
8202 4549 منطقه 1
2845 934 منطقه 2
3651 1216 منطقه 2
3814 1266 منطقه 2
3870 1290 منطقه 2
3911 1302 منطقه 2
4167 1383 منطقه 2
4291 1426 منطقه 2
4383 1454 منطقه 2
4480 1483 منطقه 2
4593 1531 منطقه 2
4872 1626 منطقه 2
4934 1644 منطقه 2
4947 1648 منطقه 2
5022 1669 منطقه 2
5098 1697 منطقه 2
5466 1839 منطقه 2
5609 1891 منطقه 2
5721 1931 منطقه 2
5795 1959 منطقه 2
5863 1988 منطقه 2
5914 2004 منطقه 2
5914 2004 منطقه 2
6172 2102 منطقه 2
6300 2149 منطقه 2
4112 321 منطقه 3
4474 356 منطقه 3
5904 516 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1140 688 منطقه 1
2640 1591 منطقه 1
3694 2186 منطقه 1
3866 2288 منطقه 1
4047 2393 منطقه 1
1461 503 منطقه 2
1538 529 منطقه 2
6450 2202 منطقه 2
7028 653 منطقه 3
9271 949 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
1209 719 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1240 740 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1269 759 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1296 779 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1315 792 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1414 849 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1439 861 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1450 867 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1455 872 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1458 873 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1470 878 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1481 884 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1498 894 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1516 906 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1598 962 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1657 1001 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1665 1007 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1670 1011 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1688 1022 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1690 1024 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1780 1078 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1868 1137 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1983 1206 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
2642 1592 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
3042 1815 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
3074 1835 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
3084 1842 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1281 450 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1308 456 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1446 499 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1479 512 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1487 515 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1695 567 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1738 581 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1757 589 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1894 628 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2056 677 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2148 713 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2462 811 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2481 817 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2744 903 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
2766 911 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2915 963 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1418 77 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1448 83 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1533 88 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1581 92 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
5759 505 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
10080 1068 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2291 1385 منطقه 1
2791 1675 منطقه 1
3280 1954 منطقه 1
3634 2150 منطقه 1
4161 2456 منطقه 1
4734 2768 منطقه 1
5773 3316 منطقه 1
5870 3367 منطقه 1
6047 3460 منطقه 1
6476 3683 منطقه 1
6566 3727 منطقه 1
6887 3891 منطقه 1
7020 3950 منطقه 1
7113 4000 منطقه 1
7427 4163 منطقه 1
7473 4183 منطقه 1
7502 4198 منطقه 1
8122 4505 منطقه 1
4354 1444 منطقه 2
5786 1955 منطقه 2
5929 2012 منطقه 2
5956 2022 منطقه 2
6037 2052 منطقه 2
6372 2168 منطقه 2
6518 2226 منطقه 2
6702 2293 منطقه 2
7382 2548 منطقه 2
7433 2569 منطقه 2
8061 2804 منطقه 2
1398 74 منطقه 3
5483 464 منطقه 3
6651 602 منطقه 3
7401 696 منطقه 3
8728 869 منطقه 3
10439 1129 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
1849 1122 منطقه 1 روزانه
1908 1161 منطقه 1 روزانه
2021 1230 منطقه 1 روزانه
2034 1237 منطقه 1 روزانه
2053 1247 منطقه 1 روزانه
2081 1261 منطقه 1 روزانه
2733 1642 منطقه 1 روزانه
2774 1664 منطقه 1 روزانه
2965 1772 منطقه 1 روزانه
3498 2082 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
3549 2107 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
3749 2221 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
1610 547 منطقه 2 روزانه
2077 687 منطقه 2 روزانه
2152 715 منطقه 2 روزانه
2267 749 منطقه 2 روزانه
2287 755 منطقه 2 روزانه
2350 777 منطقه 2 روزانه
2410 794 منطقه 2 روزانه
2436 802 منطقه 2 روزانه
2593 849 منطقه 2 روزانه
2738 900 منطقه 2 روزانه
2742 902 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
2915 963 منطقه 2 روزانه
2996 992 منطقه 2 روزانه
3119 1031 منطقه 2 روزانه
3235 1074 منطقه 2 روزانه
3342 1113 منطقه 2 روزانه
3534 1170 منطقه 2 روزانه
3562 1180 منطقه 2 روزانه
3666 1222 منطقه 2 روزانه
3838 1278 منطقه 2 روزانه
4742 1582 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
5008 1667 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
2319 151 منطقه 3 روزانه
7576 718 منطقه 3 روزانه
8758 874 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
11292 1288 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3394 2022 منطقه 1
4070 2405 منطقه 1
6282 2146 منطقه 2
7272 2510 منطقه 2
7678 2665 منطقه 2
8154 2838 منطقه 2
9675 1005 منطقه 3
16159 2215 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
2353 1423 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
2662 1601 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3349 1992 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3489 2076 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
11955 6333 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
1846 616 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
2657 875 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3092 1024 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3172 1050 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3332 1108 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
2751 195 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
3324 241 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
9320 958 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1990 1210 منطقه 1
3874 2291 منطقه 1
7067 3975 منطقه 1
7492 4192 منطقه 1
7659 4274 منطقه 1
7865 4377 منطقه 1
7971 4423 منطقه 1
8385 4654 منطقه 1
9577 5248 منطقه 1
10575 5725 منطقه 1
11083 5940 منطقه 1
11153 5969 منطقه 1
11159 5972 منطقه 1
11582 6161 منطقه 1
11796 6262 منطقه 1
14749 7549 منطقه 1
14990 7656 منطقه 1
15070 7688 منطقه 1
15423 7850 منطقه 1
15768 7996 منطقه 1
16262 8182 منطقه 1
17000 8471 منطقه 1
17487 8647 منطقه 1
5221 1749 منطقه 2
5971 2027 منطقه 2
9730 3383 منطقه 2
9981 3479 منطقه 2
10001 3487 منطقه 2
10596 3706 منطقه 2
19130 7012 منطقه 2
6800 620 منطقه 3
9333 961 منطقه 3
10219 1094 منطقه 3
12556 1529 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6850 3873 منطقه 1
7246 4067 منطقه 1
7765 4329 منطقه 1
7820 4357 منطقه 1
8615 4778 منطقه 1
8758 4845 منطقه 1
9279 5099 منطقه 1
9517 5219 منطقه 1
10001 5459 منطقه 1
15084 7693 منطقه 1
19681 9435 منطقه 1
21457 10134 منطقه 1
2293 759 منطقه 2
2873 944 منطقه 2
2900 957 منطقه 2
4202 1396 منطقه 2
4217 1400 منطقه 2
4529 1502 منطقه 2
6059 2062 منطقه 2
6185 2107 منطقه 2
6372 2168 منطقه 2
6467 2209 منطقه 2
7713 2680 منطقه 2
8561 2967 منطقه 2
9627 3349 منطقه 2
10848 3806 منطقه 2
11366 4002 منطقه 2
11481 4049 منطقه 2
13027 4609 منطقه 2
15810 5658 منطقه 2
16318 5864 منطقه 2
19997 7339 منطقه 2
20831 7656 منطقه 2
21645 7947 منطقه 2
22051 8106 منطقه 2
22223 8177 منطقه 2
3493 259 منطقه 3
6389 569 منطقه 3
6493 586 منطقه 3
7515 708 منطقه 3
8054 783 منطقه 3
8202 801 منطقه 3
8742 872 منطقه 3
9600 994 منطقه 3
10146 1080 منطقه 3
10465 1133 منطقه 3
11650 1351 منطقه 3
11825 1380 منطقه 3
13128 1628 منطقه 3
14229 1852 منطقه 3
14869 1963 منطقه 3
15242 2034 منطقه 3
15736 2127 منطقه 3
16129 2207 منطقه 3
16439 2285 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2823 1698 منطقه 1 مشهد روزانه
3789 2249 منطقه 1 مشهد روزانه
3844 2273 منطقه 1 مشهد روزانه
4361 2570 منطقه 1 مشهد روزانه
4463 2628 منطقه 1 مشهد روزانه
4616 2707 منطقه 1 مشهد روزانه
4637 2719 منطقه 1 مشهد روزانه
5078 2960 منطقه 1 مشهد روزانه
5181 3015 منطقه 1 مشهد روزانه
5273 3067 منطقه 1 مشهد روزانه
6029 3453 منطقه 1 مشهد روزانه
6029 3453 منطقه 1 مشهد روزانه
6359 3628 منطقه 1 مشهد روزانه
6540 3712 منطقه 1 مشهد روزانه
6759 3824 منطقه 1 مشهد روزانه
7138 4015 منطقه 1 مشهد روزانه
7542 4217 منطقه 1 مشهد روزانه
8202 4549 منطقه 1 تهران روزانه
8351 4633 منطقه 1 مشهد روزانه
8444 4684 منطقه 1 شيراز روزانه
8660 4801 منطقه 1 مشهد روزانه
8723 4832 منطقه 1 مشهد روزانه
8869 4901 منطقه 1 مشهد روزانه
9147 5039 منطقه 1 شيراز مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
10295 5601 منطقه 1 مشهد مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
5863 1988 منطقه 2 نيشابور روزانه
6270 2140 منطقه 2 سيرجان روزانه
7508 2601 منطقه 2 كاشمر روزانه
7963 2776 منطقه 2 نيشابور روزانه
8470 2936 منطقه 2 اردكان روزانه
8601 2977 منطقه 2 اهواز روزانه
10068 3507 منطقه 2 بيرجند روزانه
11192 3941 منطقه 2 بيرجند روزانه
14182 5042 منطقه 2 بيرجند مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
13036 1608 منطقه 3 تربت جام روزانه
18220 2685 منطقه 3 اسفراين مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
21625 3492 منطقه 3 اسفراين مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
3127 1869 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
4463 2628 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
4782 2792 منطقه 1 مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
4188 1392 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
4846 1619 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
12592 1537 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4695 2750 منطقه 1 اصفهان روزانه
5673 3259 منطقه 1 اصفهان روزانه
6185 3533 منطقه 1 اصفهان روزانه
7246 4067 منطقه 1 اصفهان روزانه
7262 4078 منطقه 1 شيراز روزانه
8008 4443 منطقه 1 اصفهان روزانه
8072 4479 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | شبانه
8180 4535 منطقه 1 شيراز مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | شبانه
8228 4565 منطقه 1 اصفهان روزانه
9234 5082 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | شبانه
6023 2047 منطقه 2 خميني شهر روزانه
7484 2594 منطقه 2 خميني شهر روزانه
8068 2806 منطقه 2 كرمان روزانه
9617 3347 منطقه 2 شاهين شهر مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | شبانه
6133 542 منطقه 3 بم روزانه
7192 669 منطقه 3 زيراب سوادکوه روزانه
12989 1602 منطقه 3 ابركوه روزانه
22983 3843 منطقه 3 فلاورجان مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4801 2801 منطقه 1 تهران روزانه
9627 5278 منطقه 1 تهران روزانه
12760 6704 منطقه 1 شيراز روزانه
4818 1606 منطقه 2 ساري روزانه
5651 1906 منطقه 2 بابل روزانه
6276 2144 منطقه 2 بابل روزانه
7361 2540 منطقه 2 نوشهر روزانه
7659 2658 منطقه 2 اهواز روزانه
7957 2772 منطقه 2 بابلسر روزانه
9693 3375 منطقه 2 شهرضا روزانه
12544 4412 منطقه 2 بابلسر روزانه
13925 4942 منطقه 2 بابل روزانه
13987 4969 منطقه 2 اراك روزانه
16363 5881 منطقه 2 آمل مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
16934 6098 منطقه 2 جويبار مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
17964 6530 منطقه 2 ساري مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
18168 6602 منطقه 2 ساري مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
18354 6678 منطقه 2 كرج مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
19367 7105 منطقه 2 بابل مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
20552 7550 منطقه 2 اميركلا مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
20715 7614 منطقه 2 كرج مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
21625 7935 منطقه 2 بابل مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه
12191 1455 منطقه 3 نظرآباد روزانه
15786 2136 منطقه 3 زيراب سوادکوه روزانه
15824 2142 منطقه 3 زيراب سوادکوه روزانه
18452 2733 منطقه 3 قائم شهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6011 3444 منطقه 1
5091 1694 منطقه 2
6133 2086 منطقه 2
6651 2275 منطقه 2
10630 3722 منطقه 2
12417 1501 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5899 3386 منطقه 1
8282 2878 منطقه 2
8631 2987 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6525 3705 منطقه 1
7669 4280 منطقه 1
10099 5514 منطقه 1
10375 5634 منطقه 1
10880 5846 منطقه 1
22326 8211 منطقه 2
22519 8285 منطقه 2
23860 8831 منطقه 2
24188 8964 منطقه 2
24559 9105 منطقه 2
25998 9687 منطقه 2
28852 10799 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9362 5142 منطقه 1 اصفهان روزانه
10001 5459 منطقه 1 اصفهان روزانه
10338 5619 منطقه 1 اصفهان روزانه
11784 6258 منطقه 1 اصفهان روزانه
13579 7045 منطقه 1 اصفهان روزانه
13665 7082 منطقه 1 اصفهان روزانه
15003 7662 منطقه 1 اصفهان روزانه
15210 7746 منطقه 1 اصفهان روزانه
15393 7834 منطقه 1 اصفهان روزانه
16071 8108 منطقه 1 اصفهان روزانه
16756 8368 منطقه 1 اصفهان روزانه
17224 8541 منطقه 1 اصفهان روزانه
17964 8814 منطقه 1 اصفهان روزانه
19768 9468 منطقه 1 اصفهان روزانه
19917 9524 منطقه 1 اصفهان روزانه
21898 10281 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
21958 10300 منطقه 1 اصفهان روزانه
28908 12685 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
31863 13718 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
33294 14227 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
33881 14434 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
34254 14573 منطقه 1 اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
7458 2581 منطقه 2 كاشان روزانه
9686 3374 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
13389 4748 منطقه 2 كاشان روزانه
14934 5331 منطقه 2 كاشان روزانه
15230 5442 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
16159 5805 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
17341 6274 منطقه 2 قم روزانه
18051 6562 منطقه 2 زرين شهر روزانه
18436 6712 منطقه 2 محلات روزانه
19266 7061 منطقه 2 اردكان روزانه
19727 7231 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
28455 10648 منطقه 2 قم مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
30325 11393 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
32353 12181 منطقه 2 كاشان مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه
21555 3475 منطقه 3 شهربابك روزانه
25998 4612 منطقه 3 تيران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
31649 13642 منطقه 1
7515 2603 منطقه 2
15111 5396 منطقه 2
17212 6224 منطقه 2
19245 7052 منطقه 2
19313 7084 منطقه 2
20410 7489 منطقه 2
25396 9433 منطقه 2
25562 9498 منطقه 2
27255 10164 منطقه 2
33963 12780 منطقه 2
44735 17021 منطقه 2
20234 3154 منطقه 3
21982 3588 منطقه 3
28589 5311 منطقه 3
28640 5330 منطقه 3
35809 7212 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7873 2736 منطقه 2
20913 7679 منطقه 2
27029 10079 منطقه 2
35053 13219 منطقه 2
31221 5996 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15123 7705 منطقه 1 شيراز روزانه
19681 9435 منطقه 1 شيراز روزانه
7908 2749 منطقه 2 سيرجان روزانه
9846 3428 منطقه 2 سيرجان روزانه
10653 3731 منطقه 2 سيرجان روزانه
15111 5396 منطقه 2 رفسنجان روزانه
15474 5520 منطقه 2 سيرجان روزانه
16934 6098 منطقه 2 رفسنجان روزانه
17013 6128 منطقه 2 سيرجان روزانه
18534 6757 منطقه 2 كرمان روزانه
20136 7393 منطقه 2 سيرجان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
20619 7577 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
22189 8166 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
23650 8752 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
27029 10079 منطقه 2 سيرجان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
28794 10775 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
29444 11031 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
31481 11828 منطقه 2 كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
20153 3134 منطقه 3 زرند روزانه
25562 4497 منطقه 3 بردسير مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
29689 5601 منطقه 3 زرند مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8187 2848 منطقه 2
9362 3258 منطقه 2
9785 3404 منطقه 2
14036 4988 منطقه 2
18597 6784 منطقه 2
22624 8325 منطقه 2
23441 8658 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8516 4724 منطقه 1
9846 5388 منطقه 1
11966 6339 منطقه 1
15037 7677 منطقه 1
15158 7720 منطقه 1
16756 8368 منطقه 1
17616 8694 منطقه 1
17908 8795 منطقه 1
19483 9365 منطقه 1
19709 9447 منطقه 1
19782 9473 منطقه 1
20069 9586 منطقه 1
20069 9586 منطقه 1
9073 3151 منطقه 2
9501 3313 منطقه 2
9839 3424 منطقه 2
10013 3491 منطقه 2
10822 3792 منطقه 2
12396 4353 منطقه 2
14707 5237 منطقه 2
15308 5464 منطقه 2
16638 5986 منطقه 2
16694 6010 منطقه 2
17148 6196 منطقه 2
18270 6644 منطقه 2
18868 6900 منطقه 2
19727 7231 منطقه 2
22114 8134 منطقه 2
22150 8150 منطقه 2
14445 1899 منطقه 3
15855 2151 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
29244 12809 منطقه 1
36611 15329 منطقه 1
8838 3071 منطقه 2
19863 7286 منطقه 2
26860 10008 منطقه 2
31528 11848 منطقه 2
32723 12331 منطقه 2
34655 13064 منطقه 2
38635 14629 منطقه 2
38736 14661 منطقه 2
40245 15279 منطقه 2
18206 2681 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9533 5227 منطقه 1
18486 9011 منطقه 1
18670 9069 منطقه 1
21230 10049 منطقه 1
25089 11397 منطقه 1
25529 11557 منطقه 1
28399 12520 منطقه 1
27342 10204 منطقه 2
9912 1040 منطقه 3
22051 3610 منطقه 3
24965 4335 منطقه 3
25262 4412 منطقه 3
25331 4430 منطقه 3
27826 5119 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10164 3538 منطقه 2
10251 3570 منطقه 2
12516 4403 منطقه 2
14893 5314 منطقه 2
16705 6016 منطقه 2
18909 6918 منطقه 2
22470 8267 منطقه 2
24965 9274 منطقه 2
29244 10945 منطقه 2
30634 11510 منطقه 2
30694 11535 منطقه 2
31063 11672 منطقه 2
34856 13143 منطقه 2
35073 13227 منطقه 2
40297 15297 منطقه 2
22429 3704 منطقه 3
27700 5077 منطقه 3
27971 5155 منطقه 3
37159 7575 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14840 7590 منطقه 1
10239 3564 منطقه 2
11518 4063 منطقه 2
14504 5157 منطقه 2
16496 5926 منطقه 2
16974 6112 منطقه 2
19452 7133 منطقه 2
21167 7767 منطقه 2
22114 8134 منطقه 2
23599 8725 منطقه 2
27279 10176 منطقه 2
22223 3654 منطقه 3
24854 4303 منطقه 3
26185 4666 منطقه 3
26314 4703 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10708 5778 منطقه 1
16238 8172 منطقه 1
17013 8473 منطقه 1
20300 9683 منطقه 1
24513 11210 منطقه 1
28114 12409 منطقه 1
15321 5468 منطقه 2
23779 8805 منطقه 2
28852 10799 منطقه 2
32964 12424 منطقه 2
34697 13079 منطقه 2
38354 14513 منطقه 2
39637 15024 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
43745 16605 منطقه 2
49706 18942 منطقه 2
53411 20413 منطقه 2
58841 22614 منطقه 2
46017 10207 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
48343 10921 منطقه 3
68749 17133 منطقه 3
68882 17170 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
48510 19046 منطقه 1
63096 24326 منطقه 2
68882 26608 منطقه 2
73507 18592 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
51689 19701 منطقه 2
55018 21064 منطقه 2
68678 26528 منطقه 2
59424 14253 منطقه 3
62629 15193 منطقه 3
68536 17056 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
55572 21294 منطقه 2
56986 21843 منطقه 2
64513 15797 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
56098 21348 منطقه 1
60441 23287 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
75091 19071 منطقه 3
85119 22188 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
61415 14835 منطقه 3
68282 16971 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
61130 14753 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
11260 6015 منطقه 1 روزانه
22533 10513 منطقه 1 روزانه
23179 10744 منطقه 1 روزانه
23279 10773 منطقه 1 روزانه
26724 11945 منطقه 1 روزانه
26934 12024 منطقه 1 روزانه
28956 12704 منطقه 1 شبانه
31221 13488 منطقه 1 شبانه
32857 14072 منطقه 1 شبانه
34146 14527 منطقه 1 شبانه
11851 4179 منطقه 2 روزانه
19727 7231 منطقه 2 روزانه
20511 7531 منطقه 2 روزانه
21249 7793 منطقه 2 روزانه
26705 9952 منطقه 2 روزانه
12524 1520 منطقه 3 روزانه
21920 3570 منطقه 3 روزانه
24925 4322 منطقه 3 روزانه
28261 5224 منطقه 3 روزانه
32410 6290 منطقه 3 روزانه
47112 10553 منطقه 3 شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23599 10887 منطقه 1
11805 4162 منطقه 2
19130 7012 منطقه 2
22206 8171 منطقه 2
25185 9353 منطقه 2
25236 9374 منطقه 2
20460 3212 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
12222 4292 منطقه 2 روزانه
14411 5118 منطقه 2 روزانه
15050 5371 منطقه 2 روزانه
16251 5838 منطقه 2 روزانه
16623 5979 منطقه 2 روزانه
17576 6370 منطقه 2 روزانه
18464 6724 منطقه 2 روزانه
18686 6824 منطقه 2 روزانه
22429 8250 منطقه 2 شبانه
22582 8313 منطقه 2 شبانه
24234 8983 منطقه 2 شبانه
28684 10726 منطقه 2 شبانه
29174 10919 منطقه 2 شبانه
20788 3289 منطقه 3 روزانه
23529 3968 منطقه 3 روزانه
24395 4188 منطقه 3 روزانه
24907 4317 منطقه 3 شبانه
27377 4983 منطقه 3 شبانه
33175 6483 منطقه 3 شبانه
37130 7564 منطقه 3 شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
16694 8343 منطقه 1 روزانه
14631 5211 منطقه 2 روزانه
16889 6083 منطقه 2 روزانه
19130 7012 منطقه 2 روزانه
19768 7247 منطقه 2 روزانه
20573 7561 منطقه 2 روزانه
21853 8033 منطقه 2 روزانه
21898 8053 منطقه 2 شبانه
26155 9749 منطقه 2 شبانه
26824 9995 منطقه 2 شبانه
29205 10930 منطقه 2 شبانه
12976 1599 منطقه 3 روزانه
25651 4519 منطقه 3 شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13987 7218 منطقه 1 مشهد روزانه
16170 8143 منطقه 1 مشهد روزانه
33008 14124 منطقه 1 مشهد روزانه
33963 14463 منطقه 1 مشهد روزانه
34856 14757 منطقه 1 مشهد روزانه
39779 16361 منطقه 1 تهران روزانه
40665 16650 منطقه 1 تهران روزانه
43833 17653 منطقه 1 تهران روزانه
21429 7864 منطقه 2 بجنورد روزانه
23707 8775 منطقه 2 مشهد مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه
35034 13211 منطقه 2 شاهرود روزانه
37288 14128 منطقه 2 سمنان روزانه
41204 15648 منطقه 2 شاهرود روزانه
41466 15745 منطقه 2 شهريار روزانه
44333 16863 منطقه 2 آمل مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه
46436 17675 منطقه 2 شاهرود روزانه
23472 3957 منطقه 3 خواف روزانه
42946 9276 منطقه 3 ملارد روزانه
45411 10019 منطقه 3 شهرجديد پرند مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه
46806 10448 منطقه 3 اسفراين روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14387 7389 منطقه 1
17942 8805 منطقه 1
23260 10768 منطقه 1
24350 11149 منطقه 1
27857 12319 منطقه 1
22917 8446 منطقه 2
30807 11572 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18839 9127 منطقه 1 تهران روزانه
29005 12722 منطقه 1 تهران روزانه
38102 15828 منطقه 1 تهران مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | شبانه
41231 16824 منطقه 1 تهران مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | شبانه
14466 5142 منطقه 2 سمنان روزانه
16223 5831 منطقه 2 سمنان روزانه
16729 6024 منطقه 2 ورامين روزانه
22150 8150 منطقه 2 سمنان روزانه
24336 9021 منطقه 2 شهريار روزانه
28296 10580 منطقه 2 سمنان روزانه
33939 12771 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
35950 13591 منطقه 2 ساري روزانه
41598 15801 منطقه 2 تربت حيدريه مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | شبانه
59779 23011 منطقه 2 سمنان مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | شبانه
44502 9735 منطقه 3 فلاورجان مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | شبانه
61819 14941 منطقه 3 سمنان مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17472 8639 منطقه 1
27095 12083 منطقه 1
31481 13595 منطقه 1
31724 13666 منطقه 1
32023 13781 منطقه 1
14631 5211 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15167 5421 منطقه 2
17908 6509 منطقه 2
18500 6740 منطقه 2
19947 7323 منطقه 2
20460 7511 منطقه 2
20773 7636 منطقه 2
27095 10104 منطقه 2
28060 10495 منطقه 2
26478 4757 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17189 8527 منطقه 1
17543 8668 منطقه 1
15668 5597 منطقه 2
19158 7021 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16251 8179 منطقه 1
18051 8842 منطقه 1
20745 9841 منطقه 1
28229 12457 منطقه 1
20153 7400 منطقه 2
21604 7924 منطقه 2
22258 8191 منطقه 2
22983 8472 منطقه 2
23584 8719 منطقه 2
35187 13274 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17649 8704 منطقه 1
21982 8086 منطقه 2
40245 15279 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18100 6580 منطقه 2
33812 12723 منطقه 2
29677 5597 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
19441 7129 منطقه 2
26441 9850 منطقه 2
36062 13638 منطقه 2
52373 19996 منطقه 2
56441 21627 منطقه 2
51948 12023 منطقه 3
59503 14273 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
39134 16153 منطقه 1 شبانه
19566 7171 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه
28246 10563 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه
29294 10967 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه
35713 13483 منطقه 2 شبانه
42364 16095 منطقه 2 شبانه
43714 16594 منطقه 2 شبانه
44622 16973 منطقه 2 شبانه
34308 6816 منطقه 3 مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
30035 13073 منطقه 1 روزانه
30634 13283 منطقه 1 روزانه
52660 20321 منطقه 1 شبانه
61583 22962 منطقه 1 شبانه
36079 13645 منطقه 2 روزانه
19746 3047 منطقه 3 روزانه
22326 3681 منطقه 3 روزانه
33650 6624 منطقه 3 روزانه
76943 19649 منطقه 3 روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
19984 9550 منطقه 1
27857 12319 منطقه 1
35594 15009 منطقه 1
37369 15581 منطقه 1
38189 15856 منطقه 1
40192 16489 منطقه 1
28931 10827 منطقه 2
32369 12187 منطقه 2
35905 13569 منطقه 2
20204 3148 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
40462 16578 منطقه 1
45360 18087 منطقه 1
50093 19544 منطقه 1
21444 7869 منطقه 2
32165 6229 منطقه 3
46574 10375 منطقه 3
50183 11490 منطقه 3
51128 11772 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22363 10446 منطقه 1
40591 15399 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22456 8262 منطقه 2 قزوين روزانه
24009 8884 منطقه 2 اردبيل روزانه
33351 12570 منطقه 2 رشت روزانه
36802 13927 منطقه 2 اردبيل روزانه
55288 21175 منطقه 2 اردبيل شبانه
55793 21359 منطقه 2 اردبيل شبانه
49804 11388 منطقه 3 قشم شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22758 8380 منطقه 2
53817 12577 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23179 3887 منطقه 3
36772 7468 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
43508 17549 منطقه 1
50953 19817 منطقه 1
23615 8732 منطقه 2
48031 18298 منطقه 2
49446 18854 منطقه 2
49535 18887 منطقه 2
54765 20958 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
42674 17276 منطقه 1
52629 20308 منطقه 1
56704 21528 منطقه 1
62032 23110 منطقه 1
69710 25345 منطقه 1
24048 8902 منطقه 2
50183 19117 منطقه 2
63003 24297 منطقه 2
80069 31051 منطقه 2
83609 32484 منطقه 2
86057 33490 منطقه 2
39683 8301 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26842 10001 منطقه 2
40297 15297 منطقه 2
56605 21693 منطقه 2
46017 10207 منطقه 3
47112 10553 منطقه 3
48549 10998 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
62060 23119 منطقه 1
27621 10316 منطقه 2
39376 14918 منطقه 2
40192 15260 منطقه 2
42174 16027 منطقه 2
44869 17078 منطقه 2
52373 12143 منطقه 3
52935 12313 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
38882 16071 منطقه 1
29140 10905 منطقه 2
43745 16605 منطقه 2
50372 19184 منطقه 2
50691 19311 منطقه 2
53484 20440 منطقه 2
41281 8757 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
55258 21089 منطقه 1
47085 17923 منطقه 2
32526 6316 منطقه 3
41324 8768 منطقه 3
46385 10313 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
70138 25482 منطقه 1
65747 25380 منطقه 2
68882 26608 منطقه 2
34925 6977 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
35310 13325 منطقه 2
47708 18172 منطقه 2
46406 10318 منطقه 3
47621 10708 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
35735 13492 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه
45894 17463 منطقه 2 مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36634 15339 منطقه 1
39883 15127 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
49804 19441 منطقه 1
52722 20339 منطقه 1
37593 7690 منطقه 3
46525 10357 منطقه 3
51525 11897 منطقه 3
53846 12586 منطقه 3
58137 13880 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
58063 21909 منطقه 1
47621 18137 منطقه 2
48889 18634 منطقه 2
49706 18942 منطقه 2
50241 19139 منطقه 2
57108 21893 منطقه 2
37975 7817 منطقه 3
41843 8916 منطقه 3
47542 10681 منطقه 3
51917 12014 منطقه 3
58468 13978 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
49149 19234 منطقه 1
50372 19643 منطقه 1
38189 14452 منطقه 2
49838 18988 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
46231 18365 منطقه 1
52128 20169 منطقه 1
38855 14707 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
41716 16995 منطقه 1
50213 19588 منطقه 1
56212 21388 منطقه 1
39835 8348 منطقه 3
45105 9915 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
47378 18704 منطقه 1
40796 15479 منطقه 2
60043 23124 منطقه 2
51489 11885 منطقه 3
61379 14826 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
42174 16027 منطقه 2
72937 28242 منطقه 2
41044 8693 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
42005 17073 منطقه 1
73238 26394 منطقه 1
68349 26417 منطقه 2
50150 11478 منطقه 3