رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه شهید بهشتی تهران 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
17710 4934 منطقه 1 روزانه
19762 8419 منطقه 2 روزانه
22082 9394 منطقه 2 روزانه
26455 11259 منطقه 2 روزانه
39312 12299 منطقه 3 روزانه
39699 12422 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی میکروبیولوژی دانشگاه مراغه 1400 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24733 6775 منطقه 1 تبريز روزانه
39567 10488 منطقه 1 تبريز روزانه
62147 15810 منطقه 1 تبريز شبانه
58964 24533 منطقه 2 شهريار روزانه
66256 27518 منطقه 2 يزد روزانه

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه مازندران بابلسر 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28375 7712 منطقه 1 تهران روزانه
35018 14822 منطقه 2 ساري روزانه
42460 17915 منطقه 2 بابل شبانه
56281 23481 منطقه 2 بابل شبانه
46172 14675 منطقه 3 تالش روزانه
60212 19802 منطقه 3 نظرآباد روزانه
77978 26453 منطقه 3 آمل شبانه

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31789 13501 منطقه 2 كاشان روزانه
44182 18634 منطقه 2 شاهين شهر شبانه
48004 15321 منطقه 3 فلاورجان روزانه
52117 16819 منطقه 3 ملارد روزانه
57030 18628 منطقه 3 شيراز روزانه

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه الزهرا تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32800 13908 منطقه 2 دزفول روزانه
33081 14026 منطقه 2 كاشان روزانه
36202 15321 منطقه 2 آمل روزانه
40722 17185 منطقه 2 قم روزانه
41342 17445 منطقه 2 تهران روزانه
41513 17514 منطقه 2 كاشان روزانه
45769 14520 منطقه 3 رزن روزانه
48207 15401 منطقه 3 فيروزآباد روزانه

بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کلیک کنید

رتبه قبولی میکروبیولوژی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
33159 8891 منطقه 1 تهران ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
46095 12060 منطقه 1 شيراز ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
49560 20801 منطقه 2 تهران ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
67839 28167 منطقه 2 شهريار ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
72303 29944 منطقه 2 كرج ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
79470 32879 منطقه 2 تهران ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي
80897 33461 منطقه 2 كرج ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه آل طه کنکور 1400

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
40365 10709 منطقه 1 تهران ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
55251 14220 منطقه 1 تهران ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
59273 15164 منطقه 1 تهران ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
50523 21178 منطقه 2 قائم شهر ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
70211 29102 منطقه 2 كرج ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
86188 35595 منطقه 2 ساوه ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
96164 39631 منطقه 2 ورامين ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
114470 46922 منطقه 2 شهريار ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه پیام نور ارومیه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
92980 22471 منطقه 1 اروميه مرکزاروميه  پيام نور
117173 27497 منطقه 1 تبريز مرکزاروميه  پيام نور
161436 65475 منطقه 2 اروميه مرکزاروميه  پيام نور
153492 56548 منطقه 3 سقز مرکزاروميه  پيام نور
158055 58400 منطقه 3 خوي مرکزاروميه  پيام نور
165906 61670 منطقه 3 خوي مرکزاروميه  پيام نور

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه ملایر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
57656 14794 منطقه 1 تبريز ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه
55336 23078 منطقه 2 همدان ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | شبانه
64076 21233 منطقه 3 قروه ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه چمران اهواز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
60664 15478 منطقه 1 تهران ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه
62541 25966 منطقه 2 دزفول ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه
56726 18510 منطقه 3 كهنوج ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

رتبه قبولی میکروبیولوژیدر دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
83780 20478 منطقه 1 مشهد ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
68047 28243 منطقه 2 يزد ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
81165 33559 منطقه 2 شهركرد ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
87060 35971 منطقه 2 يزد ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
89016 36727 منطقه 2 اردكان ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
93342 38496 منطقه 2 يزد ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
109753 45046 منطقه 2 يزد ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
124232 50776 منطقه 2 يزد ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
125417 51223 منطقه 2 يزد ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
127546 52047 منطقه 2 يزد ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
136674 55729 منطقه 2 يزد ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
139443 56758 منطقه 2 سيرجان ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
168711 68324 منطقه 2 شهركرد ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-
130414 47131 منطقه 3 قشم ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

چگونگی و آموزش انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه لرستان خرم آباد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
77356 32012 منطقه 2 خرم آباد روزانه
84264 28873 منطقه 3 گتوند روزانه
85547 29359 منطقه 3 نورآباد  محروم-بومي لرستان
87180 29960 منطقه 3 دورود روزانه
87602 30127 منطقه 3 بيجار روزانه

رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز آبیک

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
90330 37252 منطقه 2 تنكابن ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
96489 39779 منطقه 2 اهواز ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
101542 41787 منطقه 2 كرج ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
108701 44612 منطقه 2 كرج ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
116127 47571 منطقه 2 قزوين ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
122599 50127 منطقه 2 كرج ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
131744 53714 منطقه 2 كرج ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
149346 60700 منطقه 2 فرديس ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
131478 47548 منطقه 3 فرديس ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
150924 55472 منطقه 3 كرج ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
153013 56344 منطقه 3 تهران ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي