رتبه قبولی در رشته پرستاری کنکور 1400

در مقاله معرفی رشته پرستاری به طور کامل درباره رشته پرستاری، بازار کار، درآمد، مهاجرت و دروس آن صحبت کردیم. در این قسمت رتبه‌های قبولی پرستاری را در کنکور 1400 میبینیم.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4759 1404 منطقه 1 تهران روزانه
12091 3406 منطقه 1 تهران روزانه
12501 3518 منطقه 1 تبريز روزانه
15988 4437 منطقه 1 تهران روزانه
16801 4673 منطقه 1 تهران روزانه
17107 4774 منطقه 1 تهران روزانه
17548 4897 منطقه 1 تهران روزانه
19483 5392 منطقه 1 تهران روزانه
20180 5576 منطقه 1 مهاباد روزانه
20534 5676 منطقه 1 تهران روزانه
20905 5783 منطقه 1 تهران روزانه
12532 5311 منطقه 2 سنندج روزانه
12730 5403 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
12750 5412 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
12936 5482 منطقه 2 تهران روزانه
12995 5511 منطقه 2 يزد روزانه
13254 5617 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
13484 5702 منطقه 2 تهران روزانه
17090 7279 منطقه 2 باغستان روزانه
23363 9927 منطقه 2 كرج روزانه
11355 3307 منطقه 3 ملكان روزانه
11873 3474 منطقه 3 شهر قدس روزانه
12639 3729 منطقه 3 كوهدشت روزانه
13497 3990 منطقه 3 بيجار روزانه
17606 5198 منطقه 3 فرديس روزانه
21899 6557 منطقه 3 شهر قدس روزانه
23127 6937 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8092 2326 منطقه 1 تهران روزانه
9569 2724 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
12856 3606 منطقه 1 تهران روزانه
14543 4057 منطقه 1 تهران روزانه
14581 4065 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
15134 4206 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
18202 5045 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
5817 2479 منطقه 2 رودهن روزانه
7952 3402 منطقه 2 اسلام‌شهر روزانه
9181 3909 منطقه 2 قم روزانه
9401 3993 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
10608 4504 منطقه 2 نهاوند روزانه
10674 4533 منطقه 2 يزد روزانه
10773 4574 منطقه 2 جويبار روزانه
10932 4637 منطقه 2 يزد روزانه
11190 4756 منطقه 2 نائين روزانه
11190 4756 منطقه 2 تهران روزانه
11462 4872 منطقه 2 شاهرود روزانه
11605 4926 منطقه 2 سبزوار روزانه
11732 4979 منطقه 2 اميركلا روزانه
12012 5091 منطقه 2 ورامين روزانه
12077 5123 منطقه 2 تهران روزانه
12181 5169 منطقه 2 رفسنجان شهریه پرداز
14134 5987 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
14658 6238 منطقه 2 تهران روزانه
14931 6355 منطقه 2 شهريار روزانه
15644 6666 منطقه 2 اصفهان شهریه پرداز
16357 6973 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
17256 7356 منطقه 2 مراغه شهریه پرداز
17784 7586 منطقه 2 سيرجان شهریه پرداز
17797 7593 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
19974 8502 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
7129 2025 منطقه 3 گچساران روزانه
8668 2503 منطقه 3 كلاله روزانه
10097 2922 منطقه 3 قروه روزانه
10379 3007 منطقه 3 يزد روزانه
13883 4105 منطقه 3 نظرآباد روزانه
14122 4176 منطقه 3 هشتگرد روزانه
14838 4392 منطقه 3 قروه شهریه پرداز
15083 4474 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
15100 4479 منطقه 3 شهر قدس روزانه
15658 4635 منطقه 3 آبدانان شهریه پرداز
15822 4685 منطقه 3 لردگان شهریه پرداز
17090 5043 منطقه 3 قرچك روزانه
17124 5055 منطقه 3 قروه شهریه پرداز
18050 5334 منطقه 3 شوشتر شهریه پرداز
18141 5359 منطقه 3 شهر قدس شهریه پرداز
19974 5956 منطقه 3 نظرآباد روزانه
22889 6856 منطقه 3 كرج شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9129 2595 منطقه 1 شيراز روزانه
12195 3431 منطقه 1 شيراز روزانه
12624 3547 منطقه 1 شيراز روزانه
12769 3576 منطقه 1 شيراز روزانه
13066 3659 منطقه 1 شيراز روزانه
13351 3750 منطقه 1 شيراز روزانه
13850 3894 منطقه 1 شيراز روزانه
15936 4421 منطقه 1 شيراز روزانه
17238 4799 منطقه 1 شيراز روزانه
19136 5298 منطقه 1 شيراز روزانه
20611 5697 منطقه 1 شيراز روزانه
13522 5720 منطقه 2 كرمان روزانه
13948 5909 منطقه 2 سيرجان روزانه
14345 6089 منطقه 2 سيرجان روزانه
16206 6912 منطقه 2 تهران روزانه
6929 1965 منطقه 3 فيروزآباد روزانه
11289 3289 منطقه 3 جهرم روزانه
12252 3605 منطقه 3 فسا روزانه
12639 3729 منطقه 3 جهرم روزانه
13835 4092 منطقه 3 مرودشت روزانه
14635 4330 منطقه 3 ابركوه روزانه
15006 4443 منطقه 3 فسا روزانه
17400 5130 منطقه 3 جهرم روزانه
17528 5170 منطقه 3 فراشبند روزانه
19554 5807 منطقه 3 مرودشت روزانه
19783 5889 منطقه 3 ني ريز روزانه
21700 6495 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
21744 6516 منطقه 3 كوار روزانه
22811 6835 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
22867 6850 منطقه 3 فسا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8620 2445 منطقه 1 مشهد روزانه
9031 2566 منطقه 1 مشهد روزانه
11888 3368 منطقه 1 مشهد روزانه
12155 3419 منطقه 1 مشهد روزانه
12208 3435 منطقه 1 تهران روزانه
12580 3534 منطقه 1 مشهد روزانه
12607 3544 منطقه 1 مشهد روزانه
13130 3681 منطقه 1 مشهد روزانه
13365 3757 منطقه 1 مشهد روزانه
13394 3771 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
14386 4018 منطقه 1 مشهد روزانه
14961 4159 منطقه 1 مشهد روزانه
16234 4501 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
16472 4565 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
16559 4592 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
17710 4934 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
11985 5077 منطقه 2 بيرجند روزانه
12856 5454 منطقه 2 نيشابور روزانه
13336 5649 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
13626 5771 منطقه 2 بجنورد روزانه
14805 6296 منطقه 2 كرمان روزانه
13440 3970 منطقه 3 فردوس روزانه
13522 3997 منطقه 3 تربت جام روزانه
13895 4109 منطقه 3 بشرويه روزانه
13980 4133 منطقه 3 اركوازملكشاهي روزانه
14914 4414 منطقه 3 فارسان روزانه
15441 4570 منطقه 3 خواف روزانه
18459 5480 منطقه 3 طبس شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11572 3286 منطقه 1 تهران روزانه
11873 3364 منطقه 1 تهران روزانه
11946 3377 منطقه 1 شيراز روزانه
12264 3449 منطقه 1 تبريز روزانه
13013 3646 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
13835 3889 منطقه 1 تهران روزانه
13835 3889 منطقه 1 تهران روزانه
14746 4110 منطقه 1 تهران روزانه
15282 4245 منطقه 1 تهران روزانه
16187 4492 منطقه 1 تهران روزانه
16581 4600 منطقه 1 كرج روزانه
16866 4697 منطقه 1 تهران روزانه
17090 4769 منطقه 1 تهران روزانه
18754 5205 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
19507 5400 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
19823 5477 منطقه 1 تهران روزانه
20101 5549 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
20120 5557 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
20975 5801 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
21279 5870 منطقه 1 تهرانسر شهریه پرداز
23428 6454 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
8968 3828 منطقه 2 سبزوار روزانه
10951 4648 منطقه 2 قم روزانه
11101 4714 منطقه 2 قزوين روزانه
11478 4878 منطقه 2 تهران روزانه
11618 4933 منطقه 2 ساري روزانه
11931 5060 منطقه 2 قم روزانه
12142 5154 منطقه 2 قائم شهر روزانه
12275 5206 منطقه 2 هفشجان روزانه
12275 5206 منطقه 2 قوچان روزانه
12368 5247 منطقه 2 ورامين روزانه
12484 5293 منطقه 2 قزوين روزانه
12501 5299 منطقه 2 خرم آباد روزانه
12566 5328 منطقه 2 خرم آباد روزانه
12654 5369 منطقه 2 كاشمر روزانه
12654 5369 منطقه 2 سنندج روزانه
12714 5398 منطقه 2 همدان روزانه
12921 5477 منطقه 2 فرديس روزانه
13013 5521 منطقه 2 شهريار روزانه
14988 6384 منطقه 2 شهريار روزانه
15658 6672 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
15949 6806 منطقه 2 كرج روزانه
16772 7146 منطقه 2 ورامين روزانه
17979 7669 منطقه 2 كرج روزانه
19424 8282 منطقه 2 خرمدره شهریه پرداز
19744 8410 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
19744 8410 منطقه 2 كرج روزانه
20556 8727 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
20742 8806 منطقه 2 تربت حيدريه شهریه پرداز
20859 8855 منطقه 2 ميبد شهریه پرداز
23006 9767 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
23146 9839 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
11493 3348 منطقه 3 مريوان روزانه
12469 3673 منطقه 3 آذرشهر روزانه
15786 4672 منطقه 3 بافت شهریه پرداز
16637 4927 منطقه 3 كرج روزانه
16697 4946 منطقه 3 اهر شهریه پرداز
16832 4983 منطقه 3 شهر قدس روزانه
18699 5542 منطقه 3 ماكو شهریه پرداز
18718 5548 منطقه 3 هشتگرد روزانه
20200 6024 منطقه 3 شهرجديد پرند روزانه
21315 6377 منطقه 3 ملارد روزانه
22573 6750 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
23850 7138 منطقه 3 كوهدشت شهریه پرداز
24519 7357 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
25384 7616 منطقه 3 تايباد شهریه پرداز
26916 8155 منطقه 3 شيروان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14543 4057 منطقه 1 شيراز روزانه
16411 4549 منطقه 1 اصفهان روزانه
19930 5505 منطقه 1 شيراز روزانه
34531 9239 منطقه 1 اصفهان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
37024 9876 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
9031 3852 منطقه 2 يزد روزانه
13626 5771 منطقه 2 يزد روزانه
15675 6679 منطقه 2 يزد روزانه
16171 6897 منطقه 2 ميبد روزانه
17425 7425 منطقه 2 اردكان روزانه
17447 7431 منطقه 2 يزد روزانه
18097 7730 منطقه 2 رفسنجان روزانه
19445 8290 منطقه 2 يزد روزانه
19991 8510 منطقه 2 يزد روزانه
20425 8675 منطقه 2 شهرضا روزانه
21216 9009 منطقه 2 يزد روزانه
21253 9030 منطقه 2 يزد روزانه
21575 9176 منطقه 2 زارچ روزانه
22756 9671 منطقه 2 يزد روزانه
24409 10392 منطقه 2 يزد روزانه
24449 10409 منطقه 2 يزد روزانه
25237 10754 منطقه 2 يزد روزانه
25681 10943 منطقه 2 يزد روزانه
26411 11245 منطقه 2 يزد روزانه
26411 11245 منطقه 2 ميبد روزانه
27054 11506 منطقه 2 يزد روزانه
30406 12884 منطقه 2 كرمان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
30511 12933 منطقه 2 يزد  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
31707 13457 منطقه 2 شهرضا  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
33188 14071 منطقه 2 اردكان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
34659 14662 منطقه 2 يزد  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
34748 14705 منطقه 2 گرگان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
35240 14917 منطقه 2 شاهين شهر  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
35631 15090 منطقه 2 آران و بيدگل  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
14212 4211 منطقه 3 طبس روزانه
18841 5591 منطقه 3 تهران روزانه
18899 5612 منطقه 3 پلدختر روزانه
19876 5919 منطقه 3 ميبد روزانه
24615 7390 منطقه 3 مهريز روزانه
24840 7451 منطقه 3 خاتم روزانه
30109 9194 منطقه 3 ياسوج  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
37343 11603 منطقه 3 مريوان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
39980 12509 منطقه 3 شهرضا  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
41473 13025 منطقه 3 لردگان  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
42187 13282 منطقه 3 ابركوه  شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9773 4152 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
11417 4852 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
11791 5009 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
14345 6089 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
15063 6414 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
16307 6956 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
17447 7431 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
17512 7457 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
18380 7835 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
18584 7919 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
19052 8118 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
19183 8180 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
24449 10409 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
27442 11654 منطقه 2 خرم آباد شهریه پرداز
31053 13167 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
33081 14026 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
33218 14085 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
10011 2896 منطقه 3 روانسر روزانه
11618 3385 منطقه 3 كنگاور روزانه
11827 3455 منطقه 3 ايلام روزانه
13098 3873 منطقه 3 هرسين روزانه
13304 3932 منطقه 3 اسلام آبادغرب روزانه
15491 4581 منطقه 3 نورآباد روزانه
17865 5271 منطقه 3 هرسين روزانه
19097 5672 منطقه 3 گيلانغرب روزانه
19317 5727 منطقه 3 هرسين روزانه
19858 5914 منطقه 3 تهران روزانه
25403 7625 منطقه 3 اسلام آبادغرب شهریه پرداز
29284 8919 منطقه 3 اسلام آبادغرب شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23198 6382 منطقه 1 شيراز روزانه
24472 6712 منطقه 1 شيراز روزانه
32383 8709 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
40257 10673 منطقه 1 شيراز شهریه پرداز
12921 5477 منطقه 2 آمل شهریه پرداز
30109 12758 منطقه 2 بوشهر شهریه پرداز
19403 5761 منطقه 3 جم روزانه
24315 7290 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
26835 8126 منطقه 3 برازجان روزانه
27857 8452 منطقه 3 خورموج روزانه
28042 8517 منطقه 3 بندر ديلم روزانه
33386 10276 منطقه 3 برازجان شهریه پرداز
34238 10580 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
34372 10626 منطقه 3 زرين دشت شهریه پرداز
42119 13258 منطقه 3 فراشبند شهریه پرداز
42588 13424 منطقه 3 گچساران شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26293 7176 منطقه 1 اصفهان روزانه
13032 5530 منطقه 2 شهركرد روزانه
19660 8379 منطقه 2 شهركرد روزانه
20836 6225 منطقه 3 فارسان روزانه
23168 6945 منطقه 3 شهركرد روزانه
26076 7851 منطقه 3 فارسان روزانه
28375 8644 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20778 5748 منطقه 1 تهران روزانه
13336 5649 منطقه 2 زنجان روزانه
18202 7775 منطقه 2 زنجان روزانه
21080 8954 منطقه 2 مرند روزانه
21194 8998 منطقه 2 زنجان روزانه
21924 9323 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
22285 9480 منطقه 2 ابهر روزانه
23428 9960 منطقه 2 زنجان روزانه
23707 10084 منطقه 2 زنجان روزانه
24300 10348 منطقه 2 زنجان روزانه
30545 12947 منطقه 2 زنجان روزانه
41373 17458 منطقه 2 زنجان  محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت ايجرود
47782 20095 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت خدابنده
16272 4821 منطقه 3 خدابنده روزانه
20706 6190 منطقه 3 سقز روزانه
21980 6581 منطقه 3 خدابنده روزانه
22036 6595 منطقه 3 خدابنده روزانه
28071 8527 منطقه 3 خدابنده روزانه
36773 11407 منطقه 3 خدابنده روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22547 6217 منطقه 1 تهران روزانه
13660 5786 منطقه 2 سمنان روزانه
16601 7078 منطقه 2 سمنان روزانه
16676 7112 منطقه 2 يزد روزانه
16923 7203 منطقه 2 يزد روزانه
20271 8627 منطقه 2 سنندج روزانه
20889 8874 منطقه 2 سمنان روزانه
20954 8901 منطقه 2 سمنان روزانه
21080 8954 منطقه 2 سمنان روزانه
21216 9009 منطقه 2 سمنان روزانه
23006 9767 منطقه 2 سمنان روزانه
27025 11493 منطقه 2 دامغان روزانه
29003 12308 منطقه 2 سمنان روزانه
29581 12553 منطقه 2 سمنان روزانه
30030 12725 منطقه 2 تهران روزانه
31027 13156 منطقه 2 سمنان روزانه
14988 4439 منطقه 3 خواف روزانه
26318 7927 منطقه 3 سمنان روزانه
57701 18869 منطقه 3 سمنان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28633 7767 منطقه 1 تبريز روزانه
13690 5799 منطقه 2 ملكان شهریه پرداز
20162 8579 منطقه 2 ملكان شهریه پرداز
28923 12276 منطقه 2 اروميه روزانه
36992 15639 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
18939 5628 منطقه 3 شوط روزانه
19954 5950 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
25471 7654 منطقه 3 مهاباد روزانه
26648 8053 منطقه 3 خوي روزانه
27179 8224 منطقه 3 خوي روزانه
27881 8459 منطقه 3 خوي روزانه
27906 8469 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
28323 8623 منطقه 3 بوكان روزانه
28449 8668 منطقه 3 تكاب روزانه
28655 8732 منطقه 3 سقز روزانه
29195 8891 منطقه 3 خوي روزانه
30579 9350 منطقه 3 خوي روزانه
31119 9520 منطقه 3 سردشت روزانه
34659 10725 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
35985 11143 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15369 4273 منطقه 1 مشهد روزانه
16937 4722 منطقه 1 مشهد روزانه
22908 6313 منطقه 1 مشهد روزانه
23479 6470 منطقه 1 مشهد روزانه
23610 6501 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
26099 7119 منطقه 1 مشهد روزانه
29969 8117 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
32219 8669 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
32561 8763 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
32754 8805 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
35985 9608 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
14766 6278 منطقه 2 قوچان روزانه
24565 10462 منطقه 2 قوچان روزانه
30179 12782 منطقه 2 قوچان شهریه پرداز
33081 14026 منطقه 2 قوچان شهریه پرداز
35152 14877 منطقه 2 قوچان شهریه پرداز
14134 4182 منطقه 3 چناران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15733 6705 منطقه 2 اراك روزانه
16815 7157 منطقه 2 اراك روزانه
17344 7392 منطقه 2 اراك روزانه
18163 7759 منطقه 2 گلپايگان روزانه
21533 9157 منطقه 2 اراك روزانه
21575 9176 منطقه 2 قوچان روزانه
21787 9257 منطقه 2 اراك روزانه
21874 9300 منطقه 2 اراك روزانه
22524 9579 منطقه 2 اراك روزانه
27946 11860 منطقه 2 مامونيه / زرنديه روزانه
29003 12308 منطقه 2 اراك روزانه
14212 4211 منطقه 3 كامياران روزانه
20317 6070 منطقه 3 صحنه روزانه
20534 6141 منطقه 3 قم روزانه
20725 6197 منطقه 3 اراك روزانه
20836 6225 منطقه 3 قروه  روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18505 5131 منطقه 1 مشهد روزانه
21723 5987 منطقه 1 تبريز روزانه
22485 6201 منطقه 1 تهران روزانه
14502 6164 منطقه 2 قم روزانه
14658 6238 منطقه 2 تهران روزانه
14931 6355 منطقه 2 قم شهریه پرداز
15803 6732 منطقه 2 تهران روزانه
16450 7013 منطقه 2 تهران روزانه
18016 7690 منطقه 2 قم روزانه
18182 7768 منطقه 2 قم روزانه
21337 9069 منطقه 2 قم روزانه
23658 10065 منطقه 2 قم شهریه پرداز
23730 10096 منطقه 2 دزفول روزانه
24615 10482 منطقه 2 قم روزانه
26033 11091 منطقه 2 قم شهریه پرداز
30380 12873 منطقه 2 قم شهریه پرداز
18584 5510 منطقه 3 كوهدشت روزانه
21080 6306 منطقه 3 قم روزانه
33509 10316 منطقه 3 قم شهریه پرداز
38475 12005 منطقه 3 خوي شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14855 4137 منطقه 1 شيراز روزانه
18016 5002 منطقه 1 شيراز روزانه
24931 6828 منطقه 1 شيراز روزانه
24931 6828 منطقه 1 شيراز روزانه
25002 6845 منطقه 1 شيراز روزانه
22573 6750 منطقه 3 ني ريز روزانه
23107 6930 منطقه 3 بهمئي روزانه
24449 7333 منطقه 3 فسا روزانه
27261 8256 منطقه 3 دهاقان روزانه
27740 8418 منطقه 3 مرودشت روزانه
33420 10289 منطقه 3 فسا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14855 4137 منطقه 1 شيراز روزانه
18016 5002 منطقه 1 شيراز روزانه
24931 6828 منطقه 1 شيراز روزانه
24931 6828 منطقه 1 شيراز روزانه
25002 6845 منطقه 1 شيراز روزانه
22573 6750 منطقه 3 ني ريز روزانه
23107 6930 منطقه 3 بهمئي روزانه
24449 7333 منطقه 3 فسا روزانه
27261 8256 منطقه 3 دهاقان روزانه
27740 8418 منطقه 3 مرودشت روزانه
33420 10289 منطقه 3 فسا روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21744 9238 منطقه 2 سنندج روزانه
35733 15138 منطقه 2 شهركرد شهریه پرداز
39038 16470 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
15264 4518 منطقه 3 دره شهر روزانه
16601 4918 منطقه 3 نقده شهریه پرداز
20142 6006 منطقه 3 آبدانان روزانه
20200 6024 منطقه 3 سرابله روزانه
23428 7015 منطقه 3 ايلام روزانه
23546 7046 منطقه 3 دهلران روزانه
24042 7207 منطقه 3 كوهدشت شهریه پرداز
24097 7226 منطقه 3 تهران روزانه
24615 7390 منطقه 3 مهران شهریه پرداز
25076 7529 منطقه 3 دهلران روزانه
26835 8126 منطقه 3 دهلران روزانه
27208 8238 منطقه 3 بدره روزانه
33218 10229 منطقه 3 ايلام شهریه پرداز
38658 12069 منطقه 3 تهران شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15515 6611 منطقه 2 مراغه روزانه
27442 11654 منطقه 2 اردبيل روزانه
28042 11897 منطقه 2 اردبيل روزانه
29076 12336 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
29437 12490 منطقه 2 رشت روزانه
35152 14877 منطقه 2 اردبيل روزانه
36286 15358 منطقه 2 اردبيل روزانه
27928 8478 منطقه 3 ملارد روزانه
34063 10514 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
37220 11560 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
46505 14780 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15515 6611 منطقه 2 قائم شهر روزانه
37425 15823 منطقه 2 كرمان روزانه
43702 18425 منطقه 2 رفسنجان روزانه
52925 22143 منطقه 2 كرمان روزانه
25002 7507 منطقه 3 ريگان روزانه
28402 8653 منطقه 3 بم روزانه
33637 10364 منطقه 3 زرند روزانه
34092 10523 منطقه 3 ديواندره روزانه
45407 14381 منطقه 3 بم روزانه
47382 15095 منطقه 3 بم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24258 6653 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
26247 7166 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
31244 8425 منطقه 1 شيراز روزانه
36480 9728 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
28633 12142 منطقه 2 بروجن روزانه
38969 16440 منطقه 2 اهواز روزانه
42732 18031 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
42949 18119 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
43898 18504 منطقه 2 ورامين شهریه پرداز
56554 23583 منطقه 2 اهواز  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ابادان
15533 4594 منطقه 3 زيدون روزانه
27685 8398 منطقه 3 رامهرمز روزانه
27685 8398 منطقه 3 شادگان  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت شادگان
28835 8786 منطقه 3 رامهرمز روزانه
29524 8991 منطقه 3 رامهرمز روزانه
31398 9616 منطقه 3 نورآباد روزانه
33159 10210 منطقه 3 آبادان  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ابادان
50789 16321 منطقه 3 خرمشهر محروم-بومي خوزستان-محل خدمت خرمشهر
54183 17578 منطقه 3 خرمشهر  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت خرمشهر
65278 21668 منطقه 3 خرمشهر  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت خرمشهر
66142 21961 منطقه 3 بندرامام خميني  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت اروندکنار
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20120 5557 منطقه 1 مشهد روزانه
21657 5970 منطقه 1 مشهد روزانه
26590 7248 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
27928 7601 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
16092 6864 منطقه 2 قوچان روزانه
18821 8016 منطقه 2 گرگان روزانه
19183 8180 منطقه 2 گرگان روزانه
20271 8627 منطقه 2 گرگان روزانه
20759 8812 منطقه 2 نيشابور روزانه
21834 9278 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
22366 9506 منطقه 2 گرگان روزانه
22967 9753 منطقه 2 گرگان روزانه
25403 10820 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
26566 11303 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
29753 12626 منطقه 2 گرگان روزانه
32410 13737 منطقه 2 علي آبادكتول شهریه پرداز
32800 13908 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
33509 14216 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
34636 14653 منطقه 2 زرين شهر شهریه پرداز
37220 15735 منطقه 2 نيشابور شهریه پرداز
15675 4640 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
15988 4733 منطقه 3 آزادشهر روزانه
16221 4804 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
18662 5530 منطقه 3 گنبد روزانه
19203 5701 منطقه 3 راميان روزانه
19203 5701 منطقه 3 گنبد روزانه
19637 5837 منطقه 3 آزادشهر روزانه
20365 6089 منطقه 3 گنبد روزانه
20385 6099 منطقه 3 گنبد روزانه
21136 6323 منطقه 3 آشخانه روزانه
23428 7015 منطقه 3 گرگان روزانه
24565 7370 منطقه 3 راميان روزانه
26363 7942 منطقه 3 تهران روزانه
27150 8212 منطقه 3 گنبد روزانه
28578 8709 منطقه 3 گنبد روزانه
28606 8717 منطقه 3 گنبد روزانه
34844 10777 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
35985 11143 منطقه 3 گنبد شهریه پرداز
36313 11247 منطقه 3 مينودشت شهریه پرداز
39916 12491 منطقه 3 كاشمر شهریه پرداز
40597 12711 منطقه 3 قم شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27654 7528 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
29778 8068 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
34965 9349 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
36286 9688 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
15711 6694 منطقه 2 اردبيل شهریه پرداز
16511 7043 منطقه 2 رشت روزانه
16581 7068 منطقه 2 لاهيجان روزانه
17512 7457 منطقه 2 كلاچاي روزانه
19823 8445 منطقه 2 ساوه روزانه
20101 8553 منطقه 2 اردبيل روزانه
23027 9779 منطقه 2 كلاچاي شهریه پرداز
26648 11333 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
26712 11361 منطقه 2 لاهيجان شهریه پرداز
26941 11455 منطقه 2 لاهيجان روزانه
27179 11560 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
27740 11771 منطقه 2 ساوه شهریه پرداز
28247 11970 منطقه 2 رشت روزانه
30380 12873 منطقه 2 رشت روزانه
30708 13018 منطقه 2 بندرانزلي روزانه
30945 13127 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
31277 13271 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
34238 14493 منطقه 2 بندرعباس شهریه پرداز
21102 6312 منطقه 3 تالش روزانه
23168 6945 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
26076 7851 منطقه 3 مياندوآب شهریه پرداز
27989 8496 منطقه 3 كلاچاي روزانه
34205 10565 منطقه 3 آبدانان شهریه پرداز
37252 11569 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18607 7926 منطقه 2 سنندج روزانه
32025 9820 منطقه 3 سرابله روزانه
32958 10135 منطقه 3 گراب روزانه
38231 11919 منطقه 3 سنقر روزانه
43387 13698 منطقه 3 پلدختر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16092 4467 منطقه 1 مشهد روزانه
22036 9374 منطقه 2 شاهرود روزانه
22306 9488 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
23637 10057 منطقه 2 رامسر روزانه
32889 13947 منطقه 2 شاهرود روزانه
33018 13999 منطقه 2 تهران روزانه
39003 16452 منطقه 2 اراك روزانه
45993 19351 منطقه 2 شاهرود روزانه
50482 21161 منطقه 2 سمنان روزانه
43761 13826 منطقه 3 شاهرود روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19240 5320 منطقه 1 مشهد روزانه
20317 5605 منطقه 1 مشهد روزانه
23127 6361 منطقه 1 مشهد روزانه
54323 13985 منطقه 1 مشهد روزانه
16134 6880 منطقه 2 بيرجند روزانه
17220 7338 منطقه 2 بيرجند روزانه
22946 9747 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
23871 10161 منطقه 2 قوچان روزانه
24258 10334 منطقه 2 بيرجند روزانه
25551 10882 منطقه 2 بيرجند روزانه
19003 5648 منطقه 3 تايباد روزانه
19744 5877 منطقه 3 سربيشه روزانه
26076 7851 منطقه 3 بشرويه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16581 4600 منطقه 1 مشهد روزانه
27554 7501 منطقه 1 تهران روزانه
28753 7793 منطقه 1 مشهد روزانه
39916 10595 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
26712 11361 منطقه 2 نيشابور روزانه
27235 11578 منطقه 2 زاهدان روزانه
35058 14839 منطقه 2 كاشمر شهریه پرداز
39477 16658 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
26891 8146 منطقه 3 شهر قدس روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25360 6948 منطقه 1 تهران روزانه-بورسيه وزارت دفاع
23071 9800 منطقه 2 سمنان روزانه-بورسيه وزارت دفاع
23107 9820 منطقه 2 بناب روزانه-بورسيه وزارت دفاع
24786 10561 منطقه 2 بيرجند روزانه-بورسيه وزارت دفاع
24885 10603 منطقه 2 كرمانشاه روزانه-بورسيه وزارت دفاع
25184 10731 منطقه 2 قزوين روزانه-بورسيه وزارت دفاع
26222 11169 منطقه 2 مراغه روزانه-بورسيه وزارت دفاع
31183 13223 منطقه 2 خرم آباد روزانه-بورسيه وزارت دفاع
16581 4913 منطقه 3 تايباد روزانه-بورسيه وزارت دفاع
16849 4987 منطقه 3 گرگان روزانه-بورسيه وزارت دفاع
20445 6117 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه-بورسيه وزارت دفاع
26566 8021 منطقه 3 هرسين روزانه-بورسيه وزارت دفاع
29437 8966 منطقه 3 دوره روزانه-بورسيه وزارت دفاع
33386 10276 منطقه 3 فيروزآباد روزانه-بورسيه وزارت دفاع
35210 10890 منطقه 3 كوهناني روزانه-بورسيه وزارت دفاع
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17290 7371 منطقه 2 بجنورد پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
21382 9087 منطقه 2 زاهدان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
21533 9157 منطقه 2 بيرجند پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
26247 11179 منطقه 2 بيرجند پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
27261 11587 منطقه 2 سربيشه پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
27599 11716 منطقه 2 بيرجند پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
27989 11879 منطقه 2 زاهدان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
29003 12308 منطقه 2 زاهدان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
29076 12336 منطقه 2 تربت حيدريه پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
31027 13156 منطقه 2 يزد پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
39201 16544 منطقه 2 ميبد پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-محل تحصيل خاش
44303 18686 منطقه 2 زاهدان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
26222 7895 منطقه 3 زابل پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
27710 8405 منطقه 3 سراوان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
27740 8418 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان رازي سراوان
28779 8770 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
31663 9700 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
31870 9768 منطقه 3 سراوان محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان رازي سراوان
32924 10123 منطقه 3 كامياران پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
36255 11232 منطقه 3 سراوان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
36907 11454 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
37562 11678 منطقه 3 آزادشهر پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-محل تحصيل خاش
37590 11689 منطقه 3 ديواندره پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-محل تحصيل خاش
37897 11799 منطقه 3 سراوان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
40009 12519 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
40365 12629 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت مناطق مورد نياز شهرستان سيب وسوران
40864 12811 منطقه 3 مريوان پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-محل تحصيل خاش
41088 12888 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
44113 13930 منطقه 3 زابل پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
45044 14257 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان رازي سراوان
46505 14780 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
52881 17104 منطقه 3 سراوان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
54622 17757 منطقه 3 سراوان محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25156 10718 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
34152 14461 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
35410 14996 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
37425 15823 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
37705 15918 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
25261 7580 منطقه 3 سنقر شهریه پرداز
26076 7851 منطقه 3 ايلام روزانه
34844 10777 منطقه 3 مريوان شهریه پرداز
36856 11436 منطقه 3 سرپل ذهاب شهریه پرداز
37590 11689 منطقه 3 الشتر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25551 6995 منطقه 1 تهران روزانه
28479 12073 منطقه 2 ساوه روزانه
31915 13548 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
32327 13705 منطقه 2 قم شهریه پرداز
33420 14176 منطقه 2 ساوه روزانه
33637 14266 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
38509 16249 منطقه 2 ساوه روزانه
31915 9784 منطقه 3 بوكان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26341 11220 منطقه 2 اهواز روزانه
34152 14461 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
39539 16685 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
42878 18088 منطقه 2 اهواز روزانه
29098 8866 منطقه 3 دهلران روزانه
29809 9086 منطقه 3 مهران روزانه
30858 9436 منطقه 3 دهلران روزانه
34270 10590 منطقه 3 مشكين شهر شهریه پرداز
34810 10763 منطقه 3 شوشتر روزانه
42842 13505 منطقه 3 شوشتر روزانه
43357 13686 منطقه 3 انديمشك روزانه
44303 13992 منطقه 3 شوش دانيال روزانه
45191 14307 منطقه 3 انديمشك روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26341 11220 منطقه 2 زاهدان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام خميني خاش
35764 15148 منطقه 2 زاهدان محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام خميني خاش
68094 22728 منطقه 3 سراوان محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام خميني خاش
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26741 11374 منطقه 2 اراك روزانه
28347 12007 منطقه 2 اراك روزانه
31521 13387 منطقه 2 اراك روزانه
31842 13520 منطقه 2 ساوه روزانه
31842 13520 منطقه 2 اراك روزانه
34965 14799 منطقه 2 اراك روزانه
36800 15558 منطقه 2 قم شهریه پرداز
36992 15639 منطقه 2 اراك روزانه
38263 16154 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
40066 16896 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
41552 13049 منطقه 3 الوند شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27442 11654 منطقه 2 اهواز روزانه
42987 13558 منطقه 3 فسا شهریه پرداز
46312 14719 منطقه 3 دهلران شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37252 15747 منطقه 2 خرم آباد  محروم-بومي لرستان-محل خدمت پلدختر
28247 8591 منطقه 3 پلدختر  محروم-بومي لرستان-محل خدمت خرم اباد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
41953 11059 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
28866 12248 منطقه 2 كوهدشت روزانه
29003 12308 منطقه 2 خرم آباد روزانه
30213 12798 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
32097 13616 منطقه 2 آمل روزانه
28707 8750 منطقه 3 داران روزانه
29809 9086 منطقه 3 قزوين روزانه
29844 9101 منطقه 3 ايلام روزانه
34902 10799 منطقه 3 الشتر  محروم-بومي لرستان-محل خدمت الشتر
37089 11518 منطقه 3 كرمانشاه شهريه پرداز-نيمسال اول
37425 11630 منطقه 3 دره شهر  شهريه پرداز-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28707 12177 منطقه 2 سنندج روزانه
32654 13840 منطقه 2 همدان روزانه
40293 17000 منطقه 2 ملاير روزانه
40556 17106 منطقه 2 نهاوند روزانه
41156 17363 منطقه 2 همدان روزانه
41887 17667 منطقه 2 همدان روزانه
44007 18551 منطقه 2 همدان روزانه
42147 13268 منطقه 3 بهار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29809 8076 منطقه 1 مرودشت روزانه
37562 11678 منطقه 3 ارسنجان روزانه
38293 11938 منطقه 3 مرودشت روزانه
40864 12811 منطقه 3 ني ريز روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35606 15079 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
46351 19503 منطقه 2 قم شهریه پرداز
47382 19936 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
29469 8975 منطقه 3 آبدانان روزانه
34341 10616 منطقه 3 جوانرود روزانه
46312 14719 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31085 13182 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
31521 13387 منطقه 2 اهواز روزانه
33386 14162 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
33941 14383 منطقه 2 ماهدشت /مردآباد روزانه
36800 11416 منطقه 3 رامهرمز  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامهرمز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31329 13290 منطقه 2 رفسنجان روزانه
32097 13616 منطقه 2 تهران روزانه
32468 13758 منطقه 2 سيرجان روزانه
32468 13758 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
32828 13921 منطقه 2 شاهين شهر روزانه
33359 14150 منطقه 2 سيرجان روزانه
35822 15171 منطقه 2 كرمان روزانه
37089 15677 منطقه 2 سيرجان روزانه
37252 15747 منطقه 2 رفسنجان روزانه
32357 9938 منطقه 3 تاكستان روزانه
34810 10763 منطقه 3 بافت روزانه
35733 11057 منطقه 3 شهربابك روزانه
38679 12076 منطقه 3 زرند روزانه
40190 12582 منطقه 3 شهربابك روزانه
40722 12751 منطقه 3 زرند روزانه
53337 17254 منطقه 3 بردسير روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31613 13422 منطقه 2 گرگان روزانه
32025 13592 منطقه 2 ساري روزانه
32159 13640 منطقه 2 خرم آباد روزانه
32754 13886 منطقه 2 اردبيل روزانه
38196 16119 منطقه 2 اردبيل روزانه
38196 16119 منطقه 2 اردبيل روزانه
43282 18255 منطقه 2 اردبيل روزانه
47166 19859 منطقه 2 اردبيل روزانه
32251 9900 منطقه 3 هريس روزانه
37425 11630 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
39444 12345 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
40637 12724 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
41226 12939 منطقه 3 اردبيل روزانه
43528 13749 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31707 8538 منطقه 1 مشهد روزانه
33018 13999 منطقه 2 نهاوند روزانه
34270 14508 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
34778 14720 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
40556 17106 منطقه 2 تهران روزانه
31639 9689 منطقه 3 اسفراين روزانه
32383 9947 منطقه 3 اركوازملكشاهي روزانه
36582 11345 منطقه 3 طبس روزانه
37089 11518 منطقه 3 طبس روزانه
39380 12322 منطقه 3 طبس روزانه
45265 14331 منطقه 3 بشرويه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
46741 19672 منطقه 2 گرگان شهریه پرداز
31760 9729 منطقه 3 فارسان روزانه
47968 15306 منطقه 3 ايلام شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22444 6190 منطقه 1 تهران روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
9894 4202 منطقه 2 كرمان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
11289 4796 منطقه 2 رفسنجان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
15604 6648 منطقه 2 ملاير روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
17425 7425 منطقه 2 رفسنجان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
17691 7540 منطقه 2 كرمان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
18459 7866 منطقه 2 رفسنجان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
20013 8521 منطقه 2 كرمان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
20859 8855 منطقه 2 كرمان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
21172 8990 منطقه 2 كرمان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
21299 9051 منطقه 2 ماهان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
21811 9267 منطقه 2 كشكوئيه رفسنجان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
22426 9530 منطقه 2 كرمان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
23479 9980 منطقه 2 سيرجان روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
13817 4086 منطقه 3 جيرفت روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
17124 5055 منطقه 3 جيرفت روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
19382 5752 منطقه 3 بم روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
22867 6850 منطقه 3 شهربابك روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
23610 7064 منطقه 3 بم روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
24218 7257 منطقه 3 شاهين شهر روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
25384 7616 منطقه 3 عنبرآباد روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
26546 8013 منطقه 3 انار روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
27740 8418 منطقه 3 زرند روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
31053 9500 منطقه 3 انار روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10560 4487 منطقه 2 بابل روزانه
13895 5884 منطقه 2 سيرجان روزانه
21787 9257 منطقه 2 كرمان روزانه
23625 10052 منطقه 2 كرمان روزانه
24812 10573 منطقه 2 رفسنجان روزانه
24910 10613 منطقه 2 رفسنجان روزانه
26741 11374 منطقه 2 كرمان روزانه
31212 13237 منطقه 2 انار شهریه پرداز
21723 6506 منطقه 3 جيرفت شهریه پرداز
25384 7616 منطقه 3 دورود روزانه
33805 10423 منطقه 3 شهربابك روزانه
42092 13248 منطقه 3 بافت روزانه
47233 15039 منطقه 3 عنبرآباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15755 4378 منطقه 1 مشهد روزانه
16069 4463 منطقه 1 نيشابور روزانه
16985 4739 منطقه 1 مشهد روزانه
17945 4987 منطقه 1 مشهد روزانه
19113 5291 منطقه 1 تهران روزانه
11073 4703 منطقه 2 نيشابور روزانه
13835 5855 منطقه 2 نيشابور روزانه
16307 6956 منطقه 2 نيشابور روزانه
20120 8561 منطقه 2 نيشابور روزانه
22101 6612 منطقه 3 نيشابور روزانه
27525 8344 منطقه 3 در‌گز روزانه
28678 8741 منطقه 3 سبزوار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14886 4148 منطقه 1 اصفهان روزانه
18241 5058 منطقه 1 اصفهان روزانه
26194 7147 منطقه 1 قم شهریه پرداز
11101 4714 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
15549 6623 منطقه 2 نجف آباد روزانه
16324 6962 منطقه 2 تهران روزانه
17528 7465 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
17651 7525 منطقه 2 زرين شهر روزانه
18899 8050 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
19097 8139 منطقه 2 زرين شهر روزانه
19113 8145 منطقه 2 آمل روزانه
19270 8220 منطقه 2 نجف آباد روزانه
19823 8445 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
21508 9144 منطقه 2 سيرجان روزانه
21899 9312 منطقه 2 كاشان روزانه
23610 10046 منطقه 2 خميني شهر روزانه
23755 10107 منطقه 2 فريدونشهر روزانه
23871 10161 منطقه 2 زرين شهر روزانه
27710 11761 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
28402 12032 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
29123 12358 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
31183 13223 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
15890 4701 منطقه 3 بندرامام خميني روزانه
22082 6605 منطقه 3 ميبد روزانه
23922 7169 منطقه 3 آران و بيدگل روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
40722 17185 منطقه 2 كرمان روزانه
41717 17592 منطقه 2 رفسنجان روزانه
42588 17963 منطقه 2 كرمان روزانه
42588 17963 منطقه 2 كرمان روزانه
54406 22732 منطقه 2 كرمان روزانه
10686 3103 منطقه 3 دورود روزانه
28552 8699 منطقه 3 تهران روزانه
28606 8717 منطقه 3 تهران روزانه
29611 9020 منطقه 3 سقز روزانه
34995 10825 منطقه 3 فارسان روزانه
36651 11370 منطقه 3 قلعه گنج روزانه
49046 15694 منطقه 3 جيرفت روزانه
57191 18681 منطقه 3 جيرفت روزانه
58624 19204 منطقه 3 بافت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16048 4460 منطقه 1 تبريز روزانه
10966 4656 منطقه 2 سنندج روزانه
13183 5591 منطقه 2 سنندج روزانه
14616 6218 منطقه 2 سنندج روزانه
14635 6228 منطقه 2 سنندج روزانه
15134 6445 منطقه 2 سنندج روزانه
15463 6589 منطقه 2 سنندج روزانه
15988 6818 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
18033 7700 منطقه 2 سنندج روزانه
18459 7866 منطقه 2 سنندج روزانه
19240 8206 منطقه 2 سنندج روزانه
20101 8553 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
20929 8891 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
22306 9488 منطقه 2 سنندج روزانه
25717 10956 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
29003 12308 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
29611 12564 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
31277 13271 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
12077 3552 منطقه 3 مريوان روزانه
14601 4318 منطقه 3 مريوان روزانه
15936 4715 منطقه 3 قروه روزانه
17329 5112 منطقه 3 سقز روزانه
17633 5204 منطقه 3 مريوان روزانه
17929 5301 منطقه 3 مريوان روزانه
18016 5324 منطقه 3 سقز روزانه
18360 5443 منطقه 3 قروه روزانه
18380 5454 منطقه 3 مريوان روزانه
18776 5567 منطقه 3 ديواندره روزانه
19483 5784 منطقه 3 مريوان روزانه
21121 6318 منطقه 3 مريوان روزانه
21442 6412 منطقه 3 مريوان روزانه
23522 7038 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
23871 7150 منطقه 3 مريوان روزانه
24840 7451 منطقه 3 بانه روزانه
25988 7817 منطقه 3 مريوان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10299 2948 منطقه 1 تهران  شهريه پرداز
11998 5083 منطقه 2 اهواز روزانه
14702 6257 منطقه 2 ساري روزانه
15441 6576 منطقه 2 اهواز روزانه
18856 8029 منطقه 2 اهواز روزانه
19026 8105 منطقه 2 سيرجان روزانه
19222 8197 منطقه 2 اهواز روزانه
20060 8537 منطقه 2 اهواز روزانه
28101 11917 منطقه 2 اهواز  شهريه پرداز
28204 11951 منطقه 2 اهواز  شهريه پرداز
28479 12073 منطقه 2 اهواز  شهريه پرداز
36286 15358 منطقه 2 اهواز  شهريه پرداز
72199 29905 منطقه 2 بهبهان  محروم-بومي خوزستان – محل خدمت مسجد سليمان
15786 4672 منطقه 3 تهران روزانه
18421 5468 منطقه 3 شوشتر روزانه
20975 6265 منطقه 3 گتوند روزانه
21575 6455 منطقه 3 تهران  محروم-بومي خوزستان – محل خدمت مسجد سليمان
21765 6524 منطقه 3 شوشتر روزانه
21874 6552 منطقه 3 دشت آزادگان روزانه
26916 8155 منطقه 3 نجف آباد شهریه پرداز
27122 8203 منطقه 3 ايذه  محروم-بومي خوزستان – محل خدمت ايذه
40937 12836 منطقه 3 لالي  محروم-بومي خوزستان – محل خدمت مسجد سليمان
59500 19531 منطقه 3 شوشتر  محروم-بومي خوزستان – محل خدمت مسجد سليمان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15187 4222 منطقه 1 مشهد روزانه
18016 5002 منطقه 1 مشهد روزانه
27831 7573 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
35575 9498 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
10394 4412 منطقه 2 ساري روزانه
13407 5671 منطقه 2 تهران روزانه
13660 5786 منطقه 2 ساري روزانه
13720 5815 منطقه 2 ساري روزانه
15772 6720 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
15854 6755 منطقه 2 نور روزانه
16069 6854 منطقه 2 ساري روزانه
18314 7819 منطقه 2 تهران روزانه
20794 8828 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
21279 9043 منطقه 2 قائم شهر روزانه
23071 9800 منطقه 2 تهران روزانه
26055 11102 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
26768 11385 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
30083 12747 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
31010 13148 منطقه 2 ساري شهریه پرداز
31937 13559 منطقه 2 بهشهر شهریه پرداز
35862 15184 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
42800 18055 منطقه 2 آمل روزانه
15515 4589 منطقه 3 كاشمر روزانه
16252 4813 منطقه 3 كردكوي روزانه
18680 5536 منطقه 3 خان ببين روزانه
20120 6002 منطقه 3 سقز روزانه
22504 6728 منطقه 3 تنكابن روزانه
26388 7953 منطقه 3 پيرانشهر شهریه پرداز
31329 9598 منطقه 3 رامسر شهریه پرداز
37737 11743 منطقه 3 ساري شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10504 4462 منطقه 2 ساري روزانه
17073 7271 منطقه 2 لاهيجان روزانه
45080 18999 منطقه 2 زاهدان روزانه
55826 23290 منطقه 2 زاهدان روزانه
30354 9284 منطقه 3 هشتگرد روزانه
38408 11977 منطقه 3 سراوان روزانه
54183 17578 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19270 5331 منطقه 1 مشهد روزانه
11116 4724 منطقه 2 بابل روزانه
14296 6063 منطقه 2 بابل روزانه
14635 6228 منطقه 2 بابل روزانه
14787 6286 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
16559 7061 منطقه 2 آمل روزانه
16755 7140 منطقه 2 بابل روزانه
17107 7284 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
17728 7558 منطقه 2 آمل روزانه
18920 8059 منطقه 2 بابل روزانه
19161 8168 منطقه 2 آمل روزانه
24074 10252 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
26862 11426 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
30545 12947 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
31999 13583 منطقه 2 آمل  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
33332 14137 منطقه 2 بابل  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
11873 3474 منطقه 3 كياكلا روزانه
13704 4044 منطقه 3 آشخانه روزانه
19255 5717 منطقه 3 لشت نشا روزانه
26363 7942 منطقه 3 آمل روزانه
31464 9636 منطقه 3 شيروان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
35894 11113 منطقه 3 تنكابن روزانه
37220 11560 منطقه 3 گنبد  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
37425 11630 منطقه 3 مياندوآب  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18958 5250 منطقه 1 تبريز روزانه
20406 5633 منطقه 1 تهران روزانه
22614 6235 منطقه 1 تبريز روزانه
29195 7910 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
33133 8882 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
11190 4756 منطقه 2 قزوين روزانه
14097 5971 منطقه 2 قم شهریه پرداز
15803 6732 منطقه 2 قزوين روزانه
18082 7723 منطقه 2 زنجان روزانه
19079 8131 منطقه 2 قزوين روزانه
19136 8155 منطقه 2 قزوين روزانه
20224 8603 منطقه 2 رشت روزانه
21080 8954 منطقه 2 نوشهر روزانه
21723 9231 منطقه 2 نمين روزانه
22123 9410 منطقه 2 سبزوار روزانه
22638 9625 منطقه 2 قزوين روزانه
23090 9812 منطقه 2 سنندج روزانه
23610 10046 منطقه 2 قزوين روزانه
24218 10321 منطقه 2 الوند شهریه پرداز
24382 10382 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
24786 10561 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
25615 10912 منطقه 2 شهريار شهریه پرداز
27857 11823 منطقه 2 اروميه شهریه پرداز
28129 11926 منطقه 2 قزوين روزانه
28835 12234 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
28896 12263 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
30030 12725 منطقه 2 قزوين روزانه
30782 13050 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
30994 13144 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
31119 13198 منطقه 2 تهران شهریه پرداز
31663 13440 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
33769 14316 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
14031 4150 منطقه 3 آبيك روزانه
17587 5191 منطقه 3 الوند روزانه
18821 5582 منطقه 3 پلدختر روزانه
19805 5897 منطقه 3 شوط روزانه
20975 6265 منطقه 3 اشنويه روزانه
21508 6435 منطقه 3 الوند روزانه
23027 6904 منطقه 3 تكاب روزانه
23455 7022 منطقه 3 الوند روزانه
23850 7138 منطقه 3 الوند روزانه
34017 10497 منطقه 3 الوند شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15626 4345 منطقه 1 شهرضا روزانه
29924 8106 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
30458 8236 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
33769 9046 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
33769 9046 منطقه 1 اصفهان شهریه پرداز
51798 13417 منطقه 1 اصفهان روزانه
11355 4823 منطقه 2 تهران روزانه
15890 6778 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
17767 7579 منطقه 2 اصفهان روزانه
19424 8282 منطقه 2 شهركرد روزانه
22504 9571 منطقه 2 شهركرد روزانه
29195 12394 منطقه 2 شهركرد شهریه پرداز
16272 4821 منطقه 3 لردگان روزانه
18182 5374 منطقه 3 لردگان روزانه
20060 5986 منطقه 3 همدان شهریه پرداز
24472 7342 منطقه 3 بن روزانه
25471 7654 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
31426 9622 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36615 9770 منطقه 1 مشهد روزانه
21635 9199 منطقه 2 فرخ شهر روزانه
28449 12058 منطقه 2 بيرجند روزانه
35087 14850 منطقه 2 بيرجند روزانه
11605 3382 منطقه 3 خواف روزانه
23546 7046 منطقه 3 خواف روزانه
29969 9149 منطقه 3 خواف روزانه
32533 9992 منطقه 3 گنبد روزانه
42359 13337 منطقه 3 نهبندان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20483 8698 منطقه 2 خرم آباد روزانه
21216 9009 منطقه 2 خرم آباد روزانه
21874 9300 منطقه 2 خرم آباد روزانه
42660 17995 منطقه 2 دوره  محروم-بومي لرستان
11618 3385 منطقه 3 كوهدشت روزانه
19360 5745 منطقه 3 الشتر روزانه
20889 6235 منطقه 3 نورآباد روزانه
26270 7910 منطقه 3 ازنا روزانه
31554 9660 منطقه 3 دوره  محروم-بومي لرستان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20142 5567 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
21679 5978 منطقه 1 شيراز روزانه
29033 7872 منطقه 1 شيراز روزانه
29753 8063 منطقه 1 شيراز روزانه
11732 4979 منطقه 2 خاتم شهریه پرداز
29667 12590 منطقه 2 آباده روزانه
21834 6542 منطقه 3 كازرون روزانه
33081 10184 منطقه 3 كوار روزانه
34588 10701 منطقه 3 مرودشت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24382 6688 منطقه 1 مشهد روزانه
24565 6733 منطقه 1 مشهد روزانه
25360 6948 منطقه 1 مشهد روزانه
29999 8127 منطقه 1 مشهد روزانه
42842 11265 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
11959 5069 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
25777 10979 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
27398 11638 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
27831 11814 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
36341 15387 منطقه 2 بيرجند شهریه پرداز
36827 15569 منطقه 2 كاشمر شهریه پرداز
40998 17299 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
43629 18387 منطقه 2 كمال آباد/كمال شهر شهریه پرداز
20200 6024 منطقه 3 خواف شهریه پرداز
38196 11909 منطقه 3 جنگل شهریه پرداز
47457 15118 منطقه 3 فسا شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16849 4692 منطقه 1 مشهد روزانه
19600 5424 منطقه 1 مشهد روزانه
25681 7022 منطقه 1 مشهد روزانه
26620 7255 منطقه 1 مشهد روزانه
26712 7275 منطقه 1 مشهد روزانه
26941 7326 منطقه 1 مشهد روزانه
28180 7669 منطقه 1 اشتهارد روزانه
28806 7808 منطقه 1 مشهد روزانه
29057 7878 منطقه 1 مشهد روزانه
32800 8816 منطقه 1 مشهد روزانه
34305 9182 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
15566 6631 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
27122 11540 منطقه 2 بجنورد روزانه
28402 12032 منطقه 2 سبزوار روزانه
28779 12209 منطقه 2 نيشابور روزانه
28835 12234 منطقه 2 بيرجند روزانه
34205 14482 منطقه 2 تربت حيدريه روزانه
34636 14653 منطقه 2 سبزوار روزانه
38543 16264 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
43794 18463 منطقه 2 جويبار شهریه پرداز
12237 3601 منطقه 3 خواف روزانه
26293 7917 منطقه 3 خواف شهریه پرداز
29147 8878 منطقه 3 رشتخوار روزانه
30917 9454 منطقه 3 سقز روزانه
34043 10508 منطقه 3 فيض آبادتربت حيدريه روزانه
35822 11093 منطقه 3 نهبندان روزانه
39380 12322 منطقه 3 بجستان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12287 5210 منطقه 2 همدان روزانه
12396 5256 منطقه 2 شازند روزانه
13507 5713 منطقه 2 نهاوند روزانه
15044 6407 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
15134 6445 منطقه 2 همدان روزانه
16540 7054 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
16581 7068 منطقه 2 همدان روزانه
16866 7181 منطقه 2 همدان روزانه
16952 7216 منطقه 2 همدان روزانه
17030 7249 منطقه 2 ملاير روزانه
21421 9107 منطقه 2 همدان روزانه
22462 9549 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
24429 10401 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
24864 10596 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
26811 11404 منطقه 2 ملاير  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
27208 11569 منطقه 2 قم  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
28014 11887 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
29753 12626 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
32631 13831 منطقه 2 همدان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
33964 14391 منطقه 2 سنندج  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
34844 14742 منطقه 2 ورامين  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
13336 3943 منطقه 3 اسلام آبادغرب روزانه
13963 4125 منطقه 3 رزن روزانه
14914 4414 منطقه 3 آبدانان روزانه
15338 4541 منطقه 3 قروه روزانه
16430 4873 منطقه 3 مياندوآب  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
20483 6128 منطقه 3 اسدآباد روزانه
21811 6536 منطقه 3 اسدآباد روزانه
27804 8436 منطقه 3 سروآباد  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
30483 9324 منطقه 3 قروه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
31119 9520 منطقه 3 قروه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
31277 9578 منطقه 3 دهگلان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
31789 9738 منطقه 3 مريوان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
32159 9867 منطقه 3 مريوان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
32219 9888 منطقه 3 قروه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
32219 9888 منطقه 3 فريمان  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
34875 10790 منطقه 3 بانه  شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12894 3620 منطقه 1 تبريز روزانه
13744 3867 منطقه 1 تبريز روزانه
18484 5123 منطقه 1 مشهد روزانه
27341 7440 منطقه 1 ملارد روزانه
14152 5996 منطقه 2 بيرجند روزانه
15872 6766 منطقه 2 زرين شهر روزانه
16234 6926 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
18066 7715 منطقه 2 اراك روزانه
20120 8561 منطقه 2 اروميه روزانه
22867 9715 منطقه 2 لامرد روزانه
24315 10358 منطقه 2 شاهرود روزانه
26411 11245 منطقه 2 بندپي روزانه
13066 3863 منطقه 3 قره‌ضياءالدين روزانه
13642 4030 منطقه 3 لنده دوگنبدان روزانه
16069 4753 منطقه 3 كنگاور روزانه
22385 6699 منطقه 3 كوهدشت روزانه
23993 7193 منطقه 3 نورآباد روزانه
25717 7729 منطقه 3 خدابنده روزانه
29844 9101 منطقه 3 فريمان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17710 7548 منطقه 2 رامسر روزانه
19577 8346 منطقه 2 ابهر روزانه
21442 9116 منطقه 2 رامسر روزانه
22329 9495 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
30327 12852 منطقه 2 آمل روزانه
31587 13412 منطقه 2 آمل روزانه
20706 6190 منطقه 3 تنكابن روزانه
20759 6206 منطقه 3 قروه روزانه
25099 7538 منطقه 3 تنكابن روزانه
30109 9194 منطقه 3 تنكابن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17728 4938 منطقه 1 تهران روزانه
20510 5668 منطقه 1 تهران روزانه
30945 13127 منطقه 2 اراك روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23850 6559 منطقه 1 اصفهان روزانه
17849 7614 منطقه 2 ميبد روزانه
24663 10507 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
25237 10754 منطقه 2 ميبد روزانه
26479 11267 منطقه 2 آران و بيدگل روزانه
27312 11608 منطقه 2 يزد روزانه
27774 11787 منطقه 2 يزد روزانه
28923 12276 منطقه 2 يزد روزانه
29809 12647 منطقه 2 يزد روزانه
30433 12895 منطقه 2 يزد روزانه
30625 12980 منطقه 2 يزد روزانه
31183 13223 منطقه 2 يزد روزانه
22784 6825 منطقه 3 طبس روزانه
28949 8820 منطقه 3 ميبد روزانه
33018 10157 منطقه 3 ميبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29256 7930 منطقه 1 تهران روزانه
25777 10979 منطقه 2 كرج روزانه
26151 11142 منطقه 2 زنجان روزانه
26501 11274 منطقه 2 زنجان روزانه
29698 12604 منطقه 2 زنجان روزانه
31085 13182 منطقه 2 ابهر روزانه
31085 13182 منطقه 2 زنجان روزانه
35410 14996 منطقه 2 ابهر روزانه
36019 15248 منطقه 2 زنجان روزانه
36255 15345 منطقه 2 زنجان محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت ارمغانخانه
38196 16119 منطقه 2 زنجان روزانه
18033 5329 منطقه 3 تهران روزانه
27208 8238 منطقه 3 ابهر روزانه
29524 8991 منطقه 3 تكاب روزانه
44598 14094 منطقه 3 خدابنده  محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت خدابنده مرکزسلامت سجاس
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18050 5009 منطقه 1 تبريز روزانه
18314 5077 منطقه 1 تبريز روزانه
20859 5774 منطقه 1 تبريز روزانه
21382 5901 منطقه 1 تهران روزانه
25050 6855 منطقه 1 تبريز روزانه
18256 5399 منطقه 3 اصلان دوز روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18066 5013 منطقه 1 تبريز روزانه
28042 7629 منطقه 1 تبريز روزانه
31587 8507 منطقه 1 تبريز روزانه
29553 12541 منطقه 2 مراغه روزانه
30327 12852 منطقه 2 مرند روزانه
26127 7871 منطقه 3 مهربان روزانه
26566 8021 منطقه 3 شبستر روزانه
27122 8203 منطقه 3 مريوان روزانه
28896 8805 منطقه 3 تهران روزانه
29284 8919 منطقه 3 اهر روزانه
31870 9768 منطقه 3 شبستر روزانه
35547 10999 منطقه 3 تهران روزانه
35764 11070 منطقه 3 كليبر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
30109 12758 منطقه 2 كاشمر روزانه
34372 14544 منطقه 2 سبزوار روزانه
35152 14877 منطقه 2 سبزوار روزانه
36430 15422 منطقه 2 بيرجند روزانه
18331 5426 منطقه 3 گنبد روزانه
30303 9266 منطقه 3 دولت آبادتربت حيدريه روزانه
33159 10210 منطقه 3 طبس روزانه
35493 10985 منطقه 3 گنبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26566 7243 منطقه 1 شيراز روزانه
28923 7836 منطقه 1 شيراز روزانه
28707 12177 منطقه 2 نجف آباد روزانه
18505 5490 منطقه 3 شيراز روزانه
28479 8677 منطقه 3 فراشبند روزانه
29969 9149 منطقه 3 ديواندره روزانه
32437 9967 منطقه 3 جهرم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22163 9429 منطقه 2 ملاير روزانه
22784 9682 منطقه 2 همدان روزانه
22867 9715 منطقه 2 نهاوند روزانه
22908 9734 منطقه 2 تويسركان روزانه
24117 10271 منطقه 2 تهران روزانه
26293 11200 منطقه 2 همدان روزانه
18699 5542 منطقه 3 دورود روزانه
22063 6600 منطقه 3 اليگودرز روزانه
27122 8203 منطقه 3 بهار روزانه
27624 8376 منطقه 3 بهار روزانه
32533 9992 منطقه 3 اسدآباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19079 5282 منطقه 1 تهران روزانه
20510 5668 منطقه 1 تبريز روزانه
20875 5778 منطقه 1 تبريز روزانه
23589 6496 منطقه 1 تبريز روزانه
24058 6602 منطقه 1 تبريز روزانه
25002 6845 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
25940 7089 منطقه 1 تبريز روزانه
25940 7089 منطقه 1 تهران روزانه
26318 7181 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
29640 8035 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
29698 8049 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
29874 8092 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
33769 9046 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
33805 9055 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
36549 9749 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
27881 11832 منطقه 2 مرند روزانه
23894 7160 منطقه 3 شهرك سهند روزانه
24097 7226 منطقه 3 اهر روزانه
25025 7513 منطقه 3 ديواندره روزانه
26388 7953 منطقه 3 آذرشهر روزانه
26523 8006 منطقه 3 مياندوآب شهریه پرداز
26566 8021 منطقه 3 قره‌ضياءالدين شهریه پرداز
29667 9037 منطقه 3 نورآباد شهریه پرداز
35575 11010 منطقه 3 مشكين شهر شهریه پرداز
35862 11105 منطقه 3 آذرشهر شهریه پرداز
36371 11272 منطقه 3 سقز شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20759 5741 منطقه 1 مشهد روزانه
21575 5945 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
23685 6521 منطقه 1 مشهد روزانه
27831 7573 منطقه 1 مشهد روزانه
29284 7939 منطقه 1 سردرود روزانه
31370 8451 منطقه 1 مشهد روزانه
31681 8530 منطقه 1 مشهد روزانه
19097 8139 منطقه 2 نيشابور روزانه
21442 9116 منطقه 2 نيشابور روزانه
21462 9125 منطقه 2 نيشابور روزانه
30213 12798 منطقه 2 كاشمر روزانه
30380 12873 منطقه 2 سبزوار روزانه
30994 13144 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
31053 13167 منطقه 2 نيشابور روزانه
31277 13271 منطقه 2 نيشابور شهریه پرداز
35463 15016 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
36113 15289 منطقه 2 سبزوار شهریه پرداز
23383 7004 منطقه 3 شيروان روزانه
27946 8483 منطقه 3 كاشمر روزانه
28835 8786 منطقه 3 تهران روزانه
32219 9888 منطقه 3 اسفراين روزانه
37343 11603 منطقه 3 كاشمر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19097 5286 منطقه 1 تهران روزانه
20706 5722 منطقه 1 تهران روزانه
28014 11887 منطقه 2 رشت روزانه
30735 13031 منطقه 2 لاهيجان شهریه پرداز
31937 13559 منطقه 2 لاهيجان روزانه
31966 13571 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
32828 13921 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
33509 14216 منطقه 2 قوچان شهریه پرداز
36549 15467 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
25076 7529 منطقه 3 لاهيجان روزانه
31329 9598 منطقه 3 فومن شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19703 8396 منطقه 2 لالي روزانه
26127 11131 منطقه 2 اهواز روزانه
32889 13947 منطقه 2 سنندج روزانه
38543 16264 منطقه 2 اهواز روزانه
40257 16986 منطقه 2 دليجان شهریه پرداز
25338 7600 منطقه 3 ايذه روزانه
27492 8334 منطقه 3 لنده دوگنبدان روزانه
30109 9194 منطقه 3 ماه شهر روزانه
39596 12392 منطقه 3 دهدشت شهریه پرداز
43488 13733 منطقه 3 آبادان روزانه
44523 14070 منطقه 3 گتوند روزانه
44560 14083 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
44855 14184 منطقه 3 ياسوج شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26941 7326 منطقه 1 تهران روزانه
21382 9087 منطقه 2 تهران روزانه
21899 9312 منطقه 2 اهواز روزانه
26293 11200 منطقه 2 اهواز روزانه
31349 13300 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
40329 17014 منطقه 2 كرمانشاه شهریه پرداز
40529 17094 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
43734 18440 منطقه 2 اسلام‌شهر شهریه پرداز
49940 20942 منطقه 2 اهواز محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
56365 23508 منطقه 2 دزفول  محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم
20162 6011 منطقه 3 جوانرود روزانه
20905 6241 منطقه 3 شوش دانيال روزانه
23300 6983 منطقه 3 آبدانان روزانه
23610 7064 منطقه 3 گتوند روزانه
25636 7699 منطقه 3 شوشتر روزانه
27881 8459 منطقه 3 دهلران روزانه
31870 9768 منطقه 3 اميديه روزانه
32045 9828 منطقه 3 ماه شهر روزانه
44924 14209 منطقه 3 بهمئي روزانه
64655 21448 منطقه 3 تهران  محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20445 8685 منطقه 2 خرم آباد روزانه
22638 9625 منطقه 2 خرم آباد روزانه
24663 7400 منطقه 3 كوهدشت روزانه
25261 7580 منطقه 3 الشتر روزانه
27492 8334 منطقه 3 الشتر روزانه
29999 9159 منطقه 3 پلدختر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
45955 12024 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
27525 11689 منطقه 2 آشخانه روزانه
30458 12905 منطقه 2 قوچان روزانه
36881 15590 منطقه 2 بجنورد شهریه پرداز
41953 17692 منطقه 2 قائم شهر شهریه پرداز
20611 6162 منطقه 3 اسفراين روزانه
28347 8634 منطقه 3 سرخس روزانه
39567 12384 منطقه 3 شيروان روزانه
45619 14465 منطقه 3 دهگلان شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20975 8909 منطقه 2 آمل روزانه
22163 9429 منطقه 2 بابل روزانه
22188 9441 منطقه 2 بابل روزانه
22462 9549 منطقه 2 قائم شهر روزانه
22596 9609 منطقه 2 بابل روزانه
23993 10215 منطقه 2 اهواز روزانه
24042 10239 منطقه 2 قوچان روزانه
24117 10271 منطقه 2 بابل روزانه
24640 10495 منطقه 2 اميركلا روزانه
25261 10764 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
25833 11006 منطقه 2 بابل روزانه
26222 11169 منطقه 2 بابلسر روزانه
26270 11190 منطقه 2 قائم شهر روزانه
26566 11303 منطقه 2 نوشهر روزانه
26790 11394 منطقه 2 بندپي روزانه
29167 12380 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
29753 12626 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
30579 12960 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
31398 13324 منطقه 2 آمل شهریه پرداز
35862 15184 منطقه 2 آمل شهریه پرداز
23107 6930 منطقه 3 كلاله روزانه
24589 7381 منطقه 3 بوكان روزانه
25940 7799 منطقه 3 تنكابن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22214 6642 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
23871 7150 منطقه 3 ياسوج روزانه
24449 7333 منطقه 3 دهدشت روزانه
29753 9064 منطقه 3 گچساران روزانه
34152 10547 منطقه 3 دهدشت روزانه
35292 10916 منطقه 3 ياسوج روزانه
35894 11113 منطقه 3 لنده دوگنبدان روزانه
37897 11799 منطقه 3 ياسوج روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21360 5892 منطقه 1 شيراز روزانه
31814 8556 منطقه 1 شيراز روزانه
27774 11787 منطقه 2 رشت روزانه
29469 8975 منطقه 3 چادگان روزانه
33769 10407 منطقه 3 مرودشت روزانه
37089 11518 منطقه 3 مرودشت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21723 9231 منطقه 2 سنندج روزانه
24162 7243 منطقه 3 قروه روزانه
26033 7832 منطقه 3 مريوان روزانه
26768 8099 منطقه 3 مريوان روزانه
27341 8284 منطقه 3 سروآباد روزانه
27857 8452 منطقه 3 مريوان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22715 9649 منطقه 2 اراك روزانه
25576 10893 منطقه 2 اراك روزانه
31464 13356 منطقه 2 اراك شهریه پرداز
33110 14039 منطقه 2 قم شهریه پرداز
33805 14327 منطقه 2 اراك روزانه
34152 14461 منطقه 2 اراك روزانه
37675 15908 منطقه 2 قم شهریه پرداز
39380 16616 منطقه 2 قم شهریه پرداز
41989 13213 منطقه 3 شازند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22715 9649 منطقه 2 خرم آباد روزانه
24589 7381 منطقه 3 كوهدشت روزانه
30972 9472 منطقه 3 دورود روزانه
31027 9492 منطقه 3 شهر قدس روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22946 6324 منطقه 1 تبريز روزانه
25988 7099 منطقه 1 تبريز روزانه
29944 8112 منطقه 1 تبريز روزانه
30109 8157 منطقه 1 تبريز روزانه
30213 8181 منطقه 1 تبريز روزانه
30248 12814 منطقه 2 مرند روزانه
26811 8117 منطقه 3 سراب روزانه
29667 9037 منطقه 3 ميانه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23258 9885 منطقه 2 رضوانشهر روزانه
28272 11980 منطقه 2 اردبيل روزانه
28835 12234 منطقه 2 اردبيل روزانه
30406 12884 منطقه 2 رشت روزانه
30888 13102 منطقه 2 اردبيل روزانه
33509 14216 منطقه 2 اردبيل روزانه
35315 14953 منطقه 2 اردبيل روزانه
27928 8478 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
30059 9176 منطقه 3 مريوان روزانه
30945 9463 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
31053 9500 منطقه 3 دهگلان روزانه
34636 10718 منطقه 3 مشكين شهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23589 10036 منطقه 2 نهاوند روزانه
24162 10293 منطقه 2 سنندج روزانه
25859 11018 منطقه 2 نهاوند روزانه
29256 12417 منطقه 2 تويسركان روزانه
30972 13137 منطقه 2 تويسركان روزانه
34531 14608 منطقه 2 نهاوند روزانه
35018 14822 منطقه 2 بهار روزانه
36313 15374 منطقه 2 همدان روزانه
42987 18136 منطقه 2 نهاوند روزانه
30278 9257 منطقه 3 سنندج روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
23610 6501 منطقه 1 مشهد روزانه
25681 7022 منطقه 1 مشهد روزانه
29999 8127 منطقه 1 مشهد روزانه
31789 8550 منطقه 1 مشهد روزانه
40937 10829 منطقه 1 مشهد شهریه پرداز
40529 17094 منطقه 2 كرمان شهریه پرداز
41119 17347 منطقه 2 رودسر شهریه پرداز
34152 10547 منطقه 3 جاجرم روزانه
42501 13389 منطقه 3 خواف روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24705 6767 منطقه 1 مشهد روزانه
24705 6767 منطقه 1 مشهد روزانه
24495 10429 منطقه 2 قائم شهر روزانه
24519 10441 منطقه 2 قائم شهر روزانه
24786 10561 منطقه 2 بجنورد روزانه
25471 10841 منطقه 2 ساري روزانه
25681 10943 منطقه 2 قائم شهر روزانه
26099 11118 منطقه 2 تهران روزانه
26648 11333 منطقه 2 قائم شهر روزانه
26741 11374 منطقه 2 ساري روزانه
26970 11469 منطقه 2 تنكابن روزانه
27804 11802 منطقه 2 تهران روزانه
28479 12073 منطقه 2 اميركلا روزانه
32889 13947 منطقه 2 بابل شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27096 11528 منطقه 2 كرمان روزانه
28375 12019 منطقه 2 كرمان روزانه
31426 13340 منطقه 2 كرمان روزانه
33049 14012 منطقه 2 نجف آباد روزانه
33386 14162 منطقه 2 رفسنجان روزانه
34501 14595 منطقه 2 كرمان روزانه
36686 15510 منطقه 2 رفسنجان روزانه
43083 18174 منطقه 2 رفسنجان روزانه
24519 7357 منطقه 3 زرند روزانه
29334 8938 منطقه 3 كهنوج روزانه
29437 8966 منطقه 3 تهران روزانه
37705 11733 منطقه 3 زرند روزانه
43214 13641 منطقه 3 شهربابك روزانه
44007 13901 منطقه 3 بافت روزانه
49521 15865 منطقه 3 عنبرآباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24840 10585 منطقه 2 قوچان روزانه
29147 12370 منطقه 2 قوچان روزانه
30248 12814 منطقه 2 قوچان روزانه
35575 11010 منطقه 3 تربت جام روزانه
37121 11529 منطقه 3 شيروان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25127 6877 منطقه 1 مشهد روزانه
27599 7516 منطقه 1 مشهد روزانه
31587 8507 منطقه 1 مشهد روزانه
36856 9840 منطقه 1 مشهد روزانه
37857 10095 منطقه 1 مشهد روزانه
29098 8866 منطقه 3 مريوان روزانه
31446 9629 منطقه 3 گنبد روزانه
31639 9689 منطقه 3 فرديس روزانه
34176 10555 منطقه 3 سروآباد روزانه
34748 10744 منطقه 3 مشهد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
39628 16719 منطقه 2 پاوه روزانه
31966 9801 منطقه 3 جيرفت روزانه
41156 12914 منطقه 3 بندر کنگ و چارک  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان فارابي شهرستان بستک
63345 20987 منطقه 3 بندر کنگ و چارک روزانه
66201 21985 منطقه 3 ميناب  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان رستماني شهرستان پارسيان
70633 23703 منطقه 3 بندر کنگ و چارک محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان شهداي بندر لنگه
79310 26959 منطقه 3 بستك روزانه
112584 39878 منطقه 3 رودان  محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان شهداي بندر لنگه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32533 8757 منطقه 1 شيراز روزانه
32631 8779 منطقه 1 شيراز روزانه
32777 8811 منطقه 1 شيراز روزانه
33159 8891 منطقه 1 سپيدان روزانه
33805 9055 منطقه 1 شيراز روزانه
32889 10106 منطقه 3 مرودشت روزانه
35733 11057 منطقه 3 لامرد روزانه
35985 11143 منطقه 3 استهبان روزانه
37456 11639 منطقه 3 خرامه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34043 14423 منطقه 2 بيرجند روزانه
36051 15263 منطقه 2 بابل روزانه
36773 15548 منطقه 2 بيرجند روزانه
38802 16370 منطقه 2 زاهدان روزانه
39699 16753 منطقه 2 زاهدان روزانه
45080 18999 منطقه 2 زاهدان روزانه
50719 21259 منطقه 2 زاهدان روزانه
34092 10523 منطقه 3 سربيشه روزانه
36512 11320 منطقه 3 زابل روزانه
37058 11507 منطقه 3 بندرگز روزانه
37392 11620 منطقه 3 پاوه روزانه
42460 13376 منطقه 3 سراوان روزانه
48674 15563 منطقه 3 زابل روزانه
54498 17709 منطقه 3 زابل روزانه
56991 18613 منطقه 3 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
73030 30219 منطقه 2 زاهدان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام علي چابهار
35087 10851 منطقه 3 اركوازملكشاهي  روزانه
45331 14353 منطقه 3 نيك شهرچابهار  محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام علي چابهار
96104 33386 منطقه 3 چابهار محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام علي چابهار
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
54000 17502 منطقه 3 فسا شهریه پرداز
54069 17525 منطقه 3 مرودشت شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
63989 26569 منطقه 2 دزفول  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ماهشهر
67528 28031 منطقه 2 دزفول محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامشير
56046 18258 منطقه 3 اميديه محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان
59273 19447 منطقه 3 دشت آزادگان  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت بندرامام خميني
59408 19495 منطقه 3 رامهرمز محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامشير
60034 19738 منطقه 3 اميديه محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ماهشهر
62147 20529 منطقه 3 ايذه  محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان