رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
5794 1683 منطقه 1 شيراز گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
25237 10754 منطقه 2 سمنان گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
27573 8358 منطقه 3 رباط كريم گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10268 2935 منطقه 1 مشهد گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
21924 9323 منطقه 2 بيرجند گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
18050 5334 منطقه 3 شيروان گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15604 6648 منطقه 2 يزد گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
20249 6042 منطقه 3 خرمدره گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
20317 6070 منطقه 3 مريوان گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10896 3105 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
17290 4817 منطقه 1 تبريز روزانه
26076 7116 منطقه 1 تبريز شهریه پرداز
22614 9617 منطقه 2 اردبيل روزانه
23146 6941 منطقه 3 خوي روزانه
29334 8938 منطقه 3 ماكو روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11044 4691 منطقه 2 نهاوند روزانه
11665 4952 منطقه 2 ساري روزانه
12299 5214 منطقه 2 لنگرود روزانه
14193 6014 منطقه 2 لاهيجان روزانه
15302 6522 منطقه 2 كرج شهریه پرداز
17073 7271 منطقه 2 رشت شهریه پرداز
17620 7506 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
15626 4624 منطقه 3 تالش روزانه
17188 5076 منطقه 3 مينودشت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17606 4911 منطقه 1 تهران شهریه پرداز
15203 6476 منطقه 2 آمل روزانه
15515 6611 منطقه 2 كرج روزانه
19483 8307 منطقه 2 قزوين شهریه پرداز
20875 8865 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
22547 9587 منطقه 2 اهواز شهریه پرداز
21013 6279 منطقه 3 خرمدره روزانه
22012 6590 منطقه 3 دورود شهریه پرداز
27928 8478 منطقه 3 ميانه روزانه
33110 10195 منطقه 3 شوشتر شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26341 11220 منطقه 2 اهواز گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
30682 13006 منطقه 2 اهواز  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
30917 13117 منطقه 2 ماه شهر گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
31490 13371 منطقه 2 اهواز گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
32357 13717 منطقه 2 مشهد گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
32468 13758 منطقه 2 يزد شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
15463 4574 منطقه 3 مسجدسليمان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
32729 10054 منطقه 3 ياسوج گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15549 4329 منطقه 1 شيراز گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز
18380 5092 منطقه 1 شيراز گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز
23685 10074 منطقه 2 دزفول گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
24615 10482 منطقه 2 خنج گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
25076 7529 منطقه 3 ياسوج گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
29874 9114 منطقه 3 شهربابك گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20224 8603 منطقه 2 بابلسر گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه
25964 11064 منطقه 2 لاهيجان گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه
29256 8909 منطقه 3 الوند گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25025 10664 منطقه 2 قم گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
27946 11860 منطقه 2 همدان گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
28896 12263 منطقه 2 رامسر شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
29410 12476 منطقه 2 زنجان  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
29727 12616 منطقه 2 قزوين شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26479 7222 منطقه 1 تبريز گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
27881 7590 منطقه 1 تهران گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
27989 11879 منطقه 2 اسلام‌شهر گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
31521 9651 منطقه 3 نورآباد گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34501 9230 منطقه 1 مشهد روزانه
27906 11841 منطقه 2 سيرجان گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز
34560 14621 منطقه 2 بيرجند روزانه
55563 23176 منطقه 2 زاهدان روزانه
30603 9357 منطقه 3 بم گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز
31053 9500 منطقه 3 بافت روزانه
37647 11709 منطقه 3 اوز گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
29999 9159 منطقه 3 بستك گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
31053 9500 منطقه 3 دهدشت گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه