رتبه های قبولی ساخت پروتز دندانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
10519 4467 منطقه 2 روزانه
10011 2896 منطقه 3 روزانه
10707 3107 منطقه 3 روزانه
11543 3366 منطقه 3 روزانه
12155 3577 منطقه 3 روزانه
12195 3591 منطقه 3 روزانه
12275 3616 منطقه 3 روزانه

رتبه های قبولی ساخت پروتز دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
11572 3286 منطقه 1 روزانه
11289 4796 منطقه 2 روزانه
12299 3625 منطقه 3 روزانه
12607 3719 منطقه 3 روزانه

 

رتبه های قبولی ساخت پروتز دندانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11016 4677 منطقه 2 كرج روزانه
11031 4684 منطقه 2 تهران روزانه
12221 5188 منطقه 2 دامغان شهریه پرداز
12431 5273 منطقه 2 سنندج شهریه پرداز
12532 5311 منطقه 2 كاشان شهریه پرداز
10316 2984 منطقه 3 هشترود روزانه
12936 3823 منطقه 3 انديمشك شهریه پرداز

رتبه های قبولی ساخت پروتز دندانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
11665 4952 منطقه 2 ساخت پروتزهاي دنداني-روزانه
11804 5014 منطقه 2 ساخت پروتزهاي دنداني-روزانه
11985 5077 منطقه 2 ساخت پروتزهاي دنداني-روزانه
12168 5165 منطقه 2 ساخت پروتزهاي دنداني-روزانه
12287 5210 منطقه 2 ساخت پروتزهاي دنداني-روزانه
13013 3847 منطقه 3 ساخت پروتزهاي دنداني-روزانه
13032 3854 منطقه 3 ساخت پروتزهاي دنداني-روزانه