در این قسمت رتبه های قبولی رشته شیمی محض و شیمی کاربردی در کنکور 1400 را بررسی میکنیم.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
510 312 منطقه 1 شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2124 1287 منطقه 1 شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2619 1580 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3674 1226 منطقه 2 شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
4773 2787 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
5546 3205 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
5819 3340 منطقه 1 شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
6287 3585 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
9320 5120 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
7515 708 منطقه 3 شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
9417 5171 منطقه 1 شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
10544 5710 منطقه 1 شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
17576 8677 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
25689 4533 منطقه 3 شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
9988 3483 منطقه 2 شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
14194 5048 منطقه 2 شيمي محض|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي البرز – محل خدمت ناحيه 3
23441 3949 منطقه 3 شيمي محض|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت پرديس

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
14485 7430 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | روزانه
24027 11038 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | شبانه
19031 6967 منطقه 2 شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
15135 7710 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
16003 5741 منطقه 2 شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
37953 14371 منطقه 2 شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
44055 16736 منطقه 2 شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
18750 9101 منطقه 1 شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
18967 9172 منطقه 1 شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
26705 11938 منطقه 1 شيمي محض|دانشگاه تبريز | شبانه
34497 12991 منطقه 2 شيمي محض|دانشگاه تبريز | شبانه
22277 3668 منطقه 3 شيمي محض|دانشگاه تبريز | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
30035 11258 منطقه 2 شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
30772 13328 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
43315 9384 منطقه 3 شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
31553 6081 منطقه 3 شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
32322 13889 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه
33133 12489 منطقه 2 شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه
37878 14340 منطقه 2 شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
33261 12533 منطقه 2 شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه
46710 17777 منطقه 2 شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | شبانه
50850 19378 منطقه 2 شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35262 13302 منطقه 2 يزد شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه
45504 17321 منطقه 2 يزد شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
40245 16510 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه
50719 19749 منطقه 1 شيمي محض|دانشگاه کاشان | شبانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
56132 21359 منطقه 1 شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
64513 24903 منطقه 2 شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
72598 28112 منطقه 2 شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
84966 22138 منطقه 3 شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه