رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14411 5118 منطقه 2 قم علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم | روزانه
19727 7231 منطقه 2 كرج علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
21182 10030 منطقه 1 مشهد علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
65179 16017 منطقه 3 ايرانشهر علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد | روزانه