رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1 1 منطقه 1
6 2 منطقه 1
7 3 منطقه 1
8 4 منطقه 1
9 5 منطقه 1
10 6 منطقه 1
11 7 منطقه 1
13 9 منطقه 1
14 10 منطقه 1
18 13 منطقه 1
22 15 منطقه 1
23 16 منطقه 1
28 18 منطقه 1
29 19 منطقه 1
30 20 منطقه 1
31 21 منطقه 1
38 25 منطقه 1
39 26 منطقه 1
41 28 منطقه 1
44 30 منطقه 1
49 35 منطقه 1
52 37 منطقه 1
58 42 منطقه 1
60 44 منطقه 1
2 1 منطقه 2
3 2 منطقه 2
5 4 منطقه 2
17 5 منطقه 2
19 6 منطقه 2
34 10 منطقه 2
35 11 منطقه 2
36 12 منطقه 2
42 13 منطقه 2
51 14 منطقه 2
61 16 منطقه 2
65 18 منطقه 2
21 1 منطقه 3
234 13 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
56 40 منطقه 1
555 339 منطقه 1
633 385 منطقه 1
686 413 منطقه 1
696 422 منطقه 1
746 450 منطقه 1
749 452 منطقه 1
807 480 منطقه 1
836 503 منطقه 1
847 509 منطقه 1
852 513 منطقه 1
909 546 منطقه 1
911 547 منطقه 1
987 591 منطقه 1
1025 616 منطقه 1
1112 671 منطقه 1
1246 744 منطقه 1
1265 758 منطقه 1
1291 774 منطقه 1
1324 797 منطقه 1
1388 837 منطقه 1
1490 888 منطقه 1
1559 933 منطقه 1
1567 939 منطقه 1
1587 955 منطقه 1
1601 964 منطقه 1
1920 1168 منطقه 1
2060 1249 منطقه 1
2216 1342 منطقه 1
2766 1659 منطقه 1
905 313 منطقه 2
1530 528 منطقه 2
1874 623 منطقه 2
1972 655 منطقه 2
2073 684 منطقه 2
2116 699 منطقه 2
2865 940 منطقه 2
3320 1101 منطقه 2
5307 1780 منطقه 2
5773 1952 منطقه 2
1131 59 منطقه 3
1815 109 منطقه 3
11060 1246 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
82 53 منطقه 1
88 58 منطقه 1
91 61 منطقه 1
138 93 منطقه 1
141 95 منطقه 1
144 96 منطقه 1
159 105 منطقه 1
170 113 منطقه 1
174 115 منطقه 1
183 119 منطقه 1
185 121 منطقه 1
186 122 منطقه 1
188 123 منطقه 1
192 125 منطقه 1
221 138 منطقه 1
77 23 منطقه 2
95 29 منطقه 2
123 37 منطقه 2
132 40 منطقه 2
155 45 منطقه 2
164 48 منطقه 2
171 50 منطقه 2
177 54 منطقه 2
246 79 منطقه 2
312 101 منطقه 2
314 102 منطقه 2
83 4 منطقه 3
414 19 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
227 142 منطقه 1
228 143 منطقه 1
245 154 منطقه 1
262 164 منطقه 1
266 167 منطقه 1
266 167 منطقه 1
270 170 منطقه 1
278 176 منطقه 1
279 177 منطقه 1
288 182 منطقه 1
290 184 منطقه 1
300 189 منطقه 1
300 189 منطقه 1
303 191 منطقه 1
318 199 منطقه 1
361 222 منطقه 1
363 224 منطقه 1
369 228 منطقه 1
229 74 منطقه 2
229 74 منطقه 2
233 77 منطقه 2
282 90 منطقه 2
283 91 منطقه 2
295 96 منطقه 2
316 103 منطقه 2
354 119 منطقه 2
378 128 منطقه 2
381 131 منطقه 2
199 10 منطقه 3
1382 72 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
239 148 منطقه 1
385 236 منطقه 1
466 283 منطقه 1
215 68 منطقه 2
231 76 منطقه 2
2690 187 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
497 305 منطقه 1
507 310 منطقه 1
682 410 منطقه 1
722 440 منطقه 1
752 453 منطقه 1
768 460 منطقه 1
834 502 منطقه 1
839 504 منطقه 1
880 531 منطقه 1
894 537 منطقه 1
911 547 منطقه 1
936 560 منطقه 1
336 112 منطقه 2
602 202 منطقه 2
645 219 منطقه 2
646 220 منطقه 2
700 238 منطقه 2
708 240 منطقه 2
732 253 منطقه 2
736 255 منطقه 2
781 277 منطقه 2
812 287 منطقه 2
911 315 منطقه 2
1009 353 منطقه 2
447 21 منطقه 3
809 42 منطقه 3
2449 164 منطقه 3
2527 175 منطقه 3
2686 186 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
372 230 منطقه 1 روزانه
395 242 منطقه 1 روزانه
402 247 منطقه 1 روزانه
468 284 منطقه 1 روزانه
477 291 منطقه 1 روزانه
494 302 منطقه 1 روزانه
504 308 منطقه 1 روزانه
522 318 منطقه 1 روزانه
525 320 منطقه 1 روزانه
625 379 منطقه 1 روزانه
678 407 منطقه 1 روزانه
686 413 منطقه 1 روزانه
700 426 منطقه 1 روزانه
702 427 منطقه 1 روزانه
951 567 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1043 625 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1052 631 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1117 675 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1142 690 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
348 117 منطقه 2 روزانه
357 120 منطقه 2 روزانه
393 134 منطقه 2 روزانه
402 137 منطقه 2 روزانه
414 141 منطقه 2 روزانه
481 166 منطقه 2 روزانه
525 177 منطقه 2 روزانه
544 185 منطقه 2 روزانه
546 186 منطقه 2 روزانه
589 198 منطقه 2 روزانه
659 226 منطقه 2 روزانه
669 231 منطقه 2 روزانه
732 253 منطقه 2 روزانه
831 290 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1899 629 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
1402 75 منطقه 3 روزانه
3168 226 منطقه 3 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
3546 266 منطقه 3 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
736 444 منطقه 1 روزانه
809 482 منطقه 1 روزانه
970 579 منطقه 1 روزانه
975 582 منطقه 1 روزانه
1002 599 منطقه 1 روزانه
1006 602 منطقه 1 روزانه
1072 645 منطقه 1 روزانه
1080 652 منطقه 1 روزانه
1085 656 منطقه 1 روزانه
1343 810 منطقه 1 شبانه
1372 826 منطقه 1 شبانه
1446 866 منطقه 1 شبانه
404 138 منطقه 2 روزانه
801 286 منطقه 2 روزانه
928 324 منطقه 2 روزانه
941 328 منطقه 2 روزانه
958 336 منطقه 2 روزانه
968 340 منطقه 2 روزانه
1045 365 منطقه 2 روزانه
1106 382 منطقه 2 روزانه
1156 398 منطقه 2 روزانه
1168 404 منطقه 2 شبانه
1243 438 منطقه 2 روزانه
1299 452 منطقه 2 روزانه
1365 472 منطقه 2 روزانه
787 39 منطقه 3 روزانه
947 51 منطقه 3 روزانه
2263 148 منطقه 3 روزانه
2469 171 منطقه 3 روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
554 338 منطقه 1
692 419 منطقه 1
859 518 منطقه 1
1085 656 منطقه 1
710 241 منطقه 2
792 281 منطقه 2
1211 428 منطقه 2
1934 639 منطقه 2
4417 349 منطقه 3
4432 351 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
828 498 منطقه 1
2200 1331 منطقه 1
2515 1513 منطقه 1
3059 1826 منطقه 1
3556 2112 منطقه 1
5483 3172 منطقه 1
7916 4401 منطقه 1
9042 4989 منطقه 1
1198 420 منطقه 2
1407 486 منطقه 2
1640 556 منطقه 2
1785 599 منطقه 2
1789 600 منطقه 2
2473 813 منطقه 2
2520 830 منطقه 2
2850 935 منطقه 2
3001 995 منطقه 2
3053 1011 منطقه 2
3116 1030 منطقه 2
3315 1099 منطقه 2
3433 1138 منطقه 2
3528 1169 منطقه 2
3562 1180 منطقه 2
4051 1344 منطقه 2
4098 1357 منطقه 2
4904 1638 منطقه 2
5221 1749 منطقه 2
5573 1878 منطقه 2
8391 2911 منطقه 2
9851 3430 منطقه 2
11249 3958 منطقه 2
1102 57 منطقه 3
3119 225 منطقه 3
4246 332 منطقه 3
4358 345 منطقه 3
4742 391 منطقه 3
6575 594 منطقه 3
7113 662 منطقه 3
7199 671 منطقه 3
7241 676 منطقه 3
7985 772 منطقه 3
10988 1233 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
919 552 منطقه 1
951 567 منطقه 1
1099 665 منطقه 1
1610 968 منطقه 1
1642 988 منطقه 1
1729 1049 منطقه 1
1813 1100 منطقه 1
1850 1123 منطقه 1
1861 1131 منطقه 1
1871 1139 منطقه 1
1899 1156 منطقه 1
2435 1472 منطقه 1
2561 1543 منطقه 1
1306 454 منطقه 2
1378 477 منطقه 2
1886 625 منطقه 2
1846 111 منطقه 3
2578 179 منطقه 3
5716 500 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
919 552 منطقه 1
951 567 منطقه 1
1099 665 منطقه 1
1610 968 منطقه 1
1642 988 منطقه 1
1729 1049 منطقه 1
1813 1100 منطقه 1
1850 1123 منطقه 1
1861 1131 منطقه 1
1871 1139 منطقه 1
1899 1156 منطقه 1
2435 1472 منطقه 1
2561 1543 منطقه 1
1306 454 منطقه 2
1378 477 منطقه 2
1886 625 منطقه 2
1846 111 منطقه 3
2578 179 منطقه 3
5716 500 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
1193 713 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
1260 754 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
1362 820 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
1391 840 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
1559 933 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
1601 964 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
1616 972 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
1732 1052 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
1863 1133 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
1899 1156 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
1938 1181 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
1999 1216 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
2122 1285 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
2164 1309 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
2251 1362 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
2255 1365 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
2361 1427 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
2391 1442 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
2602 1571 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
2633 1587 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
2865 1722 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
3064 1830 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
1462 504 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
2260 746 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
2614 856 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
3020 1004 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
3602 1199 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
4369 1450 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
4480 2641 منطقه 1 روزانه
6750 3819 منطقه 1 روزانه
6800 3844 منطقه 1 روزانه
1056 367 منطقه 2 روزانه
3814 1266 منطقه 2 روزانه
4301 1430 منطقه 2 روزانه
4337 1437 منطقه 2 روزانه
4453 1480 منطقه 2 روزانه
4846 1619 منطقه 2 روزانه
5914 2004 منطقه 2 روزانه
5929 2012 منطقه 2 روزانه
8358 2902 منطقه 2 شبانه
8719 3024 منطقه 2 شبانه
11145 3922 منطقه 2 شبانه
37217 14105 منطقه 2 شبانه
6074 534 منطقه 3 روزانه
9560 985 منطقه 3 روزانه
10589 1154 منطقه 3 روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1114 673 منطقه 1
2429 1468 منطقه 1
3655 2162 منطقه 1
3960 2341 منطقه 1
4261 2513 منطقه 1
4531 2668 منطقه 1
2485 818 منطقه 2
3511 1162 منطقه 2
3745 1246 منطقه 2
3826 1271 منطقه 2
4122 1361 منطقه 2
4404 1460 منطقه 2
5197 1736 منطقه 2
5389 1815 منطقه 2
6084 536 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
1162 702 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1334 802 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1430 855 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1710 1037 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1719 1043 منطقه 1 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1265 443 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1276 447 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1425 494 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1567 537 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1807 605 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه
1831 612 منطقه 2 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه
2957 212 منطقه 3 مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5490 3176 منطقه 1
5596 3229 منطقه 1
5836 3345 منطقه 1
6717 3806 منطقه 1
6812 3849 منطقه 1
6822 3855 منطقه 1
7771 4333 منطقه 1
8312 4611 منطقه 1
8372 4648 منطقه 1
1430 496 منطقه 2
1455 501 منطقه 2
1771 594 منطقه 2
2929 971 منطقه 2
2972 981 منطقه 2
4341 1438 منطقه 2
4846 1619 منطقه 2
5279 1764 منطقه 2
5353 1799 منطقه 2
5766 1949 منطقه 2
5800 1963 منطقه 2
6111 2078 منطقه 2
7016 2416 منطقه 2
7311 2521 منطقه 2
7473 2589 منطقه 2
7583 2630 منطقه 2
7789 2702 منطقه 2
8408 2917 منطقه 2
8728 3027 منطقه 2
8928 3101 منطقه 2
9204 3198 منطقه 2
12469 1509 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1690 1024 منطقه 1
2558 1541 منطقه 1
2014 665 منطقه 2
2103 694 منطقه 2
2245 743 منطقه 2
2319 767 منطقه 2
2337 775 منطقه 2
2534 833 منطقه 2
4593 367 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
1719 1043 منطقه 1 روزانه
1773 1073 منطقه 1 روزانه
1843 1118 منطقه 1 روزانه
2213 1340 منطقه 1 روزانه
2343 1416 منطقه 1 روزانه
2445 1477 منطقه 1 روزانه
2490 1498 منطقه 1 روزانه
2584 1558 منطقه 1 روزانه
2715 1633 منطقه 1 روزانه
2728 1639 منطقه 1 روزانه
2941 1755 منطقه 1 روزانه
3157 1887 منطقه 1 روزانه
3298 1967 منطقه 1 روزانه
3769 2235 منطقه 1 روزانه
3833 2270 منطقه 1 روزانه
4232 2500 منطقه 1 شبانه
4307 2536 منطقه 1 شبانه
4514 2659 منطقه 1 شبانه
4521 2662 منطقه 1 شبانه
5127 2989 منطقه 1 شبانه
5389 3125 منطقه 1 شبانه
6239 3563 منطقه 1 شبانه
6250 3570 منطقه 1 شبانه
6287 3585 منطقه 1 شبانه
6322 3605 منطقه 1 شبانه
6750 3819 منطقه 1 شبانه
10716 5782 منطقه 1 شبانه
3292 1090 منطقه 2 روزانه
3460 1146 منطقه 2 روزانه
3997 1326 منطقه 2 روزانه
4644 1547 منطقه 2 شبانه
4832 1613 منطقه 2 شبانه
11302 3980 منطقه 2 شبانه
14620 5208 منطقه 2 شبانه
3619 274 منطقه 3 روزانه
5461 461 منطقه 3 روزانه
6926 638 منطقه 3 روزانه
7350 689 منطقه 3 روزانه
8170 800 منطقه 3 روزانه
17124 2429 منطقه 3 شبانه
17616 2537 منطقه 3 شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1923 1171 منطقه 1
2504 1506 منطقه 1
3433 2044 منطقه 1
2614 856 منطقه 2
2754 906 منطقه 2
2884 949 منطقه 2
4588 1528 منطقه 2
10132 1077 منطقه 3
3954 2336 منطقه 1
4228 2496 منطقه 1
2103 694 منطقه 2
2465 812 منطقه 2
2473 813 منطقه 2
2475 815 منطقه 2
3185 1058 منطقه 2
3289 1089 منطقه 2
3833 1276 منطقه 2
4066 1349 منطقه 2
4155 1375 منطقه 2
4426 1470 منطقه 2
4432 1473 منطقه 2
4559 1513 منطقه 2
4679 1560 منطقه 2
4722 1573 منطقه 2
4947 1648 منطقه 2
5454 1835 منطقه 2
5504 1853 منطقه 2
5589 1882 منطقه 2
6270 2140 منطقه 2
6622 2266 منطقه 2
7038 2426 منطقه 2
7391 2551 منطقه 2
7721 2684 منطقه 2
4103 319 منطقه 3
5651 492 منطقه 3
5732 501 منطقه 3
9029 915 منطقه 3
13212 1640 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2307 765 منطقه 2
3016 1002 منطقه 2
3106 1026 منطقه 2
3407 1129 منطقه 2
4288 1424 منطقه 2
4438 1476 منطقه 2
4539 1505 منطقه 2
7515 708 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8061 4474 منطقه 1
2834 930 منطقه 2
4966 1654 منطقه 2
5750 1942 منطقه 2
7648 2653 منطقه 2
8132 2830 منطقه 2
8187 2848 منطقه 2
8719 3024 منطقه 2
9279 3229 منطقه 2
10114 3518 منطقه 2
10330 3602 منطقه 2
10828 3795 منطقه 2
13969 4962 منطقه 2
14103 5010 منطقه 2
15037 5365 منطقه 2
9600 994 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3036 1811 منطقه 1
3131 1871 منطقه 1
3270 1947 منطقه 1
3302 1970 منطقه 1
3739 2213 منطقه 1
4032 2385 منطقه 1
3327 1105 منطقه 2
5536 473 منطقه 3
7038 655 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9552 5236 منطقه 1
9717 5327 منطقه 1
11738 6234 منطقه 1
12941 6775 منطقه 1
14351 7374 منطقه 1
3460 1146 منطقه 2
3644 1212 منطقه 2
5589 1882 منطقه 2
5759 1946 منطقه 2
6041 2055 منطقه 2
6816 2342 منطقه 2
6857 2355 منطقه 2
6985 2398 منطقه 2
7016 2416 منطقه 2
7865 2733 منطقه 2
8116 2822 منطقه 2
8332 2895 منطقه 2
8893 3087 منطقه 2
9653 3362 منطقه 2
9667 3368 منطقه 2
10674 3739 منطقه 2
10699 3746 منطقه 2
10773 3767 منطقه 2
10838 3800 منطقه 2
10926 3840 منطقه 2
11474 4046 منطقه 2
13510 4795 منطقه 2
15947 5714 منطقه 2
11567 1335 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3493 2079 منطقه 1
11284 3974 منطقه 2
19797 7258 منطقه 2
21154 7762 منطقه 2
22343 8218 منطقه 2
22363 8228 منطقه 2
18114 2661 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4858 2832 منطقه 1
5350 3105 منطقه 1
5546 3205 منطقه 1
8770 4851 منطقه 1
5188 1733 منطقه 2
7565 2622 منطقه 2
7857 2728 منطقه 2
10937 3844 منطقه 2
11567 4079 منطقه 2
3884 294 منطقه 3
22470 3712 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4131 1365 منطقه 2
7007 2407 منطقه 2
7011 2411 منطقه 2
10997 3865 منطقه 2
14435 5129 منطقه 2
16528 5942 منطقه 2
17432 6311 منطقه 2
20880 3311 منطقه 3
22114 3627 منطقه 3
31961 6177 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4621 2711 منطقه 1
9464 5193 منطقه 1
14620 7486 منطقه 1
14640 7500 منطقه 1
11979 4227 منطقه 2
14194 1844 منطقه 3
19681 3031 منطقه 3
23000 3849 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7427 4163 منطقه 1
10699 5772 منطقه 1
12666 6660 منطقه 1
13987 7218 منطقه 1
15960 8067 منطقه 1
19430 9342 منطقه 1
25200 11444 منطقه 1
4708 1568 منطقه 2
5849 1985 منطقه 2
6215 2117 منطقه 2
7253 2503 منطقه 2
10171 3541 منطقه 2
10375 3622 منطقه 2
10519 3681 منطقه 2
10804 3783 منطقه 2
11567 4079 منطقه 2
12417 4363 منطقه 2
12858 4534 منطقه 2
12920 4562 منطقه 2
13400 4752 منطقه 2
17432 6311 منطقه 2
17841 6480 منطقه 2
18051 6562 منطقه 2
18301 6655 منطقه 2
18642 6806 منطقه 2
19266 7061 منطقه 2
19876 7293 منطقه 2
21080 7733 منطقه 2
21625 7935 منطقه 2
22613 8321 منطقه 2
24069 8912 منطقه 2
25760 9582 منطقه 2
25922 9653 منطقه 2
21103 3363 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8523 4727 منطقه 1
10493 5685 منطقه 1
13261 6907 منطقه 1
13674 7086 منطقه 1
14949 7636 منطقه 1
15839 8022 منطقه 1
4884 1631 منطقه 2
5181 1730 منطقه 2
6518 2226 منطقه 2
8132 2830 منطقه 2
10956 3849 منطقه 2
11173 3932 منطقه 2
11567 4079 منطقه 2
11676 4113 منطقه 2
11879 4194 منطقه 2
12119 4265 منطقه 2
12989 4592 منطقه 2
13510 4795 منطقه 2
13895 4931 منطقه 2
14371 5106 منطقه 2
14607 5202 منطقه 2
12436 1504 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5444 3155 منطقه 1
7669 4280 منطقه 1
8305 4608 منطقه 1
8700 4823 منطقه 1
4889 1633 منطقه 2
7161 2468 منطقه 2
8477 2939 منطقه 2
7433 699 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5085 2965 منطقه 1
5127 2989 منطقه 1
5573 3216 منطقه 1
6178 2105 منطقه 2
7648 2653 منطقه 2
7880 2738 منطقه 2
7985 2781 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5345 3101 منطقه 1
5110 1702 منطقه 2
6403 2182 منطقه 2
6467 2209 منطقه 2
6514 2224 منطقه 2
6726 2304 منطقه 2
6918 2379 منطقه 2
7262 2506 منطقه 2
7828 2718 منطقه 2
8035 2795 منطقه 2
5844 513 منطقه 3
11203 1268 منطقه 3
12544 1525 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5725 3292 منطقه 1
6230 3559 منطقه 1
8571 4752 منطقه 1
9617 5273 منطقه 1
15393 7834 منطقه 1
20104 9600 منطقه 1
10997 3865 منطقه 2
14006 4976 منطقه 2
15158 5417 منطقه 2
15349 5480 منطقه 2
16742 6030 منطقه 2
17089 6166 منطقه 2
18546 6762 منطقه 2
33580 12651 منطقه 2
36079 13645 منطقه 2
37878 14340 منطقه 2
14949 1978 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
21982 8086 منطقه 2
25108 9328 منطقه 2
26441 9850 منطقه 2
27128 10117 منطقه 2
42389 16108 منطقه 2
42836 16277 منطقه 2
44025 16721 منطقه 2
24327 4166 منطقه 3
26888 4861 منطقه 3
48734 11051 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28382 12515 منطقه 1
22241 8184 منطقه 2
28246 10563 منطقه 2
30104 11298 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22445 10482 منطقه 1
31724 13666 منطقه 1
27497 10267 منطقه 2
30140 11311 منطقه 2
32461 12221 منطقه 2
48418 18449 منطقه 2
30051 5707 منطقه 3
49739 11371 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23279 10773 منطقه 1
37396 15590 منطقه 1
45385 18096 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25016 9291 منطقه 2
24219 4134 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
38665 15994 منطقه 1
24577 9112 منطقه 2
26809 9990 منطقه 2
33081 12472 منطقه 2
37130 14075 منطقه 2
40512 15370 منطقه 2
47136 17947 منطقه 2
45894 10165 منطقه 3
50691 11640 منطقه 3
54894 12908 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25529 9486 منطقه 2
28364 10606 منطقه 2
36857 13950 منطقه 2
26584 4783 منطقه 3
35975 7247 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
33294 12547 منطقه 2
36119 13661 منطقه 2
25829 4572 منطقه 3
28027 5167 منطقه 3
29793 5636 منطقه 3
30729 5869 منطقه 3
33100 6459 منطقه 3
38715 8045 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25905 11670 منطقه 1
29244 12809 منطقه 1
36047 15151 منطقه 1
26353 9822 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
32124 13815 منطقه 1
37751 15700 منطقه 1
25905 9644 منطقه 2
26492 4763 منطقه 3
35688 7172 منطقه 3
41527 8826 منطقه 3
42805 9223 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
32723 14025 منطقه 1
41431 16895 منطقه 1
47260 17993 منطقه 2
56669 21721 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
27046 10087 منطقه 2
30250 11358 منطقه 2
31047 11664 منطقه 2
33261 12533 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
38231 15874 منطقه 1
38536 15961 منطقه 1
34655 13064 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
59288 22266 منطقه 1
66230 24325 منطقه 1
48389 18439 منطقه 2
56307 21576 منطقه 2
51815 11979 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
46154 18344 منطقه 1
44649 16984 منطقه 2
41632 8857 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5878 3372 منطقه 1
7346 4122 منطقه 1
7648 4269 منطقه 1
7721 4304 منطقه 1
7992 4433 منطقه 1
8709 4827 منطقه 1
9170 5048 منطقه 1
9730 5333 منطقه 1
10205 5562 منطقه 1
11509 6123 منطقه 1
11596 6168 منطقه 1
13464 6992 منطقه 1
15230 7756 منطقه 1
18386 8977 منطقه 1
38692 16005 منطقه 1
8538 2957 منطقه 2
13157 4655 منطقه 2
14661 5217 منطقه 2
15135 5408 منطقه 2
16003 2182 منطقه 3
16921 2390 منطقه 3
22963 3836 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8268 4587 منطقه 1
10263 5587 منطقه 1
13002 6801 منطقه 1
14620 7486 منطقه 1
15265 7773 منطقه 1
15810 8012 منطقه 1
16458 8253 منطقه 1
5982 2028 منطقه 2
16047 5759 منطقه 2
19018 6960 منطقه 2
22326 8211 منطقه 2
25169 9346 منطقه 2
6411 574 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8268 4587 منطقه 1
10263 5587 منطقه 1
13002 6801 منطقه 1
14620 7486 منطقه 1
15265 7773 منطقه 1
15810 8012 منطقه 1
16458 8253 منطقه 1
5982 2028 منطقه 2
16047 5759 منطقه 2
19018 6960 منطقه 2
22326 8211 منطقه 2
25169 9346 منطقه 2
6411 574 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
19298 9290 منطقه 1
6575 2252 منطقه 2
12920 4562 منطقه 2
14840 5294 منطقه 2
15904 5696 منطقه 2
16015 5746 منطقه 2
17286 6253 منطقه 2
19876 7293 منطقه 2
21182 7770 منطقه 2
15824 2142 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6618 3757 منطقه 1
6781 3835 منطقه 1
17341 8587 منطقه 1
17364 8597 منطقه 1
17500 8654 منطقه 1
19059 9207 منطقه 1
19229 9269 منطقه 1
19554 9393 منطقه 1
14692 5230 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7873 4381 منطقه 1
12316 6516 منطقه 1
10848 3806 منطقه 2
12409 4359 منطقه 2
12699 4470 منطقه 2
13665 4844 منطقه 2
15111 5396 منطقه 2
16332 5870 منطقه 2
18721 6840 منطقه 2
21066 7728 منطقه 2
17224 2454 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8505 4717 منطقه 1
6663 2280 منطقه 2
7011 2411 منطقه 2
7028 2421 منطقه 2
7119 2453 منطقه 2
7168 2471 منطقه 2
7439 2572 منطقه 2
7473 2589 منطقه 2
7606 2637 منطقه 2
7606 2637 منطقه 2
7728 2688 منطقه 2
7951 2768 منطقه 2
8660 3000 منطقه 2
8826 3065 منطقه 2
9042 3138 منطقه 2
9886 3447 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8021 4452 منطقه 1
18083 8856 منطقه 1
18220 8909 منطقه 1
36470 15286 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16670 8336 منطقه 1
8170 2843 منطقه 2
9170 3187 منطقه 2
10321 3598 منطقه 2
10368 3618 منطقه 2
10859 3810 منطقه 2
11535 4069 منطقه 2
12092 4258 منطقه 2
13157 4655 منطقه 2
18180 6608 منطقه 2
20347 7463 منطقه 2
22401 8241 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8484 4704 منطقه 1
12524 6599 منطقه 1
13279 6913 منطقه 1
13824 7154 منطقه 1
8988 3123 منطقه 2
17519 6345 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10870 5841 منطقه 1
8669 3005 منطقه 2
8709 3019 منطقه 2
9251 3215 منطقه 2
10099 3515 منطقه 2
11260 3964 منطقه 2
12160 4274 منطقه 2
12625 4441 منطقه 2
12637 4447 منطقه 2
14229 1852 منطقه 3
14387 1889 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17929 8800 منطقه 1
8728 3027 منطقه 2
23810 4043 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8770 3044 منطقه 2
9165 3185 منطقه 2
9341 3249 منطقه 2
9510 3319 منطقه 2
9799 3410 منطقه 2
11129 3914 منطقه 2
11966 4222 منطقه 2
14078 5000 منطقه 2
16129 5795 منطقه 2
20499 7526 منطقه 2
21139 7757 منطقه 2
52373 19996 منطقه 2
10345 1116 منطقه 3
17052 2418 منطقه 3
25672 4527 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
19177 9250 منطقه 1
21054 9980 منطقه 1
11136 3918 منطقه 2
13619 4826 منطقه 2
18500 6740 منطقه 2
9157 932 منطقه 3
27235 4944 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15321 7802 منطقه 1
9501 3313 منطقه 2
16448 5914 منطقه 2
18067 6568 منطقه 2
20788 7642 منطقه 2
10687 1178 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25431 11526 منطقه 1
27235 12134 منطقه 1
9681 3372 منطقه 2
11527 4066 منطقه 2
15210 5435 منطقه 2
16296 5855 منطقه 2
19544 7162 منطقه 2
19695 7219 منطقه 2
23179 8548 منطقه 2
26185 9757 منطقه 2
27416 10236 منطقه 2
28399 10622 منطقه 2
28956 10835 منطقه 2
32064 12068 منطقه 2
32102 12082 منطقه 2
32684 12312 منطقه 2
33216 12518 منطقه 2
33650 12674 منطقه 2
35511 13402 منطقه 2
39809 15096 منطقه 2
40351 15311 منطقه 2
23964 4084 منطقه 3
27461 5008 منطقه 3
27515 5026 منطقه 3
28550 5299 منطقه 3
35511 7125 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10429 5659 منطقه 1
15210 7746 منطقه 1
9766 3396 منطقه 2
13173 4663 منطقه 2
14445 5133 منطقه 2
14515 5161 منطقه 2
17795 6454 منطقه 2
17929 6517 منطقه 2
18284 6649 منطقه 2
19575 7176 منطقه 2
23295 8595 منطقه 2
14078 1821 منطقه 3
23456 3954 منطقه 3
24495 4206 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10288 5598 منطقه 1
23295 10779 منطقه 1
23529 10864 منطقه 1
26332 11809 منطقه 1
37181 15505 منطقه 1
37813 15725 منطقه 1
39376 16236 منطقه 1
23148 8536 منطقه 2
25030 9298 منطقه 2
25030 9298 منطقه 2
24759 4270 منطقه 3
27544 5036 منطقه 3
39599 8280 منطقه 3
42777 9210 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10716 3750 منطقه 2
11676 4113 منطقه 2
12556 4417 منطقه 2
14359 5101 منطقه 2
15349 5480 منطقه 2
17000 2410 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10765 3764 منطقه 2
32426 12206 منطقه 2
36240 13702 منطقه 2
39859 15116 منطقه 2
40023 15185 منطقه 2
40167 15246 منطقه 2
42574 16181 منطقه 2
54119 12662 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11292 6028 منطقه 1
15931 8055 منطقه 1
21958 8075 منطقه 2
29073 10878 منطقه 2
44558 16947 منطقه 2
24395 4188 منطقه 3
35053 7010 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18235 8916 منطقه 1
11870 4189 منطقه 2
15167 5421 منطقه 2
15679 5604 منطقه 2
16638 5986 منطقه 2
19084 6992 منطقه 2
19641 7204 منطقه 2
20913 7679 منطقه 2
19177 2901 منطقه 3
21010 3347 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13212 6890 منطقه 1
13997 7223 منطقه 1
14160 5030 منطقه 2
25362 4441 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13147 6866 منطقه 1
14476 7425 منطقه 1
16388 8227 منطقه 1
17432 8625 منطقه 1
18750 9101 منطقه 1
19782 9473 منطقه 1
22983 10669 منطقه 1
23876 10977 منطقه 1
25283 11473 منطقه 1
30930 13389 منطقه 1
28479 10657 منطقه 2
21779 3531 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17364 8597 منطقه 1
23101 10718 منطقه 1
13345 1675 منطقه 3
16550 2310 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13950 4953 منطقه 2
17315 6266 منطقه 2
19709 7223 منطقه 2
25396 9433 منطقه 2
35950 13591 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
29092 12752 منطقه 1
15679 5604 منطقه 2
18436 6712 منطقه 2
25362 9418 منطقه 2
26542 9885 منطقه 2
27416 10236 منطقه 2
27806 10393 منطقه 2
29264 10954 منطقه 2
31063 11672 منطقه 2
31438 11814 منطقه 2
14309 1869 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15003 7662 منطقه 1
15279 7780 منطقه 1
20880 9902 منطقه 1
21066 9984 منطقه 1
21182 10030 منطقه 1
21920 10287 منطقه 1
21614 7930 منطقه 2
34765 6926 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15877 5686 منطقه 2
17530 6351 منطقه 2
21796 8007 منطقه 2
22277 8197 منطقه 2
22840 8411 منطقه 2
26081 9720 منطقه 2
24633 4242 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16024 5750 منطقه 2
22582 8313 منطقه 2
24823 9213 منطقه 2
26296 9799 منطقه 2
29278 10959 منطقه 2
29765 11158 منطقه 2
36382 13756 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16210 8158 منطقه 1
16980 8464 منطقه 1
18486 9011 منطقه 1
20474 9742 منطقه 1
21898 10281 منطقه 1
32184 13839 منطقه 1
24395 4188 منطقه 3
29052 5443 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25262 11467 منطقه 1
25689 9550 منطقه 2
30500 11458 منطقه 2
30807 11572 منطقه 2
16271 2241 منطقه 3
26235 4684 منطقه 3
27197 4932 منطقه 3
31574 6088 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16980 8464 منطقه 1
23826 10959 منطقه 1
24069 11050 منطقه 1
18486 6734 منطقه 2
19499 7147 منطقه 2
22780 8389 منطقه 2
22821 8405 منطقه 2
24299 9008 منطقه 2
27176 10139 منطقه 2
21397 3437 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18259 8927 منطقه 1
25562 9498 منطقه 2
26562 9896 منطقه 2
31362 11784 منطقه 2
31710 11927 منطقه 2
34551 13015 منطقه 2
28433 5265 منطقه 3
30212 5742 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18339 8956 منطقه 1
30554 13255 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
21397 10110 منطقه 1
27142 12100 منطقه 1
32442 12213 منطقه 2
39753 15076 منطقه 2
18452 2733 منطقه 3
36382 7360 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
19396 9325 منطقه 1
42064 17091 منطقه 1
21812 8013 منطقه 2
42749 16252 منطقه 2
49293 11219 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
19807 9482 منطقه 1
21555 10174 منطقه 1
23101 10718 منطقه 1
24088 11057 منطقه 1
26373 11825 منطقه 1
33175 14188 منطقه 1
33516 14309 منطقه 1
20379 7477 منطقه 2
27991 5158 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25609 11582 منطقه 1
20422 7495 منطقه 2
20949 7688 منطقه 2
22963 8464 منطقه 2
24633 9134 منطقه 2
24679 9155 منطقه 2
28569 10689 منطقه 2
26256 4691 منطقه 3
26415 4738 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
21414 10117 منطقه 1
28114 12409 منطقه 1
32389 12193 منطقه 2
35146 13259 منطقه 2
39239 14863 منطقه 2
45529 17331 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
44978 17119 منطقه 2
52202 12085 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
50469 19668 منطقه 1
61098 22805 منطقه 1
59639 14311 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
58351 13943 منطقه 3
62336 15097 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
44978 17119 منطقه 2
52202 12085 منطقه 3