رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11323 4811 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
46351 19503 منطقه 2 ساوه روزانه
58155 24210 منطقه 2 اراك روزانه
59984 24943 منطقه 2 اراك روزانه
38936 12173 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
56805 23680 منطقه 2 شهركرد روزانه
72800 30136 منطقه 2 نجف آباد روزانه
77472 32054 منطقه 2 شهركرد روزانه
13422 3964 منطقه 3 برازجان روزانه
30804 9424 منطقه 3 ميبد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
72846 18124 منطقه 1 تبريز روزانه
61468 25534 منطقه 2 رستم كلا روزانه
69867 28981 منطقه 2 اروميه روزانه
23658 7082 منطقه 3 خوي روزانه
72416 24403 منطقه 3 خوي روزانه
72591 24473 منطقه 3 ماكو روزانه
76400 25876 منطقه 3 اشنويه روزانه
82649 28254 منطقه 3 خوي روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26970 11469 منطقه 2 نوشهر روزانه
33049 14012 منطقه 2 بابل روزانه
56178 23434 منطقه 2 بابل روزانه
60130 24997 منطقه 2 قائم شهر روزانه
62541 25966 منطقه 2 قائم شهر روزانه
77624 26324 منطقه 3 تنكابن روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
47127 12291 منطقه 1 تهران روزانه
53886 13899 منطقه 1 تهران روزانه
54916 14134 منطقه 1 تهران روزانه
27466 11664 منطقه 2 گلپايگان روزانه
49346 20710 منطقه 2 كرج روزانه
52413 21938 منطقه 2 كرج روزانه
54365 22719 منطقه 2 تهران روزانه
40401 12641 منطقه 3 ملارد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31842 8565 منطقه 1 تبريز مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
42322 11144 منطقه 1 شاهين شهر مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
48554 20391 منطقه 2 تهران مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
71688 29692 منطقه 2 كاشان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
65001 21570 منطقه 3 دهاقان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
73707 24886 منطقه 3 فريدونشهر مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
79415 27005 منطقه 3 ماه شهر مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
42092 11095 منطقه 1 شيراز مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز
53841 13887 منطقه 1 شيراز مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
54720 14083 منطقه 1 شيراز مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
56805 14584 منطقه 1 شيراز مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
69325 17382 منطقه 1 اصفهان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز
69780 17475 منطقه 1 شيراز مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز
78671 19394 منطقه 1 شيراز مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز
28896 8805 منطقه 3 قير و كارزين مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
55517 18087 منطقه 3 نورآباد ممسني مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
56554 18446 منطقه 3 كازرون مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32097 13616 منطقه 2 لاهيجان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
65093 27023 منطقه 2 رضوانشهر مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
66316 27541 منطقه 2 رشت مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز
71883 29773 منطقه 2 بندرانزلي مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز
32189 9877 منطقه 3 تالش مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34341 9193 منطقه 1 تهران مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
61058 15566 منطقه 1 مشهد مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز
72148 29886 منطقه 2 سبزوار مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
44855 14184 منطقه 3 الشتر مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
77356 26232 منطقه 3 تربت جام مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز
79359 26980 منطقه 3 كاشمر مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
42626 11211 منطقه 1 تهران مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
55032 14165 منطقه 1 تهران مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
36615 15491 منطقه 2 ساري مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
47457 19968 منطقه 2 كرمان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
56726 23654 منطقه 2 ساري مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
61468 25534 منطقه 2 قم مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
39663 16734 منطقه 2 همدان روزانه
59182 24626 منطقه 2 سنندج روزانه
60597 25183 منطقه 2 همدان روزانه
74919 31003 منطقه 2 شهريار  شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
79992 33087 منطقه 2 نهاوند روزانه
67205 22375 منطقه 3 خوي شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
47344 12341 منطقه 1 مشهد روزانه
54874 14122 منطقه 1 مشهد روزانه
39980 16862 منطقه 2 بيرجند روزانه
45369 19128 منطقه 2 بهشهر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
43702 11472 منطقه 1 تهران روزانه
41156 17363 منطقه 2 تهران روزانه
42987 18136 منطقه 2 نيشابور روزانه
43761 18451 منطقه 2 اراك روزانه
51915 21720 منطقه 2 كرج مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز
59363 24695 منطقه 2 تربت حيدريه مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
41818 11026 منطقه 1 هريس مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
45080 11811 منطقه 1 تبريز مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
49410 12847 منطقه 1 تبريز مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
46551 14798 منطقه 3 آذرشهر مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
64032 21221 منطقه 3 قره‌ضياءالدين مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
65001 21570 منطقه 3 خوي مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
46211 12083 منطقه 1 مشهد مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه
62541 25966 منطقه 2 كاشمر مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه
73603 30450 منطقه 2 قائم شهر مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
43860 18489 منطقه 2 كرمانشاه مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
46211 12083 منطقه 1 مشهد مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه
62541 25966 منطقه 2 كاشمر مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه
73603 30450 منطقه 2 قائم شهر مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
83188 34365 منطقه 2 سيرجان روزانه
83836 34620 منطقه 2 سيرجان روزانه
47593 15171 منطقه 3 جيرفت روزانه
79359 26980 منطقه 3 كازرون روزانه
85492 29340 منطقه 3 شهربابك روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48824 20508 منطقه 2 سنندج روزانه
75940 31433 منطقه 2 كرمانشاه روزانه
69178 23130 منطقه 3 ديواندره روزانه
72846 24569 منطقه 3 مريوان روزانه
74433 25140 منطقه 3 مريوان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
63296 26286 منطقه 2 گرگان روزانه
68394 28385 منطقه 2 آمل روزانه
73030 30219 منطقه 2 لاهيجان شهریه پرداز
49125 15724 منطقه 3 راميان روزانه
54102 17537 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
60463 19902 منطقه 3 اسلام آبادغرب شهریه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
50523 21178 منطقه 2 اروميه روزانه
50719 21259 منطقه 2 اروميه روزانه
49729 15944 منطقه 3 اشنويه روزانه
60508 19924 منطقه 3 نقده روزانه
61248 20190 منطقه 3 ملكان روزانه
62616 20709 منطقه 3 بوكان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
73855 18359 منطقه 1 شيراز روزانه
88953 21599 منطقه 1 شيراز روزانه
49872 15996 منطقه 3 جيرفت روزانه
66750 22193 منطقه 3 گرگان روزانه
78141 26523 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه
91527 31650 منطقه 3 جيرفت روزانه
94615 32796 منطقه 3 عنبرآباد روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
50297 21085 منطقه 2 قم روزانه
55424 23113 منطقه 2 قم روزانه
68657 28489 منطقه 2 قم روزانه
60822 20035 منطقه 3 قم روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
50336 21101 منطقه 2 ميبد مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
83836 34620 منطقه 2 سيرجان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
88362 36476 منطقه 2 كرمان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
93103 38402 منطقه 2 كرمان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
73147 24685 منطقه 3 بافت مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
80362 27381 منطقه 3 شهربابك مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
83717 28681 منطقه 3 بافت مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
65471 16557 منطقه 1 مشهد روزانه
77418 19131 منطقه 1 مشهد روزانه
75419 31215 منطقه 2 نيشابور روزانه
75741 31352 منطقه 2 تهران روزانه
51119 16442 منطقه 3 كاشمر روزانه
75264 25457 منطقه 3 جغتاي روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
58155 24210 منطقه 2 كرمان روزانه
53061 17164 منطقه 3 بافت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
68450 17187 منطقه 1 مشهد روزانه
53961 22558 منطقه 2 بيرجند روزانه
71234 29496 منطقه 2 بيرجند روزانه
67778 22593 منطقه 3 فيض آبادتربت حيدريه روزانه
69032 23077 منطقه 3 بشرويه روزانه
69126 23111 منطقه 3 خواف روزانه
77820 26394 منطقه 3 خواف روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
54406 22732 منطقه 2 قزوين روزانه
60874 25302 منطقه 2 قزوين روزانه
70856 29358 منطقه 2 كرج روزانه
64480 21381 منطقه 3 الوند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
79766 32989 منطقه 2 كرمان روزانه
54916 17864 منطقه 3 زرند روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
76559 31690 منطقه 2 سربيشه مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
85600 35358 منطقه 2 تربت حيدريه مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
55291 17996 منطقه 3 تربت حيدريه مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
75469 25523 منطقه 3 طبس مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
77978 26453 منطقه 3 فردوس مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
86604 29742 منطقه 3 بيرجند مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
93040 32186 منطقه 3 گاليكش مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
69970 17518 منطقه 1 تبريز مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
55563 23176 منطقه 2 سنندج مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
69625 28881 منطقه 2 مراغه مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
72475 24427 منطقه 3 بستان آباد مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
74684 25244 منطقه 3 ميانه مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
56090 23396 منطقه 2 يزد مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
63659 26438 منطقه 2 يزد مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
66256 27518 منطقه 2 اردكان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
78454 32463 منطقه 2 اردكان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
56178 23434 منطقه 2 اراك مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
90623 37382 منطقه 2 سيرجان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
95803 39491 منطقه 2 كرمان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
82273 28100 منطقه 3 قلعه گنج مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
86830 29827 منطقه 3 جيرفت مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
91123 31497 منطقه 3 بافت مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
61098 25386 منطقه 2 زنجان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
65432 21719 منطقه 3 زنجان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
61147 20155 منطقه 3 اميديه مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
63003 26173 منطقه 2 يزد مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
63560 21060 منطقه 3 خرامه مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
71484 24027 منطقه 3 فراشبند مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
63947 16202 منطقه 1 تبريز مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه
86294 29635 منطقه 3 ماسال مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
66862 16857 منطقه 1 اصفهان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
64256 26681 منطقه 2 كاشان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
64441 26757 منطقه 2 بروجرد مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
77248 26185 منطقه 3 الشتر مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
85161 29236 منطقه 3 كوهدشت مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
81055 19899 منطقه 1 مشهد روزانه
76559 31690 منطقه 2 نور روزانه
80481 33290 منطقه 2 ساري روزانه
65001 21570 منطقه 3 آشخانه روزانه
68138 22746 منطقه 3 راز روزانه
72751 24530 منطقه 3 اسفراين روزانه
75987 25716 منطقه 3 مينودشت روزانه
87654 30147 منطقه 3 سلطان آبادسبزوار روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
65236 16500 منطقه 1 مشهد روزانه
77356 26232 منطقه 3 كاشمر روزانه
82763 28301 منطقه 3 بجستان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
65750 27316 منطقه 2 اردبيل روزانه
70587 29252 منطقه 2 اردبيل روزانه
74736 30924 منطقه 2 زنجان روزانه
65327 21685 منطقه 3 خوي روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
75050 31058 منطقه 2 رامهرمز مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه
67675 22558 منطقه 3 شادگان مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه
71333 23967 منطقه 3 ماه شهر مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه
76290 25837 منطقه 3 شوش دانيال مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
68830 28551 منطقه 2 نور مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول
71387 29563 منطقه 2 بابل مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم
85709 35403 منطقه 2 سمنان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
69325 28754 منطقه 2 بابل مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
69379 23210 منطقه 3 تهران مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه
74736 25258 منطقه 3 مشهد مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه
82815 28324 منطقه 3 فريمان مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
76400 31612 منطقه 2 اراك مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه
78289 32390 منطقه 2 لاهيجان مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه
78559 32518 منطقه 2 تهران مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه
71283 23949 منطقه 3 مامونيه / زرنديه مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
72931 30181 منطقه 2 كرمانشاه مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه
73260 24727 منطقه 3 انديمشك مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه
125417 45064 منطقه 3 دهدشت مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
74859 30977 منطقه 2 كرمانشاه مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
74986 31033 منطقه 2 كرج مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
73260 24727 منطقه 3 گيلانغرب مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
94615 22812 منطقه 1 مشهد  شهريه پرداز
80841 33441 منطقه 2 بيرجند  روزانه
91357 37671 منطقه 2 سلطان آبادسبزوار  شهريه پرداز
108775 44641 منطقه 2 زاهدان  روزانه
73560 24835 منطقه 3 بم  شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
76650 31729 منطقه 2 آباده مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
77418 26256 منطقه 3 بندر کنگ و چارک مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
80654 33359 منطقه 2 كرمان مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
85492 29340 منطقه 3 بافت مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
95403 33109 منطقه 3 زابل مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
108000 38028 منطقه 3 جيرفت مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
97168 33792 منطقه 3 سيب سوران و مهرستان  محروم-بومي سيستان وبلوچستان
106997 37655 منطقه 3 تهران مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه