رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
720 439 منطقه 1
847 509 منطقه 1
1008 604 منطقه 1
1080 652 منطقه 1
1093 660 منطقه 1
1337 805 منطقه 1
1450 867 منطقه 1
406 140 منطقه 2
678 235 منطقه 2
738 257 منطقه 2
903 311 منطقه 2
962 338 منطقه 2
1165 403 منطقه 2
1189 415 منطقه 2
1516 525 منطقه 2
1607 545 منطقه 2
1722 575 منطقه 2
1727 577 منطقه 2
1858 618 منطقه 2
1958 647 منطقه 2
988 52 منطقه 3
1052 55 منطقه 3
1330 69 منطقه 3
1435 81 منطقه 3
2307 150 منطقه 3
2369 155 منطقه 3
3739 282 منطقه 3
3857 291 منطقه 3
3971 304 منطقه 3
4341 344 منطقه 3
4463 354 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4660 2731 منطقه 1
6339 2162 منطقه 2
6389 2176 منطقه 2
8484 2942 منطقه 2
28382 10614 منطقه 2
20731 3277 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1535 918 منطقه 1
1654 998 منطقه 1
1883 1146 منطقه 1
1997 1214 منطقه 1
2065 1252 منطقه 1
1127 387 منطقه 2
1236 437 منطقه 2
2187 723 منطقه 2
2221 733 منطقه 2
2391 793 منطقه 2
2509 827 منطقه 2
2548 837 منطقه 2
2710 891 منطقه 2
2715 892 منطقه 2
2840 932 منطقه 2
2915 963 منطقه 2
2937 976 منطقه 2
3005 997 منطقه 2
3190 1059 منطقه 2
3320 1101 منطقه 2
3507 1160 منطقه 2
4921 412 منطقه 3
4998 420 منطقه 3
5085 429 منطقه 3
5558 476 منطقه 3
5740 502 منطقه 3
6084 536 منطقه 3
6185 546 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1516 906 منطقه 1
1538 920 منطقه 1
2710 1630 منطقه 1
2226 735 منطقه 2
3144 1042 منطقه 2
3578 1187 منطقه 2
3686 1229 منطقه 2
3718 1241 منطقه 2
3866 1287 منطقه 2
3919 1305 منطقه 2
3924 1307 منطقه 2
6638 599 منطقه 3
7002 650 منطقه 3
7113 662 منطقه 3
7557 713 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3154 1884 منطقه 1
3320 1979 منطقه 1
3493 2079 منطقه 1
3874 2291 منطقه 1
4016 2377 منطقه 1
3758 1247 منطقه 2
4616 1538 منطقه 2
5032 1675 منطقه 2
5068 1688 منطقه 2
5207 1741 منطقه 2
5319 1786 منطقه 2
7596 720 منطقه 3
7746 736 منطقه 3
8319 816 منطقه 3
8858 887 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3371 2005 منطقه 1
5705 3280 منطقه 1
8679 4811 منطقه 1
5172 1727 منطقه 2
6931 2385 منطقه 2
7327 2528 منطقه 2
7648 2653 منطقه 2
8078 2809 منطقه 2
13510 1704 منطقه 3
13729 1751 منطقه 3
15298 2047 منطقه 3
16129 2207 منطقه 3
16458 2288 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4838 2822 منطقه 1
6935 3911 منطقه 1
9475 5199 منطقه 1
10114 5523 منطقه 1
10948 5876 منطقه 1
11608 6174 منطقه 1
12302 6509 منطقه 1
14171 5036 منطقه 2
14578 5190 منطقه 2
17178 6208 منطقه 2
24159 8951 منطقه 2
18583 2768 منطقه 3
18686 2786 منطقه 3
20852 3303 منطقه 3
21270 3406 منطقه 3
22637 3755 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4983 2905 منطقه 1
5428 3145 منطقه 1
10838 5828 منطقه 1
9095 3158 منطقه 2
10022 1061 منطقه 3
13441 1688 منطقه 3
15716 2123 منطقه 3
16435 2283 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5062 2951 منطقه 1
5483 3172 منطقه 1
5523 3192 منطقه 1
9243 3211 منطقه 2
10138 3527 منطقه 2
10239 3564 منطقه 2
11535 4069 منطقه 2
26842 4849 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10180 5549 منطقه 1
10596 5733 منطقه 1
16238 2232 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13287 6917 منطقه 1
13811 7148 منطقه 1
15230 7756 منطقه 1
15362 7820 منطقه 1
17774 8750 منطقه 1
20047 9575 منطقه 1
5804 1966 منطقه 2
8261 2871 منطقه 2
17113 6178 منطقه 2
18583 6776 منطقه 2
18656 6814 منطقه 2
20788 7642 منطقه 2
13166 1636 منطقه 3
18670 2783 منطقه 3
21249 3401 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17148 8516 منطقه 1
21167 10021 منطقه 1
30325 13163 منطقه 1
10314 3594 منطقه 2
25976 9678 منطقه 2
33060 12464 منطقه 2
33650 12674 منطقه 2
34471 12978 منطقه 2
35167 13267 منطقه 2
39556 14987 منطقه 2
42552 16172 منطقه 2
53909 20625 منطقه 2
32410 6290 منطقه 3
39883 8362 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر
30823 13352 منطقه 1 تبريز
32503 13955 منطقه 1 تبريز
40634 16639 منطقه 1 تبريز
43578 17579 منطقه 1 تبريز
45925 18272 منطقه 1 اهر
47316 18688 منطقه 1 تبريز
38165 14443 منطقه 2 قزوين
41843 15898 منطقه 2 اروميه
47708 18172 منطقه 2 تهران
50372 19184 منطقه 2 بابل
11366 1301 منطقه 3 شهرك سهند
23876 4061 منطقه 3 رباط كريم
33734 6652 منطقه 3 شبستر
36881 7502 منطقه 3 سلماس
39214 8180 منطقه 3 آذرشهر
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
27377 4983 منطقه 3
42174 9023 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17509 8658 منطقه 1
26987 12041 منطقه 1
12637 4447 منطقه 2
15349 5480 منطقه 2
15705 5616 منطقه 2
16518 5937 منطقه 2
16784 6047 منطقه 2
17212 6224 منطقه 2
17385 6288 منطقه 2
18322 6665 منطقه 2
18567 6769 منطقه 2
22730 8372 منطقه 2
25447 9452 منطقه 2
25689 9550 منطقه 2
26758 9974 منطقه 2
27029 10079 منطقه 2
27719 10362 منطقه 2
28201 10548 منطقه 2
30609 11503 منطقه 2
31978 12035 منطقه 2
33963 12780 منطقه 2
34050 12811 منطقه 2
34740 13097 منطقه 2
36218 13693 منطقه 2
36881 13959 منطقه 2
16694 2342 منطقه 3
18642 2779 منطقه 3
21779 3531 منطقه 3
23375 3935 منطقه 3
25845 4578 منطقه 3
27667 5072 منطقه 3
41431 8801 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12725 6689 منطقه 1
16483 8268 منطقه 1
17743 8742 منطقه 1
29404 12854 منطقه 1
37130 15491 منطقه 1
25998 9687 منطقه 2
28296 10580 منطقه 2
31080 11679 منطقه 2
38374 14523 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13002 6801 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16948 8450 منطقه 1
17806 8761 منطقه 1
13488 4789 منطقه 2
20396 7484 منطقه 2
21457 7876 منطقه 2
16773 2352 منطقه 3
19835 3068 منطقه 3
24267 4146 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16948 8450 منطقه 1
17806 8761 منطقه 1
13488 4789 منطقه 2
20396 7484 منطقه 2
21457 7876 منطقه 2
16773 2352 منطقه 3
19835 3068 منطقه 3
24267 4146 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36772 15387 منطقه 1
14811 1952 منطقه 3
24364 4179 منطقه 3
25651 4519 منطقه 3
39556 8269 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36166 15201 منطقه 1
15210 5435 منطقه 2
27991 10469 منطقه 2
35034 13211 منطقه 2
36382 13756 منطقه 2
37396 14164 منطقه 2
41745 15853 منطقه 2
42979 16328 منطقه 2
43403 16476 منطقه 2
44270 16834 منطقه 2
44735 17021 منطقه 2
25760 4553 منطقه 3
26666 4806 منطقه 3
32389 6283 منطقه 3
33939 6714 منطقه 3
39660 8295 منطقه 3
40512 8544 منطقه 3
43913 9561 منطقه 3
45638 10094 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
31614 13632 منطقه 1
16059 5764 منطقه 2
20893 7672 منطقه 2
25362 9418 منطقه 2
25651 9534 منطقه 2
30325 11393 منطقه 2
22983 3843 منطقه 3
27601 5056 منطقه 3
36448 7380 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
61415 22905 منطقه 1
62305 23187 منطقه 1
55113 21101 منطقه 2
56892 21810 منطقه 2
59877 23056 منطقه 2
72801 28185 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
66018 24259 منطقه 1
72437 26152 منطقه 1
78173 27862 منطقه 1
83236 29282 منطقه 1
67653 16770 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
104252 41053 منطقه 2
76548 19532 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
65667 16164 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
21982 10308 منطقه 1
36429 15276 منطقه 1
17594 6378 منطقه 2
18556 6766 منطقه 2
28327 10594 منطقه 2
36567 13843 منطقه 2
31841 6144 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
20033 7353 منطقه 2
20619 7577 منطقه 2
25089 9322 منطقه 2
32262 12140 منطقه 2
33450 12604 منطقه 2
27530 5032 منطقه 3
32768 6378 منطقه 3
33881 6698 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
33685 14369 منطقه 1
20082 7369 منطقه 2
34099 12832 منطقه 2
36658 13879 منطقه 2
39579 14998 منطقه 2
31015 5946 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
20474 9742 منطقه 1
32788 12354 منطقه 2
38692 8039 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36263 13712 منطقه 2
38046 14400 منطقه 2
22742 3778 منطقه 3
32239 6247 منطقه 3
33604 6607 منطقه 3
37159 7575 منطقه 3
37396 7642 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
24907 11341 منطقه 1
25283 11473 منطقه 1
26601 11903 منطقه 1
28834 12660 منطقه 1
30554 13255 منطقه 1
34187 14547 منطقه 1
29157 10911 منطقه 2
30303 11383 منطقه 2
29385 5535 منطقه 3
30842 5898 منطقه 3
33627 6615 منطقه 3
76905 19632 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25760 11626 منطقه 1
35809 15078 منطقه 1
42599 9153 منطقه 3
44502 9735 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26136 9742 منطقه 2
63424 24468 منطقه 2
73312 18518 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28277 10572 منطقه 2
29553 11079 منطقه 2
33627 12667 منطقه 2
41767 15863 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
29744 12975 منطقه 1
27080 10099 منطقه 2
33604 12660 منطقه 2
34813 13126 منطقه 2
35787 13510 منطقه 2
37931 14362 منطقه 2
38909 14728 منطقه 2
33939 6714 منطقه 3
35003 6999 منطقه 3
35458 7109 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26492 9863 منطقه 2
36857 13950 منطقه 2
30930 5918 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
32102 12082 منطقه 2
42174 16027 منطقه 2
48314 18409 منطقه 2
48762 18586 منطقه 2
51750 19725 منطقه 2
34122 6764 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28327 10594 منطقه 2
67827 26216 منطقه 2
67827 26216 منطقه 2
80690 31304 منطقه 2
34740 6918 منطقه 3
50887 11697 منطقه 3
70299 17601 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
29404 12854 منطقه 1
36971 15445 منطقه 1
35146 13259 منطقه 2
52442 20029 منطقه 2
54283 20770 منطقه 2
55698 21331 منطقه 2
68017 26287 منطقه 2
44978 9885 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
53728 20547 منطقه 2
29852 5652 منطقه 3
30752 5875 منطقه 3
50634 11628 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
54317 20780 منطقه 2
34551 6873 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
63557 23525 منطقه 1
73099 26355 منطقه 1
74143 26652 منطقه 1
38102 14417 منطقه 2
78173 20015 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
46287 18381 منطقه 1
39402 8231 منطقه 3
46658 10406 منطقه 3
61268 14788 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
40192 15260 منطقه 2
40273 15288 منطقه 2
41044 15586 منطقه 2
44756 17028 منطقه 2
41660 8864 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
56346 21423 منطقه 1
45188 17209 منطقه 2
57872 22218 منطقه 2
58409 22450 منطقه 2
68820 26586 منطقه 2
45583 10078 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
45638 17373 منطقه 2
49269 18788 منطقه 2
50341 19173 منطقه 2
51721 19713 منطقه 2
54390 20812 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
45984 18290 منطقه 1
58171 21936 منطقه 1
62205 23162 منطقه 1
52279 19962 منطقه 2
68882 26608 منطقه 2
54635 12826 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
55018 21017 منطقه 1
50661 19295 منطقه 2
55931 21411 منطقه 2
46806 10448 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
59535 22346 منطقه 1
57965 22256 منطقه 2
59352 22830 منطقه 2
49409 11258 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
53603 20492 منطقه 2
60145 23171 منطقه 2
50275 11516 منطقه 3
60359 14537 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
52965 12322 منطقه 3
64174 15693 منطقه 3