مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4083 2414 منطقه 1
6550 3719 منطقه 1
6743 3814 منطقه 1
6305 2152 منطقه 2
7693 2672 منطقه 2
8398 2913 منطقه 2
9362 3258 منطقه 2
13950 4953 منطقه 2
15455 2076 منطقه 3
19441 2965 منطقه 3
19906 3080 منطقه 3

مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6403 3650 منطقه 1
7980 4429 منطقه 1
8794 4863 منطقه 1
12881 4543 منطقه 2
13166 4659 منطقه 2
14422 5123 منطقه 2
15050 5371 منطقه 2
16518 5937 منطقه 2
11905 1392 منطقه 3
16715 2345 منطقه 3
16989 2406 منطقه 3
19483 2977 منطقه 3
19906 3080 منطقه 3

مهندسی معدن امام خمینی قزوین روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17585 8681 منطقه 1
23391 8638 منطقه 2

مهندسی معدن صنعتی اصفهان روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
24759 11299 منطقه 1
26185 11763 منطقه 1
26278 11792 منطقه 1
21010 7708 منطقه 2
22051 8106 منطقه 2
31015 11652 منطقه 2
31221 11738 منطقه 2
29073 5450 منطقه 3
31098 5969 منطقه 3
34925 6977 منطقه 3

مهندسی معدن صنعتی شاهرود روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22680 10567 منطقه 1
24614 11249 منطقه 1
63166 24353 منطقه 2
78649 30486 منطقه 2
54356 12742 منطقه 3
65179 16017 منطقه 3

رتبه قبولی مهندسی معدن یزد روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
45638 18171 منطقه 1
50310 19163 منطقه 2
53999 20660 منطقه 2
54894 21007 منطقه 2
60865 23465 منطقه 2
28382 5254 منطقه 3
51070 11752 منطقه 3
60865 14678 منطقه 3

رتبه قبولی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
79199 28169 منطقه 1
86339 30186 منطقه 1
55429 21234 منطقه 2
79351 30751 منطقه 2
79870 30969 منطقه 2
80177 31095 منطقه 2
84332 32770 منطقه 2
45555 10069 منطقه 3

رتبه قبولی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
46131 18338 منطقه 1 روزانه
48860 19145 منطقه 1 روزانه
58381 21990 منطقه 1 شبانه
65144 23998 منطقه 1 شبانه
67131 24595 منطقه 1 شبانه
53025 12341 منطقه 3 روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48510 19046 منطقه 1 تبريز مهندسي معدن|دانشگاه اروميه | روزانه
69637 17397 منطقه 3 آذرشهر مهندسي معدن|دانشگاه اروميه | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
51815 19753 منطقه 2 آران و بيدگل مهندسي معدن|دانشگاه کاشان | روزانه
55169 21122 منطقه 2 قم مهندسي معدن|دانشگاه کاشان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
69963 17496 منطقه 3 راور مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه
74638 18941 منطقه 3 كشكوئيه رفسنجان مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه
78474 20107 منطقه 3 بافت مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
47260 18666 منطقه 1 تهران مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه
66295 25594 منطقه 2 زنجان مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37491 14204 منطقه 2 كرمان مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
75298 19138 منطقه 3 مياندوآب مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
70800 27372 منطقه 2 سنندج مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
78737 30525 منطقه 2 سنندج مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
83032 32255 منطقه 2 سنندج مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
91042 35547 منطقه 2 سنندج مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
93641 36630 منطقه 2 همدان مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
89677 34951 منطقه 2 سيرجان مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
79462 28236 منطقه 1 مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه
42946 9276 منطقه 3 مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه