رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
137 92 منطقه 1
279 177 منطقه 1
318 199 منطقه 1
917 550 منطقه 1
980 587 منطقه 1
1014 607 منطقه 1
1144 692 منطقه 1
1154 698 منطقه 1
1174 707 منطقه 1
1276 764 منطقه 1
1348 813 منطقه 1
259 84 منطقه 2
277 89 منطقه 2
597 201 منطقه 2
668 230 منطقه 2
717 243 منطقه 2
790 280 منطقه 2
1059 368 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
231 144 منطقه 1
1004 600 منطقه 1
1667 1009 منطقه 1
1780 1078 منطقه 1
1864 1134 منطقه 1
1902 1158 منطقه 1
2221 1345 منطقه 1
2339 1412 منطقه 1
2564 1545 منطقه 1
1738 581 منطقه 2
1843 615 منطقه 2
2119 701 منطقه 2
2231 738 منطقه 2
3518 1166 منطقه 2
3769 1250 منطقه 2
3828 1273 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4727 2763 منطقه 1
6501 3695 منطقه 1
8212 4556 منطقه 1
9211 5068 منطقه 1
9225 5076 منطقه 1
9289 5105 منطقه 1
1343 464 منطقه 2
5645 1903 منطقه 2
6484 2215 منطقه 2
6670 2283 منطقه 2
6850 2351 منطقه 2
8997 909 منطقه 3
13219 1643 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5127 2989 منطقه 1
1990 660 منطقه 2
5629 1898 منطقه 2
6382 2175 منطقه 2
7639 2647 منطقه 2
13638 4834 منطقه 2
5977 521 منطقه 3
12078 1430 منطقه 3
12592 1537 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2582 1557 منطقه 1
2834 1705 منطقه 1
2933 1751 منطقه 1
2459 810 منطقه 2
2488 820 منطقه 2
2624 861 منطقه 2
2647 870 منطقه 2
2802 921 منطقه 2
4666 1556 منطقه 2
5217 1746 منطقه 2
2422 161 منطقه 3
11239 1278 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2602 1571 منطقه 1
3556 2112 منطقه 1
4679 2741 منطقه 1
3960 1318 منطقه 2
5657 494 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2665 1603 منطقه 1
3045 1818 منطقه 1
3064 1830 منطقه 1
3113 1862 منطقه 1
3689 2183 منطقه 1
4426 2607 منطقه 1
2878 947 منطقه 2
3586 1190 منطقه 2
3954 1317 منطقه 2
4567 1518 منطقه 2
5382 1811 منطقه 2
12403 4357 منطقه 2
3681 276 منطقه 3
12533 1522 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3440 2047 منطقه 1
11690 6214 منطقه 1
13137 6862 منطقه 1
9577 3340 منطقه 2
10567 3696 منطقه 2
11078 3891 منطقه 2
12119 4265 منطقه 2
13110 4638 منطقه 2
13579 4812 منطقه 2
12250 1468 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8885 4912 منطقه 1
11758 6245 منطقه 1
12556 6611 منطقه 1
14028 7232 منطقه 1
3906 1300 منطقه 2
6393 2177 منطقه 2
6868 2358 منطقه 2
11661 4105 منطقه 2
12010 4235 منطقه 2
12457 4378 منطقه 2
12499 4399 منطقه 2
12603 4435 منطقه 2
18100 2657 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4038 2388 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5786 3326 منطقه 1
6185 3533 منطقه 1
6612 3751 منطقه 1
6868 3880 منطقه 1
4083 1353 منطقه 2
5823 509 منطقه 3
21701 3511 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6287 3585 منطقه 1
4637 1545 منطقه 2
4674 1559 منطقه 2
5172 1727 منطقه 2
8900 3092 منطقه 2
12870 4538 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5564 3212 منطقه 1
6203 3545 منطقه 1
8021 4452 منطقه 1
8116 4501 منطقه 1
7484 2594 منطقه 2
9927 1042 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6572 3729 منطقه 1
20057 9580 منطقه 1
33774 12709 منطقه 2
34813 13126 منطقه 2
38586 14607 منطقه 2
44600 16964 منطقه 2
44756 17028 منطقه 2
18206 2681 منطقه 3
35379 7091 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6629 3762 منطقه 1
6887 2366 منطقه 2
7205 2486 منطقه 2
7828 2718 منطقه 2
8085 2812 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7073 3979 منطقه 1
7659 4274 منطقه 1
8029 4457 منطقه 1
8461 4694 منطقه 1
8728 3027 منطقه 2
12656 4454 منطقه 2
14494 5153 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15495 7885 منطقه 1
7401 2556 منطقه 2
9102 3161 منطقه 2
9234 3208 منطقه 2
9972 3475 منطقه 2
10804 3783 منطقه 2
11772 4151 منطقه 2
16210 5827 منطقه 2
17999 6541 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8001 4438 منطقه 1
13895 7180 منطقه 1
15135 7710 منطقه 1
17964 8814 منطقه 1
18009 8832 منطقه 1
19415 9334 منطقه 1
19997 9555 منطقه 1
31997 13770 منطقه 1
14387 5110 منطقه 2
22717 3772 منطقه 3
47678 10725 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7461 4177 منطقه 1
17530 8664 منطقه 1
11215 3949 منطقه 2
18083 6574 منطقه 2
18193 6615 منطقه 2
21270 7801 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8647 4796 منطقه 1
11249 6010 منطقه 1
15541 7906 منطقه 1
8403 2915 منطقه 2
18583 6776 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10357 5628 منطقه 1
27621 12243 منطقه 1
32573 12265 منطقه 2
38473 7968 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10838 3800 منطقه 2
13157 4655 منطقه 2
14078 5000 منطقه 2
14171 5036 منطقه 2
15381 5491 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12585 6621 منطقه 1
14640 7500 منطقه 1
23148 8536 منطقه 2
24965 9274 منطقه 2
22223 3654 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25788 11635 منطقه 1
13322 4720 منطقه 2
19283 7070 منطقه 2
25315 9405 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17942 8805 منطقه 1
13874 4922 منطقه 2
14718 5240 منطقه 2
19768 7247 منطقه 2
21469 7881 منطقه 2
23279 8588 منطقه 2
23501 8684 منطقه 2
29744 11150 منطقه 2
41466 15745 منطقه 2
41767 15863 منطقه 2
42338 16084 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14171 7297 منطقه 1
14607 7479 منطقه 1
22821 8405 منطقه 2
53411 20413 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14237 7326 منطقه 1
15489 5526 منطقه 2
16857 6072 منطقه 2
19283 7070 منطقه 2
22150 8150 منطقه 2
22705 8361 منطقه 2
28640 5330 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14422 7404 منطقه 1
14455 7418 منطقه 1
15158 7720 منطقه 1
17841 8771 منطقه 1
22613 10542 منطقه 1
24315 4161 منطقه 3
27515 5026 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15406 5499 منطقه 2
15877 5686 منطقه 2
16262 5842 منطقه 2
17023 6134 منطقه 2
17042 6144 منطقه 2
17964 6530 منطقه 2
18979 6944 منطقه 2
22680 8349 منطقه 2
22717 8366 منطقه 2
23391 8638 منطقه 2
23568 8710 منطقه 2
29518 11062 منطقه 2
24559 4226 منطقه 3
27095 4908 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18028 8837 منطقه 1
15768 5639 منطقه 2
20589 7566 منطقه 2
21920 8063 منطقه 2
22549 8297 منطقه 2
24409 9049 منطقه 2
27929 5145 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
39504 16280 منطقه 1
27601 10309 منطقه 2
31460 11823 منطقه 2
39905 15137 منطقه 2
16869 2377 منطقه 3
25998 4612 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
19566 9397 منطقه 1
26888 10019 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23311 8603 منطقه 2
26205 9764 منطقه 2
28433 10639 منطقه 2
29875 11196 منطقه 2
30417 11428 منطقه 2
31820 11981 منطقه 2
36315 13730 منطقه 2
36382 13756 منطقه 2
38102 14417 منطقه 2
23345 3930 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26136 9742 منطقه 2
23876 4061 منطقه 3
27857 5130 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
24219 11108 منطقه 1
53374 20396 منطقه 2
51428 11865 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
24577 11234 منطقه 1
79538 30824 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
27113 12091 منطقه 1
46131 17560 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
32322 12166 منطقه 2
28623 5324 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
30694 11535 منطقه 2
36548 13833 منطقه 2
36748 13911 منطقه 2
37422 14174 منطقه 2
33133 6469 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
33558 12643 منطقه 2
41598 15801 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36166 15201 منطقه 1
40850 16703 منطقه 1
41660 16971 منطقه 1
46316 17630 منطقه 2
46866 17832 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
44782 17919 منطقه 1
47260 18666 منطقه 1
58268 22391 منطقه 2
62336 24044 منطقه 2
67869 26236 منطقه 2
37643 7710 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
58660 22545 منطقه 2
74246 28735 منطقه 2
82762 32135 منطقه 2
90926 23973 منطقه 3