رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
984 589 منطقه 1
1219 726 منطقه 1
1575 947 منطقه 1
1632 983 منطقه 1
1673 1014 منطقه 1
1809 1097 منطقه 1
1856 1128 منطقه 1
1948 1187 منطقه 1
1970 1198 منطقه 1
2003 1219 منطقه 1
2081 1261 منطقه 1
2111 1281 منطقه 1
2192 1326 منطقه 1
2207 1336 منطقه 1
2348 1419 منطقه 1
2407 1456 منطقه 1
2467 1485 منطقه 1
2267 749 منطقه 2
2725 896 منطقه 2
2873 944 منطقه 2
3193 1061 منطقه 2
3789 1257 منطقه 2
3814 1266 منطقه 2
3861 1285 منطقه 2
3887 1295 منطقه 2
3919 1305 منطقه 2
3926 1308 منطقه 2
4038 1339 منطقه 2
4390 1456 منطقه 2
4695 1564 منطقه 2
4695 1564 منطقه 2
4062 313 منطقه 3
8001 776 منطقه 3
8461 836 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2754 1652 منطقه 1
3644 2158 منطقه 1
3651 2160 منطقه 1
3803 2257 منطقه 1
3983 2357 منطقه 1
2843 933 منطقه 2
4480 1483 منطقه 2
4977 1657 منطقه 2
6146 2092 منطقه 2
6266 2137 منطقه 2
13056 1611 منطقه 3
13560 1717 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2985 1782 منطقه 1
3887 2299 منطقه 1
3895 2304 منطقه 1
3113 1029 منطقه 2
3807 1263 منطقه 2
3814 1266 منطقه 2
4827 1610 منطقه 2
4916 1640 منطقه 2
5110 1702 منطقه 2
5160 1722 منطقه 2
5197 1736 منطقه 2
5558 1872 منطقه 2
5836 1979 منطقه 2
9577 989 منطقه 3
10748 1193 منطقه 3
11784 1371 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7409 4154 منطقه 1
10099 5514 منطقه 1
3870 1290 منطقه 2
6209 2114 منطقه 2
9533 3326 منطقه 2
12965 4584 منطقه 2
15839 5673 منطقه 2
16934 6098 منطقه 2
20552 7550 منطقه 2
22901 8439 منطقه 2
12290 1475 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4097 2423 منطقه 1
4631 2717 منطقه 1
4695 2750 منطقه 1
4814 2811 منطقه 1
5022 2927 منطقه 1
5780 3321 منطقه 1
5657 1909 منطقه 2
6359 2165 منطقه 2
6791 2332 منطقه 2
6875 2361 منطقه 2
7053 2432 منطقه 2
7082 2443 منطقه 2
7418 2563 منطقه 2
7908 2749 منطقه 2
8078 2809 منطقه 2
8319 2890 منطقه 2
8344 2898 منطقه 2
8679 3009 منطقه 2
13536 1710 منطقه 3
16047 2189 منطقه 3
20008 3105 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4458 2624 منطقه 1
4838 2822 منطقه 1
5045 2938 منطقه 1
5828 3342 منطقه 1
6819 2344 منطقه 2
8709 3019 منطقه 2
9354 3254 منطقه 2
9839 3424 منطقه 2
15855 2151 منطقه 3
18839 2825 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4463 2628 منطقه 1
5256 3056 منطقه 1
8709 3019 منطقه 2
9073 3151 منطقه 2
15736 2127 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5795 3330 منطقه 1
8900 3092 منطقه 2
9307 3238 منطقه 2
22456 3708 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6514 3701 منطقه 1
6679 3787 منطقه 1
6875 3884 منطقه 1
12931 4569 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7583 4235 منطقه 1
9775 5352 منطقه 1
10419 5654 منطقه 1
11436 6090 منطقه 1
11636 6189 منطقه 1
12931 6772 منطقه 1
13476 6997 منطقه 1
7583 2630 منطقه 2
8344 2898 منطقه 2
10666 3736 منطقه 2
13027 4609 منطقه 2
14182 5042 منطقه 2
8078 787 منطقه 3
11091 1252 منطقه 3
20285 3170 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11942 6326 منطقه 1
12316 6516 منطقه 1
15463 7870 منطقه 1
15560 7915 منطقه 1
15629 7945 منطقه 1
15637 7948 منطقه 1
16847 8410 منطقه 1
6733 2309 منطقه 2
18583 6776 منطقه 2
20136 7393 منطقه 2
20959 7690 منطقه 2
22780 8389 منطقه 2
22840 3807 منطقه 3
25236 4404 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8078 4482 منطقه 1
15190 7733 منطقه 1
15657 7956 منطقه 1
16015 8085 منطقه 1
20082 9593 منطقه 1
20573 9780 منطقه 1
27700 12268 منطقه 1
28623 12590 منطقه 1
33580 14330 منطقه 1
36027 15142 منطقه 1
56346 13333 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11582 6161 منطقه 1
12036 6376 منطقه 1
12713 6684 منطقه 1
13103 6845 منطقه 1
13420 6977 منطقه 1
13322 1670 منطقه 3
20662 3253 منطقه 3
21182 3383 منطقه 3
27544 5036 منطقه 3
27757 5097 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14840 7590 منطقه 1
12270 4305 منطقه 2
17124 6183 منطقه 2
20541 3226 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
34362 14602 منطقه 1
13950 4953 منطقه 2
36027 13624 منطقه 2
44381 16886 منطقه 2
48314 18409 منطقه 2
48510 18477 منطقه 2
52965 20227 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
19850 9502 منطقه 1
23909 8849 منطقه 2
28656 10720 منطقه 2
32550 12257 منطقه 2
36191 13684 منطقه 2
38133 14430 منطقه 2
39112 14811 منطقه 2
39637 15024 منطقه 2
41817 15884 منطقه 2
48915 18644 منطقه 2
48959 18663 منطقه 2
54221 20745 منطقه 2
38473 7968 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
21715 10228 منطقه 1
48860 19145 منطقه 1
74859 19013 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
35379 14939 منطقه 1
37342 15570 منطقه 1
21842 8029 منطقه 2
24048 8902 منطقه 2
26314 9808 منطقه 2
30752 11557 منطقه 2
38165 14443 منطقه 2
44622 16973 منطقه 2
49225 18770 منطقه 2
54191 12683 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23161 10738 منطقه 1
31737 13669 منطقه 1
38395 14533 منطقه 2
38635 14629 منطقه 2
40937 15540 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
38208 15864 منطقه 1
38445 15936 منطقه 1
42209 17136 منطقه 1
25529 9486 منطقه 2
26185 9757 منطقه 2
31438 11814 منطقه 2
37536 14220 منطقه 2
37878 14340 منطقه 2
38421 14544 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26741 11951 منطقه 1
32666 14002 منطقه 1
31362 11784 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26906 12014 منطقه 1
54669 20912 منطقه 1
52232 19941 منطقه 2
56605 21693 منطقه 2
58841 22614 منطقه 2
59909 23069 منطقه 2
64206 24780 منطقه 2
58568 14006 منطقه 3
60179 14473 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
27777 12293 منطقه 1
29642 12947 منطقه 1
39159 16163 منطقه 1
50469 11576 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28723 12621 منطقه 1
31614 13632 منطقه 1
48205 18960 منطقه 1
49680 19393 منطقه 1
40773 15470 منطقه 2
53152 20306 منطقه 2
37751 7747 منطقه 3
43605 9463 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
57395 21724 منطقه 1
67976 24828 منطقه 1
30325 11393 منطقه 2
45482 17313 منطقه 2
48090 18323 منطقه 2
48810 18606 منطقه 2
54356 20797 منطقه 2
56605 21693 منطقه 2
62242 24009 منطقه 2
70401 27208 منطقه 2
71310 27589 منطقه 2
35662 7166 منطقه 3
49176 11183 منطقه 3
69104 17234 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
30609 13274 منطقه 1
42313 17173 منطقه 1
44676 17895 منطقه 1
44897 17952 منطقه 1
47739 18810 منطقه 1
49770 19427 منطقه 1
54390 20826 منطقه 1
35402 7096 منطقه 3
43632 9470 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36772 7468 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
53117 20458 منطقه 1 اصفهان مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه
44456 16911 منطقه 2 يزد مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه
49535 18887 منطقه 2 يزد مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه
59810 23023 منطقه 2 شاهين شهر مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
33230 14208 منطقه 1
41347 16864 منطقه 1
42836 17324 منطقه 1
49804 18975 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
39214 16182 منطقه 1
41073 16773 منطقه 1
42805 17314 منطقه 1
43287 17478 منطقه 1
43464 17533 منطقه 1
39376 14918 منطقه 2
44480 16919 منطقه 2
61379 14826 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
37668 15681 منطقه 1
43887 17669 منطقه 1
47924 18877 منطقه 1
49921 19478 منطقه 1
55895 13206 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
45188 17209 منطقه 2
45925 17477 منطقه 2
50436 19213 منطقه 2
51128 19491 منطقه 2
64785 25002 منطقه 2
51689 11938 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
58983 22177 منطقه 1
67190 24612 منطقه 1
51309 11828 منطقه 3
57905 13808 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
53309 20369 منطقه 2
62730 24204 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
60478 22608 منطقه 1
87964 30643 منطقه 1
86976 22739 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
63621 23546 منطقه 1
71245 27556 منطقه 2
68784 17140 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
69104 26705 منطقه 2
80973 31426 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
69637 26919 منطقه 2
70566 17678 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
71201 27535 منطقه 2
87629 22966 منطقه 3
96806 25725 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
72045 26036 منطقه 1
77991 30238 منطقه 2
74177 18805 منطقه 3
89762 23646 منطقه 3