رتبه قبولی رشته نساجی دانشگاه امیرکبیر -روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5207 3026 منطقه 1
5382 3122 منطقه 1
5673 3259 منطقه 1
5853 3355 منطقه 1
7777 4338 منطقه 1
8001 4438 منطقه 1
8495 4711 منطقه 1
8148 2836 منطقه 2
8551 2961 منطقه 2
10828 3795 منطقه 2
11008 3869 منطقه 2
11284 3974 منطقه 2
12469 4382 منطقه 2
12544 4412 منطقه 2
13195 4676 منطقه 2
13345 4733 منطقه 2
16428 5905 منطقه 2
16575 5959 منطقه 2
23584 3984 منطقه 3
23909 4071 منطقه 3

رتبه قبولی رشته نساجی صنعتی اصفهان-روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11966 6339 منطقه 1
15219 7751 منطقه 1
17103 8507 منطقه 1
24633 11258 منطقه 1
25216 11450 منطقه 1
33328 14235 منطقه 1
17873 6494 منطقه 2
20221 7422 منطقه 2
21054 7722 منطقه 2
25055 9309 منطقه 2
27700 10355 منطقه 2
28550 10680 منطقه 2
32102 12082 منطقه 2
52563 12201 منطقه 3
54390 12753 منطقه 3

رتبه قبولی رشته نساجی یزد روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
38395 15923 منطقه 1
35187 13274 منطقه 2
43578 16543 منطقه 2
45385 17277 منطقه 2
50372 19184 منطقه 2
51948 19808 منطقه 2
52065 19861 منطقه 2
55258 21163 منطقه 2
57295 21977 منطقه 2
58137 22330 منطقه 2
73773 28563 منطقه 2
70503 17658 منطقه 3
100767 26847 منطقه 3

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35929 13581 منطقه 2 تهران مهندسي نساجي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
82616 32073 منطقه 2 كرمانشاه مهندسي نساجي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
52232 19941 منطقه 2 رشت مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه
55828 21374 منطقه 2 رشت مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
66394 25626 منطقه 2 قزوين مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه
69050 26681 منطقه 2 رشت مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه
39705 8308 منطقه 3 كلاردشت /حسن كيف مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
58199 13898 منطقه 3 سنندج مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
64855 15904 منطقه 3 شهر قدس مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
82988 29216 منطقه 1 تبريز مهندسي نساجي|دانشگاه بناب | روزانه
96902 33139 منطقه 1 تبريز مهندسي نساجي|دانشگاه بناب | روزانه