مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1958 1192 منطقه 1
2600 1569 منطقه 1
2644 1593 منطقه 1
2915 1744 منطقه 1
2050 673 منطقه 2
2933 973 منطقه 2
3136 1038 منطقه 2
3353 1116 منطقه 2
4062 1348 منطقه 2
1392 73 منطقه 3
3814 285 منطقه 3

مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3219 1918 منطقه 1
5279 1764 منطقه 2
5307 1780 منطقه 2
5596 1885 منطقه 2
5613 1893 منطقه 2
5813 1969 منطقه 2
5887 1994 منطقه 2
7113 662 منطقه 3
10126 1075 منطقه 3

مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر پردیس خودگردان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6691 3795 منطقه 1
12801 4514 منطقه 2

معرفی رشته مهندسی نفت و رتبه قبولی کلیک کنید

مهندسی نفت دانشگاه تهران روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4140 1370 منطقه 2
4432 1473 منطقه 2
4899 1636 منطقه 2
4330 343 منطقه 3

مهندسی نفت دانشگاه تهران روزانه محل تحصیل فومن

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16773 8378 منطقه 1
18100 6580 منطقه 2
25262 4412 منطقه 3

مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7659 4274 منطقه 1
9034 4985 منطقه 1
11608 6174 منطقه 1
7484 2594 منطقه 2
11676 4113 منطقه 2
15252 2037 منطقه 3
17286 2465 منطقه 3

مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8109 4498 منطقه 1
24461 9073 منطقه 2
17530 2516 منطقه 3
21044 3352 منطقه 3
27176 4925 منطقه 3

مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت اهواز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16528 8283 منطقه 1
21313 10077 منطقه 1
28723 12621 منطقه 1
10006 3489 منطقه 2
13322 4720 منطقه 2
19283 7070 منطقه 2
22258 8191 منطقه 2
28382 10614 منطقه 2
16147 2211 منطقه 3
20093 3123 منطقه 3
23734 4020 منطقه 3
25471 4473 منطقه 3

مهندسی نفت دانشگاه شیراز روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10756 5800 منطقه 1
12092 6400 منطقه 1
15200 7739 منطقه 1
11091 3896 منطقه 2
16210 5827 منطقه 2

آموزش انتخاب رشته کنکور، کلیک کنید

مهندسی نفت دانشگاه فردوسی مشهد روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13857 7166 منطقه 1
15824 5665 منطقه 2

مهندسی نفت دانشگاه بوشهر روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
31063 13433 منطقه 1
16047 5759 منطقه 2
34166 12852 منطقه 2
40611 8573 منطقه 3

رتبه قبولی مهندسی نفت صنعتی سهند تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20552 9774 منطقه 1 تبريز روزانه
25042 9303 منطقه 2 زنجان روزانه
28498 10666 منطقه 2 رشت شبانه

رتبه قبولی مهندسی نفت سمنان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
40392 16559 منطقه 1 تهران مهندسي نفت|دانشگاه سمنان | شبانه
23279 8588 منطقه 2 قم مهندسي نفت|دانشگاه سمنان | روزانه
28153 10528 منطقه 2 بابلسر مهندسي نفت|دانشگاه سمنان | روزانه
74786 28935 منطقه 2 سمنان مهندسي نفت|دانشگاه سمنان | شبانه

رتبه قبولی مهندسی نفت شهید باهنر کرمان روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
30992 11643 منطقه 2
29936 5679 منطقه 3

رتبه قبولی مهندسی نفت حکیم سبزواری-سبزوار

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
33175 14188 منطقه 1
37813 15725 منطقه 1
40665 16650 منطقه 1
37159 14085 منطقه 2
38536 14584 منطقه 2

بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور، کیست؟ کلیک کنید

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36902 13967 منطقه 2 شهريار مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
36062 7269 منطقه 3 كوهدشت مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36191 7300 منطقه 3 دهلران مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | محروم-بومي استان ايلام

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48389 10937 منطقه 3 ايوان غرب مهندسي نفت|دانشگاه ايلام | روزانه