رتبه قبولی رشته مهندسی هوا فضا دانشگاه شریف روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
522 318 منطقه 1
553 337 منطقه 1
580 356 منطقه 1
717 437 منطقه 1
870 524 منطقه 1
1220 727 منطقه 1
1291 774 منطقه 1
198 61 منطقه 2
488 169 منطقه 2
758 265 منطقه 2
799 284 منطقه 2
965 339 منطقه 2
1340 463 منطقه 2
1394 480 منطقه 2
1398 482 منطقه 2
1418 492 منطقه 2
1484 513 منطقه 2
1020 53 منطقه 3
1538 90 منطقه 3
2021 126 منطقه 3
2027 127 منطقه 3
2255 146 منطقه 3
2414 159 منطقه 3
2462 169 منطقه 3
2571 178 منطقه 3
3478 257 منطقه 3
3570 268 منطقه 3

مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4939 2882 منطقه 1
5035 2932 منطقه 1
5606 3234 منطقه 1
6733 2309 منطقه 2
19876 3073 منطقه 3

رتبه قبولی رشته مهندسی هوا فضا دانشگاه امیرکبیر-تهران-روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1394 842 منطقه 1
1651 995 منطقه 1
1702 1033 منطقه 1
1743 1056 منطقه 1
1941 641 منطقه 2
2033 669 منطقه 2
2157 717 منطقه 2
2263 747 منطقه 2
2267 749 منطقه 2
2283 753 منطقه 2
4610 371 منطقه 3
5613 484 منطقه 3
6117 539 منطقه 3

بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟ کلیک کنید

رشته مهندسی هوا فضا دانشگاه امیرکبیر-پردیس خودگردان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6172 3527 منطقه 1
6857 3875 منطقه 1
24171 4126 منطقه 3

رتبه قبولی رشته مهندسی هوا فضا دانشگاه شهید بهشتی-روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3284 1957 منطقه 1
3934 2323 منطقه 1
2200 727 منطقه 2
3127 1034 منطقه 2
3175 1053 منطقه 2
3537 1171 منطقه 2
4631 1542 منطقه 2
4685 1562 منطقه 2
9617 998 منطقه 3

معرفی رشته مهندسی هوا فضا، کلیک کنید

رتبه قبولی مهندسی هوا فضا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-تهران-روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3241 1933 منطقه 1
4076 2409 منطقه 1
3511 1162 منطقه 2
3568 1184 منطقه 2
3870 1290 منطقه 2
4047 1342 منطقه 2
4178 1387 منطقه 2
4318 1434 منطقه 2
4495 1489 منطقه 2
6484 583 منطقه 3
10239 1097 منطقه 3

رتبه قبولی رشته مهندسی هوا فضا دانشگاه اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
4369 2574 منطقه 1  روزانه
7596 4242 منطقه 1  روزانه
8078 4482 منطقه 1  روزانه
10727 5786 منطقه 1 شبانه
11129 5960 منطقه 1 شبانه
5273 1762 منطقه 2 روزانه
5828 1976 منطقه 2  روزانه
6235 2125 منطقه 2 روزانه
12955 1594 منطقه 3 روزانه

رتبه قبولی رشته مهندسی هوا فضا دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
7738 4312 منطقه 1 مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
8565 4748 منطقه 1 مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
9693 5311 منطقه 1 مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
4727 1575 منطقه 2 مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
4827 1610 منطقه 2 مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
7535 2611 منطقه 2 مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
7857 2728 منطقه 2 مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
8239 2863 منطقه 2 مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
21293 7811 منطقه 2 مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
15756 2131 منطقه 3 مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
23101 3869 منطقه 3 مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

رتبه قبولی رشته مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10559 3692 منطقه 2
20589 3236 منطقه 3
25315 4424 منطقه 3

رتبه قبولی رشته مهندسی هوا فضا دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
21958 10300 منطقه 1 روزانه
27416 12186 منطقه 1  روزانه
14934 5331 منطقه 2 روزانه
22189 8166 منطقه 2 روزانه
23101 8514 منطقه 2 روزانه
30537 11472 منطقه 2 شبانه
27563 5044 منطقه 3  روزانه

مهندسی هوافضا-مرکز آموزش عالی فنی ومهندسی بويين زهرا

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
20318 3179 منطقه 3
26951 4876 منطقه 3

معرفی رشته‌های گروه آزمایشی ریاضی و فنی کلیک کنید