رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10617 3716 منطقه 2 سمنان چندرسانه اي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
11825 4168 منطقه 2 زنجان چندرسانه اي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
11942 1401 منطقه 3 ميبد چندرسانه اي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13212 6890 منطقه 1 تبريز چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال اول
27359 12174 منطقه 1 تبريز چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال اول
30232 13133 منطقه 1 تبريز چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
30104 11298 منطقه 2 كرج چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
38855 14707 منطقه 2 اردبيل چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم