رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28896 12263 منطقه 2 شهركرد روزانه-بورسيه نيروي انتظامي
43562 18360 منطقه 2 كرمانشاه روزانه-بورسيه وزارت دفاع
47005 14949 منطقه 3 قروه  روزانه-بورسيه نيروي انتظامي
48106 15364 منطقه 3 نورآباد ممسني روزانه-بورسيه ارتش
51555 16619 منطقه 3 ياسوج روزانه-بورسيه نيروي انتظامي
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
51237 13286 منطقه 1 شيراز  روزانه-بورسيه واستخدام نيرو دريايي سپاه پاسداران
31305 13283 منطقه 2 نجف آباد  روزانه-بورسيه واستخدام نيرو دريايي سپاه پاسداران
37058 15666 منطقه 2 بوئين زهرا  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
52376 21925 منطقه 2 بيرجند  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
58320 24280 منطقه 2 مراغه  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
45918 14583 منطقه 3 سنقر  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
49940 16025 منطقه 3 قره‌ضياءالدين  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
63100 20889 منطقه 3 فسا  روزانه-بورسيه سپاه پاسداران
66862 22233 منطقه 3 خدابنده  روزانه-بورسيه واستخدام نيرو دريايي سپاه پاسداران
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
58451 24334 منطقه 2 اردبيل روزانه
32437 9967 منطقه 3 اهر روزانه
50958 16392 منطقه 3 پارس‌آباد مغان روزانه
59599 19571 منطقه 3 اصلان دوز روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32729 13875 منطقه 2 خميني شهر کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
61879 20437 منطقه 3 دهدشت کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32958 13974 منطقه 2 شهركرد کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه
44888 14197 منطقه 3 تهران کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه
54498 17709 منطقه 3 آبدانان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
38838 12135 منطقه 3 سروآباد کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
59227 19430 منطقه 3 جوانرود کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
60212 19802 منطقه 3 قروه درجزين کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
113282 40167 منطقه 3 نهاوند کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
42660 17995 منطقه 2 بن کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
49729 15944 منطقه 3 لردگان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
51628 16651 منطقه 3 سامان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
53450 22360 منطقه 2 زنجان روزانه
59892 24905 منطقه 2 زنجان روزانه
72475 30009 منطقه 2 زنجان روزانه
34305 10601 منطقه 3 خدابنده روزانه
56991 18613 منطقه 3 زرين آبادخدابنده روزانه
59182 19412 منطقه 3 زنجان روزانه
67057 22309 منطقه 3 خدابنده روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
56322 14470 منطقه 1 تهران روزانه
36456 15436 منطقه 2 سنندج روزانه
43450 18316 منطقه 2 قم روزانه
36716 11391 منطقه 3 زيراب سوادکوه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
44397 14030 منطقه 3 ربط کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
50570 16245 منطقه 3 تهران کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
54622 17757 منطقه 3 قره‌ضياءالدين کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
43827 13851 منطقه 3 لردگان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
46275 14708 منطقه 3 لردگان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
74986 25350 منطقه 3 برازجان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
44756 14145 منطقه 3 روانسر کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
53923 17472 منطقه 3 پلدختر کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
45955 14596 منطقه 3 تهران روزانه
50212 16120 منطقه 3 تهران روزانه
62331 20594 منطقه 3 تكاب روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
60508 25141 منطقه 2 كاشمر روزانه
71533 29629 منطقه 2 كاشمر روزانه
49125 15724 منطقه 3 كاشمر روزانه
55698 18140 منطقه 3 كاشمر روزانه
59182 19412 منطقه 3 كاشمر روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
50753 13176 منطقه 1 تبريز کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
55780 23270 منطقه 2 كرمانشاه کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
53229 17215 منطقه 3 سقز کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
51068 16426 منطقه 3 جوانرود روزانه
57743 18884 منطقه 3 سرايان روزانه
65925 21890 منطقه 3 تهران روزانه
70587 23686 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
73204 24707 منطقه 3 بندرتركمن روزانه
74325 25103 منطقه 3 مشهد روزانه
77093 26127 منطقه 3 طبس روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
53559 22407 منطقه 2 قائم شهر روزانه
54183 22643 منطقه 2 قائم شهر روزانه
62955 26150 منطقه 2 ساري روزانه
51346 16535 منطقه 3 گرگان روزانه
64563 21416 منطقه 3 تنكابن روزانه
92187 31888 منطقه 3 گرگان روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
51841 21683 منطقه 2 تهران کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
69683 23323 منطقه 3 آبدانان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
71127 29460 منطقه 2 نيشابور کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
79415 27005 منطقه 3 فردوس کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
79359 26980 منطقه 3 تربت جام روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
79359 26980 منطقه 3 تربت جام روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
59182 15144 منطقه 1 مشهد روزانه
54622 22809 منطقه 2 قوچان روزانه
55517 23155 منطقه 2 گرگان روزانه
61791 20398 منطقه 3 آزادشهر روزانه
67675 22558 منطقه 3 آشخانه روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
85831 35456 منطقه 2 سبزوار روزانه
55698 18140 منطقه 3 اسفراين روزانه
72303 24357 منطقه 3 كلاله روزانه
72416 24403 منطقه 3 ديواندره روزانه
84790 29089 منطقه 3 اسفراين روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
74521 18510 منطقه 1 مشهد روزانه
55930 23332 منطقه 2 تهران روزانه
71581 29650 منطقه 2 لاهيجان روزانه
77049 31896 منطقه 2 تهران روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
57895 18940 منطقه 3 سقز کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
58065 19006 منطقه 3 كلاله کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
58065 19006 منطقه 3 تهران کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
58267 19081 منطقه 3 بم کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
72889 24585 منطقه 3 سقز کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
86141 29571 منطقه 3 جيرفت کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
88591 30504 منطقه 3 بم کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
58413 24319 منطقه 2 قم کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه
59363 19478 منطقه 3 شوط کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
58493 24351 منطقه 2 اراك کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه
78737 32588 منطقه 2 كرمانشاه کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز
76949 26066 منطقه 3 دهدشت کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
138048 56240 منطقه 2 سمنان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
141763 57690 منطقه 2 شاهرود کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
61378 20242 منطقه 3 گميشان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
62005 20488 منطقه 3 اركوازملكشاهي کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
78141 26523 منطقه 3 آبادان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
103790 36408 منطقه 3 شوشتر کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
62195 20543 منطقه 3 تهران کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه
81286 27722 منطقه 3 خواف کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
109753 45046 منطقه 2 زاهدان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
62238 20556 منطقه 3 سرايان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
75320 25477 منطقه 3 پارس‌آباد مغان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
62331 20594 منطقه 3 يزد کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
66467 22092 منطقه 3 لردگان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
66571 22126 منطقه 3 صحنه کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
62579 20694 منطقه 3 ياسوج کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
70802 23766 منطقه 3 مريوان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
63796 26491 منطقه 2 نهاوند کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه
88953 30649 منطقه 3 تهران کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
64210 26667 منطقه 2 كرمان کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
66571 22126 منطقه 3 گنبد کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
116422 41390 منطقه 3 جيرفت کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
72416 29986 منطقه 2 پسر رفسنجان روزانه
66571 22126 منطقه 3 دختر بم روزانه
69625 23301 منطقه 3 پسر جيرفت روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
68138 28273 منطقه 2 كرمانشاه شهريه پرداز
71180 23913 منطقه 3 نورآباد شهريه پرداز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
69527 23262 منطقه 3 سپيدان روزانه
72644 24492 منطقه 3 سپيدان روزانه
77001 26087 منطقه 3 خاتم روزانه