رتبه قبولی رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی کنکور 99

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1 1 منطقه 1
3 3 منطقه 1
4 4 منطقه 1
10 5 منطقه 1
13 8 منطقه 1
15 9 منطقه 1
16 10 منطقه 1
17 11 منطقه 1
19 12 منطقه 1
21 14 منطقه 1
23 16 منطقه 1
25 18 منطقه 1
29 19 منطقه 1
35 24 منطقه 1
47 30 منطقه 1
51 31 منطقه 1
5 1 منطقه 2
6 2 منطقه 2
8 3 منطقه 2
14 4 منطقه 2
18 5 منطقه 2
27 6 منطقه 2
31 8 منطقه 2
37 9 منطقه 2
40 10 منطقه 2
41 11 منطقه 2
43 12 منطقه 2
44 13 منطقه 2
46 14 منطقه 2
48 15 منطقه 2
62 20 منطقه 2
64 22 منطقه 2
71 25 منطقه 2
86 29 منطقه 2
88 30 منطقه 2
115 35 منطقه 2
7 1 منطقه 3
26 3 منطقه 3
722 30 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
42 28 منطقه 1
66 40 منطقه 1
145 98 منطقه 1
155 107 منطقه 1
161 111 منطقه 1
184 125 منطقه 1
186 126 منطقه 1
191 127 منطقه 1
199 133 منطقه 1
208 140 منطقه 1
53 18 منطقه 2
119 36 منطقه 2
138 38 منطقه 2
158 43 منطقه 2
163 44 منطقه 2
168 45 منطقه 2
171 46 منطقه 2
179 49 منطقه 2
182 51 منطقه 2
306 88 منطقه 2
324 90 منطقه 2
56 4 منطقه 3
714 29 منطقه 3
1038 46 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
197 132 منطقه 1
214 146 منطقه 1
220 149 منطقه 1
222 150 منطقه 1
272 181 منطقه 1
290 194 منطقه 1
294 198 منطقه 1
302 203 منطقه 1
302 203 منطقه 1
313 212 منطقه 1
336 230 منطقه 1
348 237 منطقه 1
356 239 منطقه 1
216 62 منطقه 2
251 76 منطقه 2
254 78 منطقه 2
280 83 منطقه 2
300 86 منطقه 2
387 110 منطقه 2
454 134 منطقه 2
470 138 منطقه 2
354 15 منطقه 3
1390 66 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
456 306 منطقه 1
562 375 منطقه 1
579 385 منطقه 1
581 387 منطقه 1
589 393 منطقه 1
634 418 منطقه 1
734 475 منطقه 1
741 478 منطقه 1
761 491 منطقه 1
771 495 منطقه 1
434 126 منطقه 2
526 158 منطقه 2
550 166 منطقه 2
615 184 منطقه 2
646 196 منطقه 2
659 202 منطقه 2
668 206 منطقه 2
691 213 منطقه 2
763 241 منطقه 2
797 257 منطقه 2
971 314 منطقه 2
1016 328 منطقه 2
1638 521 منطقه 2
648 25 منطقه 3
1722 87 منطقه 3
1778 92 منطقه 3
4428 297 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
83 51 منطقه 1
526 350 منطقه 1
661 434 منطقه 1
1299 827 منطقه 1
1367 871 منطقه 1
1405 893 منطقه 1
1434 912 منطقه 1
1512 963 منطقه 1
1526 974 منطقه 1
1754 1113 منطقه 1
1835 1170 منطقه 1
2616 1640 منطقه 1
444 131 منطقه 2
935 301 منطقه 2
1105 350 منطقه 2
1549 484 منطقه 2
1787 559 منطقه 2
1803 565 منطقه 2
1869 582 منطقه 2
1760 91 منطقه 3
2456 130 منطقه 3
3876 247 منطقه 3
4500 306 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
228 154 منطقه 1
751 483 منطقه 1
754 485 منطقه 1
1091 694 منطقه 1
1174 743 منطقه 1
1242 793 منطقه 1
1537 982 منطقه 1
1572 1000 منطقه 1
1693 1073 منطقه 1
1905 1217 منطقه 1
1960 1250 منطقه 1
1981 1265 منطقه 1
2148 1361 منطقه 1
2174 1378 منطقه 1
2182 1383 منطقه 1
2387 1502 منطقه 1
2395 1508 منطقه 1
2406 1514 منطقه 1
2508 1574 منطقه 1
2534 1590 منطقه 1
2546 1599 منطقه 1
2583 1621 منطقه 1
2638 1653 منطقه 1
2660 1664 منطقه 1
3020 1894 منطقه 1
3043 1906 منطقه 1
3068 1919 منطقه 1
3068 1919 منطقه 1
3139 1966 منطقه 1
3361 2093 منطقه 1
3514 2183 منطقه 1
3543 2202 منطقه 1
1861 578 منطقه 2
2276 713 منطقه 2
2401 763 منطقه 2
2697 867 منطقه 2
2699 868 منطقه 2
3195 1012 منطقه 2
3426 1084 منطقه 2
3537 1120 منطقه 2
3611 1139 منطقه 2
6934 2257 منطقه 2
1227 59 منطقه 3
2199 116 منطقه 3
3553 221 منطقه 3
4699 335 منطقه 3
9035 839 منطقه 3
9242 879 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
409 277 منطقه 1
498 335 منطقه 1
715 466 منطقه 1
799 512 منطقه 1
801 514 منطقه 1
857 552 منطقه 1
862 556 منطقه 1
937 597 منطقه 1
964 613 منطقه 1
999 637 منطقه 1
670 207 منطقه 2
724 225 منطقه 2
730 228 منطقه 2
850 270 منطقه 2
869 276 منطقه 2
907 291 منطقه 2
923 297 منطقه 2
997 321 منطقه 2
1011 326 منطقه 2
1110 352 منطقه 2
850 33 منطقه 3
880 36 منطقه 3
1014 44 منطقه 3
2363 127 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17799 9118 منطقه 1
18471 9370 منطقه 1
21374 10496 منطقه 1
34745 15268 منطقه 1
40217 17041 منطقه 1
41326 17404 منطقه 1
42242 17708 منطقه 1
14066 4915 منطقه 2
19217 6932 منطقه 2
21549 7858 منطقه 2
26676 9901 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
500 337 منطقه 1
875 563 منطقه 1
1235 788 منطقه 1
1387 882 منطقه 1
2062 1310 منطقه 1
2686 1680 منطقه 1
2715 1696 منطقه 1
2818 1762 منطقه 1
2858 1791 منطقه 1
3072 1921 منطقه 1
3093 1935 منطقه 1
3096 1937 منطقه 1
3286 2054 منطقه 1
3368 2097 منطقه 1
3451 2144 منطقه 1
3466 2154 منطقه 1
3783 2351 منطقه 1
3804 2361 منطقه 1
4035 2505 منطقه 1
4110 2547 منطقه 1
4196 2593 منطقه 1
4398 2718 منطقه 1
4732 2907 منطقه 1
4749 2916 منطقه 1
4991 3046 منطقه 1
5061 3084 منطقه 1
5085 3098 منطقه 1
5213 3165 منطقه 1
5634 3400 منطقه 1
5910 3554 منطقه 1
5942 3574 منطقه 1
5957 3584 منطقه 1
6093 3660 منطقه 1
6281 3752 منطقه 1
6319 3772 منطقه 1
2326 734 منطقه 2
3881 1221 منطقه 2
4219 1334 منطقه 2
4316 1362 منطقه 2
6897 2243 منطقه 2
3876 247 منطقه 3
4622 319 منطقه 3
6770 557 منطقه 3
13535 1538 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
530 354 منطقه 1
1469 935 منطقه 1
1477 939 منطقه 1
1557 993 منطقه 1
1623 1030 منطقه 1
1634 1036 منطقه 1
1718 1089 منطقه 1
1729 1097 منطقه 1
2059 1307 منطقه 1
2113 1343 منطقه 1
2328 1470 منطقه 1
2690 1682 منطقه 1
2865 1796 منطقه 1
3713 2311 منطقه 1
2330 735 منطقه 2
2638 138 منطقه 3
2686 141 منطقه 3
2845 159 منطقه 3
4436 299 منطقه 3
5476 424 منطقه 3
5651 439 منطقه 3
5942 465 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
565 377 منطقه 1
1058 671 منطقه 1
1061 673 منطقه 1
1123 715 منطقه 1
1181 747 منطقه 1
820 261 منطقه 2
838 265 منطقه 2
997 321 منطقه 2
1001 323 منطقه 2
1037 336 منطقه 2
1166 372 منطقه 2
1168 373 منطقه 2
1188 378 منطقه 2
1194 381 منطقه 2
1297 410 منطقه 2
2090 654 منطقه 2
2134 113 منطقه 3
5456 418 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
698 457 منطقه 1
6998 4128 منطقه 1
5496 1749 منطقه 2
7147 2332 منطقه 2
7246 2374 منطقه 2
7961 2619 منطقه 2
14852 1773 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1177 745 منطقه 1
1562 996 منطقه 1
2242 1420 منطقه 1
2391 1505 منطقه 1
4242 2621 منطقه 1
4668 2869 منطقه 1
5154 3130 منطقه 1
5273 3196 منطقه 1
6121 3681 منطقه 1
894 285 منطقه 2
1657 526 منطقه 2
1679 534 منطقه 2
1955 611 منطقه 2
2174 682 منطقه 2
2289 718 منطقه 2
2450 780 منطقه 2
2625 843 منطقه 2
2707 870 منطقه 2
3723 1171 منطقه 2
4059 1281 منطقه 2
4390 1385 منطقه 2
4793 1509 منطقه 2
5061 1602 منطقه 2
5160 1642 منطقه 2
5496 1749 منطقه 2
6011 1922 منطقه 2
6032 1930 منطقه 2
6425 2074 منطقه 2
6706 2178 منطقه 2
8127 2677 منطقه 2
10017 3377 منطقه 2
13194 4598 منطقه 2
18062 6456 منطقه 2
1447 69 منطقه 3
1477 73 منطقه 3
2171 115 منطقه 3
3375 205 منطقه 3
3391 208 منطقه 3
3591 225 منطقه 3
4088 265 منطقه 3
4290 283 منطقه 3
5876 458 منطقه 3
6166 487 منطقه 3
6590 536 منطقه 3
6815 565 منطقه 3
7550 664 منطقه 3
7827 698 منطقه 3
7845 699 منطقه 3
8073 731 منطقه 3
8770 802 منطقه 3
8930 828 منطقه 3
10424 1059 منطقه 3
13040 1462 منطقه 3
14577 1740 منطقه 3
15769 1936 منطقه 3
20339 2857 منطقه 3
24031 3683 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
902 576 منطقه 1
1224 780 منطقه 1
2483 1559 منطقه 1
2524 1583 منطقه 1
3211 2009 منطقه 1
3439 2136 منطقه 1
3514 2183 منطقه 1
4822 2951 منطقه 1
4898 2993 منطقه 1
1914 595 منطقه 2
2583 826 منطقه 2
3911 1232 منطقه 2
4332 1366 منطقه 2
4367 1377 منطقه 2
6011 1922 منطقه 2
8354 2755 منطقه 2
8396 2771 منطقه 2
2681 140 منطقه 3
6477 523 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1225 781 منطقه 1
957 309 منطقه 2
1957 612 منطقه 2
2306 723 منطقه 2
2543 812 منطقه 2
2719 873 منطقه 2
5224 394 منطقه 3
8277 751 منطقه 3
8417 766 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1289 819 منطقه 1
1976 1261 منطقه 1
2006 1276 منطقه 1
2276 1440 منطقه 1
1302 412 منطقه 2
1933 600 منطقه 2
2009 630 منطقه 2
2399 761 منطقه 2
2474 790 منطقه 2
2573 821 منطقه 2
1246 60 منطقه 3
2514 134 منطقه 3
3753 239 منطقه 3
4922 358 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1488 949 منطقه 1
1679 1063 منطقه 1
2404 764 منطقه 2
2938 931 منطقه 2
2990 947 منطقه 2
3200 1013 منطقه 2
3508 1112 منطقه 2
9404 903 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2512 1577 منطقه 1
2622 1643 منطقه 1
1581 498 منطقه 2
2369 752 منطقه 2
2651 854 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1854 503 منطقه 1
1989 618 منطقه 2
2625 843 منطقه 2
2742 879 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2487 1561 منطقه 1
2229 694 منطقه 2
21406 7808 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4845 2966 منطقه 1
2598 832 منطقه 2
3233 1023 منطقه 2
3365 1066 منطقه 2
3748 1182 منطقه 2
3988 1257 منطقه 2
4044 1273 منطقه 2
4092 1290 منطقه 2
4172 1320 منطقه 2
4338 1368 منطقه 2
4802 1515 منطقه 2
4902 1551 منطقه 2
5132 1627 منطقه 2
5697 1826 منطقه 2
6173 1980 منطقه 2
6590 2136 منطقه 2
6754 2197 منطقه 2
7544 2470 منطقه 2
7579 2484 منطقه 2
7864 2585 منطقه 2
7915 2603 منطقه 2
8283 2735 منطقه 2
8741 2911 منطقه 2
9990 3364 منطقه 2
7901 706 منطقه 3
9411 906 منطقه 3
14083 1638 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2860 1793 منطقه 1
2944 1848 منطقه 1
4110 2547 منطقه 1
4341 2684 منطقه 1
4500 2772 منطقه 1
4728 2903 منطقه 1
4771 2926 منطقه 1
4475 1409 منطقه 2
4952 1566 منطقه 2
5148 1637 منطقه 2
6998 591 منطقه 3
9500 920 منطقه 3
10532 1072 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2980 941 منطقه 2
3144 997 منطقه 2
3435 1088 منطقه 2
3637 1146 منطقه 2
3948 1245 منطقه 2
4491 1417 منطقه 2
4648 1465 منطقه 2
4765 1500 منطقه 2
5232 1661 منطقه 2
8016 723 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17650 9058 منطقه 1
10137 3424 منطقه 2
18243 6527 منطقه 2
18307 6559 منطقه 2
19803 7160 منطقه 2
20426 7404 منطقه 2
20546 7453 منطقه 2
17356 2247 منطقه 3
17935 2359 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6693 3971 منطقه 1
2997 950 منطقه 2
3307 1046 منطقه 2
4242 1341 منطقه 2
6599 2138 منطقه 2
7012 2284 منطقه 2
7437 2437 منطقه 2
7840 2576 منطقه 2
8027 2641 منطقه 2
8427 2786 منطقه 2
8267 748 منطقه 3
13402 1514 منطقه 3
13626 1556 منطقه 3
14668 1750 منطقه 3
16912 2156 منطقه 3
19477 2675 منطقه 3
24332 3760 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8657 4984 منطقه 1
10846 6039 منطقه 1
10886 6054 منطقه 1
11283 6242 منطقه 1
12001 6561 منطقه 1
12610 6824 منطقه 1
3382 1071 منطقه 2
3855 1216 منطقه 2
4870 1535 منطقه 2
6801 2207 منطقه 2
8404 2773 منطقه 2
8480 2811 منطقه 2
8703 2897 منطقه 2
8806 2937 منطقه 2
9094 3047 منطقه 2
9114 3051 منطقه 2
9742 3271 منطقه 2
9811 3291 منطقه 2
10742 3655 منطقه 2
11250 3866 منطقه 2
11568 3997 منطقه 2
11706 4054 منطقه 2
11841 4108 منطقه 2
12437 4336 منطقه 2
12505 4359 منطقه 2
12983 4534 منطقه 2
13667 4759 منطقه 2
13860 4836 منطقه 2
14137 4942 منطقه 2
14523 5083 منطقه 2
14523 5083 منطقه 2
14803 5184 منطقه 2
15339 5409 منطقه 2
15945 5646 منطقه 2
16984 6049 منطقه 2
17018 6058 منطقه 2
17694 6317 منطقه 2
9463 915 منطقه 3
12340 1335 منطقه 3
13975 1616 منطقه 3
17129 2207 منطقه 3
17727 2313 منطقه 3
20670 2923 منطقه 3
20713 2935 منطقه 3
20956 2978 منطقه 3
21870 3182 منطقه 3
23273 3505 منطقه 3
29101 4956 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4775 2927 منطقه 1
3504 1111 منطقه 2
4107 1295 منطقه 2
4488 1415 منطقه 2
5253 1670 منطقه 2
8298 752 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
42184 17694 منطقه 1
11743 4067 منطقه 2
11754 4071 منطقه 2
26600 9874 منطقه 2
40440 15322 منطقه 2
48290 18432 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8087 4690 منطقه 1
9798 5551 منطقه 1
4080 1288 منطقه 2
4295 1357 منطقه 2
5077 1607 منطقه 2
5549 1767 منطقه 2
5805 1863 منطقه 2
7181 2347 منطقه 2
7743 2539 منطقه 2
8331 2749 منطقه 2
8546 2836 منطقه 2
9077 3041 منطقه 2
9132 3059 منطقه 2
9138 3061 منطقه 2
9483 3169 منطقه 2
10211 3457 منطقه 2
10498 3564 منطقه 2
5124 381 منطقه 3
6650 543 منطقه 3
7956 714 منطقه 3
14728 1756 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5778 3478 منطقه 1
9030 5168 منطقه 1
13471 7248 منطقه 1
13975 7475 منطقه 1
20191 10047 منطقه 1
4224 1335 منطقه 2
9234 3089 منطقه 2
9420 3147 منطقه 2
10388 3518 منطقه 2
10750 3657 منطقه 2
11860 4118 منطقه 2
12531 4370 منطقه 2
13897 4853 منطقه 2
14017 4895 منطقه 2
14824 5194 منطقه 2
15227 5353 منطقه 2
17176 6106 منطقه 2
25295 9380 منطقه 2
28530 10613 منطقه 2
28680 10679 منطقه 2
30542 11376 منطقه 2
32103 12006 منطقه 2
33876 12687 منطقه 2
36134 13622 منطقه 2
42242 16009 منطقه 2
8657 796 منطقه 3
9990 996 منطقه 3
14301 1686 منطقه 3
22941 3411 منطقه 3
27783 4611 منطقه 3
28954 4910 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22021 10737 منطقه 1
24120 11505 منطقه 1
17760 6340 منطقه 2
23402 8611 منطقه 2
23558 8677 منطقه 2
23799 8774 منطقه 2
24366 9010 منطقه 2
26439 9818 منطقه 2
21422 3093 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4449 1400 منطقه 2
6068 1941 منطقه 2
6275 2025 منطقه 2
6706 2178 منطقه 2
28096 10465 منطقه 2
10498 1070 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4566 2814 منطقه 1
4569 2816 منطقه 1
4606 2838 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5314 3222 منطقه 1
6356 3791 منطقه 1
8267 4789 منطقه 1
4888 1544 منطقه 2
6221 2001 منطقه 2
10854 3697 منطقه 2
11431 3943 منطقه 2
11518 3973 منطقه 2
11852 4113 منطقه 2
14151 4948 منطقه 2
15862 5612 منطقه 2
11568 1208 منطقه 3
15064 1815 منطقه 3
21481 3106 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6743 3995 منطقه 1
5061 1602 منطقه 2
6372 2061 منطقه 2
9854 968 منطقه 3
13471 1526 منطقه 3
34523 6381 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5199 3158 منطقه 1
14843 7871 منطقه 1
19993 9969 منطقه 1
20886 10315 منطقه 1
27751 12823 منطقه 1
27783 12834 منطقه 1
30268 13719 منطقه 1
34844 15302 منطقه 1
22156 8121 منطقه 2
27285 10150 منطقه 2
33790 12650 منطقه 2
25257 3976 منطقه 3
29447 5047 منطقه 3
33217 6019 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9248 5274 منطقه 1
5445 1730 منطقه 2
6250 2014 منطقه 2
6770 2201 منطقه 2
6992 2278 منطقه 2
8056 2654 منطقه 2
8097 2666 منطقه 2
8703 2897 منطقه 2
8979 2999 منطقه 2
9150 3067 منطقه 2
9309 3114 منطقه 2
11150 3814 منطقه 2
12125 4221 منطقه 2
12238 4263 منطقه 2
13961 1613 منطقه 3
21565 3124 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9819 5563 منطقه 1
10277 5763 منطقه 1
5519 1758 منطقه 2
6830 2216 منطقه 2
7207 2358 منطقه 2
7469 2446 منطقه 2
7635 2505 منطقه 2
7933 2607 منطقه 2
8582 2851 منطقه 2
10153 3430 منطقه 2
10925 3728 منطقه 2
11180 3826 منطقه 2
11283 3877 منطقه 2
12113 4213 منطقه 2
14902 5222 منطقه 2
16249 5779 منطقه 2
19460 7034 منطقه 2
20740 7542 منطقه 2
11972 1263 منطقه 3

Your Content Goes Here

10988 6105 منطقه 1
12091 6603 منطقه 1
13998 7490 منطقه 1
19245 9689 منطقه 1
23043 11124 منطقه 1
13860 4836 منطقه 2
14272 4993 منطقه 2
15227 5353 منطقه 2
15457 5460 منطقه 2
15493 5473 منطقه 2
15862 5612 منطقه 2
16793 5983 منطقه 2
19952 7219 منطقه 2
25623 9504 منطقه 2
48632 18567 منطقه 2
10324 1039 منطقه 3
11555 1207 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6815 4041 منطقه 1
7156 4209 منطقه 1
8255 4782 منطقه 1
8396 4864 منطقه 1
11468 6315 منطقه 1
12730 6878 منطقه 1
13495 7261 منطقه 1
15436 8106 منطقه 1
16585 8585 منطقه 1
11683 4042 منطقه 2
14331 5015 منطقه 2
14701 5145 منطقه 2
15122 5309 منطقه 2
17241 6133 منطقه 2
15018 1808 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6897 2243 منطقه 2
7998 2633 منطقه 2
8515 2825 منطقه 2
10464 3549 منطقه 2
11241 3861 منطقه 2
11507 3967 منطقه 2
11716 4057 منطقه 2
12001 4173 منطقه 2
12758 4448 منطقه 2
13808 4815 منطقه 2
14548 5091 منطقه 2
10871 1115 منطقه 3
12539 1378 منطقه 3
گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه
نظام جدید 7106 2313
نظام قدیم 8892 2966
نظام جدید 14890 5218
نظام جدید 16658 5930
نظام جدید 17715 6325
نظام جدید 18062 6456
نظام جدید 19062 6867
نظام جدید 21600 7886
نظام جدید 21884 8011
نظام جدید 22614 8308
نظام جدید 22862 8411
نظام جدید 24705 9138
نظام جدید 25819 9575
نظام جدید 14940 1787
نظام جدید 16499 2089
نظام جدید 22287 3261
نظام جدید 22379 3286
نظام جدید 22629 3343
نظام جدید 22845 3389
نظام جدید 23782 3622
نظام جدید 60415 13893
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7138 4203 منطقه 1
41168 17345 منطقه 1
61847 23755 منطقه 1
16585 5897 منطقه 2
28546 10620 منطقه 2
29849 11110 منطقه 2
34604 12978 منطقه 2
35761 13463 منطقه 2
37071 13987 منطقه 2
42780 16234 منطقه 2
43328 16458 منطقه 2
45362 17254 منطقه 2
49805 19026 منطقه 2
50928 19457 منطقه 2
54301 20828 منطقه 2
19707 2725 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
20454 10156 منطقه 1
8209 2705 منطقه 2
11206 3841 منطقه 2
20035 7258 منطقه 2
20224 7336 منطقه 2
8782 806 منطقه 3
14281 1683 منطقه 3
27983 4659 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8537 4922 منطقه 1
14243 7584 منطقه 1
23606 11330 منطقه 1
33876 14991 منطقه 1
12884 4494 منطقه 2
14513 5078 منطقه 2
17263 6143 منطقه 2
17460 6230 منطقه 2
18028 6443 منطقه 2
19825 7169 منطقه 2
22413 8228 منطقه 2
25343 9403 منطقه 2
25879 9598 منطقه 2
26929 10001 منطقه 2
30595 11404 منطقه 2
33696 12608 منطقه 2
16291 2043 منطقه 3
35729 6691 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8564 4936 منطقه 1
14474 7686 منطقه 1
15806 8275 منطقه 1
18358 9322 منطقه 1
18534 9395 منطقه 1
18735 9473 منطقه 1
18975 9576 منطقه 1
22661 10984 منطقه 1
22699 11002 منطقه 1
22756 11021 منطقه 1
25181 11898 منطقه 1
37186 16067 منطقه 1
41191 17356 منطقه 1
24997 9244 منطقه 2
26676 4319 منطقه 3
43328 8824 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8631 2867 منطقه 2
14114 4931 منطقه 2
14460 5060 منطقه 2
14474 5066 منطقه 2
14588 5101 منطقه 2
15134 5314 منطقه 2
16198 5759 منطقه 2
16291 5793 منطقه 2
18296 6552 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10596 5916 منطقه 1
8862 2959 منطقه 2
10915 3724 منطقه 2
11497 3961 منطقه 2
13284 4634 منطقه 2
13961 4881 منطقه 2
15387 5428 منطقه 2
21075 7688 منطقه 2
13704 1573 منطقه 3
13950 1611 منطقه 3
18822 2549 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9715 5505 منطقه 1
11333 3904 منطقه 2
11830 4103 منطقه 2
11945 4148 منطقه 2
15308 5392 منطقه 2
25819 4112 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9887 5587 منطقه 1
15670 8216 منطقه 1
9732 3267 منطقه 2
10835 3688 منطقه 2
10863 3702 منطقه 2
10878 3710 منطقه 2
11090 3793 منطقه 2
12276 4278 منطقه 2
12745 4443 منطقه 2
12993 4537 منطقه 2
13819 4819 منطقه 2
14222 4976 منطقه 2
14263 4989 منطقه 2
14711 5149 منطقه 2
15134 5314 منطقه 2
16585 5897 منطقه 2
17820 6361 منطقه 2
14076 1636 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
31615 14198 منطقه 1
34371 15141 منطقه 1
10009 3372 منطقه 2
10100 3409 منطقه 2
12849 4484 منطقه 2
13919 4865 منطقه 2
14008 4891 منطقه 2
14701 5145 منطقه 2
17512 6250 منطقه 2
19031 6856 منطقه 2
20177 7314 منطقه 2
20803 7575 منطقه 2
21031 7669 منطقه 2
23451 8633 منطقه 2
23525 8663 منطقه 2
26273 9750 منطقه 2
26849 9970 منطقه 2
30465 11353 منطقه 2
32157 12020 منطقه 2
33663 12596 منطقه 2
38579 14568 منطقه 2
40522 15351 منطقه 2
45362 17254 منطقه 2
17088 2196 منطقه 3
17905 2352 منطقه 3
21005 2989 منطقه 3
21870 3182 منطقه 3
33813 6175 منطقه 3
36430 6884 منطقه 3
66905 15926 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10160 5714 منطقه 1
11270 3873 منطقه 2
12553 4374 منطقه 2
13082 4559 منطقه 2
13890 4849 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10397 3522 منطقه 2
11534 3982 منطقه 2
12382 4319 منطقه 2
14474 5066 منطقه 2
14791 5180 منطقه 2
15630 5524 منطقه 2
16670 5934 منطقه 2
16684 5938 منطقه 2
16459 2080 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
33531 14890 منطقه 1
33919 15003 منطقه 1
34210 15084 منطقه 1
36134 15714 منطقه 1
46440 19044 منطقه 1
49020 19846 منطقه 1
44081 16769 منطقه 2
34065 6251 منطقه 3
36532 6912 منطقه 3
40867 8137 منطقه 3
45994 9594 منطقه 3
46874 9821 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12304 6690 منطقه 1
12610 6824 منطقه 1
17051 8796 منطقه 1
19260 9694 منطقه 1
19400 9738 منطقه 1
12360 4312 منطقه 2
18028 6443 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13117 4572 منطقه 2
17252 6138 منطقه 2
17979 6423 منطقه 2
18330 6571 منطقه 2
19418 7015 منطقه 2
20008 7244 منطقه 2
21788 7971 منطقه 2
23165 8523 منطقه 2
24031 8872 منطقه 2
26866 9977 منطقه 2
32087 11999 منطقه 2
39786 15062 منطقه 2
12884 1435 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18746 9478 منطقه 1
28049 12920 منطقه 1
12953 4522 منطقه 2
14164 4953 منطقه 2
15367 5420 منطقه 2
15670 5538 منطقه 2
17434 6214 منطقه 2
18028 6443 منطقه 2
19510 7050 منطقه 2
19589 7079 منطقه 2
19661 7105 منطقه 2
22585 8297 منطقه 2
25134 9309 منطقه 2
26107 9678 منطقه 2
27936 10408 منطقه 2
13455 1522 منطقه 3
18179 2415 منطقه 3
18698 2524 منطقه 3
20967 2981 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13392 7207 منطقه 1
24923 9218 منطقه 2
31438 11753 منطقه 2
34676 13008 منطقه 2
32468 5812 منطقه 3
42585 8624 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13441 7234 منطقه 1
14034 7506 منطقه 1
22200 10806 منطقه 1
22714 11008 منطقه 1
25819 12133 منطقه 1
26600 12426 منطقه 1
26913 12534 منطقه 1
27078 12594 منطقه 1
32780 14622 منطقه 1
34371 15141 منطقه 1
38384 14492 منطقه 2
27344 4481 منطقه 3
38421 7433 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13829 7411 منطقه 1
15397 8092 منطقه 1
16223 8426 منطقه 1
26808 12501 منطقه 1
30035 13638 منطقه 1
32433 14511 منطقه 1
34642 15238 منطقه 1
37033 16015 منطقه 1
40309 17067 منطقه 1
24106 3700 منطقه 3
37309 7124 منطقه 3
39219 7655 منطقه 3
40440 8011 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14611 7759 منطقه 1
18192 9268 منطقه 1
17176 6106 منطقه 2
18432 6609 منطقه 2
21742 7952 منطقه 2
24802 9175 منطقه 2
23324 3516 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16291 8456 منطقه 1
32368 14491 منطقه 1
39424 16798 منطقه 1
43653 18156 منطقه 1
47540 19407 منطقه 1
29083 10814 منطقه 2
45077 17138 منطقه 2
21374 3084 منطقه 3
42694 8650 منطقه 3
82978 20919 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22714 11008 منطقه 1
16434 5845 منطقه 2
18710 6720 منطقه 2
21390 7801 منطقه 2
22287 8181 منطقه 2
23768 8764 منطقه 2
29164 10846 منطقه 2
31940 11951 منطقه 2
33813 12661 منطقه 2
38753 14646 منطقه 2
32195 5730 منطقه 3
46440 9725 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18117 6478 منطقه 2
23197 8535 منطقه 2
23493 8650 منطقه 2
26273 9750 منطقه 2
29520 10979 منطقه 2
33009 12344 منطقه 2
35968 13555 منطقه 2
24969 3908 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18511 9387 منطقه 1
22021 10737 منطقه 1
27632 12780 منطقه 1
30736 13901 منطقه 1
32608 14565 منطقه 1
29807 11094 منطقه 2
33465 12521 منطقه 2
36690 13819 منطقه 2
19803 2746 منطقه 3
29486 5063 منطقه 3
34544 6389 منطقه 3
34907 6482 منطقه 3
35674 6680 منطقه 3
36307 6845 منطقه 3
36307 6845 منطقه 3
37411 7153 منطقه 3
37874 7282 منطقه 3
38553 7472 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18638 9433 منطقه 1
19062 9612 منطقه 1
23027 11119 منطقه 1
18566 6673 منطقه 2
20224 7336 منطقه 2
21064 7682 منطقه 2
21422 7815 منطقه 2
22239 8162 منطقه 2
22537 8281 منطقه 2
23558 8677 منطقه 2
24057 8883 منطقه 2
24784 9167 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
19661 2716 منطقه 3
28596 4825 منطقه 3
31164 5485 منطقه 3
37874 7282 منطقه 3
54189 11977 منطقه 3
55738 12427 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
20514 7443 منطقه 2
21165 7720 منطقه 2
24400 9021 منطقه 2
24752 9157 منطقه 2
25671 9524 منطقه 2
27042 10043 منطقه 2
28752 10705 منطقه 2
31114 11611 منطقه 2
28253 4737 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
21300 7768 منطقه 2
25221 9348 منطقه 2
20752 2943 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23742 11381 منطقه 1
27062 12589 منطقه 1
28326 13027 منطقه 1
21286 7764 منطقه 2
22217 8153 منطقه 2
24093 8899 منطقه 2
24720 9145 منطقه 2
28733 10700 منطقه 2
55933 21496 منطقه 2
24802 3865 منطقه 3
25295 3985 منطقه 3
28405 4775 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
21870 10685 منطقه 1
23983 11458 منطقه 1
25726 12094 منطقه 1
28274 13007 منطقه 1
29312 13400 منطقه 1
31878 14298 منطقه 1
39387 16785 منطقه 1
39946 16952 منطقه 1
44364 18387 منطقه 1
21314 7772 منطقه 2
26961 10014 منطقه 2
22862 3394 منطقه 3
31974 5679 منطقه 3
40374 7993 منطقه 3
50341 10833 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22170 8128 منطقه 2
31195 5496 منطقه 3
32275 5754 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22941 8442 منطقه 2
24267 8964 منطقه 2
24582 9082 منطقه 2
26421 9812 منطقه 2
33736 12627 منطقه 2
36245 13662 منطقه 2
36405 13715 منطقه 2
36714 13832 منطقه 2
38793 14662 منطقه 2
40805 15450 منطقه 2
25327 3994 منطقه 3
27613 4563 منطقه 3
28253 4737 منطقه 3
41005 8173 منطقه 3
41372 8284 منطقه 3
43545 8879 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23463 11277 منطقه 1
23999 11466 منطقه 1
40412 15311 منطقه 2
41850 15869 منطقه 2
42009 15917 منطقه 2
43394 16484 منطقه 2
42242 8526 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23589 8690 منطقه 2
35045 13156 منطقه 2
44488 16919 منطقه 2
46104 17543 منطقه 2
31703 5610 منطقه 3
44016 9010 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25295 9380 منطقه 2
26044 9653 منطقه 2
26072 9665 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26133 9690 منطقه 2
28613 10648 منطقه 2
33790 12650 منطقه 2
37002 13960 منطقه 2
39040 14747 منطقه 2
26508 4281 منطقه 3
28067 4686 منطقه 3
28190 4724 منطقه 3
38082 7346 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
29016 10799 منطقه 2
31766 11888 منطقه 2
32765 12250 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
34688 13014 منطقه 2
35592 13388 منطقه 2
37683 14234 منطقه 2
40352 15290 منطقه 2
42091 15949 منطقه 2
42335 16047 منطقه 2
36972 7031 منطقه 3
39270 7670 منطقه 3
41072 8196 منطقه 3
44867 9266 منطقه 3
53124 11663 منطقه 3
62569 14525 منطقه 3
69816 16829 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36972 15994 منطقه 1
30577 11397 منطقه 2
33736 12627 منطقه 2
38679 14620 منطقه 2
40017 15154 منطقه 2
41072 15557 منطقه 2
41421 15686 منطقه 2
41757 15822 منطقه 2
37986 7310 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
48604 18556 منطقه 2
49722 18993 منطقه 2
30750 5385 منطقه 3
33876 6199 منطقه 3
44608 9189 منطقه 3
50780 10974 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
31317 11699 منطقه 2
45936 17475 منطقه 2
83108 32255 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
66426 25043 منطقه 1
49577 18944 منطقه 2
71604 27598 منطقه 2
41964 8436 منطقه 3
55933 12476 منطقه 3
64676 15192 منطقه 3
72434 17675 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
33344 14818 منطقه 1
35632 15555 منطقه 1
37329 16104 منطقه 1
41737 17543 منطقه 1
35697 13435 منطقه 2
35248 6580 منطقه 3
45801 9533 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
50055 20185 منطقه 1
57107 22322 منطقه 1
62379 23922 منطقه 1
53770 20616 منطقه 2
54767 21033 منطقه 2
33420 6072 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
45139 18625 منطقه 1
35802 13483 منطقه 2
36088 13601 منطقه 2
42422 16078 منطقه 2
44198 16812 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
37570 16189 منطقه 1
35855 13510 منطقه 2
36343 13693 منطقه 2
36916 13924 منطقه 2
45487 17306 منطقه 2
43328 8824 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
51429 19656 منطقه 2
51577 19718 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
20 13 منطقه 1
52 32 منطقه 1
57 34 منطقه 1
61 38 منطقه 1
66 40 منطقه 1
68 42 منطقه 1
72 43 منطقه 1
76 46 منطقه 1
78 48 منطقه 1
79 49 منطقه 1
82 50 منطقه 1
90 56 منطقه 1
91 57 منطقه 1
93 59 منطقه 1
96 62 منطقه 1
98 63 منطقه 1
99 64 منطقه 1
102 66 منطقه 1
103 67 منطقه 1
110 72 منطقه 1
120 79 منطقه 1
121 80 منطقه 1
125 84 منطقه 1
133 92 منطقه 1
135 93 منطقه 1
140 95 منطقه 1
150 103 منطقه 1
165 114 منطقه 1
180 123 منطقه 1
195 130 منطقه 1
204 137 منطقه 1
50 17 منطقه 2
54 19 منطقه 2
63 21 منطقه 2
69 23 منطقه 2
70 24 منطقه 2
73 26 منطقه 2
80 27 منطقه 2
81 28 منطقه 2
101 32 منطقه 2
108 34 منطقه 2
134 37 منطقه 2
139 39 منطقه 2
142 40 منطقه 2
144 41 منطقه 2
156 42 منطقه 2
187 53 منطقه 2
187 53 منطقه 2
192 57 منطقه 2
197 58 منطقه 2
229 66 منطقه 2
249 75 منطقه 2
344 97 منطقه 2
349 99 منطقه 2
351 101 منطقه 2
364 104 منطقه 2
371 106 منطقه 2
414 120 منطقه 2
441 129 منطقه 2
459 135 منطقه 2
118 5 منطقه 3
137 6 منطقه 3
169 8 منطقه 3
278 12 منطقه 3
566 20 منطقه 3
710 28 منطقه 3
949 39 منطقه 3
1025 45 منطقه 3
1176 58 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11 6 منطقه 1
238 159 منطقه 1
252 167 منطقه 1
263 174 منطقه 1
282 187 منطقه 1
286 191 منطقه 1
298 202 منطقه 1
337 231 منطقه 1
356 239 منطقه 1
366 247 منطقه 1
382 257 منطقه 1
382 257 منطقه 1
405 274 منطقه 1
416 279 منطقه 1
419 282 منطقه 1
439 296 منطقه 1
451 303 منطقه 1
456 306 منطقه 1
464 312 منطقه 1
477 322 منطقه 1
368 105 منطقه 2
378 108 منطقه 2
392 111 منطقه 2
430 125 منطقه 2
511 153 منطقه 2
573 173 منطقه 2
619 186 منطقه 2
625 190 منطقه 2
648 197 منطقه 2
701 217 منطقه 2
701 217 منطقه 2
707 220 منطقه 2
722 224 منطقه 2
826 263 منطقه 2
2006 102 منطقه 3
2711 147 منطقه 3
2956 165 منطقه 3
رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت
265 منطقه 1 پسر
267 منطقه 1 پسر
291 منطقه 1 پسر
331 منطقه 1 پسر
340 منطقه 1 پسر
345 منطقه 1 پسر
347 منطقه 1 دختر
402 منطقه 1 پسر
413 منطقه 1 پسر
431 منطقه 1 پسر
442 منطقه 1 پسر
452 منطقه 1 پسر
473 منطقه 1 پسر
476 منطقه 1 دختر
494 منطقه 1 پسر
498 منطقه 1 پسر
145 منطقه 2 دختر
152 منطقه 2 دختر
156 منطقه 2 پسر
159 منطقه 2 پسر
175 منطقه 2 پسر
177 منطقه 2 پسر
177 منطقه 2 پسر
214 منطقه 2 پسر
237 منطقه 2 پسر
309 منطقه 2 دختر
325 منطقه 2 دختر
334 منطقه 2 دختر
355 منطقه 2 پسر
368 منطقه 2 پسر
382 منطقه 2 پسر
414 منطقه 2 پسر
13 منطقه 3 پسر
14 منطقه 3 پسر
23 منطقه 3 پسر
156 منطقه 3 پسر
179 منطقه 3 پسر
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4863 2975 منطقه 1
6434 3841 منطقه 1
6686 3967 منطقه 1
2025 638 منطقه 2
4966 1573 منطقه 2
4982 1577 منطقه 2
6456 2085 منطقه 2
7147 2332 منطقه 2
8150 2685 منطقه 2
10332 3497 منطقه 2
10456 3545 منطقه 2
576 21 منطقه 3
5186 387 منطقه 3
5887 459 منطقه 3
8574 786 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
808 520 منطقه 1
2350 1480 منطقه 1
3688 2294 منطقه 1
3972 2466 منطقه 1
4077 2528 منطقه 1
4092 2537 منطقه 1
4439 2742 منطقه 1
4675 2874 منطقه 1
4788 2936 منطقه 1
5253 3186 منطقه 1
5598 3379 منطقه 1
5948 3579 منطقه 1
6258 3744 منطقه 1
7006 4133 منطقه 1
7100 4182 منطقه 1
7437 4352 منطقه 1
7643 4464 منطقه 1
7748 4517 منطقه 1
7883 4586 منطقه 1
8209 4761 منطقه 1
8404 4868 منطقه 1
8647 4978 منطقه 1
8718 5016 منطقه 1
9319 5311 منطقه 1
4622 1456 منطقه 2
5948 1905 منطقه 2
6560 2124 منطقه 2
6891 2240 منطقه 2
7864 2585 منطقه 2
8640 2871 منطقه 2
8686 2888 منطقه 2
10311 3492 منطقه 2
10915 3724 منطقه 2
15323 5402 منطقه 2
7215 617 منطقه 3
8267 748 منطقه 3
9186 870 منطقه 3
9953 988 منطقه 3
10080 1007 منطقه 3
11451 1192 منطقه 3
12072 1280 منطقه 3
13100 1470 منطقه 3
13595 1546 منطقه 3
14868 1776 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
824 531 منطقه 1
985 629 منطقه 1
1141 726 منطقه 1
1405 893 منطقه 1
1747 1109 منطقه 1
1858 1185 منطقه 1
2020 1282 منطقه 1
2292 1449 منطقه 1
2554 1605 منطقه 1
2655 1662 منطقه 1
2938 1845 منطقه 1
3003 1883 منطقه 1
3831 2379 منطقه 1
4546 2803 منطقه 1
5183 3147 منطقه 1
2630 846 منطقه 2
2665 860 منطقه 2
2800 893 منطقه 2
3010 955 منطقه 2
3108 987 منطقه 2
3345 1059 منطقه 2
3783 1191 منطقه 2
4001 1261 منطقه 2
4136 1304 منطقه 2
4213 1332 منطقه 2
4213 1332 منطقه 2
4235 1339 منطقه 2
4500 1422 منطقه 2
5701 1829 منطقه 2
6310 2037 منطقه 2
6665 2166 منطقه 2
3331 203 منطقه 3
3617 228 منطقه 3
4663 328 منطقه 3
6395 516 منطقه 3
9156 866 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
857 552 منطقه 1
901 575 منطقه 1
988 631 منطقه 1
1095 698 منطقه 1
1138 724 منطقه 1
1174 743 منطقه 1
1186 751 منطقه 1
1274 809 منطقه 1
1343 856 منطقه 1
1364 869 منطقه 1
1426 908 منطقه 1
1441 917 منطقه 1
1487 948 منطقه 1
1521 971 منطقه 1
1531 978 منطقه 1
1551 991 منطقه 1
1591 1011 منطقه 1
1949 1241 منطقه 1
2163 1370 منطقه 1
2263 1434 منطقه 1
2605 1634 منطقه 1
897 287 منطقه 2
914 295 منطقه 2
1128 356 منطقه 2
1209 384 منطقه 2
1308 414 منطقه 2
1326 420 منطقه 2
1418 449 منطقه 2
1501 470 منطقه 2
1509 473 منطقه 2
1512 475 منطقه 2
1521 477 منطقه 2
1615 512 منطقه 2
1619 513 منطقه 2
1659 527 منطقه 2
2424 768 منطقه 2
1041 47 منطقه 3
1311 63 منطقه 3
3387 207 منطقه 3
3403 209 منطقه 3
3734 236 منطقه 3
4092 266 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
973 620 منطقه 1
1659 1051 منطقه 1
1761 1117 منطقه 1
1821 1160 منطقه 1
1866 1189 منطقه 1
2358 1485 منطقه 1
2742 1715 منطقه 1
3262 2038 منطقه 1
1722 544 منطقه 2
1738 547 منطقه 2
1791 562 منطقه 2
1969 614 منطقه 2
2016 634 منطقه 2
2020 636 منطقه 2
2049 646 منطقه 2
2143 672 منطقه 2
2177 683 منطقه 2
2238 701 منطقه 2
2270 711 منطقه 2
2319 731 منطقه 2
2323 732 منطقه 2
2332 736 منطقه 2
2338 738 منطقه 2
2346 743 منطقه 2
2350 746 منطقه 2
2356 747 منطقه 2
2363 749 منطقه 2
2472 788 منطقه 2
2968 938 منطقه 2
2990 947 منطقه 2
3015 957 منطقه 2
3061 970 منطقه 2
3136 994 منطقه 2
2361 126 منطقه 3
2497 132 منطقه 3
5142 383 منطقه 3
5490 426 منطقه 3
6114 483 منطقه 3
8782 806 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1126 718 منطقه 1
1314 835 منطقه 1
1350 862 منطقه 1
1882 1201 منطقه 1
1892 1208 منطقه 1
2270 1437 منطقه 1
3015 1890 منطقه 1
1512 475 منطقه 2
1877 584 منطقه 2
2009 630 منطقه 2
2346 743 منطقه 2
2483 794 منطقه 2
2605 834 منطقه 2
2612 837 منطقه 2
2641 849 منطقه 2
2755 883 منطقه 2
4384 1382 منطقه 2
4518 1431 منطقه 2
1647 80 منطقه 3
2276 123 منطقه 3
5029 370 منطقه 3
6983 588 منطقه 3
9016 837 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4038 2507 منطقه 1
10211 5728 منطقه 1
11317 6256 منطقه 1
1863 580 منطقه 2
2119 664 منطقه 2
2646 851 منطقه 2
2889 918 منطقه 2
2968 938 منطقه 2
4281 1351 منطقه 2
4593 1447 منطقه 2
4681 1473 منطقه 2
4851 1527 منطقه 2
5120 1623 منطقه 2
5206 1655 منطقه 2
5680 1819 منطقه 2
6713 2182 منطقه 2
7504 2454 منطقه 2
8564 2844 منطقه 2
11090 3793 منطقه 2
11418 3935 منطقه 2
11945 4148 منطقه 2
16925 6029 منطقه 2
25499 9459 منطقه 2
3800 243 منطقه 3
3942 253 منطقه 3
4030 259 منطقه 3
5461 421 منطقه 3
6614 538 منطقه 3
6686 549 منطقه 3
6735 553 منطقه 3
6776 558 منطقه 3
6835 569 منطقه 3
6883 575 منطقه 3
7523 662 منطقه 3
8618 793 منطقه 3
10289 1034 منطقه 3
11683 1217 منطقه 3
11905 1254 منطقه 3
13626 1556 منطقه 3
14101 1644 منطقه 3
14642 1746 منطقه 3
19923 2768 منطقه 3
24031 3683 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2319 1465 منطقه 1
4035 2505 منطقه 1
6976 2273 منطقه 2
17741 2316 منطقه 3
18383 2458 منطقه 3
19574 2699 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2493 1566 منطقه 1
4242 2621 منطقه 1
4922 3008 منطقه 1
4937 3018 منطقه 1
5041 3071 منطقه 1
5561 3359 منطقه 1
5624 3394 منطقه 1
5724 3446 منطقه 1
5900 3548 منطقه 1
6296 3762 منطقه 1
6553 3899 منطقه 1
6869 4062 منطقه 1
6987 4122 منطقه 1
7156 4209 منطقه 1
7181 4219 منطقه 1
7315 4282 منطقه 1
7320 4286 منطقه 1
7651 4469 منطقه 1
7657 4474 منطقه 1
7926 4613 منطقه 1
9041 5172 منطقه 1
9138 5213 منطقه 1
9592 5443 منطقه 1
9656 5476 منطقه 1
9692 5495 منطقه 1
9753 5524 منطقه 1
9753 5524 منطقه 1
9846 5569 منطقه 1
10277 5763 منطقه 1
11136 6185 منطقه 1
11228 6219 منطقه 1
11468 6315 منطقه 1
11545 6353 منطقه 1
11733 6446 منطقه 1
11887 6508 منطقه 1
11929 6530 منطقه 1
12238 6664 منطقه 1
12478 6764 منطقه 1
12663 6844 منطقه 1
12819 6919 منطقه 1
12909 6965 منطقه 1
13127 7080 منطقه 1
13626 7325 منطقه 1
13784 7390 منطقه 1
13848 7421 منطقه 1
14034 7506 منطقه 1
14371 7642 منطقه 1
14393 7652 منطقه 1
14611 7759 منطقه 1
14927 7908 منطقه 1
15134 7991 منطقه 1
15706 8232 منطقه 1
15862 8297 منطقه 1
16074 8366 منطقه 1
16249 8437 منطقه 1
16447 8521 منطقه 1
6824 2212 منطقه 2
8219 2709 منطقه 2
9709 3259 منطقه 2
10311 3492 منطقه 2
10596 3601 منطقه 2
11064 3785 منطقه 2
11150 3814 منطقه 2
12588 4383 منطقه 2
12935 4516 منطقه 2
15227 5353 منطقه 2
19171 6911 منطقه 2
20240 7342 منطقه 2
24608 9095 منطقه 2
15008 1805 منطقه 3
15630 1907 منطقه 3
16151 2018 منطقه 3
16956 2163 منطقه 3
17051 2186 منطقه 3
17694 2306 منطقه 3
18638 2506 منطقه 3
28274 4742 منطقه 3
29164 4969 منطقه 3
31897 5658 منطقه 3
33322 6048 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2646 1657 منطقه 1
3220 2016 منطقه 1
3255 2034 منطقه 1
3663 2276 منطقه 1
3836 2383 منطقه 1
4001 2485 منطقه 1
4213 2602 منطقه 1
4603 2836 منطقه 1
5094 3103 منطقه 1
5111 3112 منطقه 1
5206 3162 منطقه 1
5305 3215 منطقه 1
5675 3419 منطقه 1
5778 3478 منطقه 1
5978 3598 منطقه 1
6388 3810 منطقه 1
6776 4016 منطقه 1
4067 1282 منطقه 2
4831 1524 منطقه 2
5617 1792 منطقه 2
6024 1926 منطقه 2
6068 1941 منطقه 2
6578 2131 منطقه 2
4001 256 منطقه 3
5456 418 منطقه 3
6372 512 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2930 1839 منطقه 1
4372 2704 منطقه 1
5219 3169 منطقه 1
4235 1339 منطقه 2
4622 1456 منطقه 2
10413 1055 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10596 5916 منطقه 1
10750 5995 منطقه 1
11228 6219 منطقه 1
11354 6272 منطقه 1
12782 6903 منطقه 1
13040 7031 منطقه 1
15216 8027 منطقه 1
16134 8392 منطقه 1
16559 8572 منطقه 1
17164 8848 منطقه 1
19260 9694 منطقه 1
20563 10201 منطقه 1
21153 10410 منطقه 1
3727 1173 منطقه 2
8427 2786 منطقه 2
12113 4213 منطقه 2
16670 5934 منطقه 2
17051 6069 منطقه 2
17272 6147 منطقه 2
17677 6309 منطقه 2
18233 6521 منطقه 2
18735 6729 منطقه 2
13392 1512 منطقه 3
16301 2046 منطقه 3
16984 2171 منطقه 3
20843 2955 منطقه 3
30399 5306 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12838 6930 منطقه 1
13746 7374 منطقه 1
20362 10117 منطقه 1
4870 1535 منطقه 2
6650 2161 منطقه 2
8224 2713 منطقه 2
8741 2911 منطقه 2
8826 2947 منطقه 2
9974 3356 منطقه 2
10080 3400 منطقه 2
10508 3569 منطقه 2
11008 3759 منطقه 2
11103 3799 منطقه 2
11103 3799 منطقه 2
11784 4078 منطقه 2
11878 4124 منطقه 2
11983 4165 منطقه 2
12719 4432 منطقه 2
12730 4437 منطقه 2
13028 4545 منطقه 2
13028 4545 منطقه 2
13284 4634 منطقه 2
13760 4796 منطقه 2
14210 4970 منطقه 2
14534 5087 منطقه 2
14824 5194 منطقه 2
17590 6278 منطقه 2
17935 6408 منطقه 2
18008 6436 منطقه 2
19906 7204 منطقه 2
20683 7523 منطقه 2
20817 7582 منطقه 2
20918 7623 منطقه 2
23027 8473 منطقه 2
29293 5005 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5124 3120 منطقه 1
7991 4642 منطقه 1
8073 4684 منطقه 1
8546 4928 منطقه 1
5582 1780 منطقه 2
6395 2066 منطقه 2
7156 2336 منطقه 2
7769 2552 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13471 7248 منطقه 1
20831 10289 منطقه 1
5433 1725 منطقه 2
13939 4872 منطقه 2
18127 6483 منطقه 2
20697 7529 منطقه 2
20843 7594 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5541 3346 منطقه 1
7292 4269 منطقه 1
7451 4361 منطقه 1
7778 4532 منطقه 1
7873 4582 منطقه 1
7908 4601 منطقه 1
8370 4851 منطقه 1
8647 4978 منطقه 1
8667 4989 منطقه 1
8835 5071 منطقه 1
9285 5292 منطقه 1
9656 5476 منطقه 1
9974 5626 منطقه 1
28308 13021 منطقه 1
7684 2522 منطقه 2
12276 4278 منطقه 2
5476 424 منطقه 3
12266 1317 منطقه 3
12819 1427 منطقه 3
15008 1805 منطقه 3
15157 1832 منطقه 3
15814 1943 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11716 6438 منطقه 1
16434 8516 منطقه 1
5624 1794 منطقه 2
7778 2555 منطقه 2
8340 2750 منطقه 2
11830 4103 منطقه 2
12209 4252 منطقه 2
12350 4308 منطقه 2
13427 4684 منطقه 2
13808 4815 منطقه 2
15447 5456 منطقه 2
15605 5513 منطقه 2
16535 5876 منطقه 2
16761 5969 منطقه 2
16778 5977 منطقه 2
17727 6329 منطقه 2
17921 6403 منطقه 2
18106 6473 منطقه 2
18724 6725 منطقه 2
18909 6803 منطقه 2
18975 6831 منطقه 2
19792 7155 منطقه 2
20035 7258 منطقه 2
21165 7720 منطقه 2
21286 7764 منطقه 2
22503 8266 منطقه 2
24267 8964 منطقه 2
13377 1510 منطقه 3
17210 2227 منطقه 3
19387 2650 منطقه 3
19443 2665 منطقه 3
19535 2688 منطقه 3
20207 2827 منطقه 3
21031 2997 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6244 3736 منطقه 1
6333 3779 منطقه 1
7279 4262 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
6244 3736 منطقه 1
6333 3779 منطقه 1
7279 4262 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26541 12400 منطقه 1
29016 13292 منطقه 1
35779 15601 منطقه 1
48290 19630 منطقه 1
49644 20053 منطقه 1
7827 2569 منطقه 2
14137 4942 منطقه 2
16064 5703 منطقه 2
16944 6036 منطقه 2
17563 6271 منطقه 2
27596 10267 منطقه 2
38041 14368 منطقه 2
39000 14734 منطقه 2
41531 15734 منطقه 2
43909 16689 منطقه 2
46693 17767 منطقه 2
46851 17841 منطقه 2
48987 18713 منطقه 2
52106 19937 منطقه 2
60884 23395 منطقه 2
19718 2727 منطقه 3
20482 2884 منطقه 3
33240 6027 منطقه 3
34088 6258 منطقه 3
35024 6519 منطقه 3
39000 7595 منطقه 3
40239 7949 منطقه 3
42585 8624 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16331 8474 منطقه 1
20766 10268 منطقه 1
22086 10762 منطقه 1
25768 12109 منطقه 1
26913 12534 منطقه 1
27021 12574 منطقه 1
28190 12972 منطقه 1
8247 2725 منطقه 2
15732 5558 منطقه 2
25343 3997 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10517 5874 منطقه 1
31003 13986 منطقه 1
8999 3009 منطقه 2
11033 3772 منطقه 2
19841 7178 منطقه 2
21374 7795 منطقه 2
33322 6048 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
15681 8222 منطقه 1
19661 9841 منطقه 1
9515 3185 منطقه 2
11354 3911 منطقه 2
16434 5845 منطقه 2
18459 6622 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
29293 13392 منطقه 1
32765 14617 منطقه 1
9838 3306 منطقه 2
11568 3997 منطقه 2
12838 4480 منطقه 2
15053 5286 منطقه 2
19357 6995 منطقه 2
19841 7178 منطقه 2
19963 7224 منطقه 2
20440 7410 منطقه 2
21124 7704 منطقه 2
22379 8213 منطقه 2
22862 8411 منطقه 2
23421 8619 منطقه 2
25270 9367 منطقه 2
29164 10846 منطقه 2
34088 12775 منطقه 2
16402 2064 منطقه 3
16970 2167 منطقه 3
19875 2756 منطقه 3
22845 3389 منطقه 3
29879 5174 منطقه 3
30839 5411 منطقه 3
30982 5440 منطقه 3
32253 5745 منطقه 3
33777 6161 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10368 3510 منطقه 2
11008 3759 منطقه 2
14429 5048 منطقه 2
22068 8088 منطقه 2
23243 8553 منطقه 2
25901 9607 منطقه 2
26214 9724 منطقه 2
26946 10008 منطقه 2
29415 10945 منطقه 2
29623 11018 منطقه 2
30415 11335 منطقه 2
30644 11422 منطقه 2
33364 12479 منطقه 2
34149 12802 منطقه 2
34661 13000 منطقه 2
34930 13115 منطقه 2
35396 13301 منطقه 2
36632 13797 منطقه 2
37411 14127 منطقه 2
38343 14479 منطقه 2
38461 14522 منطقه 2
38579 14568 منطقه 2
38579 14568 منطقه 2
39336 14877 منطقه 2
39738 15045 منطقه 2
41531 15734 منطقه 2
42289 16026 منطقه 2
43098 16365 منطقه 2
43453 16512 منطقه 2
43713 16607 منطقه 2
44040 16749 منطقه 2
25583 4050 منطقه 3
34149 6279 منطقه 3
35874 6728 منطقه 3
45563 9456 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
20956 10340 منطقه 1
10854 3697 منطقه 2
11136 3807 منطقه 2
16809 5989 منطقه 2
17865 6377 منطقه 2
19062 6867 منطقه 2
21774 7964 منطقه 2
23165 8523 منطقه 2
24608 9095 منطقه 2
16793 2132 منطقه 3
17434 2262 منطقه 3
23839 3640 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11150 3814 منطقه 2
12163 4237 منطقه 2
12246 4266 منطقه 2
12588 4383 منطقه 2
13524 4710 منطقه 2
14868 5212 منطقه 2
15997 5672 منطقه 2
18909 6803 منطقه 2
20779 7562 منطقه 2
21019 7664 منطقه 2
21708 7935 منطقه 2
22217 8153 منطقه 2
23542 8670 منطقه 2
29906 11133 منطقه 2
14331 1693 منطقه 3
21265 3058 منطقه 3
22520 3316 منطقه 3
29431 5040 منطقه 3
37660 7214 منطقه 3
40330 7980 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12113 6610 منطقه 1
22200 10806 منطقه 1
22307 10853 منطقه 1
27457 12724 منطقه 1
29120 13332 منطقه 1
47238 19314 منطقه 1
53204 21142 منطقه 1
14017 4895 منطقه 2
16123 5722 منطقه 2
18990 6839 منطقه 2
33790 12650 منطقه 2
40629 15380 منطقه 2
43743 16620 منطقه 2
44708 17004 منطقه 2
76363 29553 منطقه 2
78017 30207 منطقه 2
21513 3114 منطقه 3
29961 5191 منطقه 3
44507 9150 منطقه 3
58442 13276 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12200 4249 منطقه 2
18223 6517 منطقه 2
19343 6988 منطقه 2
15216 1842 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12758 6892 منطقه 1
14548 7722 منطقه 1
16726 8652 منطقه 1
17229 8871 منطقه 1
17707 9076 منطقه 1
18179 9263 منطقه 1
18784 9496 منطقه 1
18959 9569 منطقه 1
19510 9776 منطقه 1
19815 9903 منطقه 1
20362 10117 منطقه 1
20626 10216 منطقه 1
23463 11277 منطقه 1
24184 11528 منطقه 1
24382 11593 منطقه 1
24674 11708 منطقه 1
24689 11713 منطقه 1
24903 11800 منطقه 1
25961 12182 منطقه 1
26866 12522 منطقه 1
29271 13381 منطقه 1
31615 14198 منطقه 1
34313 15123 منطقه 1
34503 15187 منطقه 1
34810 15290 منطقه 1
35511 15517 منطقه 1
36159 15724 منطقه 1
16944 6036 منطقه 2
17677 6309 منطقه 2
21644 7902 منطقه 2
23382 8603 منطقه 2
30219 11257 منطقه 2
36735 13843 منطقه 2
17839 2337 منطقه 3
21952 3198 منطقه 3
23002 3426 منطقه 3
28901 4896 منطقه 3
29134 4962 منطقه 3
43009 8737 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14008 7494 منطقه 1
25901 12159 منطقه 1
26929 12539 منطقه 1
19510 7050 منطقه 2
25686 9528 منطقه 2
27416 10202 منطقه 2
30523 11369 منطقه 2
31129 11620 منطقه 2
31215 11658 منطقه 2
31596 11819 منطقه 2
33071 12372 منطقه 2
29472 5058 منطقه 3
33995 6229 منطقه 3
41783 8391 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14500 7700 منطقه 1
54367 21481 منطقه 1
60107 23224 منطقه 1
67332 25320 منطقه 1
28805 10725 منطقه 2
76131 29449 منطقه 2
49101 10471 منطقه 3
50928 11021 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25257 11920 منطقه 1
32075 14381 منطقه 1
15101 5304 منطقه 2
15290 5381 منطقه 2
17176 6106 منطقه 2
18264 6537 منطقه 2
19718 7130 منطقه 2
20440 7410 منطقه 2
20817 7582 منطقه 2
24313 8985 منطقه 2
28596 10640 منطقه 2
30982 11564 منطقه 2
20498 2887 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28805 13208 منطقه 1
41871 17583 منطقه 1
45459 18734 منطقه 1
45614 18783 منطقه 1
66558 25087 منطقه 1
68054 25556 منطقه 1
75543 27718 منطقه 1
78241 28503 منطقه 1
15582 5505 منطقه 2
20088 7276 منطقه 2
36632 13797 منطقه 2
46851 17841 منطقه 2
47732 18217 منطقه 2
52349 20046 منطقه 2
53889 20668 منطقه 2
57469 22071 منطقه 2
63767 24532 منطقه 2
66426 25616 منطقه 2
67793 26135 منطقه 2
69146 26661 منطقه 2
69991 26998 منطقه 2
70288 27100 منطقه 2
52292 11412 منطقه 3
55018 12220 منطقه 3
57399 12930 منطقه 3
60744 13985 منطقه 3
68297 16347 منطقه 3
69848 16839 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26808 12501 منطقه 1
16521 5871 منطقه 2
19089 6879 منطقه 2
21675 7920 منطقه 2
28680 10679 منطقه 2
31766 11888 منطقه 2
35530 13359 منطقه 2
35729 13451 منطقه 2
36111 13610 منطقه 2
38530 14548 منطقه 2
34523 6381 منطقه 3
34796 6454 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18688 9454 منطقه 1
22756 11021 منطقه 1
23606 11330 منطقه 1
32915 14672 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
34642 15238 منطقه 1
37033 16015 منطقه 1
26214 9724 منطقه 2
27416 10202 منطقه 2
33240 12434 منطقه 2
34047 12760 منطقه 2
35530 13359 منطقه 2
35611 13396 منطقه 2
37967 14336 منطقه 2
38221 14435 منطقه 2
18688 2519 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
84717 32903 منطقه 2
19387 2650 منطقه 3
68378 16377 منطقه 3
69486 16721 منطقه 3
83670 21131 منطقه 3
87042 22232 منطقه 3
87646 22412 منطقه 3
87877 22496 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
20339 10107 منطقه 1
30381 13759 منطقه 1
34930 15327 منطقه 1
35452 15498 منطقه 1
43682 8917 منطقه 3
57667 13021 منطقه 3
64395 15086 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
21422 10514 منطقه 1
24674 11708 منطقه 1
25726 12094 منطقه 1
29199 13360 منطقه 1
31270 14078 منطقه 1
32810 14635 منطقه 1
34034 15037 منطقه 1
35375 15472 منطقه 1
36069 15692 منطقه 1
29762 11073 منطقه 2
37106 14004 منطقه 2
37309 14085 منطقه 2
26618 4306 منطقه 3
33597 6117 منطقه 3
34371 6338 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22699 11002 منطقه 1
44659 18477 منطقه 1
66783 25739 منطقه 2
68378 26366 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22793 8382 منطقه 2
29271 10892 منطقه 2
31703 11860 منطقه 2
38026 14362 منطقه 2
38285 14458 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22699 11002 منطقه 1
44659 18477 منطقه 1
66783 25739 منطقه 2
68378 26366 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22699 11002 منطقه 1
44659 18477 منطقه 1
66783 25739 منطقه 2
68378 26366 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23645 8713 منطقه 2
32725 12234 منطقه 2
33611 12576 منطقه 2
35177 13217 منطقه 2
40217 15235 منطقه 2
29730 5133 منطقه 3
32725 5889 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
61555 23663 منطقه 1
24720 9145 منطقه 2
37836 14294 منطقه 2
40650 15388 منطقه 2
40829 15461 منطقه 2
48096 18360 منطقه 2
55626 21364 منطقه 2
45216 9364 منطقه 3
58780 13383 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
34465 12926 منطقه 2
35024 13149 منطقه 2
35085 13174 منطقه 2
36893 13911 منطقه 2
37854 14300 منطقه 2
39387 14896 منطقه 2
41604 15767 منطقه 2
44786 17036 منطقه 2
25406 4012 منطقه 3
28355 4759 منطقه 3
40239 7949 منطقه 3
42184 8509 منطقه 3
61994 14350 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25639 4067 منطقه 3
27398 4497 منطقه 3
29573 5089 منطقه 3
35549 6647 منطقه 3
47460 9994 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28468 10592 منطقه 2
28922 10767 منطقه 2
25671 4077 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26058 9658 منطقه 2
26884 9986 منطقه 2
27021 10035 منطقه 2
31147 11630 منطقه 2
32649 12208 منطقه 2
33790 12650 منطقه 2
37261 14066 منطقه 2
40750 15429 منطقه 2
40941 15506 منطقه 2
52750 20207 منطقه 2
53514 20515 منطقه 2
54532 20933 منطقه 2
33569 6107 منطقه 3
34642 6413 منطقه 3
36565 6923 منطقه 3
65727 15533 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
60026 23197 منطقه 1
26630 9886 منطقه 2
34465 12926 منطقه 2
39099 14772 منطقه 2
41677 15792 منطقه 2
41677 15792 منطقه 2
44635 16974 منطقه 2
49722 18993 منطقه 2
37874 7282 منطقه 3
43037 8744 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
27329 10168 منطقه 2
32331 12083 منطقه 2
43523 16540 منطقه 2
46851 17841 منطقه 2
55526 21321 منطقه 2
45514 9446 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
55658 21883 منطقه 1
28468 10592 منطقه 2
32103 12006 منطقه 2
36363 13700 منطقه 2
39813 15071 منطقه 2
39946 15126 منطقه 2
40987 15528 منطقه 2
42216 15997 منطقه 2
42861 16262 منطقه 2
43037 16340 منطقه 2
46152 17561 منطقه 2
48064 18346 منطقه 2
53372 20450 منطقه 2
53714 20597 منطقه 2
57001 21907 منطقه 2
60321 23164 منطقه 2
64252 24746 منطقه 2
64319 24772 منطقه 2
64462 24829 منطقه 2
65361 25203 منطقه 2
45994 9594 منطقه 3
54767 12134 منطقه 3
55367 12316 منطقه 3
78446 19510 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28613 10648 منطقه 2
31685 11853 منطقه 2
33071 5975 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
29447 13445 منطقه 1
52136 20818 منطقه 1
53455 11751 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
31996 11967 منطقه 2
33663 12596 منطقه 2
44682 16993 منطقه 2
46021 17506 منطقه 2
29573 5089 منطقه 3
34688 6424 منطقه 3
36735 6968 منطقه 3
38101 7350 منطقه 3
38847 7541 منطقه 3
39614 7770 منطقه 3
42356 8557 منطقه 3
43164 8777 منطقه 3
44786 9239 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
53204 21142 منطقه 1
59832 23134 منطقه 1
29849 5167 منطقه 3
40281 7963 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
30660 11427 منطقه 2
56110 21563 منطقه 2
67009 15957 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
40095 17000 منطقه 1
42716 17855 منطقه 1
44432 18403 منطقه 1
48464 18498 منطقه 2
32121 5710 منطقه 3
32649 5864 منطقه 3
34248 6307 منطقه 3
35802 6711 منطقه 3
35855 6722 منطقه 3
37532 7186 منطقه 3
40585 8053 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
62285 23956 منطقه 2
66224 25534 منطقه 2
49130 10480 منطقه 3
56661 12701 منطقه 3
65328 15393 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
33381 12488 منطقه 2
38343 14479 منطقه 2
40352 15290 منطقه 2
40779 15439 منطقه 2
42313 16037 منطقه 2
43743 16620 منطقه 2
34371 6338 منطقه 3
34642 6413 منطقه 3
35571 6652 منطقه 3
37570 7194 منطقه 3
43886 8978 منطقه 3
54617 12092 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
41467 17453 منطقه 1
43810 16649 منطقه 2
44529 16937 منطقه 2
34104 6266 منطقه 3
37166 7078 منطقه 3
38932 7570 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
48494 19691 منطقه 1
48935 19822 منطقه 1
35375 13291 منطقه 2
42758 16224 منطقه 2
46851 17841 منطقه 2
47513 18107 منطقه 2
54132 20757 منطقه 2
54216 20792 منطقه 2
38421 7433 منطقه 3
78995 19658 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
82153 29630 منطقه 1
36714 13832 منطقه 2
58229 13207 منطقه 3
63335 14759 منطقه 3
75689 18667 منطقه 3
82153 20647 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
40165 17023 منطقه 1
47129 19279 منطقه 1
37244 14059 منطقه 2
38343 14479 منطقه 2
39653 15001 منطقه 2
46408 17660 منطقه 2
46751 17794 منطقه 2
38908 7562 منطقه 3
41509 8317 منطقه 3
44608 9189 منطقه 3
45023 9314 منطقه 3
45679 9489 منطقه 3
48124 10174 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
37570 14187 منطقه 2
41231 15617 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
47460 19385 منطقه 1
54049 21391 منطقه 1
54460 21508 منطقه 1
37660 14228 منطقه 2
60223 23127 منطقه 2
49865 10692 منطقه 3
54367 12026 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
47842 19493 منطقه 1
48237 19612 منطقه 1
58114 22626 منطقه 1
60354 23306 منطقه 1
38285 14458 منطقه 2
60026 23059 منطقه 2
63701 14878 منطقه 3
67264 16025 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
39172 14802 منطقه 2
51207 19566 منطقه 2
52967 20285 منطقه 2
53714 20597 منطقه 2
59798 22971 منطقه 2
72546 27978 منطقه 2
74197 28645 منطقه 2
76284 18835 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
62250 23878 منطقه 1
50534 19312 منطقه 2
53570 20538 منطقه 2
40121 7915 منطقه 3
54104 11951 منطقه 3
58588 13315 منطقه 3
73840 18107 منطقه 3
90884 23457 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
40330 15280 منطقه 2
42471 8588 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
48373 19653 منطقه 1
41302 15640 منطقه 2
41964 15904 منطقه 2
50897 19445 منطقه 2
61357 23583 منطقه 2
64360 24790 منطقه 2
69604 26849 منطقه 2
84273 32724 منطقه 2
66524 15801 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
53570 21252 منطقه 1
61808 23742 منطقه 1
82667 29765 منطقه 1
84162 32678 منطقه 2
41620 8344 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
65270 24724 منطقه 1
68099 25569 منطقه 1
51429 19656 منطقه 2
51769 19791 منطقه 2
46048 9610 منطقه 3
49918 10714 منطقه 3
55456 12342 منطقه 3
57399 12930 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
46658 17750 منطقه 2
59271 22769 منطقه 2
61274 14137 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
60193 23261 منطقه 1
52318 20034 منطقه 2
61006 23448 منطقه 2
63831 24558 منطقه 2
65201 25148 منطقه 2
66818 25753 منطقه 2
46874 9821 منطقه 3
67824 16202 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
47408 19362 منطقه 1
48096 18360 منطقه 2
50341 19232 منطقه 2
64925 25025 منطقه 2
49892 10703 منطقه 3
58442 13276 منطقه 3
61770 14277 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
73192 28239 منطقه 2
49020 10449 منطقه 3
75576 18632 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
49130 19887 منطقه 1
67824 16202 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
58714 22561 منطقه 2
61417 23614 منطقه 2
61492 23645 منطقه 2
63247 24334 منطقه 2
63736 24522 منطقه 2
54816 12143 منطقه 3
59581 13635 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
55052 21138 منطقه 2
55879 21473 منطقه 2
55879 21473 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
61046 14062 منطقه 3
66651 15841 منطقه 3
72225 17609 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
64319 24482 منطقه 1
65440 24777 منطقه 1
72818 17793 منطقه 3
73653 18046 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
68177 25589 منطقه 1
71679 27629 منطقه 2
82498 32021 منطقه 2
66057 15644 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
78490 19522 منطقه 3
88552 22722 منطقه 3

Your Content Goes Here

رتبه قبولی رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی کنکور 99

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
74 44 منطقه 1
84 52 منطقه 1
95 61 منطقه 1
160 110 منطقه 1
200 134 منطقه 1
225 152 منطقه 1
243 161 منطقه 1
245 163 منطقه 1
259 171 منطقه 1
265 176 منطقه 1
267 177 منطقه 1
269 178 منطقه 1
270 179 منطقه 1
280 186 منطقه 1
291 195 منطقه 1
324 221 منطقه 1
333 227 منطقه 1
334 228 منطقه 1
343 234 منطقه 1
377 254 منطقه 1
380 255 منطقه 1
97 31 منطقه 2
189 55 منطقه 2
205 60 منطقه 2
234 69 منطقه 2
238 71 منطقه 2
240 72 منطقه 2
252 77 منطقه 2
255 79 منطقه 2
267 81 منطقه 2
298 85 منطقه 2
324 90 منطقه 2
329 93 منطقه 2
345 98 منطقه 2
349 99 منطقه 2
374 107 منطقه 2
394 113 منطقه 2
490 144 منطقه 2
503 150 منطقه 2
571 171 منطقه 2
610 182 منطقه 2
1073 49 منطقه 3
1102 52 منطقه 3
1156 56 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
422 284 منطقه 1
424 286 منطقه 1
455 305 منطقه 1
547 364 منطقه 1
554 369 منطقه 1
607 404 منطقه 1
674 440 منطقه 1
756 487 منطقه 1
784 501 منطقه 1
793 508 منطقه 1
812 523 منطقه 1
852 549 منطقه 1
867 559 منطقه 1
2104 1337 منطقه 1
362 103 منطقه 2
437 127 منطقه 2
448 132 منطقه 2
623 189 منطقه 2
652 199 منطقه 2
735 230 منطقه 2
737 231 منطقه 2
745 235 منطقه 2
758 240 منطقه 2
767 244 منطقه 2
777 250 منطقه 2
812 259 منطقه 2
820 261 منطقه 2
847 268 منطقه 2
848 269 منطقه 2
878 278 منطقه 2
973 315 منطقه 2
995 320 منطقه 2
1051 338 منطقه 2
1281 408 منطقه 2
1378 438 منطقه 2
2119 110 منطقه 3
2276 123 منطقه 3
2483 131 منطقه 3
پردی رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3522 2189 منطقه 1
3225 1019 منطقه 2
3338 1056 منطقه 2
5009 1584 منطقه 2
7074 2304 منطقه 2
8844 815 منطقه 3
9041 842 منطقه 3
13071 1466 منطقه 3
16013 1984 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
712 464 منطقه 1
732 474 منطقه 1
841 543 منطقه 1
872 560 منطقه 1
914 582 منطقه 1
932 595 منطقه 1
944 601 منطقه 1
969 617 منطقه 1
1071 682 منطقه 1
765 242 منطقه 2
782 253 منطقه 2
789 254 منطقه 2
791 255 منطقه 2
889 283 منطقه 2
892 284 منطقه 2
899 289 منطقه 2
907 291 منطقه 2
932 300 منطقه 2
952 307 منطقه 2
978 316 منطقه 2
1020 331 منطقه 2
1473 465 منطقه 2
1569 495 منطقه 2
845 32 منطقه 3
1001 41 منطقه 3
2772 152 منطقه 3
3144 180 منطقه 3
3195 185 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1071 682 منطقه 1
1258 800 منطقه 1
2366 1489 منطقه 1
2837 1776 منطقه 1
3582 2228 منطقه 1
3617 2250 منطقه 1
3988 2476 منطقه 1
4419 2730 منطقه 1
4531 2790 منطقه 1
4842 2963 منطقه 1
5089 3101 منطقه 1
2236 700 منطقه 2
2483 794 منطقه 2
3180 1008 منطقه 2
3391 1074 منطقه 2
3788 1193 منطقه 2
4378 1380 منطقه 2
4518 1431 منطقه 2
5296 1684 منطقه 2
5456 1734 منطقه 2
5532 1762 منطقه 2
5585 1781 منطقه 2
5957 1908 منطقه 2
6004 1919 منطقه 2
8165 2691 منطقه 2
10009 3372 منطقه 2
3850 245 منطقه 3
4546 309 منطقه 3
10750 1098 منطقه 3
11841 1239 منطقه 3
14189 1663 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4506 2775 منطقه 1
6147 3696 منطقه 1
7896 4594 منطقه 1
8969 5143 منطقه 1
11080 6150 منطقه 1
538 162 منطقه 2
2087 652 منطقه 2
2655 856 منطقه 2
3602 1134 منطقه 2
3770 1190 منطقه 2
4705 1480 منطقه 2
4710 1481 منطقه 2
5194 1651 منطقه 2
5922 1898 منطقه 2
6504 2104 منطقه 2
7574 2481 منطقه 2
7736 2534 منطقه 2
8209 2705 منطقه 2
13929 4868 منطقه 2
2579 136 منطقه 3
3900 249 منطقه 3
4180 278 منطقه 3
4443 300 منطقه 3
4555 311 منطقه 3
5314 405 منطقه 3
5598 434 منطقه 3
5798 450 منطقه 3
5986 469 منطقه 3
6080 479 منطقه 3
6093 482 منطقه 3
6179 490 منطقه 3
6462 521 منطقه 3
8546 783 منطقه 3
9256 882 منطقه 3
9326 891 منطقه 3
9420 909 منطقه 3
9622 933 منطقه 3
9656 939 منطقه 3
9933 985 منطقه 3
10211 1026 منطقه 3
11180 1151 منطقه 3
12382 1348 منطقه 3
18372 2456 منطقه 3
19803 2746 منطقه 3
21481 3106 منطقه 3
24431 3786 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2416 1521 منطقه 1
2715 1696 منطقه 1
2830 1771 منطقه 1
2850 1784 منطقه 1
2891 1811 منطقه 1
2990 1876 منطقه 1
832 264 منطقه 2
2097 658 منطقه 2
2872 911 منطقه 2
3047 966 منطقه 2
3299 1041 منطقه 2
3303 1044 منطقه 2
3885 1224 منطقه 2
4263 1347 منطقه 2
6728 551 منطقه 3
7469 654 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1147 729 منطقه 1
1268 806 منطقه 1
1311 833 منطقه 1
1504 959 منطقه 1
1507 961 منطقه 1
1521 971 منطقه 1
1628 1033 منطقه 1
1638 1039 منطقه 1
1824 1162 منطقه 1
3090 1933 منطقه 1
3408 2119 منطقه 1
944 305 منطقه 2
1014 327 منطقه 2
1044 337 منطقه 2
1161 370 منطقه 2
1277 407 منطقه 2
1343 423 منطقه 2
1347 424 منطقه 2
1357 428 منطقه 2
1405 446 منطقه 2
1421 450 منطقه 2
1557 488 منطقه 2
1576 497 منطقه 2
1605 508 منطقه 2
1605 508 منطقه 2
1663 529 منطقه 2
1696 537 منطقه 2
1701 539 منطقه 2
1798 564 منطقه 2
1837 573 منطقه 2
2137 668 منطقه 2
2281 715 منطقه 2
2497 797 منطقه 2
2594 830 منطقه 2
3286 1035 منطقه 2
3426 1084 منطقه 2
3840 1210 منطقه 2
1546 76 منطقه 3
4710 336 منطقه 3
9208 874 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1066 678 منطقه 1
1854 1181 منطقه 1
1925 1232 منطقه 1
1929 1233 منطقه 1
1941 1237 منطقه 1
2116 1344 منطقه 1
2222 1412 منطقه 1
2242 1420 منطقه 1
2302 1457 منطقه 1
2589 1626 منطقه 1
2750 1721 منطقه 1
3637 2260 منطقه 1
3727 2319 منطقه 1
3836 2383 منطقه 1
1597 506 منطقه 2
1791 562 منطقه 2
1943 608 منطقه 2
2139 669 منطقه 2
2141 671 منطقه 2
2378 756 منطقه 2
2430 771 منطقه 2
2447 779 منطقه 2
2556 816 منطقه 2
2567 820 منطقه 2
2594 830 منطقه 2
2646 851 منطقه 2
2646 851 منطقه 2
2738 878 منطقه 2
2806 895 منطقه 2
3113 988 منطقه 2
3375 1070 منطقه 2
3489 1103 منطقه 2
3704 1165 منطقه 2
4817 350 منطقه 3
5160 385 منطقه 3
5644 437 منطقه 3
10193 1021 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2132 1354 منطقه 1
2361 1487 منطقه 1
2598 1630 منطقه 1
2674 1672 منطقه 1
2690 1682 منطقه 1
2694 1684 منطقه 1
3331 2075 منطقه 1
3602 2242 منطقه 1
4140 2562 منطقه 1
4689 2881 منطقه 1
5006 3055 منطقه 1
5106 3109 منطقه 1
5289 3206 منطقه 1
5310 3219 منطقه 1
5340 3238 منطقه 1
5437 3295 منطقه 1
6326 3776 منطقه 1
6512 3877 منطقه 1
6650 3946 منطقه 1
6860 4057 منطقه 1
6976 4116 منطقه 1
7093 4177 منطقه 1
7651 4469 منطقه 1
8079 4686 منطقه 1
8348 4838 منطقه 1
8361 4846 منطقه 1
8618 4964 منطقه 1
4891 1546 منطقه 2
5277 1679 منطقه 2
6154 1969 منطقه 2
6310 2037 منطقه 2
7114 2315 منطقه 2
10289 3485 منطقه 2
10685 3634 منطقه 2
10895 3720 منطقه 2
11887 4128 منطقه 2
12610 4393 منطقه 2
17512 6250 منطقه 2
7949 712 منطقه 3
14407 1712 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2678 1676 منطقه 1
3039 1903 منطقه 1
3205 2005 منطقه 1
3290 2056 منطقه 1
3466 2154 منطقه 1
3683 2290 منطقه 1
4103 2543 منطقه 1
5727 3448 منطقه 1
6700 3975 منطقه 1
7122 4195 منطقه 1
7129 4199 منطقه 1
7129 4199 منطقه 1
5371 1708 منطقه 2
5605 1787 منطقه 2
5624 1794 منطقه 2
6221 2001 منطقه 2
6319 2042 منطقه 2
6650 2161 منطقه 2
2879 162 منطقه 3
5461 421 منطقه 3
6856 572 منطقه 3
9389 900 منطقه 3
12021 1271 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2729 1706 منطقه 1
3855 2395 منطقه 1
3932 2442 منطقه 1
3962 2456 منطقه 1
4579 2822 منطقه 1
4668 2869 منطقه 1
4851 2969 منطقه 1
5148 3128 منطقه 1
5354 3245 منطقه 1
5424 3290 منطقه 1
5582 3369 منطقه 1
5669 3416 منطقه 1
6147 3696 منطقه 1
7315 4282 منطقه 1
7684 4488 منطقه 1
7803 4549 منطقه 1
7818 4557 منطقه 1
8589 4947 منطقه 1
8667 4989 منطقه 1
8724 5020 منطقه 1
9341 5325 منطقه 1
9420 5364 منطقه 1
9912 5598 منطقه 1
10464 5850 منطقه 1
10810 6023 منطقه 1
11228 6219 منطقه 1
11869 6504 منطقه 1
12304 6690 منطقه 1
12360 6708 منطقه 1
13194 7115 منطقه 1
13717 7363 منطقه 1
14321 7620 منطقه 1
4531 1433 منطقه 2
5922 1898 منطقه 2
6566 2126 منطقه 2
6783 2205 منطقه 2
7255 2378 منطقه 2
7513 2456 منطقه 2
7603 2492 منطقه 2
7833 2572 منطقه 2
13746 4790 منطقه 2
8445 770 منطقه 3
8455 773 منطقه 3
11418 1183 منطقه 3
29460 5052 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3532 2194 منطقه 1
4996 3049 منطقه 1
5077 3094 منطقه 1
4636 1461 منطقه 2
5366 1706 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5541 3346 منطقه 1
3743 237 منطقه 3
5893 460 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10472 5854 منطقه 1
10988 6105 منطقه 1
4185 1322 منطقه 2
5456 1734 منطقه 2
6011 1922 منطقه 2
7352 2409 منطقه 2
7383 2420 منطقه 2
8113 2670 منطقه 2
8322 2747 منطقه 2
8979 2999 منطقه 2
9791 3284 منطقه 2
10798 3671 منطقه 2
10969 3743 منطقه 2
12676 4419 منطقه 2
13939 4872 منطقه 2
14381 5028 منطقه 2
15053 5286 منطقه 2
15239 5360 منطقه 2
16341 5810 منطقه 2
16434 5845 منطقه 2
17356 6178 منطقه 2
5428 414 منطقه 3
10958 1130 منطقه 3
15681 1918 منطقه 3
18484 2477 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5111 1620 منطقه 2
9061 3036 منطقه 2
9449 3156 منطقه 2
10810 3676 منطقه 2
11324 3899 منطقه 2
12113 4213 منطقه 2
13234 4613 منطقه 2
15299 5387 منطقه 2
15997 5672 منطقه 2
18451 6619 منطقه 2
19418 7015 منطقه 2
20112 7288 منطقه 2
14137 1651 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5142 1634 منطقه 2
5428 1723 منطقه 2
5876 1886 منطقه 2
8050 2652 منطقه 2
9420 3147 منطقه 2
9769 3276 منطقه 2
11657 4032 منطقه 2
15806 5589 منطقه 2
16064 5703 منطقه 2
16738 5957 منطقه 2
17114 6087 منطقه 2
20339 7376 منطقه 2
20498 7436 منطقه 2
20590 7477 منطقه 2
20843 7594 منطقه 2
28883 10753 منطقه 2
10406 1052 منطقه 3
21659 3146 منطقه 3
38041 7329 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
28646 13145 منطقه 1
5167 1643 منطقه 2
6114 1955 منطقه 2
7818 2566 منطقه 2
8354 2755 منطقه 2
10522 3574 منطقه 2
10619 3611 منطقه 2
11367 3914 منطقه 2
12773 4454 منطقه 2
13377 4669 منطقه 2
14301 5004 منطقه 2
14630 5116 منطقه 2
17527 6259 منطقه 2
17563 6271 منطقه 2
17637 6294 منطقه 2
17799 6354 منطقه 2
22520 8274 منطقه 2
24044 8879 منطقه 2
24890 9210 منطقه 2
25686 9528 منطقه 2
25754 9553 منطقه 2
27062 10050 منطقه 2
29502 10973 منطقه 2
29849 11110 منطقه 2
16319 2048 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
27301 12674 منطقه 1
30503 13807 منطقه 1
32275 14459 منطقه 1
32412 14503 منطقه 1
6934 2257 منطقه 2
10049 3388 منطقه 2
14281 4998 منطقه 2
16585 5897 منطقه 2
16640 5921 منطقه 2
18095 6468 منطقه 2
18345 6577 منطقه 2
20275 7358 منطقه 2
20918 7623 منطقه 2
22270 8174 منطقه 2
23256 8559 منطقه 2
23525 8663 منطقه 2
24593 9087 منطقه 2
28712 10692 منطقه 2
29271 10892 منطقه 2
33400 12497 منطقه 2
18638 2506 منطقه 3
19952 2779 منطقه 3
26562 4296 منطقه 3
29333 5014 منطقه 3
41444 8302 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5549 3352 منطقه 1
6934 2257 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7122 2318 منطقه 2
7199 2355 منطقه 2
7557 2475 منطقه 2
7643 2508 منطقه 2
8383 2766 منطقه 2
26618 9880 منطقه 2
18796 2542 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
7564 2477 منطقه 2
9195 3075 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12468 6758 منطقه 1
12553 6799 منطقه 1
14791 7845 منطقه 1
15961 8335 منطقه 1
8748 2915 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
8992 5152 منطقه 1
10925 6074 منطقه 1
13241 7136 منطقه 1
14915 7903 منطقه 1
15539 8155 منطقه 1
15605 8188 منطقه 1
15756 8256 منطقه 1
16319 8469 منطقه 1
17114 8823 منطقه 1
17370 8937 منطقه 1
19589 9810 منطقه 1
20252 10069 منطقه 1
20394 10128 منطقه 1
21241 10441 منطقه 1
21832 10670 منطقه 1
22182 10799 منطقه 1
11878 4124 منطقه 2
12773 4454 منطقه 2
13572 4731 منطقه 2
14986 5257 منطقه 2
15732 5558 منطقه 2
19825 7169 منطقه 2
20740 7542 منطقه 2
21499 7840 منطقه 2
21759 7959 منطقه 2
22200 8145 منطقه 2
22645 8322 منطقه 2
22807 8387 منطقه 2
16684 2115 منطقه 3
16698 2119 منطقه 3
18808 2546 منطقه 3
21788 3166 منطقه 3
22520 3316 منطقه 3
22807 3378 منطقه 3
22879 3397 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9319 3119 منطقه 2
10332 3497 منطقه 2
11733 4062 منطقه 2
14263 4989 منطقه 2
17799 6354 منطقه 2
18822 6761 منطقه 2
21967 8048 منطقه 2
27809 10348 منطقه 2
31717 11867 منطقه 2
32253 12057 منطقه 2
33941 12714 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
9389 3135 منطقه 2
10665 3625 منطقه 2
11525 3977 منطقه 2
17609 6285 منطقه 2
18158 6495 منطقه 2
22009 8066 منطقه 2
25343 9403 منطقه 2
27021 10035 منطقه 2
27181 10108 منطقه 2
27256 10137 منطقه 2
28922 10767 منطقه 2
29333 10914 منطقه 2
29807 11094 منطقه 2
30750 11460 منطقه 2
19031 2574 منطقه 3
23815 3636 منطقه 3
28049 4679 منطقه 3
30364 5298 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10368 5813 منطقه 1
19772 9885 منطقه 1
34907 15320 منطقه 1
50284 20257 منطقه 1
51595 20654 منطقه 1
55492 21835 منطقه 1
56742 22208 منطقه 1
58229 22655 منطقه 1
59176 22932 منطقه 1
27094 10068 منطقه 2
34165 12811 منطقه 2
37820 14286 منطقه 2
51317 19608 منطقه 2
63896 24591 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10685 3634 منطقه 2
11241 3861 منطقه 2
16027 5685 منطقه 2
16628 5916 منطقه 2
18959 6824 منطقه 2
28752 4861 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
17356 8932 منطقه 1
31236 14064 منطقه 1
11555 3991 منطقه 2
13829 4823 منطقه 2
15144 5319 منطقه 2
16039 5689 منطقه 2
18946 6817 منطقه 2
19302 6965 منطقه 2
20102 7282 منطقه 2
21187 7732 منطقه 2
21600 7886 منطقه 2
33551 12552 منطقه 2
21374 3084 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11644 6403 منطقه 1
39242 16747 منطقه 1
47869 19499 منطقه 1
64425 24514 منطقه 1
22327 8191 منطقه 2
45320 17235 منطقه 2
63308 24358 منطقه 2
65727 25338 منطقه 2
67731 26111 منطقه 2
52168 11373 منطقه 3
68205 16319 منطقه 3
83828 21180 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
47785 19474 منطقه 1
11657 4032 منطقه 2
30020 11183 منطقه 2
46535 17706 منطقه 2
48263 18422 منطقه 2
43500 8864 منطقه 3
48740 10370 منطقه 3
51349 11143 منطقه 3
56565 12673 منطقه 3
57079 12831 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
19245 9689 منطقه 1
12010 4175 منطقه 2
17650 6299 منطقه 2
26291 9758 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
12953 4522 منطقه 2
14902 5222 منطقه 2
15089 5299 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13040 7031 منطقه 1
20563 10201 منطقه 1
13358 4662 منطقه 2
15308 5392 منطقه 2
16434 5845 منطقه 2
17423 6211 منطقه 2
18909 6803 منطقه 2
20902 7616 منطقه 2
23197 8535 منطقه 2
25030 9258 منطقه 2
25566 9488 منطقه 2
26031 9649 منطقه 2
26107 9678 منطقه 2
رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت
7892 منطقه 1 پسر
8786 منطقه 1 پسر
9064 منطقه 1 پسر
9669 منطقه 1 پسر
10652 منطقه 1 پسر
10930 منطقه 1 پسر
11089 منطقه 1 پسر
11540 منطقه 1 پسر
12846 منطقه 1 پسر
12979 منطقه 1 دختر
13201 منطقه 1 پسر
13208 منطقه 1 پسر
13719 منطقه 1 پسر
4595 منطقه 2 پسر
4872 منطقه 2 پسر
5133 منطقه 2 دختر
5624 منطقه 2 پسر
7073 منطقه 2 پسر
8501 منطقه 2 پسر
8835 منطقه 2 پسر
3686 منطقه 3