هر آنچه که نیاز است در مورد رشته حسابداری بدانید:

همانطور که میدانید موسسات و افراد برای گرفتن تصمیمات اقتصادی به اطلاعاتی نیاز دارند که این اطلاعات مربوطه را علم حسابداری  در اختیارشان خواهد گذاشت.در واقع میتوان حسابداری را به عنوان یک فعالیت خدماتی که وظیفه ی فراهم نمودن اطلاعات کمی که دارای ماهیت مالی هستند دانست.

رشته ی حسابداری در مقطع کارشناسی دارای ۷ گرایش میباشد که عبارتند از:

۱-حسابداری صنعتی

۲-حسابداری مالی

۳-حسابداری دولتی

۴-حسابداری مالیاتی

۵-حسابداری بیمه

۶-حسابداری بانک ها

۷-حسابداری منابع انسانی

برای آشنایی بیشتر شما در رابطه با هر گرایش توضیح مختصری خواهیم داد:

۱-گرایش حسابداری صنعتی:

کارشناسان این گرایش وظیفه دارند تا با در نظر گرفتن تمامی هزینه های مصرفی تمام هزینه ی تمام شده در یک واحد صنعتی و یا تولیدی را به دست آورند.در یک واحد رشته ی حسابداری صنعتی نسبت به مدیریت صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد.

۲-گرایش حسابداری مالی:

کارشناسان این گرایش وظیفه ی تهیه ی صورت های مالی اساسی را به عهده دارند.فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در موسسات تجاری و غیر دولتی فعالیت نمایند.

۳-گرایش حسابداری دولتی:

هر دولت نیاز دارد تا برای اداره ی امور هزینه ها و درامد های سالانه را مشخص کرده و آنها را به مجلس ارائه دهد تا مجلس آن را تصویب نماید.این کار امری بسیار حساس و خطرناک میباشد.فارغ التحصیلان رشته ی حسابداری دولتی میتوانند در تمامی ادارات دولتی و سازمان ها مشغول به کار شوند.

۴-گرایش حسابداری مالیاتی

هدف این رشته تربیت افرادی است که بتوانند در ادارات مالیات براساس شناخت و تهیه ی سود خالص برای مشخص

شدن دارایی میزان مالیات هر بخش یا فرد چه دولتی و چه خصوصی فعالیت نمایند.کارشناسان این رشته میتوانند فعالیت خود را در مراکز دارایی آغاز کنند.

۵-گرایش حسابداری بیمه:

همه ی افراد در هنگام سرمایه گذاری نیاز به امنیت دارند که شخص یا شرکت باید این اطمینان را داشته باشد تا در صورت بروز هر گونه رخداد و حادثه ای خسارت جبران خواهد شد.

فارغ التحصیلان میتوانند در مراکز بیمه فعالیت نمایند.

۶-گرایش حسابداری بانک:

تمام بانک ها به فردی که بتواند تمامی امور مالی بانک را سرپرستی و نظارت کامل کند نیاز دارند که این وظیفه را کارشناسان گرایش حسابداری بانک به عهده دارند.

۷-گرایش حسابداری منابع انسانی:

کارشناسان این گرایش وظیفه ی شناسایی و ارزیابی توانایی منابع انسانی وتهیه گزارش برای افراد ذی نفع را عهده دار میباشند.این گرایش از گرایش های جدید محسوب میشود.

برای معرفی بیشتر رشته ی حسابداری دروس دانشگاهی این رشته را نام خواهیم برد:

دروس پایه:
۱-روانشناسي عمومي، ۲-جامعه شناسي، ۳-اصول علم اقتصاد،۴- رياضيات پايه،۵- رياضيات کاربردي،۶- آمار کاربردي،۷- مباني کاربرد کامپيوتر، ۸-پژوهش و عمليات،۹- مديريت توليد،۱۰- حقوق بازرگاني،۱۱- پول و ارز بانکداري،۱۲- مباني سازمان مديريت، ۱۳-توسعه اقتصادي،۱۴- ماليه عمومي،۱۵- روش تحقيق.
دروس اصلی و تخصصی:
۱-اصول حسابداري، ۲-حسابداري ميانه،۳- حسابداري پيشرفته،۴- حسابداري صنعتي،۵- حسابرسي،۶- حسابداري مالياتي،۷- اصول تنظيم و کنترل بودجه، ۸-مديريت مالي،۹- مباحث جاري حسابداري،۱۰- متون حسابداري