هر آنچه که نیاز است در مورد رشته علوم اجتماعی بدانید:

علم پدیده ها و واقعیت های اجتماعی را میتوان علوم اجتماعی نامید.

رشته ی علوم اجتماعی به ۴ گرایش زیر تقسیم بندی میشود:

۱-پژوهشگری اجتماعی

۲-برنامه ریزی اجتماعی

۳-رفاه و تعاون اجتماعی

۴-مردم شناسی

برای آشنایی بیشتر شما با هر یک از گرایش به توضیح مختصر در رابطه با هریک خواهیم پرداخت:

۱-گرایش پژوهشگری اجتماعی:

هدف این گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانند با مطالعات دقیق نظری و علمی،سطح آگاهی های اجتماعی را بالا ببرند و در برابر نیاز های مراکزی همچون مراکز آموزشی،خدماتی و پژوهشی پاسخگو باشند.یعنی به عبارت بهتر و ساده تر نتایج تحقیقات یک پژوهشگر اجتماعی به ما میگوید که چگونه از بحران اجتماعی میتوانیم گذر کنیم و به آرامش و رفاه در جامعه برسیم.

دروس تخصصی گرایش پژوهشگر اجتماعی عبارتند از:

جامعه‌شناسی‌ روستایی‌، جامعه‌شناسی‌ انحرافات‌ اجتماعی‌، جامعه‌شناسی‌ ایلات‌ و عشایر، جامعه‌شناسی‌ خانواده‌ ، جامعه‌شناسی‌ شهری‌، تكنیك‌های‌ خاص‌ تحقیق‌، جامعه‌شناسی‌ ارتباط‌ جمعی‌، جامعه‌شناسی‌ صنعتی‌، كاربرد كامپیوتر، جامعه‌شناسی‌ سازمان‌ها، جامعه‌شناسی‌ توسعه‌، كاربرد جمعیت‌شناسی‌

۲-گرایش برنامه ریزی اجتماعی:

کارشناسان گرایش برنامه ریزی در مورد مسائل اجتماعی و هم چنین برنامه ریزی در مورد اجتماع و انسان مطالعه میکنند.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

اصول‌ توسعه‌ و عمران‌، تئوری‌های‌ برنامه‌ریزی‌، برنامه‌ریزی‌ شهری‌، تئوری‌های‌ برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌، برنامه‌ریزی‌ روستائی‌، تكنیك‌های‌ مقدماتی‌ برنامه‌ریزی‌، برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ در ایران‌، ارزشیابی‌ طرح‌ها و برنامه‌ها، عوامل‌ سازمان‌دهی‌ مكان‌، برنامه‌ریزی‌ حمل‌ و نقل‌، برنامه‌ریزی‌ اجتماعی‌،اصول‌ علم‌ جغرافیا و نقشه‌خوانی‌

۳-گرایش رفاه و تعاون اجتماعی:

شاید برایتان جالب باشد که بدانید محتوای دروس این گرایش چه میباشد.

جامعه شناسی،اقتصاد،امور مالی،حسابداری،مردم شناسی،مدیریت و تعاون محتوای این گرایش را تشکیل میدهند.فارغ التحصیلان این گرایش باید بتوانند به کمک تشکل های انسانی موجب تقسیم عادلانه قدرت و  ثروت در جامعه شوند.تمام مسائل مربوط به تعاونی ها نیز در این گرایش مورد  بحث و بررسی قرار میگیرد.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

اصول‌ و اندیشه‌های‌ تعاونی‌، سیر تحول‌ تعاونی‌ در ایران‌ و جهان‌، اصول‌ آموزش‌ و ترویج‌ تعاونی‌، انواع‌ و كاركرد تعاونی‌ها، سازماندهی‌ و مدیریت‌ در تعاونی‌ها، زمینه‌ها و شیوه‌های‌ همیاری‌ در جوامع‌ شهری‌ و روستائی‌، اقتصاد خرد و كلان‌، حقوق‌ تجارت‌، حقوق‌ تعاون‌ (تهیه‌ اساسنامه‌ و آئین‌نامه‌)، اصول‌ حسابداری‌، امور مالی‌ تعاونی‌ها، سمینار مسائل‌ تعاونی‌، تأمین‌ و رفاه‌ اجتماعی‌، كارورزی‌

۴-گرایش مردم شناسی:

کارشناسان این رشته وظیفه دارند تا در رابطه با فرهنگ جوامع مختلف در بازه های زمانی متفاوت و محل های گوناگون و همچنین دلایل ایجاد تغییر و تحول فرهنگی و کاربرد فرهنگ مطالعه کنند.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

جامعه‌شناسی‌ قشرها و نابرابری‌ها، جامعه‌شناسی‌ ایلات‌ و عشایر، مردم‌ شناسی‌ فرهنگی‌، محیط‌شناسی‌ انسانی‌، جغرافیای‌ انسانی‌ ایران‌، تنظیم‌ خانواده‌ و جمعیت‌، مبانی‌ تعاون‌ ، زمینه‌ها و شیوه‌های‌ همیاری‌ در شهر و روستا، فرهنگ‌ و توسعه‌، مردم‌ نگاری‌، مردم‌شناسی‌ ماقبل‌ تاریخ‌ و جوامع‌ ابتدایی‌، باستان‌شناسی‌ از دیدگاه‌ انسان‌شناسی‌، موزه‌داری‌ و تكنیك‌ ضبط‌ اسناد، مردم‌ شناسی‌ روستا، ایل‌شناسی‌، نظام‌های‌ خویشاوندی‌، مردم‌شناسی‌ اعتقادات‌ دینی‌، مردم‌شناسی‌ هنر، نماد و نشانه‌شناسی‌، انسان‌شناسی‌ و فرهنگ‌ منطقه‌ای‌ (آفریقا و …)، مردم‌شناسی‌ شهری‌، نظریه‌های‌ مردم‌شناسی‌

دروس مشترک در بین تمامی گرایش ها عبارت اند از:

نظریه‌های‌ جامعه‌شناسی‌، روش‌ تحقیق‌، جامعه‌شناسی‌ در ادبیات‌ فارسی‌، روش‌ تحقیق‌ علمی‌، جامعه‌شناسی‌ جنگ‌ و نیروهای‌ نظامی‌، بررسی‌ مسائل‌ اجتماعی‌ ایران‌، جامعه‌شناسی‌ انقلاب‌ها، مبانی‌ جامعه‌شناسی‌، مبانی‌ جمعیت‌شناسی‌، مبانی‌ روانشناسی‌، ریاضیات‌ پایه‌، مبانی‌ فلسفه‌، مبانی‌ مردم‌شناسی‌، مبانی‌ تاریخ‌ اجتماعی‌ ایران‌، اصول‌ علم‌ سیاست‌، آمار مقدماتی‌، روش‌های‌ مقدماتی‌ تحلیل‌ جمعیت‌، اصول‌ علم‌ اقتصاد، آمار در علوم‌اجتماعی‌، تاریخ‌ تفكر اجتماعی‌ در اسلام‌، روانشناسی‌ اجتماعی‌، زبان خارجه تخصصی‌، انسان‌ از دیدگاه‌ اسلام‌ و سایر مكاتب‌

فارغ التحصیلان این  رشته پس از اخذ مدرک لیسانس خود میتوانند به عنوان کارشناس مسائل  مربوط به ادارت،تصمیمات سازمانی و دولتی اظهار نظر کرده و مشغول به کار شوند.