هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی فلسفه بدانید:

رشته ی فلسفه را میتوان مادر تمامی رشته ها دانست چرا که در رشته ی فلسفه به تحلیل و بررسی تمامی سوال های اساسی انسان در رابطه با وجود هستی،حقیقت انسان و جهان اطراف انسان پرداخته میشود.

قبل از انتخاب این رشته سعی کنید به مطالعه ی چندین کتاب در این باره بپردازید و در صورت تمایل و علاقه ی شخصی خود این رشته را به عنوان رشته ی دانشگاهی خود انتخاب نمایید.

رشته ی فلسفه در دو گرایش زیر ارائه میشود:

۱-فلسفه ی غرب

۲-فلسفه ی اسلامی

فلسفه ی غرب سیر تاریخی را مطالعه میکند در صورتی که فلسفه ی اسلامی با توجه به مکاتب فلسفی مانند فلسفه ی  ملاصدرا،اشراق یا مشاء میباشد.

رشته ی فلسفه برای رشد سطح فکری جامعه بسیار مهم است و هر جامعه نیاز به چنین افرادی که اهل مطالعه،تفکر و انتقاد باشند دارد.

این رشته ی دانشگاهی در مقطع کارشناسی دارای ۱۴۰ واحد درسی میباشد و مدت زمان آن ۴ سال است.

برای آشنایی بیشتر شما با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی این رشته خواهیم پرداخت:

منطق‌ قديم‌، منطق‌ جديد، منتخب‌ متون‌ کلامي‌ و فلسفي‌، تاريخ ‌فلسفه‌ي ‌اسلامي‌، علم‌ کلام‌، فلسفه‌ي‌ اسلامي‌، فلسفه‌ي‌ اخلاق‌ در تفکر غربي‌، اخلاق‌ در تفکر اسلامي‌، عرفان‌ نظري‌، تاريخ‌ فلسفه‌‌ي يونان‌، تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ قرون‌ وسطي‌ تا رنسانس‌، تاريخ‌ فلسفه‌ از «بيکن» تا «هيوم»‌، تاريخ‌ فلسفه‌ از «کانت» تا نيمه‌ي‌ دوم‌ قرن‌ نوزدهم‌، تاريخ‌ فلسفه‌‌ي جديد و معاصر، فلسفه‌ي‌ معاصر و مکاتب‌ جديد قرن‌ بيستم‌، متون‌ فلسفي‌ به‌ زبان‌ خارجي‌، متون‌ فلسفي‌ به‌ زبان‌ عربي‌، متافيزيک‌ در غرب‌ و فلسفه‌ي‌ علوم