هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی مدیریت دولتی بدانید:

هدف رشته ی مدیریت دولتی تربیت مدیرانی قابل و ماهر می باشد.

مدیران بخش های دولتی که فعالیت خود را آغاز میکنند وظیفه ی برنامه ریزی امور و اجرا ی آنها به نحو مطلوب را به عهده دارند،هم چنین آنها باید وضعیت سازمان موجود را سازمان دهی کرده و کارها را بین کارکنان شرکت تقسیم نموده.این افراد وظیفه دارند تا به کارهای مربوط به استخدام و یا کارگزینی کارکنان جدید بپردازند.هدایت و راهبری تمام اعضا نیز به عهده ی مدیران بوده و هم چنین این افراد وظیفه ی نظارت و کنترل را نیز عهده دار میباشند.

برای آشنایی بیشتر با این رشته ی دانشگاهی به معرفی دروس میپردازیم:

دروس اصلی و تخصصی عبارتند از:

دروس تخصصی و اصلی:
۱- روانشناسی‌ سیاسی‌،۲- جامعه‌شناسی‌سازمان‌ها،۳- توسعه‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی‌،۴- مدیریت‌ تحول‌ سازمانی‌،۵- حسابداری‌ دولتی‌،۶- مالیه‌ عمومی‌ و تنظیم‌ خط‌مشی‌ مالی‌،۷- فراگرد تنظیم‌ و کنترل‌ بودجه‌،۸- مدیریت‌ سازمان‌های‌ محلی‌ و شهرداری‌ها،۹- مبانی‌ مدیریت‌ دولتی‌،۱۰- مدیریت‌ تطبیقی‌ ،۱۱- مدیریت‌ توسعه‌، ۱۲-مدیریت‌ تعاونی‌ها،۱۳- تصمیم‌گیری‌ و تعیین‌ خط‌مشی‌،۱۴- سیر اندیشه‌های‌ سیاسی‌ و تحول‌ نهادهای‌ اداری‌،۱۵- مباحث‌ ویژه‌ مدیریت‌ دولتی‌،۱۶- حقوق‌ اداری‌، ۱۷-سازماندهی‌ و اصلاح‌ تشکیلات‌ و روش‌ها،۱۸- روابط‌ کار در سازمان‌