رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
71 50 منطقه 1
85 55 منطقه 1
90 60 منطقه 1
93 62 منطقه 1
118 79 منطقه 1
135 90 منطقه 1
112 35 منطقه 2
139 41 منطقه 2
142 42 منطقه 2
190 57 منطقه 2
217 69 منطقه 2
418 20 منطقه 3
673 37 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
222 139 منطقه 1
281 179 منطقه 1
290 184 منطقه 1
316 197 منطقه 1
321 201 منطقه 1
397 244 منطقه 1
430 145 منطقه 2
451 154 منطقه 2
501 171 منطقه 2
512 174 منطقه 2
514 175 منطقه 2
546 186 منطقه 2
567 192 منطقه 2
1077 56 منطقه 3
1163 60 منطقه 3
1269 65 منطقه 3
1313 67 منطقه 3
1430 80 منطقه 3
1583 93 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
369 228 منطقه 1
494 302 منطقه 1
529 322 منطقه 1
551 336 منطقه 1
555 339 منطقه 1
333 110 منطقه 2
619 211 منطقه 2
634 215 منطقه 2
650 222 منطقه 2
660 227 منطقه 2
729 251 منطقه 2
1754 105 منطقه 3
1934 117 منطقه 3
2006 124 منطقه 3
2048 132 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
606 370 منطقه 1
786 470 منطقه 1
907 314 منطقه 2
2190 725 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1056 635 منطقه 1
1578 950 منطقه 1
1616 972 منطقه 1
647 221 منطقه 2
758 265 منطقه 2
799 284 منطقه 2
1038 362 منطقه 2
1135 391 منطقه 2
1183 410 منطقه 2
1229 433 منطقه 2
1442 498 منطقه 2
2003 122 منطقه 3
2698 189 منطقه 3
3026 215 منطقه 3
3248 235 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
833 501 منطقه 1
1075 648 منطقه 1
1240 740 منطقه 1
1318 793 منطقه 1
1421 850 منطقه 1
891 308 منطقه 2
1198 420 منطقه 2
1201 423 منطقه 2
1227 432 منطقه 2
1229 433 منطقه 2
1372 476 منطقه 2
1468 508 منطقه 2
1487 515 منطقه 2
1505 522 منطقه 2
4324 342 منطقه 3
4432 351 منطقه 3
4575 364 منطقه 3
5066 427 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1544 924 منطقه 1
2046 1244 منطقه 1
2135 706 منطقه 2
2311 766 منطقه 2
2546 835 منطقه 2
3053 1011 منطقه 2
3139 1040 منطقه 2
3201 1066 منطقه 2
3214 1071 منطقه 2
3478 1152 منطقه 2
4242 1405 منطقه 2
11020 1239 منطقه 3
12200 1457 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1572 944 منطقه 1
1623 978 منطقه 1
1661 1004 منطقه 1
1702 1033 منطقه 1
1785 1080 منطقه 1
1590 541 منطقه 2
1661 559 منطقه 2
1695 567 منطقه 2
3648 1214 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
3389 2019 منطقه 1
3528 2095 منطقه 1
3670 2171 منطقه 1
3997 2365 منطقه 1
4012 2374 منطقه 1
4237 2504 منطقه 1
5091 2967 منطقه 1
2774 914 منطقه 2
3332 1108 منطقه 2
5606 1889 منطقه 2
6837 2347 منطقه 2
6800 620 منطقه 3
7361 690 منطقه 3
9204 942 منطقه 3
13157 1633 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
2777 1666 منطقه 1
2785 1671 منطقه 1
3598 2132 منطقه 1
2891 952 منطقه 2
3263 1081 منطقه 2
3311 1097 منطقه 2
3483 1154 منطقه 2
3945 1315 منطقه 2
4005 1330 منطقه 2
4250 1407 منطقه 2
4261 1413 منطقه 2
4514 1496 منطقه 2
4788 1596 منطقه 2
5160 1722 منطقه 2
5435 1830 منطقه 2
8594 854 منطقه 3
8838 884 منطقه 3
9298 955 منطقه 3
12881 1582 منطقه 3
17795 2584 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5118 2982 منطقه 1
5428 3145 منطقه 1
5564 3212 منطقه 1
7311 4105 منطقه 1
4178 1387 منطقه 2
5828 1976 منطقه 2
6250 2130 منطقه 2
6493 2217 منطقه 2
8777 3047 منطقه 2
13219 4685 منطقه 2
13781 4880 منطقه 2
6940 639 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4213 2486 منطقه 1
6250 2130 منطقه 2
6638 2273 منطقه 2
6710 2298 منطقه 2
10114 1074 منطقه 3
11979 1407 منطقه 3
15037 1996 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
4334 2556 منطقه 1
7439 4168 منطقه 1
7963 4418 منطقه 1
8344 4628 منطقه 1
10092 5509 منطقه 1
12129 6423 منطقه 1
7814 2712 منطقه 2
10519 3681 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
36881 13959 منطقه 2
50499 19235 منطقه 2
52175 19916 منطقه 2
54156 20722 منطقه 2
57430 22034 منطقه 2
60686 23395 منطقه 2
67423 26055 منطقه 2
46231 10270 منطقه 3
74710 18963 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
44782 17919 منطقه 1
60399 22581 منطقه 1
55931 13219 منطقه 3
63991 15645 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
49992 19046 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
55288 21099 منطقه 1
55828 13181 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
38882 16071 منطقه 1
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5786 1955 منطقه 2
9901 3452 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
10180 5549 منطقه 1
11173 5979 منطقه 1
16398 8231 منطقه 1
6750 2316 منطقه 2
9543 3330 منطقه 2
11070 3888 منطقه 2
12931 4569 منطقه 2
13064 4626 منطقه 2
13560 4807 منطقه 2
14018 4982 منطقه 2
14359 5101 منطقه 2
16262 5842 منطقه 2
17075 6158 منطقه 2
22064 8112 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14504 7439 منطقه 1
19727 9455 منطقه 1
20259 9665 منطقه 1
9440 3292 منطقه 2
10006 3489 منطقه 2
14334 5091 منطقه 2
14924 5327 منطقه 2
16034 5754 منطقه 2
16306 5859 منطقه 2
17795 6454 منطقه 2
22519 8285 منطقه 2
23707 8775 منطقه 2
24710 9171 منطقه 2
29464 5550 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
11239 6005 منطقه 1
14860 5303 منطقه 2
16550 5951 منطقه 2
18067 6568 منطقه 2
21645 7947 منطقه 2
28080 10504 منطقه 2
24513 4210 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13043 6818 منطقه 1
26648 11920 منطقه 1
25147 9339 منطقه 2
29005 10852 منطقه 2
33277 12541 منطقه 2
34407 12948 منطقه 2
36263 13712 منطقه 2
32573 6333 منطقه 3
38692 8039 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
35483 14975 منطقه 1
37100 15482 منطقه 1
13049 4620 منطقه 2
33963 12780 منطقه 2
30554 5820 منطقه 3
51489 11885 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
13441 4769 منطقه 2
14445 5133 منطقه 2
17885 6501 منطقه 2
19313 7084 منطقه 2
20745 7623 منطقه 2
20997 7704 منطقه 2
22241 8184 منطقه 2
23375 8633 منطقه 2
26934 10038 منطقه 2
36920 7514 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
14787 7567 منطقه 1
17543 8668 منطقه 1
18721 9088 منطقه 1
19656 9426 منطقه 1
24188 11096 منطقه 1
15474 5520 منطقه 2
15976 5727 منطقه 2
22223 3654 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
32064 13794 منطقه 1
41466 16908 منطقه 1
15435 5508 منطقه 2
29642 11109 منطقه 2
40937 15540 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16223 8163 منطقه 1
29224 12800 منطقه 1
33558 12643 منطقه 2
23826 4048 منطقه 3
27640 5068 منطقه 3
30478 5806 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22624 10547 منطقه 1
25299 11480 منطقه 1
40462 16578 منطقه 1
18051 6562 منطقه 2
23101 8514 منطقه 2
24206 8972 منطقه 2
24530 9098 منطقه 2
27142 10124 منطقه 2
27640 10323 منطقه 2
30537 11472 منطقه 2
33902 12756 منطقه 2
39159 14827 منطقه 2
50066 19078 منطقه 2
21701 3511 منطقه 3
23529 3968 منطقه 3
38271 7903 منطقه 3
41431 8801 منطقه 3
43964 9578 منطقه 3
44782 9824 منطقه 3
46231 10270 منطقه 3
56503 13384 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
18955 6935 منطقه 2
20563 7555 منطقه 2
23670 8760 منطقه 2
25236 9374 منطقه 2
25814 9606 منطقه 2
25935 9659 منطقه 2
29385 11002 منطقه 2
30417 11428 منطقه 2
30478 11448 منطقه 2
32857 12379 منطقه 2
33558 12643 منطقه 2
33650 12674 منطقه 2
35287 13314 منطقه 2
38445 14552 منطقه 2
42084 8994 منطقه 3
43913 9561 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
22041 10332 منطقه 1
33024 14131 منطقه 1
19283 7070 منطقه 2
22947 8457 منطقه 2
23707 8775 منطقه 2
24495 9088 منطقه 2
24983 9279 منطقه 2
25845 9617 منطقه 2
33024 12448 منطقه 2
34099 12832 منطقه 2
21763 3527 منطقه 3
30772 5881 منطقه 3
33230 6499 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
25529 9486 منطقه 2
29810 11173 منطقه 2
37263 14121 منطقه 2
21485 3454 منطقه 3
38760 8060 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
23407 10823 منطقه 1
30609 13274 منطقه 1
27908 10431 منطقه 2
33853 12739 منطقه 2
42288 16063 منطقه 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
26256 9782 منطقه 2
27791 10386 منطقه 2
30500 11458 منطقه 2
30930 11623 منطقه 2
26441 4745 منطقه 3
36079 7273 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
32442 12213 منطقه 2
39266 14876 منطقه 2
28186 5207 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
47566 18764 منطقه 1
35458 13382 منطقه 2
50579 19266 منطقه 2
30672 5854 منطقه 3
42288 9059 منطقه 3
47542 10681 منطقه 3
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
32666 12305 منطقه 2
39376 14918 منطقه 2