هر آنچه که نیاز است در مورد رشته ی جغرافیا بدانید:

علم مطالعه ی زمین و رخداد پدیده های طبیعی،خاک،آب و هوا،پراکندگی آنها بر روس زمین و ارتباط آنها با انسان ها را میتوان جغرافیا نامید.

این رشته ی دانشگاهی در مقطع کارشناسی دارای ۴ کرایش زیر میباشد:

۱-جغرافیای طبیعی

۲-جغرافیای انسانی

۳-کارتوگرافی

۴-جغرافیای سیاسی-نظامی

توجه کنید که هر یک از دو گرایش جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی دارای گرایش های متعددی هستند که البته لازم به ذکر است که این گرایش ها تا حد زیادی شبیه یکدیگر بوده و تنها در ۸ واحد درسی با یکدیگر تفاوت دارند و به همین خاطر در دفترچه ی راهنمای آزمون سراسری بسیاری از دانشگاه ها گرایش های خود را اعلام نکرده اند.

برای آشنایی بیشتر شما با هر گرایش به توضیح مختصر در مورد هر یک از آنها خواهیم پرداخت:

۱-گرایش جفرافیای طبیعی:

این گرایش به مطالعه محیط طبیعی و تاثیر عنصر های محیطی به زندگی انسان ها میپردازد.در مقطع کارشناسی این علم خود به دو دسته تقسیم بندی میشود:

الف) ژئومورفولوژی

ب) آب و هوا شناسی

الف)گرایش ژئومورفولوژی:

علم مطالعه ی پدیده های سطح زمین را ژئومورفواوژی می نامند.در این شاخه فرایند های بیرونی یا سطحی زمین مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

دروس تخصصی گرایش ژئومورفولوژی:

ژئومورفولوژی مناطق شهری، نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی، هیدرولوژی کاربردی، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، تفسیر نقشه (توپوگرافی و زمین شناسی)، پایان نامه

ب)گرایش آب و هوا شناسی:

در این گرایش مسائل آب و هوا و تاثیر عوامل اقلیمی در فعالیت های انسانی مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد.

 

دروس اصلی مشترک بین گرایشهای جغرافیای طبیعی:

جغرافیای قاره ها، جغرافیای کوارترنر، زمین شناسی ایران، مسایل جغرافیایی مناطق خشک ایران، حفاظت خاک، جنگل ومرتع و مسایل آن در ایران، جغرافیای ناحیه ای ایران، متون جغرافیای طبیعی به زبان خارجی، جغرافیای انسانی ایران(۱): (جمعیت- اقتصادی)، جغرافیای انسانی ایران (۲): ( شهری – روستایی)، نقشه برداری تکمیلی، مبانی محیط زیست، ژئومورفولوژی اقلیمی، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ( با تاکید بر ایران)

 

۲-جغرافیای انسانی:

جفرافیای انسانی را میتوان یکی از مهم ترین شاخه های علوم جفرافیا دانست.

این شاخه به دو گرایش زیر تقسیم بندی میشود.

الف)جفرافیای شهری

ب)جغرافیای روستایی

به توضیح مختصری در رابطه با هر یک از گرایش های زیر خواهیم پرداخت:

الف)گرایش جغرافیای شهری:

مطالعه و بررسی مسائل گوناگونی چون توسعه ی شهرها،مسائل اقتصادی،جمعیتی در این حوزه قرار دارد.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

اقتصاد شهری، شهرها و شهرکهای جدید، روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران، اصول و روشهای برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری در ایران، کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای(روش تهیه تفسیر طرحهای شهری و منطقه ای)، پایان نامه

ب)گرایش جفرافیای روستایی:

مطالعه ی رابطه ی بین شهر ها و روستاها،توسعه ی روستاها،آینده ی روستاها،علل کوچ کردن روستا نشینان،حمل و نقل،بهداشت روستا نشینان و به طورکلی تمام عوامل موجود در روستا ها در این گرایش مورد بررسی قرار میگیرد.

دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

اصول و روشهای برنامه ریزی روستائی، اقتصاد روستائی، روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران، برنامه ریزی روستائی در ایران، کارگاه برنامه ریزی روستائی:( روش تهیه و تفسیر طرحهای روستائی)، پایان نامه

دروس اصلی مشترک بین گرایشهای جغرافیای انسانی:

جغرافیای جمعیت ایران، جغرافیای روستائی ایران، جغرافیای شهری ایران، جغرافیای اقتصادی ایران:۱ کشاورزی، جغرافیای اقتصادی ایران:۲ صنعت، حمل و نقل انرژی، اصول علم اقتصاد، نظریه های اقتصادی و اقتصاد توسعه، متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی، نقشه ها و نمودارهای موضوعی در جغرافیای انسانی، ویژگیهای جغرافیای انسانی مناطق خشک ایران، جغرافیا و صنعت توریسم، ویژگیهای جغرافیایی کشورها توسعه یافته، ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی، ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیای تاریخی( با تاکید بر ایران)

۳-کارتوگرافی:

علم و هنر تهیه ی نقشه را کارتوگرافی می نامند،که جغرافیدانان با استفاده از نقشه اطلاعات مناسب و دقیقی در مورد پراکندگی ها و موقعیت ها به دست می آورند.

دروس تخصصی کارتوگرافی عبارتند از:

دروس پایه و اصلی:
ریاضیات، سنجش از راه دور، ژئومورفولوژی ایران، جغرافیای آبهای ایران، منابع و مآخذ جغرافیای ایران، متون جغرافیایی به زبان خارجی، جغرافیای خاکها، جغرافیای نظامی ایران، مبانی جغرافیای سیاسی، فلسفه ی جغرافیا، زمین در فضا، زمین شناسی برای جغرافیا، مبانی آب و هواشناسی، جغرافیای آبها، ژئومورفولوژی عمومی، جغرافیای زیستی، کاربرد آمار در جغرافیا، جغرافیای اقتصاد عمومی، جغرافیای جمعیت، جغرافیای روستایی( عمومی و ایران)، جغرافیای شهری( عمومی و ایران)  

دروس تخصصی: 

آمار و احتمالات، کامپیوتر، فیزیک نور، کلیات جغرافیای جهان، تئوری خطاها، فتوگرامتری، تفسیر عکس، هیدروگرافی، نقشه برداری، کارتوگرافی ریاضی، کارتوگرافی موضوعی، عکاسی و فن چاپ، گرافیک، اردو نقشه برداری هیدروگرافی، پروژه کارتوگرافی، کارتوگرافی کامپیوتری، جغرافیای خلیج فارس، ژئودزی عمومی، نجوم ژئودزی، کارتوگرافی

دروس اصلی مشترک بین گرایشهای جغرافیای انسانی:

جغرافیای جمعیت ایران، جغرافیای روستائی ایران، جغرافیای شهری ایران، جغرافیای اقتصادی ایران:۱ کشاورزی، جغرافیای اقتصادی ایران:۲ صنعت، حمل و نقل انرژی، اصول علم اقتصاد، نظریه های اقتصادی و اقتصاد توسعه، متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی، نقشه ها و نمودارهای موضوعی در جغرافیای انسانی، ویژگیهای جغرافیای انسانی مناطق خشک ایران، جغرافیا و صنعت توریسم، ویژگیهای جغرافیایی کشورها توسعه یافته، ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی، ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیای تاریخی( با تاکید بر ایران)

 

 

ارسال دیدگاه