هر آنچه که نیاز است در مورد پرتوشناسی(رادیولوژی) بدانید.

با گسترش علم و روی کار آمدن علم پرتوشناسی پزشکان توانستند تا تصویری از اعضای مختلف بدن مانند پوست،استخوان،گوشت و… به دست بیاورند و این علم کمک بسیار زیادی به پزشکان کرده است.

دانشجویان این رشته در طی دوران تحصیل با دستگاه ها و فناوری های روز دنیا در زمینه ی تصویربرداری پزشکی آشنا خواهند شد و تجربه های نظری و بالینی در زمینه های مختلف تصویربرداری از روش ساده رادیوگرافی تا روش های تخصصی و پیشرفته تصویربرداری مانند توموگرافی کامپیوتری،MRI،فراصوت،آنژیوگرافی دیجیتال،ماموگرافی دیجیتال،کالرداپلر و…کسب مینمایند.

برای آشنایی بیشتر با این رشته به معرفی دروس دانشگاهی میپردازیم:

دروس پايه:

فيزيک عمومي، آناتومي، فيزيولوژي انساني، کمک‌هاي اوليه و مراقبت از بيمار، اصطلاحات و کليات پزشکي، بافت‌شناسي و آسيب‌شناسي.

دروس اصلي و تخصصي:

آناتومي سطحي بدن، فيزيک تشعشع و مواد راديواکتيو، دستگاه‌هاي راديوتراپي، تکنيک‌هاي راديوتراپي، اصول محاسبات و برنامه‌ريزي در راديوتراپي، راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز، تکنيک‌هاي راديوگرافي، تکنيک‌هاي پزشکي هسته‌اي، کارآموزي بيمارستاني، کارورزي

ارسال دیدگاه