رتبه قبولی رشته مهندسی انرژی در کنکور 1400

در ادامه به رتبه های قبولی رشته مهندسی انرژی در کنکور 1400 میپردازیم.

رتبه قبولی در رشته مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
1654 998 منطقه 1
1978 1202 منطقه 1
2307 1393 منطقه 1
1220 431 منطقه 2
1494 518 منطقه 2
2873 944 منطقه 2
3263 1081 منطقه 2
3639 1210 منطقه 2
4731 1577 منطقه 2
9095 922 منطقه 3
9600 994 منطقه 3

رتبه قبولی در رشته مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس خودگردان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
5028 2930 منطقه 1
8972 3118 منطقه 2
10263 3577 منطقه 2
11405 4020 منطقه 2
13441 4769 منطقه 2

رتبه قبولی در رشته مهندسی انرژی دانشگاه شهید بهشتی تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه رشته قبولی
6123 2084 منطقه 2 مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
6411 2185 منطقه 2 مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
6710 2298 منطقه 2 مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
6774 2325 منطقه 2 مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
12965 1596 منطقه 3 مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور
12976 1599 منطقه 3 مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

رتبه قبولی در رشته مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی قم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
16974 8459 منطقه 1
19746 9461 منطقه 1
27064 10094 منطقه 2
27298 10187 منطقه 2

رتبه قبولی در رشته مهندسی انرژی دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
95071 32621 منطقه 1

رتبه قبولی در رشته مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شیراز لامرد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه
58137 22330 منطقه 2