معرفی دانشگاه های برتر ایران(قسمت اول)

همانطور که می دانید برای معرفی هر شخصیت و یا مکانی به عنوان برتر بودن معیار های متفاوتی

همانطور که می دانید برای معرفی هر شخصیت و یا مکانی به عنوان برتر بودن معیار های متفاوتی وجود دارد. امروز می خواهیم برترین دانشگاه های ایران را به شما معرفی کنیم. همانطور که گفته شد برای سنجیدن یک مرکز معیار های متفاوتی وجود دارد و از نظر های گوناگون و جنبه های متفاوتی باید این موضوع را بررسی نمود.

معیار رتبه بندی دانشگاه های برتر در ایران و جهان

 • مقالات کنفرانس های داخلی
 • مقالات ژورنال های داخلی
 • مقالات بین‌المللی
 • کنفرانس های برگزار شده
 • نشست های علمی
 • شماره ژورنال منتشر شده

لازم به ذکر است که برای سنجیدن این مراکز جنبه های دیگری نیز می توانند تاثیرگذار باشند که به محض جمع آوری اطلاعات و دست یابی به اطلاعات جدید این مقاله به روز رسانی خواهد شد.

۱۰ دانشگاه برتر ایران از نظر مقالات کنفرانس های داخلی

نام دانشگاهرتبهتعداد مقالات کنفرانس های داخلیشهرنوع مرکز
دانشگاه پیام نور(همه مراکز به صورت یکجا)۱۱۸۵۲ مقاله کنفرانسیتهرانپیام نور
دانشگاه تهران۲۱۷۶۲ مقاله کنفرانسیتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه شیراز۳۹۰۷ مقاله کنفرانسیشیرازدانشگاه دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات۴۸۷۶ مقاله کنفرانسیتهراندانشگاه آزاد
دانشگاه فردوسی مشهد۵۷۶۴ مقاله کنفرانسیمشهددانشگاه دولتی
دانشگاه تربیت مدرس۶۷۴۹ مقاله کنفرانسیتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه تبریز۷۷۴۵ مقاله کنفرانسیتبریزدانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران۸۶۲۳ مقاله کنفرانسیتهرانعلوم پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی۹۵۷۶ مقاله کنفرانسیتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه ارومیه۱۰۵۶۰ مقاله کنفرانسیارومیهدانشگاه دولتی

 

۱۰ دانشگاه اول ایران از نظر مقالات ژورنال های داخلی

نام دانشگاهرتبهتعداد مقالات ژورنال های داخلیشهرنوع مرکز
دانشگاه تهران۱۵۴۱ مقاله ژورنالیتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۲۳۴۴ مقاله ژورنالیمشهدعلوم پزشکی
دانشگاه پیام نور(همه مراکز به صورت یکجا)۳۲۵۸ مقاله ژورنالیتهرانپیام نور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات۴۱۹۷ مقاله ژورنالیتهراندانشگاه آزاد
دانشگاه تربیت مدرس۵۱۹۳ مقاله ژورنالیتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه فردوسی مشهد۶۱۵۷ مقاله ژورنالیمشهددانشگاه دولتی
دانشگاه علامه طباطبایی۷۱۵۶ مقاله ژورنالیتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه شهید بهشتی۸۱۴۴ مقاله ژورنالیتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه تبریز۹۱۲۶ مقاله ژورنالیتبریزدانشگاه دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز۱۰۱۲۳ مقاله ژورنالیتهراندانشگاه آزاد

برای مطالعه معرفی ۲۰ دانشگاه برتر دنیا و مدارک اخذ پذیرش کلیک نمایید

۱۰ دانشگاه اول ایران از نظر مقالات بین‌المللی

نام دانشگاهرتبهتعداد مقالات بین‌المللیشهرنوع مرکز
دانشگاه تهران۱۵۳۸۵ مقاله ISIتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران۲۵۲۷۲ مقاله ISIتهرانعلوم پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی۳۴۳۹۶ مقاله ISIتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه شیراز۴۲۴۵۰ مقاله ISIشیرازدانشگاه دولتی
دانشگاه تربیت مدرس۵۲۴۰۶ مقاله ISIتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران۶۲۲۴۱ مقاله ISIتهرانعلوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۷۲۰۲۹ مقاله ISIمشهدعلوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز۸۲۰۰۱ مقاله ISIتبریزعلوم پزشکی
دانشگاه تبریز۹۱۸۹۴ مقاله ISIتبریزدانشگاه دولتی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۰۱۸۴۲ مقاله ISIتهراندانشگاه دولتی

 

چگونه یک مقاله ISI بنویسیم؟برای یادگیری مراحل مقاله نویسی از صفر تا صد اینجا کلیک کنید”

۱۰ دانشگاه برتر ایران از نظر کنفرانس های برگزار شده

نام دانشگاهرتبهتعداد کنفرانس های برگزار شدهشهرنوع مرکز
دانشگاه جامع علمی کاربردی۱۱۵ همایش علمیتهرانموسسه غیرانتفاعی
دانشگاه فردوسی مشهد۲۱۲ همایش علمیمشهددانشگاه دولتی
دانشگاه تهران۳۱۱ همایش علمیتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه فنی و حرفه ای۴۹ همایش علمیتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز۵۹ همایش علمیشیرازعلوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۶۸ همایش علمیتهرانعلوم پزشکی
موسسه آموزش عالی مهر اروند۷۸ همایش علمیآبادانموسسه غیرانتفاعی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۸۷ همایش علمیمشهدعلوم پزشکی
دانشگاه علم و صنعت ایران۹۷ همایش علمیتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۰۶ همایش علمیتهرانعلوم پزشکی

 

۱۰ دانشگاه اول ایران از نظر تعداد ژورنال های منتشر شده

نام دانشگاهرتبهتعداد ژورنال های منتشر شدهشهرنوع مرکز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۱۵۱ شمارهمشهدعلوم پزشکی
دانشگاه جامع امام حسین۲۳۲ شمارهتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه تهران۳۲۶ شمارهتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه علامه طباطبایی۴۲۲ شمارهتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه الزهرا۵۲۱ شمارهتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه صنعتی شاهرود۶ ۱۹ شمارهشاهروددانشگاه دولتی
پژوهشگاه مواد و انرژی۷۱۶ شمارهتهرانپژوهشگاه دولتی
دانشگاه شهید باهنر کرمان۸۱۵ شمارهکرماندانشگاه دولتی
دانشگاه پیام نور(همه مراکز به صورت یکجا)۹۱۰ شمارهتهرانپیام نور
دانشگاه فردوسی مشهد۱۰۱۰ شمارهمشهددانشگاه دولتی

 

۱۰ دانشگاه برتر ایران از نظر نشست های علمی

نام دانشگاهرتبهتعداد نشست های علمیشهرنوع مرکز
موسسه آموزش عالی زند شیراز۱۱۱۴ نشست علمیشیرازموسسه غیرانتفاعی
موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز۲۷۸ نشست علمیشیرازموسسه غیرانتفاعی
موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز۳۷۷ نشست علمیشیرازموسسه غیرانتفاعی
دانشگاه امام صادق۴۵۶ نشست علمیتهراندانشگاه دولتی
موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان۵۴۷ نشست علمیهمدانموسسه غیرانتفاعی
پژوهشگاه نیرو۶۳۴ نشست علمیتهرانپژوهشگاه دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران۷۱۱ نشست علمیتهرانعلوم پزشکی
دانشگاه تهران۸۱۰ نشست علمیتهراندانشگاه دولتی
دانشگاه شهید بهشتی۹۹ نشست علمیتهراندانشگاه دولتی
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان۱۰۸ نشست علمیمشهدعلوم پزشکی

 

اکنون در این مقاله قصد داریم تا دانشگاه های ایران را از لحاظ علمی رتبه بندی نماییم و رتبه بندی علمی دانشگاه های می تواند بر اساس موارد زیر صورت گیرد:

 • تعداد مقالات داخلی
 • تعداد مقالات بین‌المللی
 • تعداد همایش‌ها
 • تعداد ژورنال‌ها
 • تعداد اخبار
 • تعداد نشست های علمی

رتبه بندی علمی ۲۰ دانشگاه تراز اول ایران از نظر مقالات داخلی،مقالات بین المللی، تعداد ژورنال ها و تعداد نشست های علمی

 

رتبهنام دانشگاهتعداد مقالات داخلیتعداد مقالات بین المللیتعداد ژورنال هاتعداد نشست های علمی
۱دانشگاه تهران۲۳۰۳۵۳۸۵۱۱۵۱۰
۲دانشگاه شیراز۱۰۲۶۲۴۵۰۲۰۰
۳دانشگاه تربیت مدرس۹۴۲۲۴۰۶۳۰۲
۴دانشگاه فردوسی مشهد۹۲۱۱۴۶۹۵۱۲
۵دانشگاه تبریز۸۷۱۱۸۹۴۲۲۰
۶دانشگاه شهید بهشتی۷۲۰۴۳۹۶۲۸۹
۷دانشگاه ارومیه۶۵۲۷۱۱۵۰
۸دانشگاه یزد۶۱۲۴۶۱۷۰
۹دانشگاه علم و صنعت ایران۶۰۱۱۴۳۳۱۵۱
۱۰دانشگاه فرهنگیان۵۸۱۴۹۲۰
۱۱دانشگاه محقق اردبیلی۵۶۸۵۴۴۰
۱۲دانشگاه علامه طباطبایی۵۵۵۷۷۴۲۵
۱۳دانشگاه صنعتی امیرکبیر۵۳۱۱۸۴۲۴۳
۱۴دانشگاه بیرجند۴۷۳۲۳۸۸۰
۱۵دانشگاه خوارزمی۴۲۸۴۷۵۱۹۱
۱۶دانشگاه گیلان۴۲۶۶۹۹۱۳۲
۱۷دانشگاه شهید باهنر کرمان۴۱۷۶۱۲۱۴۰
۱۸دانشگاه سیستان و بلوچستان۴۱۰۲۹۵۱۶۰
۱۹دانشگاه اصفهان۴۰۹۱۰۵۳۳۵۰
۲۰دانشگاه صنعتی شریف۴۰۷۱۵۷۷۶۱

 

اکنون جهت آشنایی بیشتر شما با هر یک از دانشگاه های نام برده شده در قسمت های بالا هر یک را به صورت مختصر و مفید برایتان معرفی خواهیم کرد. مقالات بعدی را مطالعه نمایید.

(قسمت اول)معرفی دانشگاه های برتر ایران

(قسمت دوم)معرفی دانشگاه تهران 

(قسمت سوم )دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه امیر کبیر،دانشگاه علم و صنعت

(قسمت چهارم) دانشگاه شهید بهشتی،علوم پزشکی تهران و ایران

(قسمت پنجم)دانشگاه علامه طباطبایی-دانشگاه تربیت مدرس

(قسمت ششم)معرفی ۲۰ دانشگاه برتر ایران

مبینا تقوی-امیر حسین افشار

ارسال دیدگاه